In plaats van kaarten Holten in de startblokken voor e feestweek Holtens Nieuisi Industrie op De Kol veegt vloer aan met verkeersplan 1 Gemeenteraad weer een mannenzaak Boottocht Rode Kruis Expositie DIEFSTAL- BEVEILIGING BINNENKORT WORDT HET NOG ZINNIGER !N HOLTEN WANT DAN WORDT ZONNESTUDIO „MONIQUE" GEOPEND! U ontvangt een fraaie PaiHer-Jotter isallpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. I ON Klaverjassen, ja gezellig Kaartje leggen bij 't Klavier Holten tegen Bellingwedde Opbrengst Ethiopië- avond Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 april 1990 42ste jaargang no.17 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Afscheid De afgelopen week stonden de vergadering van gemeente raad en sportcommissie in het teken van afscheid, ter afslui ting van de vierjarige raadspe riode. Voorzitter Johan Groe- neveld van de sportcommissie behoorde tot de prominenste onder hen. Als geen ander heeft hij in de afgelopen acht jaar het gezicht bepaald van de 'sport' in Holten. In het Holtens Nieuwsblad een gesprek met de Blauw Witter, die de clubkleu ren ondergeschikt maakte aan het algemeen sportbelang. Het Nederlandse Rode Kruis, afde ling Holten houdt op 5 juni weer haar jaarlijkse boottocht. Deze dagtocht is bestemd voor minder valide mensen en voor hen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Zij die van deze dagtocht gebruik willen maken, kunnen zich voor 14 mei aanmelden bij mevr. R. Aal- tink-Kevelam, Larenseweg 61, tel. 619 26. Anniemiek Ariëns-Wiegman expo seert tot 9 mei in de ontmoetings ruimte van het dorpshuis op uitno diging voor de Stichting voor Soci aal en Cultureel Werk. Zij expo seert met gouaches, en aquarellen. Het zijn overwegend grote werk stukken en abstract van karakter. De tentoonstelling is te bezichti gen tijdens de openingsuren van het dorpshuis. Wij laserstralen gratis uw kentekennummer in uw voorruit Iedere 1e zaterdag van de maand! Slechts 17.50 Een oude traditie herleefde deze week toen de 'brulftneugers' in Dijkerhoek op pad gingen om de bruiloft aan te kondigen van Fen- neken Hegeman en Gerrit Jan Klein Baltink van de Diekerhook- se Mölle, die op zaterdagavond 12 mei in de echt zullen worden ver bonden. 'Schutt'n' Jan Rensen en 'Oans' Gert Jan Klaasses gingen maan dagochtend als eerste op pad om deze heugelijke gebeurtenis na mens de wederzijdse ouders aan buren en noabers te verkondigen, uiteraard gekleed volgens de tradi tie in het zwarte pak en op de pet een fraaie rode roos gestoken. Allereerst werd aangelegd bij de fa milie J.W. Nooteboom aan de Beu- mersteeg waar het tweetal gastvrij werd onthaald op 'n goeien borrel'. Geheel volgens traditie werd ech ter vooraf ten overstaan van de ge hele familie de de bruiloft aange zegd. De jongelui en het 'dienst volk' werden daarbij niet vergeten. Zelfs het aloude bijpassende liedje waren de brulftneugers niet verge ten. Daarna kwamen de verhalen van vroeger pas goed los. Zo wist de heer Nooteboom te vertellen, dat hij in vroeger tyd eens twee en een halve dag op pad was geweest om de bruiloft van zijn zuster aan te zeggen. Helemaal fris was hij aan het eind van die rit niet. Oans Gert Jan en Schutt'n Jan verhaal den over de droge worst die in vroe ger dagen wel eens van de zolde ring werd afgepikt als bij een van de boederijen de 'beloning' voor het aanzeggen wat te mager was uitgevallen. Die worst diende dan als leeftocht voor de rest van de tocht. Aan de traditie van bruftlneugen kwam een einde toen de oorlog uit brak. Een enkeling zette de tradi tie nog na de oorlog nog even voort. Nu werd de traditie even weer uit de vergetelheid gehaald om de Die- kerhookers attent te maken op de grote boerenbruiloft, die ter gele genheid van het 100 jarig bestaan van de molen De Hegeman (12 en 13 mei) wordt gevierd. Om half acht op zaterdagavond worden de gasten verwacht. In de loop van de week werden alle Diekerhookers door brufltneugers persoonlijk be zocht. Het belooft een reuze gezellige boel te worden, want alle 'ooms en tan tes' uit Dijkerhoek van het jonge stel hebben al toegezegd te komen, Oans Gerrit Jan Klaasses en Schutt'n Jan Rensen, nodigden de familie Nooteboom uit voor de komende 'brulfte'. en ook uit Holten en andere omlig gende plaatsen is de belangstelling groot. Zelfs uit Drente komen de bruilofsgasten, zo wordt gemeld. Natuurlijk ontbreken de spölle- mannen niet. „Vrog kom'n en lang bliev'n, want der is genog", is het advies van de bruftneugers. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii De voorbereidingen voor de komende feestweek zijn vrijwel afgerond, nu komt het uit op de afwerking. In het oranje pro grammaboekje, dat deze week op alle 3300 huisadressen is bezorgd staat het volledige programma voor de komende week vermeld. Wat er niet in vermeld staat, is het geweldige enthousiasme en de inzet waarmee de laatste weken door zeer veel Holtenaren is gewerkt op het feest tot een succes te maken. KENMERK n VOOR u VAKWERK RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Zo hebben niet minder dan 25 straten zich aangemeld voor jure ring van hun straatversiering, ter wijl andere straten buiten mede dingen zullen meedoen. De jure ring zal plaats vinden zaterdag avond 28 april na zonsondergang. De eerste Canadese gasten worden zaterdagmorgen omstreeks negen uur verwacht in Holten. Zij zullen worden ontvangen in De Wielen. Een kleinere groep komt 's mid dags omstreeks drie uur en wordt ontvangen in de Biester. Voor de grote bevrijdingsop tocht, die maandag 30 april (Ko ninginnedag) de hoofdmoot van het programma vormt hebben zich zeventien groepen gemeld, zodat een lopende stoet van zo'n 750 me ter gevormd gaat worden. Direct na afloop, omstreeks 16.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden, zowel van de straatversiering als de optocht. Op de Smidsbelt zal het maan dagmorgen dringen worden. Een ongekend groot aantal verenigin gen heeft zich gemeld voor een standplaats op de markt. Daaron der sv Bato, dat opnieuw een be vrijdingstrommeltje op de markt brengt en de Wereldwinkel, die voor deze gelegenheid wat kleinere - en goedkopere - artikelen heeft in gekocht en daarmee ook alvast in speelt op moederdag. Speciale aandacht verdient de Stichting Vluchtelingenwerk Hol ten, die in samenwerking met de basisscholen een actie houdt: Vlie geren voor de Vrijheid. Honderden blauwe vliegertjes zullen maan dagmorgen worden opgelaten op de Smidsbelt. De Stichting Vluch- Door veel vrijwillige handen zijn deze week de vliegers voor Vliegeren voor vrijheid geknipt en geplakt. Het nieuwe trommeltje van sv Bato. telingenwerk zal tevens informatie verschaffen over hun werkzaamhe den voor de vluchtelingen. Inmid dels zijn twee huizen voor asielzoe kers gereed en bewoond en in mei volgt het derde huis, Schouten straat 22. Voor de inrichting van dit huis doet men een beroep op de Holtense bevolking spullen zoals bedden, matrassen, eettafel en stoelen, bestek, een wasmachine, koelkast en ander gebruiksvoor werpen, af te staan. Men kan de volgende personen hiervoor bel len: B. de Ruyter de Wildt, tel. 64477, G. v.d. Meer, tel 61549 en D. Moed, tel 61843. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor '~- het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 De gemeenteraad nam maandag avond afscheid van twee van haar raadsleden. De socialiste Wil Dijk graaf-van der Hart had reeds eer der te kennen gegeven wegens werkzaamheden niet terug te wil len keren voor een nieuwe raadspe riode. De WD moet het in de ko mende raadsperiode met een zetel minder doen, waardoor Jan Kevel ham niet terug keert. Hij zat twee jaar in de raad, als opvolger van Jan Robers. Namens het gemeen tebestuur werden zij met bloemen en het welbekende gemeentelijke tegeltje uitgeluid door burgemees ter Van Rappard, terwijl Ep van Schooten als nestor van de raad zijn scheidende collega's toesprak. Door het verdwijnen uit de raad, wordt het raadsgebeuren weer een mannenzaak in Holten. Reden voor Wil Dijkgraaf een beroep te doen op vrouwen om zich voor het raadswerk beschikbaar te stellen, zodat de gemeenteraad over vier jaar een daadwerkelijke afspiege ling zal zijn van de Holtense bevol king. J an Kevelham betreurde het dat de WD een zetel heeft moeten in leveren. Onder luid gelach van de raad constateerde hij tot slot, dat Gemeentebelang eigenlijk nog niet rijp was voor meer dan twee raadzetels, want hij constateerde dat Hennie Rustebiel en Ep van Schooten zich die avond moesten behelpen met één leesbril. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Dames- en Herenkapsalon -t m i voor hem en haar ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Voor de oudere bewoners zal op dinsdag 1 mei om 15.00 uur vanaf Diessenplas een bus vertrekken voor een rondrit door het versierde dorp. De bus vertrekt om 15.05 vanaf de Smidsbelt en op 15.10 vanaf Vosman. Omstreeks half vijf eindigt de tocht bij Diessenplas, waar de speciale feestmaaltijd wordt gehouden. Bijzonder veel wordt ook ver wacht van de culturele avond op woensdag 2 mei. Het wordt een licht en luchtig programma, dat om 20.00 uur begint. Alle Holtense koren zullen hieraan medewerking verlenen. Het team van de gemeente Holten, dat volgende week donderdag 3 mei deelneemt aan het NCRV ra diospel Heer en Meester, zal ge vormd worden door burgemeester Van Rappard, mevrouw J. Verstee- gen, conrector van SGH en Johan Groeneveld oud-voorzitter van de sportcommissie. Een geselecteer de groep supporters zal de tocht naar Hilversum meemaken. Holten zal het op moeten nemen tegen de gemeente Bellingwedde (Gr), dat onder leiding staat van burgemeester E. Drenth. Het ra- diopspel wordt geprestenteerd door Henk Mouwe en worsdt recht streeks uitgezonden op Radio 2 van 13.20 tot 15.00 uur. De Ethiopië-avond, die vorige week woensdag gehouden werd in de Kandelaar en waaraan werd medegewerkt door het zangduo Elly Rikkert en het Holtense kinderkoor Mozaïek, heeft een be drag van ruim 2300 opgebracht. Door een van de aanwezigen werd het bedrag afgerond op 2500 gul den. Het geld is bestemd voor een wees huis in de buurt van de Ethiopi sche hoofdstad Addis Abbeba. De twaalf ondernemers, gevestigd op het industrieterrein De Kol, hebben in een open brief aan het college van B en W, en de gemeen teraad hun onaanvaardbaar uit gesproken over een toekomstige doorgaande route via het tracé Waagweg, Drostenstraat en drin gen aan op de aanleg van een noor delijke rondweg. Het tracé is voor hen niet accepta bel omdat bij elke in- en uitrit een extra gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Bovendien zal door de toenemende drukte het uitrijden extra bemoeilijkt worden. Het blijkt dat nu al vaak het laden en lossen van vrachtauto's op de openbare weg moet plaats vinden wegens gebrek aan ruimte op de ei gen terreinen. Men vreest dat bij een normale groei van de bedrijven op De Kol, bij gebrek aan andere uitbreidingsmogelijkheden, de openbare weg steeds meer als laad- en losplaats moet worden ge bruikt. Indien deze wegen alleen voor industrieel verkeer worden gebruik is dat volgens de mening van de betrokken ondernemers minder bezwaarlijk. Tevens vindt men de huidige weg- breedte te gering voor een door gaande route, zodat er zo goad als zeker, grond voor verbreding van de weg nodig is. Hierdoor zullen veel parkeerplaatsen, welke nu op eigen terreinen liggen, opgeofferd moeten worden. Men heeft tevens "geconstateerd dat de Waagweg en Drostenstraat vaker als sluiproute gebruikt worden als tijdens het la den en lossen bijv in de Kerkhofs- weg of Industriestraat geblok keerd is. Bij toenemende drukte op de Waagweg en Drostenstraat zal het verkeer nog andere wegen zoe ken. Toch is de industrie op De Kol niet per se ontevreden met de hui dige situatie. „Wij. zijn niet gewel dig goed bereikbaar, maar kunnen met de huidige situatie leven, in dien deze niet verslechterd", aldus de briefschrijvers. Rondweg Over het rapport Witpaard heeft men op De Kol weinig goede woor den over: "eenzijdig, onvolledig en onbetrouwbaar". Tevens weerlegt De Kol het gerucht dat een Noor delijke rondweg door hogere over heden van de hand gewezen wor den. „Wij hebben gesprekken ge voerd met Provinciale Staten van Overijssel, afdeling Ruimtelijke Ordening en Inrichting, Bureau Gemeentelijke inrichtingen en Bu reau streekplannen. Tevens heb ben wij gesproken met Rijkswater staat Direkte Overijssel, de afde ling Beheer, Onderhoud en Ver- keerasveiligheid en enige andere overheidsinstanties. Geen der bo- vengenoemden heeft tot nu toe ooit een noordelijk tracé aan de ge meente Holten officieel afgewe zen". „Medio '80 is door Rijkswaterstaat een advies gegeven aan B en W van Holten goed onderbouwde plan nen voor een rondweg te ontwikke len. Op basis van zo'n plan kan, na overeenstemming, op een niet on aanzienlijke "rijksbijdrage gere kend worden. Tot op heden heeft men van de Gemeente Holten nog geen reactie ontvangen!", zo laat men in de open brief weten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1