Exotisch geurtjes op mini- Pasar Malam Nieuwbouwplan Postkantoor terrein van Mengunie onzeker WEEK Programma voor Culturele avond al helemaal rond DEZE Contouren gereed, invulling vordert moeizaam Wereld gebedsdag BON Verwerping Trouwe leden Abva-Kabo gehuldigd Riolering Dorpsstraat voor hem en haar Postzegelbeurs verwacht weer veel bezoekers W# I Klaverjassen, ja gezellig Kaartje leggen bij 't Klavier U ontvangt een fraaie Parfcer-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Aula over in andere handen FOC Hottens Nieuwsblad Donderdag 1 maart 1990 42ste jaargang no.9 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 VVD-vrouw In de mini-serie vrouwen in de gemeentepolitiek dit keer een portret van een nieuwkomer in Holten, Hilmar Bilderbeek- Veendorp, die op de vierde plaats staat bij de WD. In haar vorige woonplaats Bodegra ven, heeft zij echter een lange staat van dienst in de gemeen tepolitiek opgebouwd. In 1966 richtte zij vdaar de plaatselijke afdeling op en zij eindige uit eindelijk als wethouder. Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Exotische geuren wezen woens dagmiddag in bejaardencentrum Diessenplas vanzelf de weg naar Mini-Indonesia. Geen 'woensdag gehakte-dag' in Diessenplas, maar Gado Gado, saté, spekkoeken en andere lekkerijnen uit de 'Gordel van Smaragd'. Niet alleen de bewoners van het bejaardencentrum konden hier van genieten, ook een groot aantal Holtenaren wist de weg naar de mini Pasar Malam te vinden, waar naast lekkere hapjes ook kramen met houtsnijwerk, Wajangpoppen en maskers waren opgesteld; dit alles overgoten met een muzikaal sausje van Gamelan- en Kront- jongmuziek. Bijzonder fraai was.de zelfgebouwde maquette van het paleizen-complex in Yogjakarta die de oud-militair R. van Rotter dam uit 's Hertogenbosch had ge bouwd. Ook zijn uitgebreide foto boeken waren te bewonderen. Natuurlijk ontbrak er geen waar zegster. Gezeten in een grote groe ne tent, in het midden van de zaal, voorspelde madam Heloïse een flink aantal 'klanten' de toekomst. In het geheel viel jammer genoeg de kraam met oerhollandse op smuk, zoals oorbellen en dergelij ke, volledig uit de toon. De Pasar Malam was een van de onderdelen van de themaweek, die in het teken stond van Indonesië. Elke week was er in februari in de recreatieve sfeer iets te beleven wat met Indonesië te maken had. De heer John van Assem opende op 2 februari de maand met een dia-presentatie van zijn reis door Indonesië. Op 6 februari was er een optreden van de dansgroep Orchi dee uit Dieren. Zij brachten, ge kleed in originele kostuums en be geleid door gamelan- en krontjong muziek, authentieke Javaanse en Balinese dansen. Het reizende grammofoonmusuem van Tonny Willems verzorgde op Fraaie Indonesische snuisterijen waren te bewonderen op de mini Pasar Malam. 13 februari een expositie met mu ziek uit het koloniaal verleden in Nederlands Indië. De Indonesië maand werd afgesloten op 27 fe bruari met een rijsttafel voor bewo ners en flatbewoners. Na de rijssta- fel werden films vertoond van het bezoek van Prinses Juliana en Prins Bemhard aan Indonesië, wat de herinnering aan vroeger tijden nog weer eens in herinnering bracht. Op vrijdag 2 maart wordt tijdens de viering van Wereldgebedsdag aandacht besteed aan de dag van gebed van christenen van allerlei rassen en culturen over de gehele wereld. Dit jaar is de lithurgie samenge steld door vrouwen uit Tsjecho- Slowakije onder het thema Een be tere toekomstgerechtigheid voor iedereen. De viering in Holten wordt gehou den in bejaardencentrum Diessen plas, 's avonds om 19.30 uur. Mede werking zal worden verleend door het Holtens Gemengd Koor. De Holtense Postzegelclub (HPC) houdt zaterdag 3 maart weer haar jaarlijkse ruilbeurs. Door de voortreffelijke medewer king van het gemeentebestuur en de rector van de scholengemeen schap kan HPC ook dit jaar weer beschikken over de aula van de scholengemeenschap. Doordat de beurs in de loop der ja ren een goede naam heeft verwor ven, verwacht de organiserende vereniging ook nu weer een groot aantal bezoekers. De beurs is ge opend van 10.00-17.00 uur en de toegang is gratis. De plaatsing van twee bouwketen op het terreintje van het voormalige gemeen tehuis zou er op kunnen dui den, dat er begonnen gaat worden met invulling van het bouwplan van de Mengunie. Evenwel schijn bedriegt. De bouwketen zijn geplaatst voor de verbouwingsactiviteiten van Wansink/Albert Heijn. Als alle meezit moet die groot scheepse uitbreiding nog voor de zomervakantie ge reed zijn. Met het Mengunie- plan loopt het allemaal wat minder vlot. „De contouren zijn nu ongeveer afgerond, maar de invulling laat nog op zich wachten", verklaarde desgevraagd burgemeester Van Rappard, die er aan toevoegde, dat het niet de gemeente is die het meeste geld in het plan moet ste ken, zodat zij slechts zijdelings bij de invulling van het plan betrok ken is. B en W wachten dan ook rustig af tot de belanghebbenden met el kaar tot overeenstemming zijn ge komen. Een van hen is de PTT die echter voorlopig pas op de plaats maakt met nieuwbouwplannen, zoals districtdirecteur H. Bijster bosch ons meedeelde. „Wij hebben de plannen niet he lemaal ver weggestopt in de ijs kast, maar willen ons toch eerst nog eens beraden en het advies af wachten van het PTT ontwerpbu reau, die alle alternatieven nog eens wil doorrekenen, voordat we tot een besluit komen. Ook staat het nog niet vast of er inderdaad nieuwbouw gepleegd gaat worden JflM. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres:j...... Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 in het centrum van Holten. Dat moeten we eerst nog eens nader onder de loep nemen en ons er in tern over beraden. Wij hebben daar (het Mengunie terrein) met onze plannen te maken met nog drie an dere gegadigden. Het is niet voor niets, dat we dé mogelijkheden nog eens grondig onder de lope willen nemen". Directeur Bijsterbosch sluit niet uit, dat uiteindelijk toch De aula Memento Mori van Arcade aan de Reilinksweg in Holten, gaat in andere handen over. Monuta Stichting uit Apeldoorn en Arcade Beheer BV te Enschede hebben overeenstemming bereikt over algehele overname van Arca de Beheer BV door Monuta. Bijge volg zullen ook de uitvaartonder- meningen van Arcada in Rijssen en Holten door Monuta worden overgenomen. In de uitvaartcen tra zijn vier medewerkers in vast dan wel part-time dienstverband werkzaam. Het personeel en de vakbonden zijn inmiddels door de directie ingelicht. In gebouw Bethanië in Dijkerhoek zal op woensdag 7 maart een grote verwerping worden gehouden. De venverping wordt georgani seerd door alle verenigingen, die hun onderkomen in Bethanië heb ben. De opbrengst is voor de kas van Bethanië. Het blijft voorlopig nog behelpen in het Holtense postkantoor. besloten wordt voor vervangende nieuwbouw op de huidige plaats van het PTT kantoor of een grondi ge opknapbeurt van het huidige pand. „Er zijn door'de automatise ring, met name bij de Postbank zo veel ontwikelingen gaande, dat af gewogen moet worden hoeveel ruimte er noodzakelijk is voor een goed funtionerend postkantoor. Daarover wordt op directie niveau druk gediscussieerd. Ook die ont wikkelingen willen we afwachten, voordat we stappen ondernemen in Holten. Holten staat niet op zichzelf, maar moet gezien worden in een groter geheel". Directeur Bijsterbosch onderschreef wel de klacht, dat het poskantoor in feite te klein is en met name tegenover de Rabobank aan de overkant van de straat wel erg minnetjes af- Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Oud-voorzitter H.W. Goorman van de afdeling Holten van de Abva Kabo is tijdens de op dinsdag 13 februari gehouden feestelijke jaar-, vergadering gehuldigd voor zijn veertig jarig lidmaatschap. De gouden bondsspeld werd hem op gespeld door districtbestuurder van de regio Oost, mevrouw Janke Smit. Voor het 25 jarig lidmaat schap werden gehuldigd de heren G. Bronsvoort, H. Blankena, B. Groot Obbink en D.M. Aanstoot. Zij kregen de zilveren bondsspeld opgespeld. Tevens werd afscheid genomen van de heer W. Beijers als bestuurs lid, die door persoonlijke omstan digheden deze functie niet meer kan waarnemen. De heer Beijers was in 1928 oprichter van de afde ling Holten. In de toespraak, die mevrouw Smit hield, zette zij uiteen het beleid van de Abva-Kabo in de onderhande lingen met de regering over de ar beidsvoorwaarden in 1990. De bij eenkomst werd besloten met enke le spelletjes bingo en het uitreiken van de prijzen. Binnen enkele weken zal begon nen worden met de rioleringswerk zaamheden in de Stationsstraat en het deel van de Dorpsstraat tot aan het viaduct. Na de zomerva kantie zal dan in de herfst begon nen worden met vervanging van de riolering in de Dorpsstraat tot aan de Kolweg. Evenals bij de werkzaamheden aan de riolering in de Larenseweg, zullen telkens kleine gedeelten worden aangepakt, zodat de over last voor het verkeer tot het mini mum wordt beperkt. steekt. „Een postkantoor is niet te vergelijken met een bank natuur lijk, maar de omstandigehden zo wel voor als achter het loket zijn in Holten bepaald niet optimaal. Daar zijn we ook wel van over tuigd. De regiodirectie in Gronin gen is dat ook met ons eens. Van daar ook dat ons ontwerpbureau zich met de plannen bezig houdt, maar door de huidige ontwikkelin gen maken we - tenminste voor dit jaar - nog even pas op de plaats". KENMERK n VOOR /-!- VAKWERK RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 'Nog tien weken, alvorens Holten zijn Canadese gasten kan begroe ten voor de viering van het Bevrij dingsfeest. Veel commissies staan gezien het 'tijdspad' nog aan het begin van de voorbereidingen, maar anderen hebben hun draai boek al geheel rond. Zo is bijvoor beeld de commissie die de culture le avond voorbereid, al zover ge vorderd, dat het globale program ma gereed is en naar buiten kan worden gebracht. Hennie Fransen, Jaap Vuurgegge en Ab Groen hebben voor hun cul turele avond, die in De Kandelaar zal worden gehouden, zich weten te verzekeren van de medewerking van onder andere alle Holtense ko ren, bestaande uit het Hervormd Kèrkkoor, HGK, Helicon, het RK dameskoor, Chr. koor Laetitia Vera en het Gospelkoor Rejoyce. Voor het eerst zullen de Holtense koren gezamenlijk met elkaar op een podium staan. De 250 koorle den brengen een door Hennie Fransen gearrangeerde potpourri van Engelse en Nederlandse lied jes rond de oorlogstijd. De bezoe kers krijgen op de avond een sten cil met de tekst van de liedjes, zo dat er naar hartelust meegezongen kan worden. Het Holtens Manne koor en een kinderkoor, bestaande uit Mozaïiek en het RK. jongeren koor zullen eveneens van zich la ten horen. Verder wordt een bijdra ge verwacht van het kwartet van Jona Evers. „Het moet vooral een vrolijke avond worden, waar iedereen ple zier aan heeft, niet in de laatste plaats onze Canadese gasten", zegt Hennie Fransen. „We houden het kort, van acht uur tot tien uur, inclusief een pauze, want onze gas ten hebben al een flink overladen programma. Ik mag wel zeggen, dat we erg blij zijn met de spontane medewerking die wij hebben ge kregen, waardoor we straks een programma met 350 medewerken den kunnen presenteren". Naast de koren zullen optreden het orkest van HMV en de drum band van HMV. Van deze laatste groep wordt weer het nodige 'vuur werk' verwacht. Voorts is er is er een Pantomimegroep uit Raalte uitgenodigd, die samen met sythe- sizer en het orkest van HMV een kort optreden zal verzorgen. Een ladyspeakster zal het programma aan elkaar praten. De culturele avond zal - en dat spreekt bijna vanzelf - gratis voor iedereen toe gankelijk zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1