Daar staat hij dan Internationale toptriathleten aan de startop Holt er berg Holten loopt warm voor komend bevrijdingsfeest Triathlon Holten levert organisatorisch huzarenstukje Vrolijk Pasenwat beginnen we er mee OLM tegen verlening uitrijverbod Startnotitie golfbaan is gereed Contributie bibliotheek ongewijzigd Benoeming Record aan oud papier Opbrengst collecte Geslaagd Naast Grolsch in het KLAVIER elke week een ander soort bier. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter baiipoïnt alsu ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON voor hem en haar Hottens Nieuwsblad Donderdag 12 april 1990 42ste jaargang no.15 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Verkiezingen Voor de laatste keer - voorlopig althans - in het Holtens Nieuwsblad een weerslag van de verkiezingen. Zoals ver wacht, zullen CDA en PvdA de komende vier jaar de kar weer gaan trekken. Het. beleid blijft op de hoofdpunten ongewij zigd. Wel zal de burger er in de komende vier jaar meer bi j de besluitvorming betrokken worden. Ook al aan de fax? De 'Smidsbelt- club' heeft van de zegeningen van dit gemoderniseerde communica tiemiddel al ten volle profijt ge trokken. De gehele briefwisseling van het gemeentebestuur van Hol ten, de collega's in Hellendoom en de gedeputeerden in Zwolle om trent de afsluiting van de Toeris- tenweg heeft zich via dit apparaat afgespeeld. Heen ging de fax, dat men er aan deze kant van de berg toch wel mee wilde werken aan de plaatsing van een vooraankondiging mits er ook gekeken wordt naar een totaal plan. Nog nauwelijks was de faxrol uitgedraaid of het antwoord van de andere kant van de berg kwam al binnen dat alles oké was, bijna op de voet gevolgd door een ploeg ambtenaren van gemeentewerken Hellendoom die de Toeristenweg overtrokken om in Holten onder toeziend oog van directeur De Jong op de Molenbelterweg het verkeersbord plaatsen. Ook op de Motieweg werd een soortgelijk bord geplaatst. Volgens de eerste berichten wordt er met het verbod om 's avonds na zessen en 's morgen voor achten via de Toeristenweg over de berg te trekken nogal eens de hand ge licht. De politie in Hellendooom heeft in de afgelopen week al flink wat waarschuwingen uitgedeeld. Volgende week wordt het menens en worden de hardleerse overtre ders zonder pardon op de bon ge slingerd. De politie in Holten houdt zich geheel afzijdig, daar de afsluiting plaats vind op het grond gebied van Hellendoom. Wel dient men er rekening mee te houden dat er men ook in Holten onverbidde lijk op de bon gaat indien men har der dan de voorgeschreven snel heid rijdt. De controle is streng. Volgende week komen we daar op terug. Staat 'ie goed zo? Het hoofdbestuur van de OLM is tegen eventuele plannen van land- bouw-minister Braks om het mest uitrijverbod aanzienlijk te verlen gen. Voorzitter Slijkhuis is van me ning dat als dierlijke mest verbo den wordt de akkerbouw voor een groot deel op kunstmest zal over stappen. Ook ziet OLM-voorzitter Slijkhuis inkrimping van de Ne derlandse veestapel niet als de op lossing voor de Nedelandse milieu problematiek. Binnenkort zal de gemeenteraad de Startnotitie voor de Milieu Ef fect Rapportage (MER) over de aanleg van een glofbaan op de Hol- terberg ontvangen. Dat deelde burgemeester Van Rappard mee tijdens de vergadering van de com missie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Aan de hand van de Startnotitie zal de raad bekijken of de MER moet worden doorgezet, of dat er op voorhand zodanige problemen op milieugebied te verwachten zijn, dat van het plan moet worden afgezien. De contributie voor de oepnbare Bibliotheek Holten zal niet worden verhoogd, zo heeft het bestuur be sloten. Tevens zal het lenen van boeken voor mensen onder de achttien jaar gratis blijven. Het college van B en W, die de bi bliotheek subsidieert, stemt in met deze maatregel. Verhoging van de contributie zou de toegankelijk heid van de bibliotheek voor de mensen met een laag inkomen na delig beinvloeden. <IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|I||||||||||||||||||||||||||||||||||!|||||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[||||||||||||||||||||MIIII|||||||||||||||||||||||||M||||||||||||||||||||||||||||||||||||||M||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen. Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Holterberg zal op zon dag 22 april het wedstrijdto neel zijn van een nieuwe tak van sport, die wereldwijd fu rore maakt. Op uitnodiging van de Nederlandse Triathlon B (NTB) zal de Stichting Tri athlon Holten een internatio nale wedstrijd Run-Bike-Rün organiseren. Aan de start ko men vrijwel zeker alle A-lïcen- tiehouders van Nederland, aangevuld met internationale toppers uit Duitsland en Bel gië. De Avro zal aan dit evene ment op maandag 23 april in Avro's Sportpanorama ruim aandacht besteden. Run-Bike-Run is afgeleid van de triathlon en bestaat uit vijf kilome ter hardlopen, dertig kilometer Christus is opgestaan. Vrolijk Pasen. Met deze woorden be groette mijn vriend me op Paos- morgen. Ja, ja stotterde ik te- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 rug, niet gewend aan een derge lijke begroeting. Vrolijk Pasen, dacht ik, ter wijl je vrouw en kinderen in spanning zitten te wachten op de dag van de gezinshereniging overal op de wereld mensen in de duisternis van de onder drukking, geweld, ziekte of dood leven, de natuur naar de knoppen gaat. Vrolijk Pasen wat moeten we er jnee begin nen? God dank hoeven wij met Pasen niets te beginnen. God begint met Pasen iets met ons. Hij zet ons in het licht, in de bevrijding van dood, onderdrukking, ge weld en slavernij door de over winning van Jezus Christus op de dood. Daarom mogen wij vanuit Pa sen beginnen, als bevrijde men sen verder gaan en bouwen aan een leefbare wereld, een wereld van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping en ons daarbij gedragen weten door de opgestane heer. Christus is opgestaan, vrolijk Pasen! Kees van Bruggen. fietsen en vijf kilometer hardlopen. Volgens Wim Brinks van de Stich ting Triathlon Holten is deze versie de wedstrijd van de toekomst. „Het voordeel is, dat je zo'n wed strijd het hele jaar door kan organi seren. Bij een triathlon ben je altijd afhankelijk van de temperatuur van het zwemwater" verklaat Wim Brinks. In Nederland is deze wed- strijdvorm nog niet zo ingebur gerd, zodat de NTB de uitnodiging van de European Triathlon Union met beide handen aangreep om een RBR wedstrijd te organiseren. Oorspronkelijk was voor Assen ge kozen, die op het allerlaatste mo ment om organisatorische redenen moest afhaken. Onmiddellijk werd toen contact opgenomen met de triathlon organisatie in Holten. „Wij hebben niet lang hoeven na denken. Wij hebben bewezen in de afgelopen vijfjaar, dat wij de orga nisatie van een dergelijk yene- ment aankunnen. Het is een \tda- ging om nu zo'n internatte ale wedstrijd te organiseren", aldus Wim van Ooyen. Evenals bij de Holterbergloop, zal de organisatie geschieden in samenwerking met de atletiekvereniging Nijverdal. Het probleem waar men voor stond was echter, dat op zeer korte termijn alle vergunningen losge weekt moesten worden. De ge meente Holten en Nijverdal heb ben inmiddels hun toestemming verleend, alleen van Staasbosbe- heer is nog geen antwoord binnen. „Het zijn echt hectische dagen", verzucht Van Ooyen. Parcours Over het parcours was men het al spoedig eens. De start en finish- plaats is gepland op de dagcam ping. Voor de looproute is een par cours uitgezet op de bospaden rond de dagcamping. Het fietspar- cours start bij de dagcamping en loopt tot aan de parkeerplaats bij het bezoekerstcentrum de Noetse- lerberg, waar gekeerd wordt. Het parcours wordt twee keer afgelegd. Gedurende de ochtend van 22 april zal de Toeristenweg tot half een ge heel afgesloten zijn voor alle ver keer. Er zal een stevige controle plaats vinden om alle amateurs, die denken halverwege het par cours een paar metertjes mee te kunnen rijden van de weg af te ha len. Wim Brinks: „het gaat bij deze topatleten om de keiharde knik kers, de prijzenpot is niet gering". Voor het publiek, dat de wed strijden wil volgen, betekent het de auto onder aan de berg neerzetten. Bij de toestemming van de ge meente Holten is nadukkelijk ge steld, dat parkeren op de zandwe gen ten strengste verboden is. Er zal tegen de overtreders dan ook streng worden opgetreden. Er zal gezocht worden naar een alterna tieve parkeergelegenheid, die bij het perse gaan van deze editie nog niet bekend was. Evénals bij de triathlon zal het publiek door middel van een ge luidsinstallatie op de hoogte wor den gehouden van het wedstrijd verloop. De reporter zal weer plaats némen op de motor van MAC de Holterberg, zodat men heet van de naald op de hoogte blijft van het wedstrijdverloop. „Wij zijner klaar voor. Dit is voor ons een uitstekende gelegenheid om ons bij de NTB te profileren. Daarnaast is deze milieuvriendelij ke wedstrijd een uitstekende pro motie voor Holten". Mevrouw H.G. Bakker-Busman, docente Spaans aan de SG Holten is dinsdag 10 april door de staats secretaris van onderwijs geïnstal leerd in de Commissie Vernieu wing Eindexamenprogramma's Moderne Vreemde Talen VWO en Havo. De taak van de commisie zal be staan uit het vernieuwen van de eindexamenprogramma's voor dagscholen, avondscholen en het staatsexamen VWO en HAVO en het ontwikkelen van deelkwalifi caties op het niveau van VWO en Havo. Damesen Herenkapsalon m L_ ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Het team en de ouderraad van de Prot. Chr. Basisschool de Söhakel zijn erg blij met de hoeveelheid in- gezameld oud papier over de maand maart, een record gewicht van ruim 9600 kilo. Een afgerönd bedrag van 500 kan hierdoor overgemaakt worden aan het jeugdproject van Wereldge bedsdag, een jeugdcentrum in Tsjecho-Slowakije. Tijdens de Simavi collecte, die on langs in Holten is gehouden, is met behulp van 50 collectanten een be drag van 3612,30 bijeengebracht. De landelijke inzamelingsactie i stond in het teken van de zorg voor Moeder en Kind. Met de opbrengst i kunnen medische projecten in 135 ontwikkelingslanden worden ge steund. Onlangs is op het Federatie-cen trum te Ermelo Rikus Bronsvoort geslaagd voor het instructeursdi ploma. Bronsvoort is lid van de LR de Bergruiters en werkzaam op het ouderlijk bedrijf manege Snorre- wind. Holten begint langzaam warm te H N lopen voor de komende bevrij- f T butie kan de Stichting rekenen op dingsfestiviteiten. Te langzaam, tffyy A een subsidie van de gemeente Hol- vinden evenwel de organisatoren. BHB M^r\ ten ien is het Holtens bedrijfsleven Zo loopt de aanmelding voor.00 i ®r.eid om met een sPonsor" uur terecht in het dorpshuis, waar -k g bedrag bij te spnngen, maar men de leden van de optochtcommissie rSjHTAj rr1 gaat met graag op de bedeltoer', klaar zitten om alle informatie te [Oir 1 "Dlt Jaar ?n,we inderdaad voor verschaffen. Eveneens wordt de in- V Jw een groot deel aangewezen op gif- schrijving voor de feestmaal voor v ten'tenslotte is het een uitgebreid de Holtense ouderen in Diessen- \)l//|| t t programma, dat de Holtenaren en plas met een week verlengd. Tot 18 nUL 11 de Canadese gasten krijgen voor- april kunnen ouderen van 70 jaar geschoteld. De komende jaren en ouder (en niet 75 zoals we eerder kosten, die voor hun programma streven onze activiteiten gratis "°en we het weer wat rustiger aan. schreven) zich bij mevrouw Mar- en voor de overige festviteiten blij- toegankelijk te laten zijn voor ie- Maar ook dan willen wel als Stich- griet Hanewinkel, tel. 6 27 77, zich ven evenwel gelijk. Alleen al voor dereen, men huis een huis weer een ting Vienng Nationale Feestdagen aanmelden voor het feestelijke Be- bet programma van de Canadezen programmaboekje in de bus krijgt, Holtenaren een gratis feestpro- vrijdingsdiner op 1 mei. wordt gerekend op een bedrag van dan is een oproep om hét ons mo- gramma kunnen aanbieden op Ko- Gezien de rioleringswerkzaamhe- 15.000 gulden. „Dat is precies de gelijk te maken elk jaar een klein nmgmnedag. Dat kan echter al- den in het dorp is in overleg met de helft van het totale budget", becij- bedrag automatisch te laten af- l®en met brede basis en de politie en gemeente besloten de fert penningmeester H. van Win- schrijven van band of giro toch niet steun van velen Invullen, die bon route voor de optocht op 30 april te gerden. „Dertig duizend gulden is teveel gevraagd". Naast de contri- verplaatsen. Opstellen en vertrek op zich een heel bedrag, maar ais is nu op de Beusebergerweg. Van- men bedenkt dat wij uitsluitend r— daar gaat het naar de Larense- werken met vrijwillgers, is het in ROM werg, Koningin Wilhelminastraat, feit nog goedkoop. Het probleem is I vrijheidslaan, Keizersweg, Gaar- dat wij ais stichting altijd afhan- Ja, ik word ook donateur van de Stichting Viering denstraat, Larenseweg, Pastorie- kelijk zijn van derden. Wij hebben Nationale Feestdagen straat, Rietmolenstraat, Orapje- geen leden, waaraan wij contribu- straat, Dorpsstraat en Smidsbelt, tie kunnen vragen. Daarvoor in de I DeiOOT jaariljKS Tte ZUllen bijdragen, j waar de stoet zal worden ontbon- plaats hebben wij contribuanten. i Dit bedrag mag - behoudens wederopzegging -jaarlijks I den- J t worden afgeschreven van: Zoals wellicht bekend, is het aan- I tal Canadese gasten, dat over en- Momenteel zijn dat er 500, maar mijn bankrekeningnummer: kele weken te gast zal zijn in Hol- dat. moeten er toch in een dorp als I ten precies de helft van het aantal Holten veel meer kunnen zijn. De L* miJn P°Stgirorekeningnummer: dat oorspronkelijk werd verwacht, meeste gezinnen kunnen toch wel u In totaal komen nu 50 Canadezen vyf gulden per jaar missen. Als Handtekening: voor een week naar ons dorp. De men bedenkt dat wij altijd er naar J

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1