Alles moet wijken voor t Molenfeest Louter su voor het Holtens Be vrij dingsfeest euwsblad. Holtenaren bedankt! WEEK w DEZE Overladen programa sluit naadloos aan elkaar Vuilstort voor Holten veel duurder Prominenten lopen mee op Pieterpad- estafette Straat versiering schuppert meubelen l_ voor hem en haar Astma Fonds collecteert Werkloosheid weer verder afgenomen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Hottens Nieuwsblad Donderdag 10 mei 1990 42ste jaargang no.19 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Feestwcek Als een rood-wit-blauwe draad loopt door deze editie van het Holtens Nieuwsblad het verslag van evenementen rond herdenking en bevrijding. Holten heeft zich van zijn beste kant laten zien. Het werd een spontaan feest, waaraan vrij wel alle Holtenaren op een of andere wijze deelnamen. De gemeente Holten werd door een simpel telefoontje vanuit de ge meente Lochem 'verrast' met de mededeling, dat per 1 juli de kos ten van huisvuilstorting op de stortplaats bij Lochem met 21,25 worden verhoogd van 40,- tot 61,25 per ton. Voor de burger houdt dit echter voorlopig geen verhoging in. Door een meevaller in de BTW (men hoeft in tegenstelling met wat ge dacht, geen BTW betalen over de storkosten) kan het verschil wor den opgevangen. Met de overige gewestgemeenten die in Lochem storten zal nader overleg worden Zijn er in Dijkerhoek de laatste weken nog wel mensen geweest, die op reguliere wijze hun brood verdienden, of is iedereen zodanig in de ban van het komende molen- feest, dat alles daar voor moet wij ken? Op dat laatste moet men wel rekenen. „Heel Diekerhook is in de been'n" weet voorzitter Gerrit Markvoort van de Molenfeestcom missie dan ook opgewekt te vertel len als wij hem spreken op het wei land voor de molen waar het zater dag en zondag allemaal moet ge beuren. Met man en macht is de bevol king van Dijkerhoek in touw om er een spraakmakende gebeurtenis van te maken, waarbij het bakken van de buitenmodel pakkekoek de grootste attractie vormt. Dertien echte Diekerhookse boerenjon gens hebben in de afgelopen weken onder leiding van 'opperlasser' Joan Smale gastvrij onthaal gekre gen bij Nido Universal waar stuk ken plaatstaal tot een koekepan met een doorsnede van tien meter aaneen zijn gelast. Dat lassen was een precisiewerkje, want met een lekke pan verover je geen plaatsje in het Guinessbook of records, en dat is natuurlijk wel de bedoeling. De grootste pannekoek die ooit ter wereld Is gebakken had doorsnede van 9, 14 meter en in Nederland werd ooit een pannekoek met een doorsnede van 7, 17 meter gebak ken. Wil de Diekerhookse koek er kend worden als wereldrecord, moet deze wel gekeerd worden. De geleerden hebben zich daarover het hoofd gebogen en uiteindelijk was de oplossing heel simpel: de Zwitserse rol. De Mina's Bakgra- gen van Holten behoeven geen na dere uitleg, naar ik neem en de an deren worden zondagmiddag om half drie op het weiland bij de mo len verwacht om dit te kunsstuk te aanschouwen. Een -schone- beton- trechter moet er voor zorgen, dat de 800 kilo beslag gelijkmatig in de pan terecht komt en zestien bran ders zorgen ervoor dat de koek bruin en gaar wordt. Na afloop mag iedereen gratis een stuk proeven. De pan is er, nu de koek en het wereldrecord nog. Het molenfeest begint zaterdag al. Om half elf wordt -op de fiets- het voltallige gemeentebestuur van Holten in Dijkerhoek ver wacht; de opening is aansluitend om elf uur. Vervolgens is er een op treden van schoolkinderen, zijn er demonstratie dorsen van de zelf- verbouwde rogge en demonstra ties van oude ambachten, 's Avonds om 19.30 is dan de Boeren- brulfte. Zondag is er om 14.00 uur nog een defile van oude tractoren, voorafgegaan door een balonnen- wedstrijd voor de jeugd. Het feest wordt afgesloten 's avonds met het optreden van de Havenzangers. Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Weerman Henk van Dorp, de Tweede kamerleden Hesselink en Schartman van het CDA en de Ruslandkenner Karei van het Reve zijn de prominenten die deel nemen aan de Pieterpadestafette op 17 mei. Zij zullen de route Hel- lendoom - Holten lopen. Ook de colleges van B en W van Holten en Hellendoom zullen deelnemen. De Waardenborchstraat heeft de tweede prijs, die zij gewonnen heeft bij de straatversiering op Ko ninginnedag 30 april, beschikbaar gesteld aan de Stichting Paardrij den Gehandicapten. Het bestuur van de SPG waardeert deze geste Overweldigend, zo kan in één woord belangstelling bij de activiteiten rond de bevrij ding wel worden samenge vat. Het mooie weer werkte er natuurlijk aan mee, maar het waren vooral de Holtenaren en hun Canadese gasten die de sfeer bepaalden. Ook de organisatoren verdienen een woord van dank. Het was za terdag en overladen program ma, dat echter naadloos aan elkaar sloot. Wie zaterdag alles mee wilde maken, diende brood en koffie mee te nemen, zoals na afloop van de zeskamp wethouder Dalhuisen verzuchtte en sommigen hadden dat bijna letterlijk genomen. Wat bijvoorbeeld te denken van de jon ge Hofhuis, die 's morgens in alle vroegte even de 100 kilometer fiet ste van de Holterbergtoertocht, om vervolgens aan de start te ver schijnen bij de 10 kilometer in de Bevrijdingsloop. Een deelneem- Vaders, laat geen steekje vallen.. ...kies een Husqvama 13 mei moederdag H) Husqvama Uw Husqvama dealer 4000 M- WOONIDEEEN TAPUT GORDIJNEN MEUBELEN Stationsstraat 3-5 Holten Telefoon 05483-612 23 ster op de 5 kilometerloop, die echt niet tot de jongste behoorde, was een uur later al weer present bij Vosman om het deelnameformu lier op te halen voor de fietspuzzel- tocht om vervolgens een kijkje te nemen bij de zeskamp. De bevrijdingsdag werd 's mor gens sportief geopend door de komst van de atleten van de triath- lonvereniging Argó, die het bevrij dingsvuur naar Holten brachten. Vanaf de gemeentegrens werden zij begeleid door lopers van de af deling atletiek van sv Holten. Atle te Jannie Vasters mocht de 'eeuwi ge' vlam ontsteken. Han Muizebelt had uit Wageningen, waar het vuur 's nachts was onstoken, een bevri- dingspenning meegekregen van de Wageningse burgmeester voor zijn Holtense collega. Ook werden en kele vredesduiven gelost. Aansluitend konden de jongste lopers zich opmaken voor hun be vrijdingsloop. Voor het eerst waren start en finish gesitueerd op Oran- jestraafSmidsbelt, wat de attrac tiviteit alleen maar ten goede kwam. Gezin de warmet en het overladen programma waren de verwachtingen omtrent de fiets- puzzeltocht niet al te hoog gespan nen, maar dat pakte heel anders uit. Niet minder dan 450 deelne mers klommen op de fiets om de door de gebroeders Luggenhorst uitgezette tocht van zo'n 25 kilo meter weg te trappen. Onderweg moesten allerlei vragen worden be antwoord. De familie Arfman, G. J. ten Dam en G. Schouten kweten zich hiervan het beste. Hun prijs zal worden nagestuurd. Voor alle deelnemers was er een herinne ringsvaantje. Ringsteken was een van de zes onderdelen van de Zeskamp. gekondigd. Pas na half negen ver scheen de stoet van de 120 oude le gervoertuigen in het dorp en ko nonder zeer grote belangstelling de zegetocht over de Kol gemaakt worden. De (tien)jarige Astrid Vo gel had de dag van haar leven. Zij mocht, gezeten op een van de voer tuigen, de tocht door het dorp mee maken. Doordat veel straten een buurten het mooie weer aangrepen om gezamenlijk het feest met een barbeque af te sluiten, viel de be langstelling voor het Bevrijdings bal in de Aula van de Scholenge meenschap een beetje tegen. Farewell Tot slot van alle festiviteiten werd maandagavond in De Poppe voor de Canadase gasten en hun gastgezinnen een Farewell party gehouden, waarvoor een leuk en af wisselend programma was opge- Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen. Larenseweg 3, tel. 6 12 24 steld. De dansgroep van Bato zette in Chorusline en de Charleston haar beste beentje voor en leerlin gen van de Dorpsschool zongen een aantal vrolijke liedjes. De Hol tense Boerendansers wisten de Ca nadese gasten met de Driekusman op de vloer (en zelfs uit de rolstoel) te krijgen. Een weemoedig gezon gen Auld lang syne vormde het af scheid van een wel geslaagde vie ring van 45 jaar bevrijding. Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD In de week van 14 tot 20 mei wordt in Holten de nationale Astmacol lecte gehouden. Cara (astma, bronchitis en emfy seem) is de meest voorkomende ziekte in ons land. Mede dankzij het werk van het Astma Fonds is er belangrijke vooruitgang geboekt in de behandeling van Cara, echter voor de mensen met een zeer ern stige vorm van Cara zijn de behan delingsmogelijkheden nog steeds beperkt. Cara is na hart- en vaat ziekten en kanker de derde doods oorzaak. Ook is Cara nog steeds niet te genezen. Daarom moet de strijd tegen deze volksziekte met kracht worden voortgezet. Het Astma Fonds neemt daarbij het voortouw door middel van we tenschappelijk onderzoek, voor lichting en hulpverlening. Voor 1990 is daarvoor tenminste 12 mil joen gulden nodig. De werkloosheid is in de maand maart opnieuw gedaald. Stonden er eind februari nog 142 werkzoe kende Holtenaren ingeschreven bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau, eind maand waren dat er 128, 74 mannen en 54 vrouwen. Vooral mensen, die korter dan een half jaar werkloos waren vonden weer een baan. De groep langdurig werklozen, die langer dan driejaar werkloos, zijn blijft constant rond de dertig personen schommelen. Het moeilijkst plaatsbaar zijn werklozen in de leeftijdscategorie 25 tot 39 (38) jaar en 40 tot 49 jaar (26). Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: rVOOTiplddtS Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 Zeskamp Hoofdmoot van het progamma was de zeskamp, die onder tropi sche temeraturen werd afgewerkt op het asfalt van de Oranjestraat. Het werd voor de zes ploegen een zware klus, ook al omdat er van de deelnemers flink wat spierkracht en atletisch vermogen werd ver wacht. Helemaal uit de verf kwam hetspekakel niet. Daarvoor was de ruimte op de Oranjestraat te be perkt. Ook kon men door de bocht in de weg het wedstrijdverloop moeilijk volgen. Na afloop werd door de organisatoren meege deeld, dat volgend jaar Kalfster- mansweide weer het terrein van de Volksspelen zal zijn. Winnaar werd met grote overmacht het team van Look/Rijssenseweg, gevolgd door de nieuwkomers uit Van Hol ten- serf. Derde werd het team van Twenhaarsveld, op de vierde plaats eindigde de Brandweer, vijf de werden de jongens uit Espelo en hekkesluiter was de Togaclub. Keep them rolling De doortocht van Keep them rolling liet zaterdagavond nog lan ger. op zich wachten, dan was aan- Holten herdacht en vier de weer feest. Het bestuur van de Stichting Vie ring Nationale Feestdagen mag te rug zien op een groot aantal ge slaagde evenementen. Dit was al leen mogelijk door de geweldige in zet van vele Holtenaren. Verschillende verenigingen namen de organisatie van een onderdeel van het feest voor hun rekening. Spontaan werden de straten ver sierd, hetgeen een begrip in wijde omgeving is geworden, waardoor weer velen ons dorp bezochten. Ook was een aantal Holtenaren weer bereid Canadezen te huisves ten, hetgeen door hen zeer werd ge waardeerd. Het is voor het stich tingsbestuur ondoenlijk alle perso nen of groepen, die op de een of an dere manier weer klaar stonden te bedanken. Zonder echter ook maar iemand te kort te willen doen, willen we hier met dankbaar- heid stellen dat de medewerking van onze HMV en de MAC weer bij zonder groot was. We willen hier onze hartelijke dank uitspreken aan alle Holtenaren en organisaties. We hebben allemaal weer laten zien dat Holten tot grootse dingen in staat is. Namens het stichtingsbestuur, H. Ch. Vogely - wnd. voorzitter. M. Hanewinkel-Vrieiink - secreta- Een belofte werd waar gemaakt! Als deze publikatie verschijnCzijn de Canadezen al weer vertrokken naar huis, zitten de feesten van 30 april en 5 mei er op en hebben wij op waardige wijze op 4 mei de ge vallen herdacht. Voordat het leven van alledag ons weer in zijn greep krijgt, zaou ik u allen graag de complimenten wil len overbrengen die velen malen aan het adres van Holten en zijn inwoners werden geuit. Ik kan u verzekeren dat de manier waarop Holten deze bijzondere meidagen herdacht en gevierd heeft grote indruk heeft gemaakt, niet alleen op de Canadezen, maar ook op vele Nederlanders die Hol ten deze dagen bezocht hebben. Holten heeft zich van een prima kant '.aten zien. Dat dit alles onder letterlijk stralende omstandighe den mocht plaatsvinden, is een fac tor die bijgedragen heeft aan het welslagen. Bijgedragen heeft het weer wel, bepalend was het niet, dat was zei de zeer grote inzet van zeer velen. De Canadese gasten onderstreep ten enthousiast, dat er in Holten meer meaple leaves te zien waren op straat dan in hun hoofdstad Ot tawa. Holten heeft het 'We remem ber' op een voortreffelijke manier inhoud gegeven! Watje zegt moetje ook doen, is het gezegde: u heb het met elkaar waargemaakt! De burgemeester van Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1