„Iedereen mag er zijn zoals hij werkelijk is" Jubilerend HMV een bloeiende vereniging Holterbergtoertocht lokt 1100 deelnemers G Op avontuur met Jeugd Rode Kruis Adoptie Roemeense Staphorst kinderen mogelijk Uit buiten Holten Boodschap van 4 mei herdenking: HOLTENS NIEUWSBLAD Muziekvereniging niet weg te denken Fietsen rond Colombiaan exposeert in gemeentehuis WNF tevreden over verkoop Toernooi Mintonette Themadag boerenerven Oxx-band in De Wippert Ereplaatsen Bergruitertjes Belijning buitengebied is te duur Fitness Bejaarden sociëteit op reis Oudheidkamer weer geopend DONDERDAG 10 MEI 1990 „Je hoeft je in Nederland niet meer te verstoppen zoals de on derduikers in de Tweede Wereld oorlog. Iedereen mag anders zijn, in geloof ras of politieke overtui ging. Zoiets is echter alleen moge lijk in een vrije democratie. En dat we nu in vrijheid leven is te danken aan al die mensen die in de oorlog hun leven lieten. Zij zijn dus niet voor niets gesneuveld." Met die boodschap richtte burge meester W.L.F.C. ridder van Rap- pard zich tot de vele duizenden aanwezigen, maar vooral tot de Holtense schoolkinderen tijdens de 4 mei-herdenking op de Cana- dasc Begraafplaats. Een herden king die gewoontegetrouw, on danks de aanwezigheid van veel hoge gasten, vooral op de plaatse lijke jeugd gericht was. Mede door de inzet van vele MAC De Holterberg-vrijwilligers verliep de aanvoer van talloze bezoekers naar de begraafplaats op de Hol- terberg soepeitjes. Veel Holtena ren hadden gehoor gegeven aan de oproep om met de fiets te komen en de automobilisten werden ge dwongen hun vervoermiddel in de omgeving te parkeren en de laatste honderden meters te voet af te leg gen. Op het keurig onderhouden War Cemetery zelf verzorgde de Holtense Muziek Vereniging de passende muzikale omlijsting en 'zorgden de in uniform gestoken Canadese regimenten van oud strijders voor een even passend de cor temidden van de 1350 graven van gevallen kameraden. De in de Six Nations vertegenwoordigde oorspronkelijke bewoners van Ca nada uit het reservaat Ohsweken hadden erop gestaan een promi nente plaats in te nemen tijdens de herdenking en stonden getooid met hun Indiaanse hoofdtooien dan ook op de eerste rij. Na de toespraak van Holtens bur gemeester Van Rappard en de door mr. B.Leveque tweetalig uit gesproken Act of Remembrance was het de beurt aan HMV-er Erik Voordes om Last Post ten gehore te brengen, gevolgd door de krans- leggingen bij het monument. Aller eerst waren zeven kinderen van de Holtense basisscholen aan de beurt, waarna achtereenvolgens de Canadese minister van Vetera nenzaken Gerald S. Merrithew, de Overijsselse Commissaris van de Koningin mr. J. Hendrikx en verte genwoordigers van de Holtense Bond van Oud-Strijders hun kran sen legden. Joost Boer en Wendy Bronsvoort droegen daarna, zowel in het Ne derlands als het Engels, het ge dicht 'The Brave Sons of Canada' voor. In zijn aansluitende toe spraak dankte minister Merrithew de Holtense kinderen voor hun jaarlijkse herdenken van het ver breken van de ketens van onder drukking. Op die manier, aldus Merrithew, blijft de gedachtenis aan de 7600 Canadese soldaten die de prijs van de vrijheid met hun le ven betaalden, in ere. Met krans- leggingen door mr. Gaston Gar- ceau, de President Royal Canadi an Legion, en mr. H.C. Chadder- ton, Chairman National Council of Veterans Assocations in Canada en het zingen van het Nederlandse en het Canadese volkslied kwam de plechtigheid aan een eind. Niet echter nadat de Holtense school kinderen elk graf met een tulp had den opgesierd om op die manier hun waardering voor de hun gebo den vrijheid duidelijk te maken. 's Avond werd de traditionele Stil le Tocht gehouden naar het monuj- ment oop de Holterbergweg. Tallo zen, waaronde veel Canadese gas ten maakten deze tocht mee. On der koraalmuziek van HMV werden kransen gelegd door de vertegenwoordigers van de Oud strijders, de Canadese gasten en het gemeentebestuur van Holten. Last Post werd geblazen door Erik Voordes. De plechtigheid werd be sloten met het spelen van het Wil helmus en het Canadese volkslied Oh Canada. Vooraf was in de Her vormde kerk een korte herden kingsdienst gehouden waarin werd gesproken door ds. Linde boom, het raadslid Gerrit Mark voort en ds. Doornweerd. Muzikale medewerking werd verleend door de Hotlense band Day Break. Het Nederlandse Jeugd Rode Kruis organiseert komende zomer weer avontuurlijke vakantiewe ken voor gehandicapte en niet-ge- handicapte jongeren onder bege leiding van beroepskrachten en vrijwilligers. In het programma, de activiteiten, het verblijf, voeding etc. wordt re kening gehouden met de jongeren met en zonder lichamelijke handi cap. Ook jongeren met gehoor- stoornissen of met een beperkt ge zichtsvermogen kunnen zich als deelnemers aanmelden. In de volgende vakantieweken zijn op dit moment nog een aantal plaatsen vrij voor met name niet- gehandicapte jongeren: 20 juli t/m 27 juli, Brabantweek in de Buiten jan in Veldhoven (14-18 jaar); 22 juli Dm 28 juli: Vaarweek op de J. Hen ry Dunant door Nederland en Bel gië (10-14 jaar en 18-24 jaar); 29 juli t/m 4 augustus: Veluweweek in huize De Valkenberg, Rheden (14- 18 jaar); 5 augustus t/m 11 augus tus: Natuurweek op kampeerter rein De Gronselenput te Wijlre (18- 24 jaar); 5 augustus t/m 11 augus tus: Sport- en spelweek in huize IJsselvliedt te Wezep (14-18 jaar) en 11 augustus t/m 18 augustus: Sport- en spelweek in jeugdher berg Oer 't Hout te Grouw (14-18 jaar). Een inschrijfformulier kan telefo nisch of schriftelijk worden aange vraagd bij: Het Jeugd Rode Kruis Bureau, Postbus 28120, 2502 KC Den Haag, tel 070-3846 666. Aan melden is mogelijk tot uiterlijk 15 mei. Leerlingen van de basisscholen legden samen met voorzitter GJ. van 't Holt een krans. Deze maand viert de Holtense Mu ziekvereniging haar 45 jarig be staan. Onmiddelijk na de oorlog, op 15 mei 1945, ontstond door een fusie met de christelijke muziek vereniging Excelsior de huidige vereniging, die niet meer is weg te denken uit het culturele leven van Holten. Vele Holtenaren hebben hun eer ste schreden op het muzikale pad bij HMV gezet doordat de vereni ging zelf haar leerlingen opleidt. HMV bestaat thans uit drie onder delen: het orkest onder leiding van Leen Schouten, de drumband, die onder leiding van Hugo Masselink tijdens concerten steeds meer als Deventer Schouwburg Vrijdag 11 mei: Swing support, een muziek en dansspektakel gepre senteerd door Pim Jacobs. Zaterdag 19 mei: Schotse, Ierse en Isaelische folkmuziek voor Bert Haasjes, Jan Kuys en Mazzeltov. Inlichtingen: 05700-11500 Schouwburg Lochem Geen voorstellingen Inlichtingen: tel. 05730-51081 Het Nijenhuis Museum 'Het Nijenhuis houdt za terdag 12 mei tussen 10.00 en 17.00 uur de traditionele open dag. Op die dag is er gelegenheid om indi- vueel de collectie van de verzame laar D. Hannema te bekijken. In de beide bouwhuizen kan men moder ne kunst bezichtigen: werken van Mondriaan, Sluyters en Appel. Te vens wordt dan de expositie Beeld- houwersschetsen geopend, die duurt tot 1 juli. Speelgoed- en Blikmu seum Deventer Tot 10 september wordt in het mu seum aan de Brink in Deventer ter gelegenheid van de Hanzedagen tentoongesteld een selectie uit fraaie collectie winkeltjes uit de 19e en 20e eeuw. De tentoonstel ling wil een pendant zijn van de tentoonstelling het Waagstuk in het historisch museum De Waag. Die tentoonstelling toont de ge schiedenis van waaggebouwen en het wegen daarin. Rijksmuseum Twenthe Tot en met 27 mei wordt in het Rijksmuseum Twenthe te Ensche de een overzichtstentoonstelling van de schilder Piet Ouborg (1893- 1956) gehouden. Rondleidingen bij de tentoonstelling worden gehou den op woensdag 9,16 en 23 mei, telkens van 10.00-11.00 uur, don derdag 10,17 en 24 mei telkens van 19.30-20.30 uur. De hulp aan Roemenië begint vas tere vormen aan te nemen. Er is nu een organisatie opgericht die het mogelijk maakt om Roemeense kinderen financieel de 'adopte ren'. Want juist zij blijken heel erg geleden te hebben in de tijd van de dictatuur. Onder de naam ARK (Adoptie Roemeense Kinderen) worden dze adopties door de Roemeense Ker ken verzorgd. De internationale stichting Vervolgd Christendom zorgt in Nederland voor de uitvoe ring. Zij hebben al twintig jaar hulp geboden in Roemenë, vroeger in het geheim en nu op grotere schaal. In het Comité van Aanbe veling van de stichting zitten on der meer Majoor Bosschardt van het Leger des Hells, Dick Pas- schier, Nel Benschop en Rien Poortvliet. De kinderen die voor adoptie in aanmerking komen, zijn tussen twee en tien jaar oud. Zij zullen worden geholpen met voeding, kle ding en scholing. Ook medische hulp is vaak nodig. De te adopte ren kinderen komen uit alle ge zindten en uit alle delen van Roe menië. De adoptie kost 1,30 per dag, dus 40,- per maand. De stich ting garandeert dat er niets aan de strijkstok blijft hangen, ook als zijn er natuurlijk kasten verbon den aan de organisatie. De adoptie-ouders ontvangen een foto van het kind, een omschrij ving van de omstandigheden, en regelmatig verslagen over de ont wikkeling van het kind. Het is ook mogelijk het kind te bezoeken. ARK is gevestigd in Almere, Post bus 122, 1300 BE, waar men een aanmeldingsfolder kan aanvragen (tel 02159-43024). Wethouder Wim Dalhuisen zal vrij dag 11 mei de expositie openen van de schilder Daniel Antonio Sana- bria Leal uit Colombia. Daniel Leal is geen onbekende in Holten. Hij maakte deel uit van de folkloristische dansgroep Otrora uit Colombia, die twee jaar geleden te gast was op het Internationaal Folkloristisch Festival. De opening vindt plaats in het ge meentehuis om 19.30 uur. Het comité Deventer en het comité N.O,. Gelderland van het Wereld Natuur Fonds is bijzonder tevre den over het behaalde resultaat van de tentoonstelling en de arti kelen verkoop. Verschillende klas sen van de basisscholen uit Holten bezochten de tentoonstelling en bewonderden de video-films. De verkoop van de Panda-artikelen bedroeg/2557,15. Rond de Steenwetering ten noor den van de Vecht bij Zwolle staat zaterdag 19 mei een fietstocht op het programma van de stichting Regiocontact Vecht Veluwe IJs- selstreek. In de route van ongeveer 40 km kan men ondermeer kennis maken met het middeleeuwse slagenland schap rond Staphorst, het minder bekende Groot Hermeien en het open gebied van Gennerbroek met karakteristieke eendekooien. De fietstocht, die eventueel met enke le kilometers kan worden bekort, staat beschreven in een routeboek je vol informatie over de streek. Voor deze fietstocht kan men te recht bij Motel Staphorst, Waan- ders in Staphorst en bij De Toerist, Kranenburgweg 10 Zwolle (Ber- kum) tussen 10.30 en 13.30 uur. Daar kan het routeboekje voor ƒ4,- worden afgehaald. Later wordt een herinnering aan de deelnemers toegezonden. Op zaterdag 16 juni organiseert volleybalvereniging Mintonette haar jaarlijkse buitentoernooi. Het toernooi is bedoeld voor vrienden-, bedrijven- en familieteams, voor dames en herentemas (mixed teams zijn ook welkom). Per team mogen slechts drie competitie-spe lers tegelijk in het veld staan. Inschrijvingskosten bedragen 25,- per team. Opgave dienst zo snel mogelijk bij Herman Scholten (tel 62420) of bij Jan Voogt (tel. 63842). Het toernooi duurt van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur en wordt gespeeld op het sportveld naar sporthal 't Mossink. De WV Holten kan terugkijken op een uitstekend geslaagde Holter- bergtoer. Het voortreffelijke weer lokte zaterdag 5 mei maar liefst ruim 1100 toerrijders naar Holten. Ondanks het groot aantal deelne mers, verliep de organisatie ge smeerd. Er deden zich geen op stoppingen voor, omdat de organi satoren soepel waren met de slui ting van inschrijven en omdat veel rijders reeds vroeg aan hun tocht begonnen. Veel rijders zagen de Holterbergtoertocht als een goede voorbereiding op Luik-Bas tenaken-Luik. Ze kwamen uit alle delen van het land terwijl ook de regio goed vertegenwoordigd was. Er was zelfs een deelnemer uit Antwerpen. Men kon kiezen uit drie routes, 100, 150 of 200 km. De 200 km. ging eerst door het Scharzwald richting Mar- kelo waar kleine klimmetjes moes ten worden genomen om vervo- gens via Exel, Lochem en Laren over rustige vlakke wegen via Loo Bathmen de Motieweg te bereiken. Daar begon het klimwerk. Eerst de Holterberg, vervolgens de Lutten- berg en de Lemelerberg. Via Vilste- ren door de Boswachterij te Om men werd weer de Lemelerberg ge nomen. Als kleine obstakels kwa men toen de Sanatoriumlaan en de Hellendoornseberg. Toen was het nog 12,5 km. afzien door de Holter berg. De 150 km. reed eerst zo'n 25 km. mee met de 200 km. om dan via Markelo, het Larensebroek en Loo Bathmen zich daar aan te sluiten bij de 150 km. De 100 km. tocht was pittig want zij volgden na een korte aanloop de laatste 100 km van 200 km. route. Op de uitstekend georganiseerde en goed gepijlde route viel slechts een ongeluk te noteren. Eén van de 200 km rijders kwam ongelukkig ten val en moest de dokter raadple gen, maar kon later huiswaarts. Verder was er slechts wat materi- aalschade. Op zaterdag 12 mei wordt door de Stichting Coördinatie Land- schapsonderhoud Overijssel (SCLO) een themadag over boere nerven geworden georganiseerd. Centraal staat de vraag: Wat is een goed en mooi boerenerf? Daar bij wordt gekeken naar de ver schillende streekeigen vormen van erven in Overijssel. De thema dag wordt gehouden in Wierden. Landschapsarchitect ir. Greet Bie- rema van het Oversticht in Zwolle houdt 's morgens een lezing waarin zij aandact zal besteden aan de verschillende onderdelen van een erf, zoals moestuin, put, boom gaard en hagen. Mevrouw Bierema zal tevens antwoord proberen te geven op de vraag hoe een oud erf aangepast kan worden aan de ei sen van de huidige tijd. Na de luch is er een excursie. In de omgeving van Wierden zullen dan verschil lende erven worden bekeken. De themadag begint om 10.30 uur en duurt tot ca. 14.30 uur. De kos ten bedragen 20,-. voor opgave en inlichtingen kan men contact op nemen met de SCLO. Huis de Hor- te, Poppenalle 39, 7722 KW, Dalfs- en, telefoon 05290-1731. slagwerkgroep optreedt en de dit jaar vijftien jaar bestaande afde ling majorettes die onder leiding staat van Karin Beltman. Daar naast oefenen de wat gevorderde leerlingen in een jeugdorkest on der leiding van Hans Paalman. Dat HMV nog steeds een bloeiende vereniging is, komt niet alleen door de geweldige inzet van de le den maar ook door de financiële bijdrage van gemeente, donateurs en supporters. Als attentie aan de Holtense gemeenschap zal HMV ter gelegenheid van haar jubileum, de bloemenmarkt op 17 mei muzi kaal opfleuren. Jubileumreceptie Op 19 mei zal het bestuur een krans leggen op het kerkhof ter na gedachtenis aan de overleden (oud)leden. 's Middags is er van 15.00 tot 17.00 uur een receptie in de Poppe. Door het veranderen van werkkring is Johan Meijer ge noodzaakt, aan het eind van de re ceptie, na twaalf jaar voorzitter schap, de hamer over te dragen aan Gerard Voordes. De dag wordt afgesloten met een feestavond voor de gehele HMV-familie. Tot In cafe de Wippert treedt vrijdag 11 mei de nieuw geformeerde Oxx- band op. De viermansformatie heeft een uitvoerige oefenperiode achter de rug en is weer klaar voor optredens. De Oxx-band maakt van het optre den een bijzondere show en is ei genlijk met geen andere band te vergelijken of het zou de Ameri kaanse band ZZ-top moeten zijn. De Achterhoekse band brengt on dermeer covers van Bryan Adams, Whitesnake en Alannah Myles, maar ook eigen nummers worden nog steeds spontaan, stevig en ge varieerd gebracht. Tijdens het jaarlijkse concours van de jubilerende Ponyclub Mar kelo waren enkele Bergruitertjes succesvol. Het achttal wist zelfs de eerste prijs in de wacht te slepen in de klasse L met 131 ptn. Verdere prijswinnaars bij de dressuurwedstrijden waren: Klas se B cat. C en D; tweede prijs Hens Jansen met Miranda en Brenda Kappert met beautiful Tiffany, vierde prijs Ida Vincent met Silber- see. Klasse LI cat. D; eerste prijs Huub Brands met Elcapone B, tweede prijs Evelien Bonte met Corry, derde prijs Erwin Rietberg met Bianca. Klasse L2 cat. D; eer ste prijs frederique Oolbekkink met Tornado. Springen: Klasse B cat. E; eerste prijs Huub Brands met El Capone B. Klasse 1 cat. C; hens jansen met Miranda, tweede prijs Ida Vincent met Sibersee. Tijdens het concours, dat op 5 mei werd gehouden in Eibergen be haalde Zwennie Vincet met Dari- ban in het springen klasse B de vierde prijs. Herman Lodeweges behaalde tij dens het concours dat 6 mei gehou den werd in Lonneker de vierde prijs in de dresuur klasse LI met 125 pnt met zijn paard Carlo. slot van het jubileumjaar zal er op 3 november een muzikale show worden gegeven in sporthal 't Mos sink, wat een groots spektakel be looft te worden. Voorlopig zullen de wegen in het buitengebied niet worden belijnd. Een eerdere toezegging door wet houder H. Westerik aan de com missie gemeentewerken, moest hij na doorrekening van de kosten, deze week weer intrekken. Bij be cijfering was gebleken, dat het be lijnen van de buitenwegen jaarlijks een lastenpost van vijftien tot twintigduizend gulden mee zou brengen. Dat geld is niet voorhan den. Wel zal worden gekeken of door middel van attentieborden in de bochten, verbetering van de verkeerssituatie verkregen kan worden. De commissie financiën wil niet zondermeer een geodkeurend ad vies uitbrengenover de aanschaf van fitnessapparatuur in de sport hal. Dat bleek bij de behandeling van dit agendapunt. CDA, Ge meentebelang en WD hebben be zwaar met de wijze waarop een en ander is gefinancieerd, terwijl door het CDA bij monde van Harry Dul de nodige vragen werden gesteld over het gebruik door de verenigin gen. Volgens zijn informatie zijn de clubs niet of nauwelijks op de hoogte van de voorwaarden waar onder van de apparatuur gebruik gemaakt kan worden. Met slechts de stem van J. Metsemakers van de PvdA voor, werd het voorstel af gewezen, met dien verstande dat men allereerst nadere informatie wil hebben over de voorlichting en de gebruiksmogelijkheden voor de verenigingen. Zoals reeds bekend, hoopt de Be jaardensociëteit op 23 mei haar jaarlijkse reisje te maken. De route zal zijn richting Kampen. Vandaar naar Belt- Schutsloot voor de warme maaltijd. Daarna wordt een boottocht gemaakt door de Wieden naar Blokzijl. Het vertrek van het reisje is vanaf gebouw Irene om 08.30 uur. De te rugkomst is omstreeks 18.00 uur. De kosten bedragen 57,-. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie mee wil kan zich tot en met woensdag 16 mei aanmelden bij mevrouw Span, tel. 61804 of me vrouw Wiggers, tel. 61356. De Oudheidkamer Hoolt'n is met ingang van 11 mei wekelijks op vrijdag en zaterdagmiddag weer geopend voor het publiek van 13.30 tot 16.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 9