Weinig vuurwerk bij Holtens politiek café Gemeentebelang brengt eigen oplossing verkeersproblemen Holten moet schitteren met geweldige optocht Oppositie partij wil op korte termijn maatregelen Oorlog op de berg Lochein BON Naast Grolsch in het KLAVIER elke week een ander soort bier. ontvangt een fraaie Parker-iottsr ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. voor hem en haar Muzikanten gezocht voor bloemenmarkt A. Roeterdink kwart eeuw timmerman Hottens Nieuwsblad Donderdaq 15 maart 1990 42ste jaargang no.11 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Twaalf vragen Volgende week woensdag 21 maart gaan we naar de stembus om te bepalen voor voor de ko mende vier jaar onze vertegen woordigers in de gemeente raad zijn. In vergelijking met voorgaande jaren, lijkt er in ons dorp meer belangstelling te bestaan voor de komende ver kiezingen. Maandagavond was het politiek café tot de laatste plaats uitverkocht en vana vond in Dijkerhoek wordt eveneens een volle bak ver wacht. Het Holtcns Nieuws blad heeft de vier lijsttrekkers gevraagd aan de hand van twaalf vragen In het kort hun visie over de komende vier jaar té geven. Een representatieve steek proef was de computer-en- quete wel het niet, die maan dag werd gehouden onder de aanwezigen bij het politiek café in het dorpshuis, maar het geeft vermoedelijk toch goed aan hoe de Holtenaar denkt over allerlei politieke za ken in het dorp. En dat was niet zo overweldigend posi tief. Zo waren van de tachtig aanwezi gen die het formulier hadden inge vuld er slechts 26 van mening dat binnen vier jaar het verkeerspro bleem zal zijn opgelost. In het ver lengde daarvan is ook de uitslag van de vraag omtrent een referen dum van belang. Vijf en vijftig van de tachtig waren voor een referen dum als het gaat om grote politie ke vraagstukken, zoals de ver keersproblemen, negentien waren tegen zo'n referendum en vijf had den geen mening. Veel vertrouwen in de voorlichting naar de burger spreekt daar niet uit. Even duidelijk was het antwoord omtrent de aanleg van een golf baan, die door de politieke partijen op het verlanglijstje voor de ko mende periode is geplaatst: Nee, zeiden 54 aanwezigen, tegen over 22 voorstemmers en vier zonder mening. Slechts bij populaire za ken, waarin heel Nederland het on geveer met elkaar eens is, zoals het gescheiden ophalen van huisvuil, was de stemmenverhouding omge keerd. Van de aanwezigen stem den 75 aanwezigen voor geschei den ophalen, ook al zou dat meer geld gaan kosten en vier tegen. Een aanwezige wist het nog niet. De Toeristenweg mag wat betreft een meerderheid van de Holtenaren kennelijk open blijven. In totaal 43 aanwezigen wilden de weg open houden, 32 waren daar tegen eri vijf onthielden zich van stemming. Veel vuurwerk en spitsvondighe den vielen er overigens niet te no- Ronald Vrugteman voelde de lijsttrekkers af en toe stevig aan de tand. teren in het politiek. Slechts het verkeer bracht een beetje leven in de brouwerij, waarbij Gemeente belang duidelijk in het beklaagde- bankje zat. Veel verschillen tussen de diverse politieke stromingen was verder niet waarneembaar. Al leen over de collegevorming wer den de nodige stekeligheden uitge deeld. Discussieleider Ronald Vrugteman, die de wegens familie omstandigheden verhindere Mat- thie Brands op verving, legde Henk Westerik het vuur aan de schenen omtrent de collegevor ming. Een gelukkig huwelijk tus sen het CDA en Gemeentebelang zit er wel niet in. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 KENMERK n VOOR LJ- VAKWERK RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 De gemeenteraad van Hellen- doorn heeft dinsdagavond una niem ingestemd met de tijdelij ke afsluiting van de Toeristen- weg. Men betreurde de weige rachtige houding van het college van B en W van Holten maar de Hellendoornse raad wenste zich daardoor niet onder druk te laten zetten om af te zien van de afsluiting. Op voor stel van het CDA zal aan Gede puteerde Staten worden ver zocht druk uit te oefenen om Holten te verplichten aan het begin van de Toeristenweg een vooraankondiging te plaatsen. Een voorstel om op de grens van het Hellendoornse gebied een aankondiging te plaatsen en bij de kruising Schouwenburger- weg de weg af te sluiten werd verworpen. Burgemeester Van Rappard had dinsdag telefo nisch zijn Hellendoornse colle ga laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de afsluiting. De dagelijks terugkerende ergernis over de verkeerssitu atie in de Dorpsstraat is voor Gemeentebelang aanleiding om te komen met een eigen oplossing voor de verkeers- ploblematiek. Als enige partij in de raad heeft Gemeentebe lang zich gekeerd tegen de uitslag van hèt onderzoeks bureau Witpaard. Tijdens de commissievergadering kon digde fraktievoorzitter Hen- nie Rustebiel vorige week reeds aan, dat zijn partij bezig was met de ontwikkeling van een eigen variant, die naar de mening van Gemeentebelang op aanmerkelijk kortere ter mijn en met minder kosten gerealiseerd kan worden. „De oplossing van dit probleem laat veel te lang op zich wachten door al het getheoretiseer over hoe verkeersdeelnemers zich wel of niet zullen gaan gedragen en het telkens weer laten doen van nieu we onderzoeken. Het laatst gehou- r. WEGENSTRUCTUUR IN HOLTEN WEGENSTRUCTUUR OM EN NAAR HOLTEN Ü-S42 !t P°ÜÏE °ÜL«9S" Li vrijdag 16 maart van 14 tot 21.00 uur zaterdag 17 maart van 11 tot 21 uur zondag 18 maart van 11 tot 18 uur m Manege „De Luchte" Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 den onderzoek is niet alleen over bodig, maar de voorspellingen in het nu gepubliceerde rapport zijn onvoldoende geloofwaardig om er de oude plannen voor over boord te zetten en er nieuwe plannen op te baseren", aldus Gemeentebelang. Het plan van de oppositiepartij is gebaseerd op een op korte ter mijn uit te voeren plan voor een 'verblijfsvriendelijke' kern in Hol ten, door rondom het dorp de weg wijzers aan te passen en in het dorp verkeersbelemmeringen aan te brengen vooral voor het door gaand vrachtverkeer. Pas als deze maatregelen onvoldoende blijken te zijn, kan volgens GM over ande re, dure oplossingen worden ge praat. In het nieuwe plan wordt ge bruik gemaakt van de ligging van het dorp Holten in het Overijsselse wegennet. In de visie van Gemeen tebelang vormen de S14, de Al en de Markelose/Rijssenseweg tesa- men een rondweg, waarvan iedere poot slechts 45 km lang is. Om deze wegen inderdaad als rondweg te la ten fungeren, met name voor het vrachtverkeer, is het belemmeren van dit verkeer door het dorp en 'aanpassing van de wegwijzers noodzakelijk. Daarnaast moeten de plattegronden bij de invalswe gen van het dorp, die veel door chauffeurs worden geraadpleegd, worden aangepast. Kaart 1 laat zien waar en hoe het een en ander zou kunnen gebeuren. Indien men de aanduidingen bij de naam Hol ten van oostwest noord zuid voor een klein dorp te ver vindt gaan, kan men ze weglaten. Dit is echter niet het geval met de aanduidin gen van de industrieterreinen en van Markelo en Rijssen via de Al; die zijn van wezenlijk belang. Kaart 2 laat globaal zien wat er in het dorp zou moeten gebeuren. De Dorpsstraat tussen Larenseweg en de Kolweg is verboden voor vrachtauto's met uitzondering van auto's die moeten laden en lossen bij bedrijven in dit gedeelte geves tigd. Op alle invalswegen nl. de De venterweg, de Raaltcrwcg, de Oranjestraat en de Larenseweg wordt de snelheid van het autover keer door verschillende maatrege len afgeremd en wordt bij het begin van deze wegen aangegeven dat doorgaand vrachtverkeer niet is toegestaan. De kern van het dorp en de hui dige parkeerplaatsen blijven ech ter toegankelijk voor auto's, maar de verkeersremmende maatrege len zijn daar nog omvangrijker. In feite is het de bedoeling dat er al leen nog maar bestemmingsver keer komt. Er zijn vele mogelijkhe den bekend om het verkeer af te remmen. De keus dient te worden gemaakt na overleg met de aanwo- nenden en de Handelsvereniging. Hoe de overige politieke partijen en het college van burgemeester en wethoduers denken over dit alter natief, is nog niet bekend. Ook de reactie van de handelsvereniging hebben wij nog niet kunnen peilen. Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM -WARNSVELD De activiteitencominissie van de Holtense Handelsvereniging heeft voor het komende seizoen weer een aantal verkoopbevorde rende activiteiten op het pro gramma staan. De bloemenmarkt op donderdag 17 mei zal het sei zoen openen. Evenals vorig jaar worden alle Hol tense ondernemingen die zich be zig houden met bloemen en plan ten en aanverwante artikelen uit genodigd voor deze markt. Daar naast wil de commissie Holtense (amateurmuzikanten) de kans ge ven deze avond zich te presenteren op de markt. Solisten, ensembles of bandjes, klassiek en modern, al les is welkom. Het is de bedoeling dat er gedurende de openingstijd van de markt van 18.30 tot plm. 21.30 uur muziek gemaakt wordt. De deelname is gratis en de op brengst 'uit de pet' is voor de optre dende artiesten. Nadere inlichtingen en aanmel ding kan vanaf heden bij de AM- RObank, tel 62365 (de heer IJzer man). Vandaag, donderdag 15 maart, is het precies 25 jaar geleden dat Ap- pie Roeterdink als timmerman in dienst trad bij het aannemersbe drijf Paalman-Tempelman in Dijk erhoek. Dit heugelijke feit wordt met directie en collega's vandaag in besloten kring gevierd. Hoewel al weer vijf jaar geleden, ligt bij veel Holtenaren de schitte rende bevrijdingsoptocht nog vers in het geheugen. Bij de één omdat hij zelf met zoveel plezier heeft meegewerkt aan het welsla gen van die optocht en bij de an der als toeschouers omdat op die stralende lentedag de saamhorig heid van Holten met zijn bevrij ders op zo'n geweldige wijze tot uitdrukking werd gebracht. Niet minder dan 30 wagens en loop groepen beeldden toen op een ge weldig creatieve manier hun zienswijze over de bevrijding uit. Ook voor de komende bevrij dingviering staat een optocht op het programma, die op Koningin nedag 30 april zal worden gehou den. Deze week gaan de brieven van de Stichting Viering Nationale Feestdagen de deur uit naar alle Holtense verenigingen, zowel sport als cultuur, buurtschappen- verenigingen en de Holtense scho len, waarin opgeroepen wordt deel te nemen aan de optocht. „Menselijkerwijs wordt het de laat ste keer, dat we met zo'n optocht onze Canadese bevrijders kunnen bedanken voor hun inspanningen in 1945. Daarom roepen wij de Hol tenaren op dit keer een nog mooie re en grotere optocht samen té stel- rtfii len. In veel plaatsen wordt in die dagen weer een optocht gehouden. Vorig keer sprong Holten er echt uit, dat moet dit keer ongetwijfeld ook lukken, zeker als men bedenkt dat het (vermoedelijk) laatste keer is", aldus Wim Dogterom en Wil lem Vruggink die namens de Fien- preuvers tekenen voor de organi satie van de optocht. „Laten we er voor alle duidelijk heid meteen bij vertellen, dat het beslist geen carnavalsoptocht moet worden. Wij zijn uitsluitend door de Stichting benaderd als or ganisatoren van de optocht". De optocht staat geheel in het teken van bevrijding en alles wat daar mee samenhangt. Zo zijn wa gens op loopgroepen, die de weder opbouw van ons land tot onder werp hebben, of de oorlogstijd, ook welkom, maar het moet beslist aansluiten bij het thema van de feestweek. Ook de muziek in de op tocht zal daarbij aansluiten. Geen Top Tien of ander eigentijds hit- werk, maar liedjes uit de jaren veertig en vijftig. Ook HMV zal haar repertoire aanpassen. Daar naast is er muziek van de Jazzband Colmnbusters en de Huntsvillepi- pers uit Canada. De route is gelijk aan vijf jaar geleden. Opstellen en start is bij de Waagweg, Stations straat, Dorpsstraat, Keizersweg, Vrijheidslaan, Wilhelminalaan, Larenseweg, Pastoriestraat, Riet molenstraat, Oranjestraat en Smidsbelt, waar de optocht zal worden ontbonden. Inmiddels is een heel reglement opgesteld voor de optocht, waarin wordt aangegeven aan welke eisen een deelnemende groep dient te voldoen. Drank is ten strengste verboden, evenals de deelname van bromfietsen. Alle deelnemen de wagens en groepen, die aan de voorwaarden voldoen, worden ge keurd door een jury bestaande uit twee vertegenwoordigers van het voormalig verzet, twee Canadese oud-strijders en twee vertegen woordigers van de Nederlandse oud-strijders. Zij maken kans op een van de dertien prijzen. Aan de deelname zijn geen kosten verbon den. De deelname staat niet alleen open voor verenigingen, maar te vens voor groepen, straten, bedrij ven (mits geen uitingen van recla me) en individuele deelnemers. Men kan zich tot 31 maart aan staande aanmelden bij Wim Dog terom, Raalterweg 37, W. Vrug gink, Pasmansweg 6, of bij het ge meentehuis. Op 18 april zal in het gemeentehuis een vergadering worden belegd van deelnemers, waar men terecht kan met eventu ele vragen of opmerkingen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1