Die epidemie kwam bijzonder plotseling Louter stralende gezichten op zonnige Sportiviteit voorop bij Bevrijdingsfeest Tijd doorkomst Keep them rolling onzeker -i Opbrengst collecte Woonruimte in computer Expositie Hugo Verkerk lp voor hem en haar BINNENKORT WORDT HET NOG Z-jfc NNIGER IN HOLTEN WANT DAN WORDT Z©miSTUDi@ „MONIQUE" GEOPIli! II ontvangt m fraaie Parter-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Havenzangers hoogtepunt molenfeest Bloemenaktie Holtens Mannenkoor Holtens Nieuwsblad Donderdag 3 mei 1990 42ste jaargang no.18 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Herdenking Een groot deel van de redac tionele inhoud van deze krant wordt ingenomen door herden kingen. Het gemeentebestuur heeft met de uitreiking van de gemeentelijke legpenning de verdiensten van Wim Beijers herdacht. In een geheel ander kader herdenken twee Holte- naren de dood van Jannes: Meerman. De collecte ten bate van de Ne derlandse Hartstichting heeft in Holten f 8.838,05 opgebracht. Het comité Holten van de Vrienden van de Hartstichting, dat deze col lecte organiseerde, wil bij deze zo wel de milde gevers als de collec tanten hartelijk dank zeggen voor hun aandeel in dit prima resultaat. De gemeente Holten zal binnen kort een computerprogramma aanschaffen ten behoeve van de administratie van de woningzoe kenden. Door het computerpro gramma is het mogelijk om alle ge gevens, die nodig zijn voor een juis te woonruimte verdeling, te ver werken. Ook kan men aan de hand van dit programma de woningbe hoefte voor speciale doelgroepen, zoals ouderen, rubriceren. Tot 24 mei is er in AC restaurant Holten een tentoonstelling van de Holtenaar Hugo Verkerk. Hugo Verkerk heeft vanaf zijn jeugd veel getekend, maar vooral de laatste jaren zijn schilderen en tekenen bezigheden geworden, waarmee de week wordt gevuld. Op de tentoonstelling zijn tekenin gen, aquarellen en zeefdrukken uit de afgelopen twee jaar bijeenge bracht. Verkerk werkt naar de wer kelijkheid, waargij zijn voorkeur uitgaat naar gebouwen en land schappen. De onderwerpen van de zeefdrukken zijn typisch Neder lands, zoals klederdrachten. Het werk van Verkerk is te beziich- tigen tijdens de openingstijden van de restaurant, van 07.00-21.30 uur. De toegang is vrij. We hebben het persoonlijk niet kunnen constateren, maar onge twijfeld moet er onverwachts een epidemie uitgebroken zijn onder de Holtense raadsleden. Hoe an ders is het te verklaren, dat zater dagmorgen geen enkele vertegen woordiger van de gemeenteraad present was bij de speciaal voor hen op touw gezette excursie naar de broedgebieden van de korhoen- der. De epidemie moet ook wel bij zonder plotseling zijn ingetreden, want jongtsleden vrijdag nog wist de heer Ten Barge van het gemeen tehuis nog te melden, dat acht raadsleden zich hadden aange meld. Zaterdagmorgen in alle vroegte bij het bezoekerscentrum kwam - ook na een stief kwartiertje wachten - er geen Holtenaar over de berg. Een uitzondering moet ge maakt worden voor ex-raadslid Wil Dijkgraaf en haar echtgenoot, die op persoonlijke titel de excur sie meemaakten en zich ongetwij feld plaatsvervangend hebben ge schaamd voor dit onhoffelijk op treden van de Holtense raadsle den. Wel aanwezig waren een drietal wethouders van de gemeente Hel- lendoom, die gewapend met kij kers samen met leden van de IVN, afdeling Hellendoom onder leiding van hun voorzitter Ton Kappert er een flinke wandeling voor over hadden om op gepaste afstand het baltsen van de korhoeders gade te slaan. Speciaal voor deze gelegen heid maakten de zeldzame vogels er een schitterende show van, die de deelnemers in stille bewonde ring bracht. Minder waardering was er voor een aantal autofanaten, die met opge voerde motoren en snelheden van ruim boven de 100 km per uur ruim voor het 'opengaan' van de Toeris- tenweg van Holten naar Nij verdal raasden, op weg naar de Hellen doom rally. Een van de IVN men sen werd zelfs op een haar na van de sokken gereden en met het be kende vingertje tegen het voor hoofd nagewezen. Een goed voor beeld van hoe het niet moet op de Toeristenweg. Helaas volgden er in de twee uur, dat groep in het heide gebied op de berg verbleef, en nog minstens twintig auto's die - gezien hun snelheid - de weg uitsluitend Aan de hand van stafkaarten legt IVN voorziter Kappert de inkrimping het broedgebied van de korhoenders uit. gebruikten om van Y naar X te rij den. Een pleidooi om de weg dan 's avonds met een hek af te sluiten? Wethouder Kobes van Hellen doom had er wel oren naar, maar wilde zich in de voorzichtige relatie met de buurgemeente Holten niet verder over uit laten. Ook werd hij wat onrustig bij de vraag, waarom de gemeente Hellendoom toe stemming heeft gegeven aan Keep them Rolling om op zaterdag 5 mei met maar liefst 140 zware voertui gen 's avonds over de berg te trek ken, wat toch ook niet als een mi lieuvriendelijke daad kan worden uitgelegd. „Oude afspraken", zo heette het. Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Wat te schrijven over deze stralende dag: het was bijna perfect. Geen wonder dan ook, dat maandag na afloop van de optocht op het bordes van het gemeentehuis de organisato ren van dit zo geslaagde begin van de feestweek stonden te glimmen van genoegen. Alles werkte dan ook mee: het weer, de bevolking, die massaa-3 blijk gaf van haar belangstelling en de uitstekende organisatie van de vrijwilligers van de Stich ting Viering Nationale Feestdagen. De Smidsbelt vormde maandag morgen direct al een vrolijke aan blik met al die mensen, die geza menlijk een aubade brachten aan de jarige Koningin. En het bleef ge zellig. Veel verenigingen presen teerden zich op het plein. De be vrijdingstentoonstelling van de Oudheidkamer kreeg eveneens veel bezoekers. Over de optocht kunnen we kort zijn: gezien de enorme belangstelling langs de route heeft vrijwel iedere Holte naar het resultaat van de inspan ningen van buurten, scholen en verenigingen kunnen bewonderen. Een hartverwarmend applaus be geleidde dan ook de optocht tot op de Smidsbelt. Voor de Canadese gasten was er tenslotte een officieel welkom op het gemeentehuis. POTJE POOLBILJARTEN! of doe je het liever gewoon? BILJARTEN BIJ 'T KLAVIER Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: ffï... Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad j Dhr./mevr.: Adres: f Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 De speciale krant 'Maple leaflet', gemaakt door leerlingen van de SGH, viel bij de Canadese gasten goed in de smaak. Voorzitter Ch. Vogely haalde persoonlijke herinneringen op aan zijn tijd van de bevrijding en van de indiaanse oudstrijders, verte genwoordigers van de Six Nations uit het reservaaat Ohsweken bij Ontario ontving het gemeentebe stuur een miniatuur waterdrum, die in de Indiaanse relegie en vrij heidsstrijd een belangrijke plaats in neemt. 's Morgens had burgemeester Van Rappard de koninginnemun- ten uitgereikt aan mevrouw Tem pelman en mevrouw Koopman. De uitslagen waren: Optocht: 1. Holterbroek; 2. Buurtver. La renseweg; 3. De Schakel; 4. Bosschool; 5. Dijkerhoek; 6. Haarschool; 7. Buurtver. Dorpsstraat; 8. CJV de Vriendenschaar; 9 Trefpunt Espelo; 10/11 Kompas; 12. Supp. verv. HMV; 13/14 Dorpsschool en Kol- school; 15. NBvP Espelo; 16. Chr. Plattel, v. Holten; 17. De Fienpreuvers; 18. de heer Reevoort. Straatversiering: Straten: 1. Het Lande- weerd; 2. Waardenborchstraat; 3. Oranje: straat/Dorpsstraat; Schaarse bebouwing: Molenbelterweg. Ojecten: 1. Ab Jansens- /Nagelhoutstraat; 2. Rijssenseweg/Look; 3. Raalterweg. Koordraden NBvP: 589 meter, winnaar mevr. Ehren, Borkelsweg; NBvP Dijkerhoek: Bekende Holtenaren (drs. P. Bakker, Betje Aaftink, Tineke Wöl- ters, Albert Bronsvoort): 3 goed, mevr. Wesselijk-Bieleman.; Bekende Nederlan ders (Hennie Huisman, Paul de Leeuw, Kon. Beatrix, Peter Jan Rens, Ronald Koe man): Henrike Beltman. Een van de hoogtepunten in de viering van het honderd jarig be staan van de molen de Hegeman is ongetwijfeld het avondvullend optreden van de Havenzangers op zondag 13 mei in de grote feesttent in Dijkerhoek. De populaire groep bestaat al weer 11 jaar. Zanger Henk Pleket, drum mer Theo van Londen, bassist Eric Nijsen, Trompettist Toon Pais en organist Wim Mulder kwamen voor het erst naar buiten met hybn LP aan het strand stil en verlaten. Daar zijn inmiddels als zo'n 170.000 exemplaren van over de toonbank gegaa. Andere LP's volgend. In ja nuari 1983 kwamen zij pas goed door met hun carnavalskraker 's Nachts na tweeën. In november 1985 weer een gigant van een feest nummer, De avond is nog lang ge noeg en in 1987 kwam de single uit Trouw niet voor j 40 bent en de hit Oh Mona. Het optreden van de Havenzan gers begint om 20.00 uur. Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen. Bij wijze van spreken kon men op de Smidsbelt over de hoofden lopen. Onder het motto 'Moederdag is bloemendag'houdt het Holtens Mannenkoor dinsdag 8 mei zijn traditionele bloemenaktie. Met de opbrengst van de aktie wil het koor nieuwe muziek aanschaffen, waar door het mogelijk wordt om met het 15-jarig bestaan in 1991 een ge heel nieuw repertoir ten gehore te brengen. De maand mei is voor het Mannen koor een drukke maand. Aan staande zondag levert het koor zijn muzikale bijdragen in de oecume nische dienst met de Canadese gasten. Zondag 27 mei zijn de man nen te beluisteren in een zang- dienst van de Vrij Evangelische Kerk te Nijverdal. Met de zo geslaagde Koninginne dag nog vers in het geheugen, zijn de verwachtingen voor de komen de herdenking op 4 mei en het be vrijdingsfeest op zaterdag 5 mei vanzelfsprekend hoog gespannen. Veel hangt daarbij af van de orga nisatie, dat is duidelijk, maar ook van de gediciplineerdheid van de Holtenaren. Met name rond de herdenking op de Canadese be graafplaats wordt van de aanwe zigen de nodige consideratie ver wacht met betrekking tot de be reikbaarheid van de begraaf plaats. Gezien het grote aantal gasten uit Canada, dat verwacht wordt, waaronder de minister van Vete rans Affairs van Canada en een aantal parlementsleden plus een contingent Canadese soldaten en nog de oud-strijders, worden de Holtenaren verzocht zoveel moge lijk per fiets te komen om verkeers opstoppingen te voorkomen. Ook is het zaak dit jaar tijdig van huis te gaan, gezien de te verwachten drukte. Voor invaliden/s het moge lijk, mits men een officiële invali- denparkeerkaart kan tonen, vlak bij de begraafplaats de auto te par keren en gebruikers van een rol stoel kunnen via een speciale in gang de begraafplaats binnen te komen. Wel dient daarbij worden opgemerkt, dat de rolstoelgebrui kers hun auto niet naast de ingang kunnen parkeren, daar anders de route van de EHBO en ambulance geblokkeerd zou worden. Men kan zich daarom beter laten brengen. Ook op bevrijdingsdag wordt er door de organisatoren op aan ge drongen voor deze keer het Hol tens kwartiertje achterwege te la ten. Bij een zo overladen program ma steekt het nauw. Zeker 's mid dags bij de zeskamp, die precies in twee uur tijd 'gelopen' moet zijn, omdat daarna de Ronde van Over ijssel door het dorp zal razen. Deel nemende ploegen aan de zeskamp zijn: de brandweer, Espelo, Toga- club, Twenhaarsveld, Look/Rijs- senseweg, en Van Holtenserf. Deze laatste ploeg eindigde vorig jaar bij de Volksspelen als zevende en vervangt het team van de politie, die wegens gebrek aan mankracht - en drukke werkzaamheden - dit jaar jammer genoeg moest afha ken. Het bevrijdingsfeest begint 's mor gens al vroeg als de atleten van sv Holten het bevrijdingsvuur naar de Smidsbelt zullen brengen. Om tien uur zal het vuur worden ont stoken. Dan zullen ook de vredes duiven worden losgelaten. Direct aansluitend is dan de Bevrijdings loop, die om 10.30 uur begint vöor de jeugd en om 11.30 uur voor de lopers op de 5 en 10 km. Ontspan nen fietsen en puzzelen kan men vanaf 12.30 tot 13.30 uur vanaf Vos man. De organisatie is in de ver trouwde handen van de Wielerver eniging Holten. De tocht is onge veer 25 km lang. De zeskamp ten slotte begint om precies twee uur. Een verhaal apart is de komst van Keep them rolling. De in het pro grammaboekje aangekondigde tijd van 19.00 uur zal beslist niet ge haald worden en ook de route staat nog niet vast. Volgens de laatste gegeven wordt de stoet van 140 le gervoertuigen rond acht uur in Holten verwacht. Zij komen vanuit Nijverdal via de Toeristenweg naar Holten. Afhankelijk van de tijd zal een rit via de Kol worden gemaakt, om dan via de Larenseweg, Beuse- bergerweg naar de Evertejsweg te rijden. De caravaan overnacht bij camping Ideaal, waar de wagens ook de bezichtigen zijn. De juiste tijd van doorkomst zal zaterdag morgen bekend worden gemaakt tijdens de plechtigheid pp de Smidsbelt Ter afsluiting van de lange en spor tieve dag is er dan nog het altijd gezellige bevrijdingsbal in Aula van de Scholengemeenschap, dat om half negen begint. Voor de jeugd tussen twaalf en vijftien jaar is er van 19.30-21.30 uur een disco in het dorpshuis, terwijl in de Schure de groep Disaster op zal treden. Dat al deze evenementen zonder kosten zijn, spreekt al bijna vanzelf. Wellicht toch nog een goed idee, om de bon in het programma boekje in te vullen!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1