Brandweer in Holten steeds beter opgeleid Dorpskom Holten blijft voorlopig nog haar zwarte_ gaten houden Holtens Nieuwsblad, Geld van Prinsraden overgedragen aan SNF WEEK DEZE Prijs van appartementen bottleneck in het geheel" Rein Brouwer directeur De Kolschool BON Cabaret in De Schure Wereldwinkel op de markt Roemenië U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. De laatste ronde! L_ lP voor hem en haar Cursus boetseren Hottens Nieuwsblad Donderdag 18 januari 1990 42ste jaargang no.3 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 De speciale band die Holten met Roemenië heeft; werd afge lopen week nog eens bevestigd via een voedseltransport waar aan verschillende Holtense be drijven en chauffeurs een bij drage leverden. Zowel trans portbedrijf Muller als de OAD droeg een steentje bij. In dit Holtens Nieuwsblad leest u de ervaringen. OKIA Gewichttouwtrekken levert al tijd weer spectaculaire staal tjes krachtsport op. Vorige week was de zaal bij het Bonte Paard het strijdtoneel voor een verbeten krachtmeting, waar bij de organiserende Holtense vereniging OKIA vooral bij de jeugd goed voor de dag kwam. KENMERK n VOOR VAKWERK RIJSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Met gepaste trots hebben hoofd van de brandweer burgemeester Van Rappard en oud-comman dant Eshuis afgelopen maandag een groot aantal diploma's uitge reikt aan leden van het Holtense korps. „Trots" zo beargumenteer de Van Rappard, omdat Holten hierdoor al voor 86 procent vol doet aan de strengere opleidings eisen die in het kader van de over heveling van een aantal taken naar de brandweer gelden. Over een jaar zitten we waarschijnlijk op de volle honderd procent" al dus een hoopvolle burgervader. De waardering van Van Rappard was des te groter omdat de scha mele vergoedingen voor de vrijwil lige brandweer in zijn ogen schril afsteken bij de steeds professione ler wordende brandbestrijding. Een verhouding die door de nieuwe Oort-belastingwetgeving, waarin een groter deel van de vergoeding als inkomen wordt aangemerkt, nog schever wordt getrokken. Veel positiever was het hoofd van de brandweer over de nieuwe brand weerkazerne, die over een jaar in gebruik moet zijn genomen. „Uit het half miljoen dat de gemeente raad daarvoor heeft uitgetrokken, blijkt de waardering van de poli tiek voor uw werk" aldus Van Rap pard. Hij liet zich overigens door oud-commandant H. Eshuis (die op 5 februari officieel afscheid neemt), niet uit zijn tent lokken voor wat betreft de aanschaf van een nieuwe bosbrand-bestrijdings- wagen. De 80 duizend gulden extra die zo'n wagen meer kost dan een normale wagen, zag de burgemees ter niet in 1991 al door de raad op tafel gelegd. Tijdens de bijeenkomst, die voor het eerst was losgekoppeld van de jaarlijkse feestavond, werd tevens afscheid genomen van brandmees ter H. Pekkeriet, die vanwege zijn verhuizing naar Markeloos grond gebied geen lid van de Holtense brandweer kan blijven. Onder scheidingen van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereni ging waren er ook voor H.J. Wan- sink en D. Oostervelt die beiden twintig jaar lang in dienst waren. Burgemeester Van Rappard (te vens vice-voorzitter van deze lan delijke vereniging) had ook daar alle waardering voor. Uit handen van oud-commandant H. Eshuis ontvingen verschillende Holtense brandweerlieden bovendien een diploma. De volgende leden ble ken hun studie met succes te heb ben afgerond. H.J. Ebrecht, J.J.M. Klunder en J. Tuitert (brandwachtmodule); R. Drenth en D.J. Koopman, (brand wacht eerste klas module); W.F. Boode (hoofdbrandwacht); H. Pek keriet (commandant Brandbestrij- dingspeloton) en J.A. Tuitert (ver- Na het uitreiken van de diploma's en de onderscheidingen gingen de brandweerlieden op de foto met hoofd van de brandweer burgemeester Van Rappard, oud-commandant Eshuis en de nieuwe commandant Hel ler. kenner gevaarlijke stoffen). De avond, die meetelde als oefena vond en dan ook druk bezocht werd, kreeg een onverwacht be sluit toen om kwart voor elf het brandalarm afging. Even werd aan een grapje gedacht, maar het ging wel degelijk om een fikse binnen brand in de Churchillstraat. Daar toonden de Holtense brandweer lieden hun zojuist behaalde diplo ma's meer dan waardig. Wanneer ook de gemeenteraad er maandag akkoord mee gaat, en daaraan twijfelt niemand gezien de unanieme voordracht, wordt Rein Brouwer de nieuwe direc teur van OSB De Kolschool. De 41- jarige oud-Holtenaar (zoon van het vroegere hoofd van de Dorps school "meester" Brouwer) wordt door het college als enige voorge dragen als opvolger van Henk Wilpshaar die medio vorig jaar af scheid nam. Dat Brouwer jr. weer op het oude nest terugkeert, is volgens hem louter toeval. „Ik wil wel graag in deze regio werken, maar het had net zo goed Bathmen of een andere plaats kunnen worden. Voor mij was het belangrijkst dat ik nu een grotere school onder mijn hoede krijg." Op het ogenblik is de in Lo- chem wonende Brouwer, wiens vrouw ook in het basisonderwijs werkzaam is) directeur van de aan de voet van de televisietoren gesi tueerde Markeloseschool in Mar- kelosebroek. Daarvoor (van 1974 tot 1986) werkte hij aan twee ver schillende scholen in Lochem, ter wijl hij zijn loopbaan begon aan een school in Tweede Exloërmond (gemeente Odoorn) waar hij vanaf zijn vertrek uit Holten in 1970 vier jaar werkte. Het gezin Brouwer (twee kinderen van zestien en veer tien jaar) zal een woning in Holten zoeken zodra de benoeming hele maal officieel is. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Zoals het zich nu laat aan zien behoudt de Holtense dorpskom nog even haar "zwarte gaten". Op de loka- tie Larenseweg-Kerkstraat gaat de voorgenomen bouw van luxe apparte menten en winkels niet door, terwijl de lang voor uit geziene uitbreiding van Albert Hei jn achter de win kel aan de Dorpsstraat ook nog steeds wordt tegenge houden. De zo lang verbei de invulling van de dorps kom kent dus nog steeds een aantal vraagtekens. Allereerst verkeert de invulling van de lokatie "Veldhuis" op de hoek van de Larenseweg en de Kerkstraat in een patstelling. Het plan voor luxe appartementen bo ven en winkels beneden, dat Ter Steege's Ontwikkelingsmaat schappij vorig jaar mei op tafel leg de, bleek niet haalbaar. „Niet om dat er geen belangstelling voor was" weet makelaar E.D. Vincent die de verkoop voor zijn rekening zou nemen. „Er is wel degelijk be hoefte aan dergelijke bebouwing in de dorpskom, maar het plan zoals dat door deze architect ontworpen was, bleek niet realistisch." Makelaar Vincent vervolgt met:,, De prijs van de appartemen ten heeft daarbij een rol gespeeld, ja. Dat was de bottleneck in het ge heel. De winkelruimte op zich was geen probleem. Ondertussen heeft Bouwbedrijf Voordes BV de panden gekocht, maar daar wil men zich nog niet uitspreken over eventuele plan- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per Jaar ad 39.70 nen. Voordes verkeert nog in een brainstorm-fase Albert Heijn Concrete plannen heeft wel eige naar J. Wansink van de AH-super- markt aan de Dorpsstraat, maar zijn uitbreidingsproject stuit nog op bezwaren van collega-onderne mers. Weliswaar zijn ondertussen de voorbereidende grondwerk zaamheden in volle gang, maar een definitief startsein voor de bouw van een prestigieus winkelproject laat nog op zich wachten. Tegen het voornemen van de gemeente Holten om Wansink'een bouwver gunning te verlenen hebben colle ga-ondernemers H. Dikkers (C 1000), B.J.G. te Wierik (Attent) en slijter J. Vruggink namelijk be zwaar aangetekend. De drie Hol tense bedrijven, die hun zaak laten behartigen door de Utrechtse ad vocaat mr. Lanen, ageren tegen de versnelde afhandeling van de ver- gunningprocedure. De daarvoor door de gemeenteraad in gang ge zette artikel-19 procedure moet de totstandkoming van een dubbel zo grote supermarkt met daarnaast ruimte voor kleinere winkeleenhe den en een slijterij mogelijk maken. De bezwaarmakers be- De al jaren leegstaande "Veldhuis- panden" zijn nu in handen van Bouwbedrijf Voordes, maar uitge werkte plannen ontbreken nog voor dit stukje dorpskom. stempelen via hun advocaat dit project voor Holten als "buitenpro portioneel groot" voor een plaats als Holten". Reden ook waarom een versnelde procedure niet op zijn plaats zou zijn in dit geval. Het college van B en W laat weten in deze niet als bemiddelaar te wil len optreden, maar heeft de partij en in een besloten hoorzitting wel nader tot elkaar gebracht. Komen- Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 de week moet blijken of de Holten se ondernemers elkaar hebben ge vonden of dat het bezwaarschrift alsnog een (voor Wansink) tijdro vende gang langs de ambtelijke burelen moet maken. De Utrechtse cabaretier Adrian Goemans komt zaterdag 20 janua ri naar de Schure. Daar brengt hij zijn showprogramma 'Vuur op de Vesuvius'. De voorstelling begint 's avonds om tien uur en de entreeprijs is vijf gulden. Deze avond maken de belangstel lenden onder andere kennis met Lodewijk, die, na vijftien jaar in de baarmoeder te hebben gezeten, groots wil gaan leven. Zijn vader en mr. G.B. J.H. Herman denken daar echter heel anders over. Dit en nog veel meer is te zien in 'Vuur op de Vesuvius'. Vrijdag 19 januari is het zover. Dan maakt de Wereldwinkel Holten, na een kortstondig optreden in de ja ren zeventig, een hernieuwde start. Dat gebeurt op de Holtense waren markt, waar burgemeester Van Rappard om 14.00 uur de opening van de Wereldwinkel-kraam ver richt. Dat Van Rappard daarvoor werd uitgenodigd is niet toevallig. De gemeente Holten draagt bij in de kosten van de Wereldwinkel door vijfduizend gulden te subsidiëren uit het potje voor Ontwikkelings samenwerking en bovendien twee maanden lang gratis een stand plaats op de markt aan te bieden. Daar zullen vanaf vrijdag produk- ten worden aangeboden die recht streeks van producenten in de Der de Wereld zijn betrokken, die dus optimaal profiteren van de op brengst. Ons jjand moet leeg vóór 31 januari Nu alles voor weggeefprijzen Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Op donderdagavond 1 februari start er weer een cursus boetseren onder leiding van Kees Bos. Kees Bos, de maker van de bronzen var kens voor het gemeentehuis, is be hulpzaam bij het kneden en vor men uit klei. U kunt gaan werken naar een voorbeeld, vrij- en figura tief boetseren. Er worden beslist geen asbakken, vaasjes, potjes e.d. gemaakt. U betaalt f 98.- voor 8 les sen (inclusief materiaal) en het be gint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De cursus vindt plaats in het dorpshuis „De Boschkamp" in Holten. Aanmelden voor de cursus boetseren kunt u zich bij de stich ting voor sociaal en cultureel werk, tel. 6 27 55. Woensdag 10 januari was het dan zover. Nadat eerder al bekend was gemaakt dat de opbrengst van het Prinsraden dit jaar naar de Stich ting Viering Nationale Feestda gen zou gaan, vond prins Leo I van CV De Fienpreuvers het tijd om het bedrag van f 1111,11 persoon lijk te komen aanreiken. In gezel schap van adjudant Cees en oud prins Gert-Jan toog hij met een ge vulde geldbuidel naar De Biester waar het plaatselijk comité in vergadering bijeen was. Na een welkomstwoord van waar nemend stichtingsvoorzitter Char les Vogely gaf oud-prins Gert-Jan een korte uiteenzetting over het doel van het Prinsraden. Door mid del van die jaarlijkse actie wil De Fienpreuvers ook iets doen voor al die verenigingen en instellingen die in Holten een algemeen doel dienen. Aan prins Leo I was het daama om het carnavaleske bedrag van f 1111,11 over te dragen. Hij bena drukte daarbij de goede samen werking die er tussen de Stichting VNF en de Fienpreuvers bestaat. „1990 is een belangrijk jaar, gelet op de herdenking van 45 jaar be vrijding en de komst van een grote groep Canadese oud-strijders naar Holten. De Fienpreuvers zullen in het uitgebreide feestprogramma assistentie verlenen en deze gift zal zeker een goede bestemming krij gen. Dhr. Vogely dankte hartelijk voor de welkome geste en vond het zeer lovenswaardig dat de carnavals vereniging anderen met dergelijke acties ondersteunt. „De Fienpreu vers nemen in Holten een belang rijke plaats in en men kan altijd een beroep op hen doen" aldus Vo gely. De heren Vogely en Van Wingerden van de Stichting Viering Nationale Feestdagen bleken maar wat in hun nopjes met somma van f 1111,11.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1