Een vakbonds-licht in duistere dagen reacties eerste Kerstweek De Boschkamp 'lïfésa mmm mam M. Koopman-Bosman WEEK WSïïm. DEZE Vuurwerk Holten helpt Roemenië Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. voor hem en haar Uitslag eerste Kersttrekking Kerstviering Dijkerhoek Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 december 1989 41ste jaargang no.52 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 1989 Traditioneel aan het eind van het jaar blikken we in de laat ste editie van dit jaar van het Holtens Nieuwsblad terug naar gebeurtenissen en mensen, die in het afgelopen jaar in het nieuws kwamen. Dat we daar bij een selectie hebben moeten maken, mag duidelijk zijn. Verkoop en opslag van vuurwerk mag uitsluitend plaats vinden door vuurwerkverkopers, die in het bezit zijn van de vereiste ver gunningen. Verkoop van vuurwerk is uitslui tend toegestaan op vrijdag 29 de cember 1989 en zaterdag 30 decem ber 1989. Het te verkopen vuur werk mag geen hoger geluidsni veau dan 150 dBa( decibel) veroorzaken. Afsteken van vuurwerk Het afsteken van vuurwerk mag volgens de Algemene Politieveror dening plaats vinden op: zaterdag 30 december 1989 van 08.00 tot 20.00 uur; zondag 31 de cember 1989 na 08.00 uur en maan dag 1 januari 1990 tot 12.00 uur. Een ieder wordt verzocht bij het af steken van vuurwerk de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en geen overlast voor medeburgers en (huis)dieren te veroorzaken. Het gaat goed met de Neder landse economie. Dat willen de werknemers graag ver taald zien in een beter gevuld loonzakje en goede arbeids voorwaarden. Reden voor de vakbonden om bij de CAO on derhandelingen, die in de ver schillende bedrijfstakken weer begonnen zijn, de nodi ge (loon)eisen op tafel te leg gen. De Industriebond FNV afdeling Overijssel onder streepte vorige week deze ei sen met een ludieke actie waarbij de hulp van een aan tal kerstmannen werd inge roepen, die donderdag ook Holten aandeden. De actie richtte zich vooral op de bedrijven in de metaalnijverheid waar de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidso vereenkomst half december zijn gestart. Door de bond wordt onder andere gevraagd een loonsverho ging van vier procent voor ieder een, een verbetering van de laagste lonen en jeugdlonen en een verla ging van de VUT-leeftijd. De werk gevers hebben aangegeven niet veel voor de plannen te voelen. Re den voor de bond om de mensen in de bedrijven op te zoeken en uitleg te geven over de voorstellen en ge lijkertijd bij de directies aan te dringen op ondersteuning van de eisen van hun personeel. De bon den deden hun eisen vergezeld gaan van de nodige folders plus een kerstkaars om zodoende te zor gen voor een lichtpuntje in deze duistere dagen. Niet bij elk bedrijf viel de actie in goede aarde. Bij de bedrijven Me- talu werden de actievoerders niet toegelaten om het personeel toe te spreken en mochten zij slechts hun wensen aan de directie kenbaar maken. Bij het bedrijf Waterloo bleef de poort helemaal gesloten voorde actievoerder. Bij Nido Uni versal hadden zij meer geluk. Via een achterdeur - en dat terwijl men bij Nido nu juist over zo'n fraaie en tree beschikt - werden de beide kerstmannen tijdens de ochtend pauze naar de kantine gebracht waar het personeel werd toege sproken. Hoewel enigszins over rompeld door dit bezoek, reageer- Directeur Brinks van Nido liet zich verrassen door twee (vakbonds jkers- tmannen. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 den de directeuren Brinks en Nik- kels positief op de actie. „Wij heb ben er niet zoveel problemen mee", verklaarde de heer Brinks. „Wij zijn er om het bedrijf financieel ge zond te houden en goed te laten draaien. Dat botst wel eens met de wensen van de vakbonden, maar in goed overleg moet er wel een oplos sing te vinden zijn, zolang het maar niet op een staking uitdraait, want daar wordt iedereen de dupe van". De werkgroep Dorkas doet een oproep aan alle Holtenaren om een bijdrage te leveren voor Roemenië. Dit kan is de vorm van: goede kleding, houdbaar voedsel, de kens etc. De goederen kan men inleveren bij de volgende adressen: Leidy Beldman, Kolweg 74, tel. 6 33 48; Herma Aanstoot, het Landeweerd 12, tel. 6 39 61; fam. Van Doorn, Burg v.d. Borch- straat 19, tel. 6 24 67. Ook geld is hard nodig. Men kan een bijdrage storten op rek. nr. 328563722 ten name van Dorkas werkgroep o.v. v.Roemenië. (Rabobank Holten). Over het geheel genomen is men bijzonder tevreden over de Kerstweek in dorpshuis de Boschkamp, die dit jaar voor het eerst werd gehouden. De belangstelling voor een aantal nieuwe evenementen van de Stich ting voor Sociaal en Cultureel werk viel achteraf wat tegen, andere activiteiten werden bijzonder goed bezocht. „De mensen moeten er nog aan wennen, dat er wat te doen is in de kerstweek in Holten. In andere plaatsen lopen dit soort activiteiten al wel goed, maar daar heeft men al een traditie opgebouwd, die bij ons nog moet groeien", is de mening van Herman Kampman, die er onmiddellijk aan toevoegt, dat wellicht het tijdstip niet zo geweldig goed is gekozen. „Als alles achter de rug is, gaan we met elkaar aan tafel zitten om te kijken wat er volgend jaar verbeterd kan worden We hadde nu te maken met wat kinderziektes, maar we gaan er beslist mee door, dat is al wel zeker, want de reacties zijn zonder meer positief.". Het liefst wil Kampman de Kerstweek uit breiden met inbreng van de handelsvereniging. „Wat in andere plaat sen kan, moet hier toch ook kunnen. Dit jaar liepen de themaweken van de HHV toch ook als een trein!" Vooral de traditionele elementen, zoals het maken van kerstbakjes voor ouderen, ruim tachtig stuks dit jaar, en het maken van kerst versiering, kon rekenen op een gro te belangstelling, evenals de kerst activiteiten voor de jeugd. Minder tevreden was men over de belang stelling op de Kerst-inn. 6 Daar had men meer van verwacht. „Daar voor was het tijdstip vermoedelijk toch niet zo gelukkig gekozen. De meeste mensen hebben op de don- derdag voor Kerst alles al in kan nen en kruiken. Dat geldt ook voor de ochtend met kok Kees den Bouwmeester, die we op donder- SBlSL-ii, Nieuwjaarsbijeenkomst Alle inwoners van Holten worden openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, dinsdag 2 januari 1990 van 19.30 in het gemeentehuis van Holten. hierbij uitgenodigd voor de die gehouden zal worden op tot 21.00 uur Burgemeester en wethouders van Holten J. P. Stegeman, secretaris W. L. F. C. van Rappard, burgemeester. A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr. /mevr.: Adres: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 dagmorgen hadden gepland. Daar voor was de belangstelling zo ma tig, dat we het hebben afgelast. Achteraf gezien ook wel logisch dat men het liet afweten, want er zullen maar weinig mensen zijn die op zo'n korte termijn nog moeten beginnen met de voorbereidingen voor het Kerstmaal. Dat zijn za ken, die we de volgende keer beter moeten plannen", aldus Kamp man. Verheugend veel belangstelling was er voor het Uur Cultuur op zon dagmorgen, waarin de Hengeloër Ben Vos voor een goed gevulde zaal zijn liedjes en humoristische sketchjes in dialect ten gehore bracht. Zijn fijnzinnige, subtiele humor vond veel weerklank bij de Holtenaren, zodanig zelfs, dat er stemmen opgaan om een cursus dialect te starten in het dorpshuis. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan zich melden bij de stichting SoCuWe. Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Iedereen vond wel iets van zijn of haar gading tijdens de Kerstweek in het dorpshuis. De uitslag van de eerste kersttrek king van de Holtense Handelsvere niging, d.d. 20 december is als volgt: L. Gazan, Rörikstraat, 4,12042; J. Koopman, Boerendanssteeg 23, 31348; D. Paalman, Langstraat 32, 19141; Rensen, Tromopsweg 2, 30176; B.T. Hollegien, Hakkers- tweg 15, 15508; J. Koopman, Boe rendanssteeg 23, 11757; Sandra Broekhuis, Deveneterweg 79, 12852; J. Lub, Molenbelterweg 9- 312, 28428; mw. Mennes-v. Eek, Mossinkerg 5, 27767; J. W. Poliste, Maatmansweg 8, 25159; J. Wan sink, Schepenenstraat 11,28366; J Boomkamp, Koekoekslaan 29545; J. W. Lammertink, Schou tenstraat 14, 27015; W. Overmars Mossinkerf4,29505; J. van Langen Kozakkenstraat 66, 27697; J. Bul sink, Mossinkerf 20,30001T.A. Oe nema, Vianenweg 89, 26964; G.J. Vruggink, Schepenenstraat 18, 19256. De prijswinnaars kunnen hun prijs, tegen inlevering van het recu met het juiste nummer, afhalen bij Steunenberg Schoenen, Larense weg 23. Trekking 22 december Slechts één prijswinnaar: L. Hui- zer, Raalterweg 24, nr 11158. De prijswinnaar had het maximale be drag aan bonnen 2000,-) in de en veloppe ingeleverd en wint daar mee 1000,- aan waardebonnen. Het bedrag dat elke trekking wordt uitgekeerd is nl 1000,-. De afdeling Dijkerhoek van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen vierde woensdagavond 20 december in het Bonte Paard het jaarlijkse Kerstfeest. Een groepje van vijf leden verzorg de deze bijeenkomst. Er werden verhalen en gedichten voorgele zen. Ook werd een samenspraak in dialect gehouden. De kerstzang werd begeleid door een aantal le den van HMV. Ook speelde HMV enkele kerstliederen. De Nieuwjaarsvergadering wordt gehouden op 11 januari in Het Bon te Paard. Holten heeft sinds zondag een tweede inwoonster die de meer dan respectabele leeftijd van honderd jaar heeft bereikt, mevrouw M. Koopman-Bosman wonende aan de Markeloseweg 11. Mevrouw Koopman geniet nog een goede ge zondheid en is nog dagelijks be trokken bij het wel en wee van haar familie, die haar liefdevol verzorgt. Zondagmorgen brachten burgemeester Van Rappard en zijn echtgenote een bezoek aan de hoogbejaarde. Tevens ontving me vrouw Koopman een felicitatie van Koningin Beatrix. De verjaar dag werd verder in besloten fami liekring gevierd, want de honder- jarige vond deze verjaardag net zo gewoon als de voorgaande negen en negentig-, niet de moeite waard om extra aandacht aan te beste den.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1