Recordpoging Espelo haalt zelfs de televisie Nieuwe formule van keuring paasvuren blijkt goede greep Honderd atleten brengen bevrijdingsvuur binnen WEEK DEZE Grootste boake van Splo, mooiste van Beuseberg rood, wit, blauw, oranje plastic Opbrengst Unicef Holten in NCRV quiz Jeugddienst voor hem en haar Bejaarden sociëteit ORANJE VER. RIJSSEN verkoopt Te bestellen 05480-1 23 34 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Vrijstelling geweigerd Goede Pasen OAD-reizen Puzzelrit PLAYING DARTS? MOET KUNNEN BIJ 'T KLAVIER Holtens Nieuwsblad Donderdag 19 april 1990 42ste jaargang no.16 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Rejoyce Het gospelkoor Rejoyce heeft in zijn eenjarig bestaan reeds een vaste plaats weten te vero veren in Holten. Wekelijks re peteert het koor met veel en thousiasme en steeds vaker wordt het koor gevraagd voor een muzikale bijdrage aan kerkten trouwdiensten. Toerisme Het toeristich product Holten zal een nieuwe impuls moeten krijgen. Het blijkt volgens het jaarverslag van de VW, dat Holten in vergelijking met an dere toerstische trekpleisters in Overijssel, achter blijft. Bos Dierenwereld, de enige slecht- weer-accommodatie trok met Pasen met twee nieuwe diora ma's de aandacht. Het is maar de vraag wie zich zondagmiddag het meest bekeken wist, daar in Espelo, de hooivork- gooiers of de filmers van de Vpro. Met een buitenmaatse glimmende Amerikaanse slee verschenen het drietal in de Espelose dreven om een portie Splose folklore vast te leggen voor een nieuwe zomerru- briek ,Het Wijde blik' van de Vpro, die in juli zal worden uitgezonden op zondagavond. Speaker Anton (electro) Reilink liet zich uitge breid interviewen, en ook adjudant Oberink mocht zijn zegje doen. Die had al spoedig in de gaten, dat de westerlingen van er maar weinig van snapte hoe het er in Splo en omgeving toegaat. „Zij vroegen mij of we dit organiseren om de cri minaliteit van de jongeluit uit de omgeving in toom te houden. Als we van een ding geen last hebben, dan is het daar wel van". En Espelo lachte in zijn vuistje. Welke buurt schap van die omvang weet in een paar jaar tijd zoveel aandacht op zich te vestigen. Toch jammer, dat de televisie mensen halverwege de wedstrijd het voor gezien hielden, want de ware hooivorkgooiers waren toen nog niet aan de beurt geweest. Dat kwam pas, na de door een hevige regebui ingelaste dweilpauze, toen nummer honderd op het wedstrijd terrein verscheen. Marty Jansen had van de organisatoren speciaal dit nummer gekregen, omdat bij het oefenen al was gebleken, dat hij moeiteloos in de buurt van de magisch 29 meter kwam. Marty had het geluk, dat juist de straffe en venijig koude wind even was gaan liggen toen hij de hooivork oppakte en in een nog nooit ver toonde vrije worp bovenhands de vork 31 meter en 33 centimeter ver in het weiland van Appeljan liet neerdalen. Adjudant Oberik was er getuige van, dat de recordpoging correct was verlopen. Even hield heel Splo de adem in toen een 'vrömde' de hooivork op professionele wijze beetpakte. Dui delijk was te zien dat Martin Lutke Willink het vaker had gedaan. Zijn Ook de dames lieten zich niet onbetuigd bij het hooivork gooien. gooi zou goed geweest zijn voor de schoonheidsprijs. Hij kwam met 30 meter 27 centimeter eveneens ver der dan het oude record. Om het nog eens dunnetjes over te doen, werd door de beste gooiers buiten de wedstrijd nog een poging ge daan een nog grotere afstand te overbruggen, maar de spieren wa ren door de bijna winterse kou te stijf geworden voor een nieuwe re cordpoging. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stich tingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-638 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De verkoop van Unicef wenskaar ten en geschenken heeft vorig jaar in Holten een bedrag van 15.700 opgebracht. Inmiddels is de fraaie nieuwe voor jaarscollectie verschenen. Op Ko ninginnedag staat Unicef op de markt op de Smidsbelt. Tevens zijn de kaarten en geschenken uit de catalogus verkrijgbaar bij het depot: mevrouw Schaap, Reilinks- weg 37, tel 61868. De gemeente Holten stort zich in de quizzen. Op donderdag 3 mei zal een team van de gemeente mee doen aan het radio programma Heer en meester van de NCRV. Burgemeester Van Rappard, ver gezeld van twee secondanten, zal in de studio in Hilversum de Hol- tense eer hoog gaan houden tegen een nog onbekende tegenstander. Het team zal vergezeld worden door een aantal supporters, die in de studio voor de nodige aanmoe diging moeten zorgen. In Holten wordt door het thuisfront in de vorm van een 'denktank' onder steuning verleend. Het program ma wordt uitgezonden tussen 13.20 en 15.03 uur. Aanstaande zondag op 22 april wordt er een jeugddienst gehou den in de Nederlands Hervormde kerk. Tijdens de dienst wordt in ge gaan op de vraag: Hoe moeilijk het is om te geloven, zonder iets gezien te hebben. De jeugddienst begint 's avonds om zeven uur, voorganger is ds. Doornweerd. Dames- en Herenkapsalon ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD De nieuwe formule rond de keuring van de paasvuren rond Holten blijkt een goede greep te zijn geweest. Door de excacte meting met pro fessionele apparatuur wer den de drie boakes, die inge schoven hadden voor de wed strijd precies uitgemeten, zo dat een discussie, zoals die in het verleden wel eens plaats heeft gevonden, voorgoed tot het verleden behoort. Door de boakebouwers was er dit jaar erg veel werk van gemaakt van de ontvangst van de paasvuur commissie bij hun rondgang langs de baokes. Zo werd het comité in de Beusberg begroet met een wel komstlied, en werd door middel van een dundoek 'bedankt Beijers en Langenbarg', aandacht besteed aan het afscheid van de beide oud gedienden die het na 26 jaar voor gezien hielden. Het comité bracht ook een bezoek aan het paasvuur in Holterbroek, maar dat het dit jaar voer de wedstrijd afliet weten. VW-voorzitter Eddie Vincent complimenteerde de bouwers voor hun geweldige inzet en memoreer de nog even good old Jan Wiggers die zo'n dertig jaar geleden de aan zet heeft gegeven tot de keuring van de paasvuren, waardoor de al oude traditie behouden bleef. Te vens stond hij stil bij het afscheid Dinsdag 24 april is er weer bejaanr- densociëteit in de Kandelaar. De heer B.J. Kok zal dan wat komen vertellen over het ontstaan van Holten, toeglicht met dia's. De aanvang is half drie. De paasvuren wilden ondanks de regen best branden. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 van de heren Langenbarg en Beij ers. Zij ontvingen als dank voor hun inzet een boek over volksge bruiken in Overijssel. De heer Beij ers was wegens familieomstandig heden verhinderd en kreeg het boek thuis overhandigd. De boake bouwers lieten zich ook niet onbe tuigd. Zij hadden voor de scheiden de juryleden een vleespakket en een fles Holtense kruidenlikeur meegebracht. Namens de heer Beijers bedankte de heer Langen barg de bouwers en hoopte dat de gezonde rivaliteit tussen de buurt schappen behouden zou blijven. De spanning steeg ten top toen jurylid Bert van Eik op een stoel klom om de juryresultaten ken baar te maken. De boake in Dijker- hoek bleek met een hoogte van 11 m. 22 cm, een omtrek van Het is het college van B en W ernst met het terugdringen van de illega le bedrijfjes in het buitengebied. Een verzoek van mr. G. Lammers een behoeve van een uitdeuk- en spuitinrichting aan de Weusten- werg en een motor-tuningbedrijf aan de Espelodijk vrijstelling te verkrijgen, is door het college ge weigerd. De bedrijven dienen dan ook hun activiteiten daar ter plek ke te staken. Geadviseerd wordt de bedrijven voort te zetten in leeg staande bedrijfspanden in het bui tengebied, zoals bijvoorbeeld een aannemingsbedrijf. OAD-reizen kan terug kijken op een geslaagde Pasen. Niet minder dan 63 bussen moesten worden in gezet om de vakantievierders naar hun bestemming te vervoeren. In totaal waren er zo'n 2500 reizigers. Opvallend was de belangstelling voor een Paasvakantie in het bui tenland op de fiets. Een week weg met de eigen fiets in Frankrijk en ook Spanje wint duidelijk aan po pulariteit. De trotse winnaars poseerden samen met de jury voor een plaatje voor het nageslacht. 49m,58cm en een inhoud van 731,2 dagavond bij het aansteken van m3 de kleinste te zijn. Tweede werd het vuur de nieuwe, door burge- Beuseberg met een hoogte van meester Van Rappard beschik- 12m,92cm, omtrek 58m29cm en in- baar gestelde wisselbeker. De houd 2620 m3, wat een oorverdo- mooiste boake was evenwel die in vend geluich bij de mensen uit de Beuseberg. De jury was daarin Splo opleverde. Met een hoogte unaniem in haar oordeel. „Een van 14m,20cm, een omtrek van boake, zoals die moet zijn. Mooi af- 88,53cm en een inhoud van 2950 werkt, rond van vorm en tot in de m3, was de boake in Splo de onbet- puntjes verzorgd. Ook het terrein wiste winnaar. Zij ontvingen zon- rondom de boake zag er uitstekend uit". De Beuseberg behaalde voor de tweede keer de schoonheids prijs, waardoor zij automatisch de finitief de wisselbeker in haar bezit kreeg. Puzzelliefhebbers kunnen zondag middag 22 april weer op pad. MAC de Holterberg organissert dan een puzzelrit met een lengte van plm. 40 km. door de mooie omgeving van Holten. Het is een gemakkelij ke rit, die door iedereen verreden kan worden. De start is om 14.00 uur bij het clubhuis van de MAC, Beusebergerweg 27a; de inschrij ving begint om 13.30 uur. De voorbereidingen voor het ko mende Bevrijdingsfeest zijn in de afrondende fase. De eerste voorbe reidingen voor de straatversie ring is op verschillende plaatsen al zichtbaar en ook aan de wagens voor de optocht wordt" hard ge werkt. Volop in training zijn ook de atleten, die op 5 mei het bevrij dingsvuur naar Holten zullen ha len. Het vuur wordt ontstoken in Wage- ningen, waar in 1945 de capitulatie door de Duitsers werd getekend. In estafette zal het vuur 's nachts door leden van de regionale triath- lonvereniging Argo uit Wierden naar Overijssel worden gebracht. Onder hen ook de Holtense triath- leet Han Muizelbelt en wellicht Jannie Vasters. De lopers volgen zoveel mogelijk de route, die bij de bevrijding door de Canadezen is gevolgd. Bij de Wippert aan de Schipbeek aangekomen (plm. 09.30 uur) zullen leden van de atle- tiekafdeling van sv Holten het vuur overnemen en naar Holten brengen. De eerste afstand wordt afgelegd door seniorleden, later aangevuld met juniorleden om tenslotte de laatste afstand samen met de junioren en de pupillen naar het eindpunt de Smidsbelt te lopen. In totaal zullen zo'n hon derd atleten, gekleed in de kleuren van de Nederlandse driekleur, het vuur op zijn tocht door het dorp be- leiden. Op de Smidsbelt zal om- streeks 10.00 uur een 'prominente Holtenaar', dan uitgenodigd wor den de "eeuwige vlam' te ontste ken. HMV zal een en ander muzi kaal omlijsten. Bevrijdingsloop Het ophalen van het bevrijdings vuur is voor de atleten tevens een mooie training voor de Bevrij dingsloop, die eveneens op zater dag 5 mei wordt gehouden. Op aan drang van de atleten, die het stoep je op en af niet meer zo zagen zit ten, is er een compleet nieuw parcours uitgezet. De scholieren, die zich via de scholen kunnen aan melden, lopen een ronde van 1400 meter. Gestart wordt op de Dorps straat na bij de Smidsbelt, via Oranjestraat, Rietmolenstraat, Pastoriestraat, Zandvoortspad, Larenseweg en Kerkstraat gaat het naar de finish op de Smidsbelt. Het eerste startschot valt om 10.30 voor jongens Urn groep 5. De meis jes t/m groep 5 starten vier minu ten later om 10.34 uur en om 10.45 uur gaan de jongens groep 6t/m 8 op pad, gevolgd om 10.49 door de meisjes van groep 6 t'm 8. De wedstrijd voor de senioren gaat over een parcours van 2,5 km dat loopt van de Dorpsstraat, Oranje straat, Rietmolenstraat, via het voetpad Bouwhuus Mölle richting Aalpolsweg, Beusebergerweg, La renseweg, terug naar Srrfldsbelt. De dames voor de 5 km lopen 2 ron den en starten om 11.30 uur. Gelij kertijd starten teven de heren voor hun 10 kilometer (vier ronden). Aan de start komen alle favorieten zoals Egbert Veneklaas, Marinus Baltus en Meindert Koopman, die opnieuw lid is geworden van sv Holten, na een paar jaar lid te zijn geweest van Daventria in Deven ter. Tevens starten om half twaalf de lopers voor de prestatieloop over 5 en 10 km. De inschrijving is 5 mei 's morgens op de Smidsbelt en de kosten be dragen 1,50 voor scholieren en 4,- voor de 5 en 10 km. De kleed ruimte is in het gymlokaal aan de Tuinstraat. In elke categorie zijn er prijzen voor de eerste drie aankomenden en bij de 10 km tevens een prijs voor de eerste drie veteranen (40 Voor iedere deelnemer is er een herinnering. Straatversiering Er blijkt over de aanmelding voor de straatversiering het nodige mis verstand te bestaan. Zo komen er aanmeldingen binnen bij het ge meentehuis en bij het dorpshuis. Het enig juiste adres is echter het VW-kantoor, waar voor zaterdag 21 april men zich aan moet melden. De versiering moet voor zondag 29 april gereed zijn. De prijsuitreiking is op 30 april na afloop van de op tocht bij het gemeentehuis. Straten die willen beschikken over Canadese vlaggetjes, kunnen zich - wel zo spoedig mogelijk - melden bij Piet Bakker, tel 62830, die de centrale inkoop regelt (wat kosten besparing oplevert!).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1