Afschaffing 'knaak' een bloemetje waard Oplossing verkeersprobleem alles beheersend in jaren '90 Holtens Nieuwsblad WEEK DEZE Burgemeester Van Rappard in nieuwjaarstoespraak: Werkloosheid vorig jaar flink gedaald Verbranding kerstbomen afgeschaft Gastgezinnen voor Canadese oud-strijders Trekking actie HHV U ontvangt een fraaie Roemeens concert in Irene Dierenkerkhof afgewezen JF voor hem en haar Wereldwinkel op de markt van start Huurders mogen huis in De Haar kopen Kerstpuzzel Hottens Nieuwsblad Donderdag 4 januari 1990 42ste jaargang no.1 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Roemenië Allesoverheersend was de afge lopen weken het nieuws uit Roemenië. Comfortabel in de warme kamer onder het licht van de kerstboom en een lekker kerstkransje binnen handbe reik. werd ons de revolutionai re omwentelingen via de tele visie thuis gebracht. Meer dan ooit werden wij ons bewust van de vrijheid, die wij als nor maal ervaren. Voor de familie Constantin uit de Verzetstraat gold dat deze dagen nog ster ker. Gevlucht voor het regiem van Ceausescu vierden zij in Holten het Kerstfeest, een feest dat in Roemenië van hoger hand was afgeschaft. Samen met het Holtens Nieuwsblad kijken zij terug op de spannen de periode in hun leven. Allemaal de jaarwisseling goed doorgekomen en vol goede moed en voornemens het nieuwe jaar in gegaan? Veel veranderingen ko men dit jaar op ons allemaal af. Denk alleen maar aan de 'operatie Oort' die menigeen slapeloze nachten bezorgt. Een troost, zei het een schrale troost, is, dat vrij wel iedereen daarmee te maken krijgt. Een ding staat nu al wel vast: het opgezette doel, het Ne derlandse belastingstelsel te ver eenvoudigen, wordt niet gehaald. Nu heeft de Nederlandse regering heeft al eens vaker een nieuwe maatregel uitgevaardigd, die in een later tijdstip teruggedraaid werd omdat zij niet aan de ver wachtingen voldeed. Denk maar aan de medicijnenknaak en het specialistengeelte, die beiden met ingang van het nieuwe jaar zijn af geschaft. Reden voldoende voor apotheker J. Vroom om de eerste (zieken fonds) cliënt in het nieuwe jaar, te verrassen met een boeket bloe men. De heer F. Wichers uit Holten was dinsdagmorgen 2 januari de gelukkige. Hij ontving niet alleen een bos bloemen maar tevens een zakje chocolade rijksdaalders ter herinnering aan de medicijnenk naak. De oorspronkelijke opzet van de medicijnknaak, het medicijnge bruik terug te dringen, blijkt hele maal niet gehaald, zo weet apothe ker J. Vroom te vertellen. „Dat kon men van te voren eigenlijk ook wel bedenken. De doktoren in Neder land schrijven niet zomaar wat me dicijnen voor. Als men een recept van de dokter krijgt, dan wil men die medicijnen ook hebben, want dan heeft men ze nodig. Door de in voering van die medicijnenknaak kwamen de lasten vooral terecht bij de meest geplaagde groep, de zieken. Mensen, die toch al door hun ziekte meer kosten moeten Een verbaasde heer Wichers ontving als eerste klant in het nieuwe jaar een boeket bloemen en een zakje chocolade rijksdaalders maken. Het werd uiteindelijk uit sluitend een extra inkomstenbron voor de ziekenfondsen". „Ik ben blij, dat die maatregel nu terug is gedraaid, al was het alleen al om de extra administratieve rompslomp die het innen van die rijksdaalder met zich meebracht. Dat was ons dit bloemetje best waard". In tegenstelling tot de laatste vier jaar, zal er dit jaar uit milieu-over wegingen geen kerstboomverbran ding plaats vinden. Enkele maanden geleden heeft het college van' burgemeester en wet houders in een schrijven aan de bouwbedrijven verzocht, geen sloopafval meer te verbranden. Volgens B en W past het in dat ka der niet om zelf wel hout te gaan verbranden, zodat de kerstboom verbranding nu tot het verleden behoort. De kerstbomen zullen op de ge bruikelijke wijze worden opge haald op de dag van de normale huisvuilophaal. Een aparte wagen zal de bomen ophalen, die later tot compost zullen worden versnip perd. Nog maar een paar maanden, en dan arriveren de Canadese oud strijders en hun familie in Holten voor de viering van 45 jaar bevrij ding. Evenals voorgaande keren, zullen de Canadese gasten worden ondergebracht bij Holtense gast gezinnen. Vele Holtenaren hebben zich reeds spontaan gemeld, maar wellicht zijn er nog enkelen, die hun formu lier niet hebben teruggezonden, dan wel zich nog niet hebben aan gemeld als gastgezin. Dat kan als nog bij mevrouw Voordes, Oranje straat 60, telefoon 62306 (privé) of 63600 (zaak). De Canadese gasten worden ver wacht op 29 april en zullen vertrek ken op 8 mei. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllliilllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll „Het grote bijna alles be heersende onderwerp voor de jaren '90 zal voor Holten moeten zijn een oplossing van de verkeersproblematiek in het dorp en de daarmee sa menhangende milieu-proble men. Onze verkeersstromen verlopen nog steeds coni form een patroon dat al hon derden jaren oud is. Twee ver keersassen, noord-zuid en oost-west ofwel Larenseweg- /Stationsstraat versus Dorps straat/Oranjestraat. Iedere dorpsuitbreiding borduurde op dit model voort, anno 1990 gaat dat niet meer. De ver keersdruk op die hoofdassen is te groot en levert sane ringssituaties op in het kader De uitslag van de laatste trekking van de Holtense Handelsvereni ging d.d. 27 december is als volgt: G. Bulsink, Lageweg 5, nr. 28088; Arie en Gea Stam, Borkeld 12, nr. 30003; E. Molkenboer, Fazanten- weg 8, nr. 28207; J. Vincent, Smids belt 1, nr. 12135; Jansen, Postweg 42, nr. 31948; H. Stam, Waarden- borchstraat 1, nr. 29632; H. Veld maat, Buisweerdweg 7, Laren, nr. 34327; G. van Geerestein, Verzet- straat 7, nr. 24961; J. W. Veenstra, Gaardenstraat 40, nr. 19630; J. Jonkman, Diessenplasstraat 22, nr. 29874; G.J. Paalman, Wevers straat 3, nr. 29395. De prijswinnaars kunnen hun prijs tegen inlevering van hun recu af halen bij Steunenberg Schoenen, Larenseweg 23. van de Wet geluidshinder. Het overgrote deel van dat verkeer veroorzaken wij zelf", aldus burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard in zijn nieuwjaarstoespraak. De burgemeester nam daar mee alvast een voorschot op de publikatie die deze week van gemeentewege in het Holtens Nieuwsblad ver schijnt over de toekomstige hoofdwegenstructuur Hol ten. Komende maandag zal het plan voor het eerst in de commissie voor Ruimtelijke Ordening en volkshuisves ting aan de orde komen. Nu uit onderzoek is gebleken, dat het merendeel van het verkeer in het centrum van het dorp niet zoals altijd werd aangenomen, be staat uit doorgaand verkeer, maar vooral bestaat uit lokaal verkeer, zal slechts een veranderd verkeer- spatroon in het het dorp soulaas kunnen gaan bieden is de conclu sie van het Buro Verkeerskundige gemeentehuis. Advisering, die in opdracht van stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard en Partnes voor de ge meente Holten het onderzoek heeft verricht„Wij zullen met z'n allen op een ander been moeten gaan staan. Dat kost energie en overredingskracht", aldus de bur gemeester tijdens een toelichting voor de pers. „Wij zullen er voor Het college van b en W had heel wat handen te schudden tijdens de geanimeerde nieuwjaarsreceptie in het Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u aIqahmaa mmmaaJIA daarvan verzekerd. 38011066 OP906ft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 KENMERK VOOR VAKWERK RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 moeten zorgen, dat het verkeer voor de eigen bewoners beter ver loopt. Dat zal op een aantal plaat sen pijn doen. Holten is tenslotte geen wereldstad en dus is het aan tal mogelijkheden voor een andere verkeersstroom beperkt". Het college van burgemeester en wethouders verklaarde met klem, dat met de presentatie van het ver keersplan geen 'overval' gepleegd wordt op de bevolking. „Wij willen zo zorgvuldig omgaan met de pro blematiek. Het is een plan voor de toekomst, waarmee enige college periodes zullen heengaan. Het is zaak een brede instemming te zoe ken voor een leefbare oplossing voor de toekomst van Holten. Een wijziging van de verkeersstructuur heeft consequenties voor heel Hol ten. Daarom gaat het maandag in de commissie Ruimtelijke Orde ning en eind januari in de ge- meeenteraad in eerste instantie Het aantal werklozen in Holten is volgens de gegevens van het Ge westelijke Arbeidsbureau Deven ter in het afgelopen maand met 9 nieuwe inschrijvingen gestegen van tot 126 eind november, 67 mannen en 59 vrouwen. Over het gehele jaar gezien, is de het werk loosheidcijfers in Holten flink ge daald. Het grootste aantal werklozen was te vinden in de leeftijdscategorie 25-39 jaar, gevolgd door jongeren tot 22 jaar en mensen in de leeftijd van 40-49 jaar. Eind november wa ren er 57 personen korter dan een half jaar werkloos. Achtentwintig Holtenaren waren langer dan drie jaar werkloos (18 mannen en 10 vrouwen). In januari stonden 169 mensen ge registreerd als werkzoekenden, 101 mannen en 68 vrouwen. In februari liep dat op tot 173 personen, 104 mannen en 69 vrouwen. Eind mei was het werkloosheidcijfer ge daald tot 118, 62 mannen en 56 vrouwen. Door de inschrijving van de schoolverlaters liep het aantal werklozen in juni en juli weer op tot resp. 133 en 132 personen. In de maand oktober was het aantal werklozen weer gedaald tot 117,63 mannen en 54 vrouwen. De cijfers over de maand december zijn nog niet beschikbaar. om de vaststelling van het pro bleem. Pas daarna gaan we aan de slag met de invulling van het plan. Wij zullen procedureel dan ook wel wat frikkering gaan optreden, maar wij zullen alle partijen, die op details het plan alvast gaan invul len onverbiddelijk affluiten". Luxe probleem Burgemeester Van Rappard gaf in zijn nieuwjaarstoespraak toe, dat in vergelijking met de proble men van de oost-europese volke ren, het verkeersprobleem van Holten in feite een luxe probleem is. „Vrijheid en gelijkheid zijn voor ons zo normaal dat het ideaal van de broederschap plaats heeft ge maakt voor individualisme. Wat beschamend is het eigenlij,k dat onze enorme welvaart ons zover af gebracht heeft van broederschap, solidariteit zo u wilt". Als punt van meer inmateriële betekenis stipte de burgemeester nog de uitdaging aan op het gebied van het toenemend aantal ouderen en het afnemend aantal jongeren en de consequenties die dat heeft voor de sociaal-culturele secotr, de onderwijssector, de sport, de taken van de overheid en de aanzetten Uit dank voor de Holtense hulp aan hun landgenoten in Roemenië zal op zondag 7 januari in gebouw Irene een concert gegeven worden door Georghe en Miricea Constan tin en vader en dochter Aura Ilië. Zij zullen een programma van Bal kan muziek brengen. Het concert is vrij toegankelijk en begint om streeks 12.00 uur. die zijn gegeven voor de toekomst. De nieuwjaarsbijeenkomst - voor het eerst rookvrij - werd bezocht door een groot aantal Holtenaren, vooral vertegenwoordigers van het verenigingsleven. Moest vorig jaar de afvaaardiging van sv Holten nog het eigen alcoholarme Buc- klerbier meebrengen, dit jaar was het ruim voorhanden. Er komt voorlopig nog geen be graafplaats voor dieren in Holten. Een verzoek daartoe van de heer Meesters, om aan de Borkelsweg een dierenkerkhof)e te mogen in richten, is door het college van b en w afgewezen. Burgemeester en wethouders zijn niet in principe tegen een dieren- kerkhoQe, maar wel tegen de plek waarop dit gesitueerd zou worden, midden in een natuurgebied. Reeds eerder is om gelijke redenen een dergelijk verzoek afgewezen. Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 2? Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel.05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 De wereldwinkel Holten zal in het nieuwe jaar voor het eerst haar 'deuren' voor het publiek openen. Zolang er nog geen ruimte gevon den is in een van de Holtense win kelpanden, zal de Wereldwinkel met een kraam een standplaats krijgen op de wekelijkse waren markt op vrijdagmiddag. Voor het eerst zal dat zijn op 19 januari. De vrijwilligers met hun waren zijn dan te vinden op een vaste plaats een de kop van de markt. In totaal hebben zich twintig vrij willigers gemeld, voldoende alvast om mee te beginnen. Op 9 januari zal een vrijwilligersvergadering worden gehouden, waarin de con sulent van SOS Wereldwinkel uit leg en voorlichting zal geven over het werken in een Wereldwinkel. Ook zullen de vrijwilligers een kijk je nemen in al bestaande winkels in de regio, om te informeren welke artikelen het beste verkocht wor den, zodat men in Holten goed be slagen ten ijs kan komen. De Wereldwinkel kan rekenen op een eerste financiële steun van de kerken en de gemeente voor de huur van de kraam en de aanschaf van een eerste voorraad artikelen. Jenny van Ulzen is zo bereidwillig geweest een opslagplaats ter be schikking te stellen. De woningbouwvereniging Onze Woning heeft in een brief de bewo ners van huurwoningen in de wijk de Haar laten weten, dat men be reid is de woningen aan de bewo ners te verkopen. Daarmee wil Onze Woning tege moetkomen aan de wens van de bewoners en hoopt men tevens een bijdrage te leveren aan verbetering van de woonkwaliteit in De Haar. Tevens hoopt men door de ver koop van woningen verdere leeg stand tegen te gaan. Uitgesloten van verkoop zijn een aantal (goed kope) huurwoningen in de Chur- chillstraat en bejaardenwoningen. De eventuele verkoop zal wel aan bepaalde regels worden gebonden. Zo wil de woningbouwvereniging betrokken blijven bij het onder houd van de verkochte huizen. Onze Woning denkt dat te onder vangen door de oprichting van een woonvereniging, waarvan Onze Woning, huurders en bewoners van de koopwoningen üd kunnen wor den. Het voornemen tot verkoop moet nog goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergade ring van Onze Woning. Ook de ge meente moet nog toestemming ge ven. J. Hannink uit Raai te is winnaar geworden van de traditionele geza- melijke kerstpuzzelrit van MAC De Holterberg en MAC Haarle. Een kleine veertig deelnemers versche nen aan de start, die in Holten en Haarle was. Het eindpunt was café Vloedgraven in haarle, waar de deelnemers voorafgaande aan de prijsuitreiking, nog een paar spel letje bingo speelden. De uitslag was: 1. J. Hannink, Raalte, 6 strp.; 2. G. Teeselink, Nijverdal, 57 strp.; 3. A. Wessels, Raalte, 68 strp.; 4. J. Paal man, Haarle, 69 strp.; Poedelprijs: J. Koning, Holten, 473 strp.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1990 | | pagina 1