O AD Holten straks inhoudsloze kreet Welcome Again Veterans regelt bezoek Canadezen Holtens Nieuwsblad WEEK ilonk ©Sport Kandidaten gezocht kinderboeken jury DEZE Staaltje van Holtense organisatiekunde Daling jeugdleden bibliotheek zet door Kirsten bij Tros-show Expositie Tekeningen KORTINGEN U ontvangt een fraaie BON Grootscheepse aanpak viering bevrijding Vrachtverkeer aan banden voor hem en haar Hottens Nieuwsblad Donderdag 25 januari 1990 42ste jaargang no.4 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Quiz De jaarlijkse verkeersquiz van de WN mocht zich ook dit jaar weer verheugen op een grote belangstelling. In een tot in de laatste plaats bezette zaal Vosman werd er 'gestreden' om de Oberink Bokaal, die uitein delijk gewonnen werd door het tweede team van de schietvere niging De Zaagmolen. Voor veel deelnemers was het maar gunstig, dat het niet ging om een echt verkeersexamen, want de gemiddelde score lag bij zestig procent goede ant woorden. tot Grotestraat 75, tel. 05470-7 21 80. Een datum werd er -nog net niet- genoemd, maar de boodschap was zonneklaar: de OAD is aan de laatste jaren in Holten bezig. Geen loze kreet, die 'ergens' in het Hol- tense circuit is opgepikt, maar een voor geen andere uitleg vatbare uitspraak van OAD-directeur ir. Joop ter Haar ligt hieraan ten grond slag. „Het wordt tijd, dat tou- roperating en busonderne ming weer één geheel wor den, net als vroeger", aldus sprak Ter Haar, staande voor de vestiging in Goor. Heel Nederland kon deze uit spraak horen (en zien) indien men vorige week donderdag afgestemd had op de TV zendtijd voor politie ke partijen. De WD .bijdrage in deze uitzending was vrijwel geheel gewijd aan de gemeentepolitiek in Goor en - het leek bijna op een STER spotje - daarin kwam uitge breid de grondaankoop van 4000 vierkante meter op het industrie terrein door de OAD ter sprake. En zoals dat gaat in die promotie praatjes, kreeg de OAD directie volop de ruimte om Goor en zijn bestuurders de nodige veren op de hoed te steken over het geweldig goede bedrijfsklimaat dat in deze Twentse plaats heerst en werd om gekeerd het ondernemersschap van Ter Haar geroemd. De ge meente Goor blijkt door de OAD- aankoop in één klap van haar laat ste industrieterrein te zijn verlost, zodat op korte termijn met de buurgemeenten Markelo en Die- penheim om de tafel gaat om te zien of men genegen is tot enige herindeling. En als het werkelijk gaat, zoals we vermoeden, blijft Holten achter met een geweligde kater. De OAD directie verklaarde tegen over de regionale pers 'nog niet te weten, wat er met het terrein ge beurt', wat aan de hand van de tv uitzending naar het rijk der fabe len kan worden verwezen. Ook de Het hoofdkantoor van OAD staat nu nog aan de Burg v.d. Borchstraat in Holten. uitspraak van de directiesecretaris 'dat de mogelijkheid zich nu toe vallig voordeed', kan in dezelfde richting gestuurd worden. Al bij de opening van de vestiging in Goor werd door de OAD directie aange kondigd, dat men een optie had op het naastliggende terrein, dat nu dan ook gekocht is. En wat moet tenslotte Holten met de uitspraak die directeur Ter Haar deed bij de presentatie van de nieuwe vakan tiegidsen in december van het af gelopenjaar: „Het OAD hoofdkan toor blijft beslist in Holten?" Wei nig, denken wij. De daling van het aantal jeugdle den heeft zich ook in het afgelopen jaar verder voortgezet. In de cate gorie jeugd tot dertien jaar daalde het aantal leden van 825 naar 809 (- 16) en in de leeftijdscategorie van dertien tot en met 17 jaar van 415 naar 376 (-39). Bij de volwassenen daarentegen steeg het aantal leden. In de cate gorie tot en met 64 jaar werden twintig nieuwe leden ingeschreven (1322) en bij de 65 plussers kwamen er tien nieuwe leden bij (1477). Ten opzichte van 1982 is het aanval vol wassen leden gestegen van 950 naar 1477, een stijging van meer dan 50 Bij de jeugd heeft zich een soortgelijke daling voor ge daan. Het aantal uitleningen van de bi bliotheek in Holten is in het afgelo pen jaar gestegen met 1437. In to taal werden 120.832 boeken uitge leend. Kirsten Wennemers, leerlinge van de Haarschool, zal komende vrij dag te bewonderen zijn als verslag geefster in de Tros junior Nieuws show. Kirsten werd uitgekozen na een screentest uit honderden kandida ten. Dat was even schrikken! In huize Van 't Holt gleed eind vorig jaar een tweemaandelijkse telefoonrekening door de brieven bus die het bedrag over heel 1988 overtrof. Dat krijg je wan neer de heer des huizes regelmatig met Canada belt. Gelukkig krijgt voorzitter Gert-Jan van 't Holt van de stichting Welcome Again Veterans zijn telefoonkosten vergoed, maar verder is de organisatie van het bezoek dat duizend Canadese gasten in mei aan Overijssel brengen puur vrijwilligerswerk. Liefdewerk oud papier, dus waaraan ook secretaresse Marietje Eggink- Ten Velde en penningmeester Frits Redeker hun steentje bij dragen. Een kijkje in de kelder van Holterbergweg 1, comman dopost en uitvalsbasis voor een gedegen staaltje Holtense or ganisatiekunde. Eerst maar even de feiten op een rijtje waarmee de stichting WAV (met als adviserende leden burge meester W.L.F.C. Ridder van Rap- pard als secretaris van het Natio- neel Comité Thank You Liberators en oud-burgemeester en Merito rious Life Member of the Royal Ca nadian Legion mr. W.H. Enklaar) zich geconfronteerd ziet. Op 28 en 29 april komen minstens duizend Canadezen in Nederland aan om in Overijssel de viering van 45 jaar be vrijding mee te vieren. Hun over tocht is geregeld door de Holtense Stichting. Samen met hoofdspon sor OAD kan Van 't Holt cs. een complete pakketreis aanbieden in clusief verzekeringen, luchthaven belasting, busvervoer in Neder land, overnachtingen en maaltij den, bezoek aan de hoogtepunten in het activiteitenprogramma en een afsluitende Farewell Party in de plaats waar de bezoekers wor den ondergebracht. Tot nu toe zijn dat dertien Overijs selse gemeenten. Naast, hoe kan het anders, Holten zelf (100 gasten) zijn dat Nijverdal (200), Bathmen (50), Diepenveen, Deventer, Gors- sel, Voorst, Markelo, Raalte, Om men, Balkbrug, Vroomshoop en Almelo. Tubbergen en Zwartsluis- Bredewiede houden hun medewer king nog in beraad. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u mmwin If A daarvan verzekerd. 3D0HH66 0p§J@@ft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt hel abonnementsgeld per jaar ad 39.70 Om alles in goede banen te leiden en alvast de nodige contacten te leggen, bracht het bestuur van de stichting in gezelschap van de ad viseurs Enklaar en Van Rappard oktober vorig jaar al een bezoek aan o.a. het Canadese ministerie voor veteranenzaken (Veteran Af fairs) en de Nederlandse ambassa de in Canada. Een nuttig bezoek, zo vertelt Van 't Holt. „Allereerst om de persoonlijke contacten te leggen met het reis- - bureau in Toronto waarmee we sa menwerken, het minsterie van ve teranenzaken en met de bond van oud-strijders. We hebben nu overal een ingang en kunnen de juiste personen aanspreken. Daarnaast ontdekten we dat we niet konden volstaan met een aanbieding van uit een centrale plaats in Canada, maar dat we rechtstreekse reizen vanuit Toronto, Calgary en Van couver naar Amsterdam moesten aanbieden. De verschillende land streken stellen prijs op een per soonlijke benadering. Eind vorig jaar konden we de veteranen en hun familie een concreet voorstel doen en ik verwacht dat de aan meldingen de eerste twee maan den van dit jaar binnenstromen. De reacties waren in ieder geval enthousiast, dat hebben we goed gemerkt tijdens ons bezoek." Coördinatie Hebben de duizend bezoekers (plus de Canadese legion bands die door de stichting'buiten de gastge zinnen zijn ondergebracht) een- Het bestuur van Welcome Again Veterans, v.ln.r. mevr. M. Egink ten Velde, G.J. van 't Holt en F.T. Redeker. maal voet op Nederlandse boden gezet, dan volgt een andere pagina van het zorgvuldig in elkaar gezet te scenario. Het vervoer naar de Overijsselse gemeenten, waar de plaatselijke comité's voor gastge zinnen hebben gezorgd. De coördi nerende rol ten behoeve van die plaatselijke comité's (in Holten de Stichting Viering Nationale Feest dagen) is een andere taak van Wel- De viering van 45 jaar bevrijding wordt in Overijssel groots aange pakt. Naast de overkomst van dui zend Canadezen en tweehonderd Britten, worden er tal van activi teiten en herdenkingen op touw gezet. Dat gebeurt op plaatselijk niveau door de verschillende plaatselijke comité 's, terwijl pro vinciaal enkele grote evenemen ten op het programma staan. Op 2 mei bijvoorbeeld vindt (wel iswaar net op Gelders grondge bied) een reconstructie plaats van de overtocht die de Canadese be vrijders maakten over de IJssel tussen Gorssel en Wilp. In Nijver dal wordt op 3 mei met allerlei fes tiviteiten aandacht aan het bevrij dingsfeest geschonken en op 4 mei vindt op de Canadese Be graafplaats in Holten de plechtige herdenking van de gevallenen plaats in aanwezigheid van o.a. de Canadese minister van veteranen zaken. Voor de feitelijke provinci ale viering op Bevrijdingsdag, 5 mei trekt het gezelschap naar En schede. Op het vliegveld Twente verzamelen zich historische leger voertuigen van "Keep them Rol ling" en in de binnenstad van En schede wordt een grootscheepse parade gehouden. In het Muziek centrum aldaar vindt een feestelij ke bijeenkomst plaats met o.a. Het Valerius-ensemble en het Deep River Quartet. Tenslotte wordt aan de veteranen een da- gexursie naar het merengebied van Noordwest-Overijssel aange boden. come Again Veterans.'Dankzij de bemiddeling van burgemeester Van Rappard was de respons van de Overijsselse gemeenten enorm, maar voor elk gastgezin de gewen ste Canadese bezoekers in de ar men kan sluiten, is er door Van 't Holt, Eggink-Ten Velde en Rede ker heel Wat voorbereidend werk verricht. „Een gigantische operatie" weet de voorzitter ondertussen. „Een aantal plaatsen als Holten, Nijver dal en Markelo heeft al veel erva ring met bezoeken van oud-strij ders, maar vooral nieuwe comité's hebben we moeten helpen bij het opzetten van hun organisatie. Ge lukkig zijn ze allemaal enorm ent housiast. We zijn ervan uit gegaan dat elke gemeente in ieder geval een bus vol gasten opneemt. De be zoekers zelf moesten van tevoren een aanmeldingslijst met 25 vra gen invullen en aangeven of ze al eerder in Nederland geweest waren en eventueel weer bij hetzelfde ge zin of in dezelfde plaats wensten te worden ondergebracht. Maar ook de gemeenten konden hun voor keur opgeven. Sommige gemeen ten hebben graag een bepaald regi ment dat daar heeft gevochten. Voorst bijvoorbeeld wilde speciaal de "48 Highlanders". Computer „Nee, zonder de computer en een speciaal database-programma ko men we er niet uit en naast de tele foon is ook de fax een dankbaar communicatiemiddel. Maar eerlijk gezegd houden we in 'onze bunker' ook nog wel een ouderwets be stand in kaartvorm bij. Van elke bezoeker moeten bijvoorbeeld ook de medische gegevens en eventue le noodadressen worden geregis treerd. Gelukkig kunnen we bij al dat werk terugvallen op de Cana dese reisorganisatie en op de OAD die met dit soort zaken erg veel er varing hebben. Wat dat betreft is het natuurlijk makkelijk dat de sponsor ook met het hoofdkantoor in Holten zit. Het meeste werk verwacht ik ech ter na 1 maart. Dan is de inschrij ving gesloten en komen de betalin gen binnen. Extra complicerend is dan nog dat sommige Canadezen niet bij gastgezinnen willen over nachten, maar op eigen kosten een hotel boeken. Ook daarin bemid delen we. Willen ze na of voor het verblijf in Nederland er nog een va kantie in Europa aan vast knopen, dan is dat een zaak van de OAD. Daar blijven wij buiten. Het is met dit soort organisaties zaak de ver antwoordelijkheden goed af te ba kenen en ervoor te zorgen datje op allerlei instanties kunt terugval len. Dat is goed geregeld. De Cultu rele Raad Overijssel bijvoorbeeld en de plaatselijke en provinciale VW's verlenen allemaal hun me dewerking. Ik geloof ook niet dat er een provin cie in Nederland is die de viering zo grootscheeps heeft aangepakt. Overijssel springt er door de onder linge samenwerking duidelijk bo venuit en dan is het natuurlijk mooi meegenomen dat Holten zo'n centrale rol vervult"! Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel.05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Op korte termijn zullen Wilhelmi- nastraat (vanaf het dierenparkje tot aan de Aaltinksweg), Aaltinks- weg tot aan de aansluiting van de Keizersweg en de Keizersweg ver boden worden voor vrachtverkeer. Voorlopig zal dit uitsluitend ge schieden door de plaatsing van verbordsborden. In een later sta dium zullen de wegen ook worden aangepast doormiddel van weg versmalling e.d. De Kamer van Koophandel in Twene en Salland heeft inmiddels in opdracht van een aantal belang hebbenden vragen gesteld aan het college van burgemeester en wet houders van Holten over de voor genomen afsluiting. Met name op het bedrijventerrein De Haar is niet iedereen gelukkig met de af sluiting. Protesten tegen deze af sluiting worden dan ook verwacht. De Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk organiseert een expo sitie graffiti van Remco Ganzan. Deze expositie is te bezichtigen van maandag 29 januari tot en.met 9 februari in de ontmoetingsruimte van het dorpshuis en daarna in de tienersoos (kelder) van het dorp huis. Remco heeft twee borden met verf- bussen bespoten, waarbij het bij het ene bord om de letters gaat en bij het andere bord om de kleuren. Verder heeft hij een aantal voor werpen bespoten met eigen ont- werpen, zoals een schooltas en een kastje. Dames- en Herenkapsalon m O' ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD De Openbare bibliotheek in Hol ten zoekt kandidaten in de leeftijd van tien tot en met twaalf jaar, die mee willen doen aan de regionale kinder(boeken)jury. De kinderen zullen uiteindelijk een keuze maken uit vijf genomineerde kinderboeken: Het hoofdpijnmys terie van Henk Barnars, Je bent ge weldig van Trude de Jong, Kunst en vliegwerk van Lydia Roon, Ni- kolay van Ellen Tysinger en Krik van Miep Diekman. De juryleden zullen de boeken le zen en daarna uitvoerig met elkaar bespreken. Op een door de biblio theken van Olst, Bathmen, Die penveen, Schalkhaar en Holten ge organiseerde middag in mei in Schlakhaar zullen de juryleden hun stem uitbrengen. Eén van de schrijvers wordt op die middag uit- genodig om te vertellen over haar of zijn boeken en over het werk als schrijver. Met een voorstelling van een theatergroep wordt de middag afgesloten. Tegelijkertijd start komende week in de bibliotheek de Landelijke kinderjury. Alle kinderboeken die in 1989 voor het eerst verschenen zijn, komen in aanmerking voor de Prijs van de Nederlandse Kinder jury. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 6- 9 jaar, 10-12 jaar en 13 jaar en ou der. De deelnemers zijn vrij in de keuze van hun boeken. Iedere deel nemer vult zijn eigen top-vijf in op het deelname formulier. De deel name formuliere nmoeten voor 15 mei ingeleverd worden bij de bi bliotheek in Holten. Kinderen die hebben meegedaan aan de grote tekenwedstrijd voor de Kerstvakantie, kunnen als ze willen, hun tekening weer ophalen op het kantoor van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1