Gemeentelijke brochure geeft inzicht in tal van regelingen Holtens Nieuwsblad Haastige spoed is goed WEEK Holten verkeert in kerststemming In memoriam DEZE Veel kwijtscheldingen door bevolking niet benut A. Müller 12 januari officieel in gebruik Foto Mulder bekroond VERVROEGDE SLUITTIJD i.v.m KERST - U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Laatste exursie voor geologen TT' voor hem en haar Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 december 1989 41ste jaargang no.51 Abonnementsprijs f 39.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Kerst Het weer heeft de laatste we ken meer weg van een natte september, maar aan alle acti viteiten is het overduidelijk te merken dan Kerstmis aan staande is. De meeste activitei ten in Holten concentreren zich in het doprhuis, dat deze week de eerste Kerstweek viert met tal van evenementen. Een aan- radert je is komende zondag het uur Cultuur, dat geheel gevuld zal zijn met Twentse liedjes en verhalen, gebracht door leden van de Hengelose revue. 'Beste Charles' Op zijn geheel eigen wijze rela tiveerde scheidend directeur H. Ch, Vogely van Het Kompas vorige week bij zijn afscheid de lovende woorden die aan zijn adres werden gericht. In deze editie een uitvoering verslag van dit afscheid. Herman Leppink Na een dienstijd van veertig jaar nam vorige week vrijdag Herman Leppink afscheid van de OAD. Samen met het Hol- tens Nieuwsblad keek hij terug naar de beginjaren van de Overijselse Autobus Dienst. Holten verkeert in kerstsferen, dat is duidelijk. Her en der in het dorp schijnen de (gemeentelijke) kerstbomen het duister in en tij dens de koopavonden klinkt stem mingsvolle kerstmuziek. Traditiegetrouw trok de Volks kerstzang van vorige week woens dag weer een volle Kandelaar. Na dat om zeven uur 's avonds de kerkklokken iedereen uit huis bei erden liepen de banken al snel vol. Jong en oud genoot voorafgaand van de kerstliederen die door HMV-leden ten gehore werden ge bracht en toen iedereen een plaats je had gevonden kon de eigenlijke samenzang beginnen. Dankzij de medewerking van het kinderkoor Mozaïk, het Hervormd Kerkkoor en wederom HMV werd het een sfeervolle bijeenkomst. Ds. Visser nam de meditatie voor zijn reke ning, waarbij hij inging op het the ma: Kerstmis, Sint Juttemis. Ook de jeugd was in groten getale naar de Volkskerstzang gekomen. Dagblad Tu bant ia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 In de eerste maand van het nieuwe jaar zal in Holten een nieuwe gemeentelijke bro chure worden verspreid met daarin alle gemeentelijke subsidiemogelijkheden. Dit deelde wethouder Wim Dal- huisen maandagavond mee tijdens de behandeling door de gemeenteraad van het nieuwe Sport- en Cultuur fonds. Deze folder zal de Hoi- tense burger attent maken op de veelheid van regelingen waarvan men gebruik kan Vorige week dinsdag (12 decem ber) overleed na een langdurig ziekbed Derk Jan Wansink, bij vele Holtenaren bekend als 'Ome' Derk. Wansink was mede-oprich ter van het Holtens Nieuwsblad en bekleedde tal van functies in het politieke en verenigingsleven. Zo was hij van 1928 tot 1935 pen ningmeester van de Volksfeest commissie, die jaarlijks een groot feest organiseerde op de Iteij- linksweide. Veel later, in de jaren zestig, was hij ook lid van de bra deriecommissie die telkenmale de voorloper van de huidige Dorps feesten organiseerde. Na de oorlog, waarin hij als verzets man hielp bij het onderbrenger van onderduikers (o.a. in een kui" bij Hullegie in Espelo) en ook be hulpzaam was bij het nachtelijk transport van kinderen door het Rode Kruis, bemoeide Wansink zich actief met de plaatselijke poli tiek. Van 1953 tot 1961 en van 1966 tot 1974 was hij raadslid voor Ge meentebelangen, waarvoor hij ook als wethouder fungeerde. Vanal het midden van de jaren vijftig tot 1961 was hij lid van de semi-ge- meentelijke Industriecommissie. Daarnaast bekleedde hij tal van ja ren een bestuursfunctie binnen de Nederlandse Molenaarsbond, combinatie Oost in Deventer. maken. Het blijkt, dat veel mensen mogelijkheden tot fi nanciële ondersteuning dan wel kwijtschelding onbenut laten, omdat men meent niet voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen. Te vens zal in deze brochure het nieuwe Sport en -Cultuur fonds worden opgenomen, waarvoor trouwens bij het gemeentehuis nog een aparte folder verkrijgbaar zal zijn. Het Sport en-Cultuurfonds kreeg zoals te verwachten viel de brede steun van de gemeenteraad. Alleen het tijdstip van invoering was een punt van discussie. Frak- tievoorzitter Jan Metsemakers van de PvdA kon de overige frak- ties er niet van overtuigen dat het fonds met terugwerkende kracht voor het seizoen 1989-1990 in wer king zou moeten treden, zodat het fonds nu per 1 januari 1990 ingaat. Kinderen van ouders met een minimum inkomen kunnen een subsidie krijgen van 75 procent op het lidmaatschap van bijvoor beeld een sportvereniging, sociaal- culturele activiteiten of schoolac tiviteiten voor ten hoogste 75 gul den. Wethouder Dalhuisen ver klaarde op vragen van de raad, dat men ook de financiële ondersteu ning mag gebruiken voor meer dan één activiteit, mits het de 75 gul den niet teboven gaat. Ook is het een misvatting,' dat alleen kinde ren van cliënten van de gemeente lijke sociale dienst voor een bijdra ge uit dit fonds in aanmerking ko men. Alle frakties waren het er over eens, dat het voorkomen van een maatschappelijk isolement het uitgangspunt moet zijn van het fonds, maar dat de inkomenspoli tiek overgelaten moet worden aan de landelijke overheid. Het CDA vroeg zich evenwel af is deelne ming aan activiteiten wel altijd het maatschappelijk isolement zal doorbreken, omdat ongewild de behoeften in het maatschappelijk leven zijn opgeschroefd, waarbij gedacht kan worden aan uitgebrei de kinderpartijtjes, dure school reisjes en -excursies. Een verzoek van Gemeentebelang en WD voor een evaluatie achter af, kon de goedkeuring van de raad wegdragen, een aanvulling op het informatieformulier om na te gaan aan welke activieit zal wordt deel genomen, zoals Gemeentebelang voorstelde, redde het niet. Verkeer De gemeenteraad maakte maan dagavond haast met de vergade ring, want om acht uur vertrok het gezelschap naar de kantine van het gemeentehuis waar de resulta ten van het grote verkeersonder- zoek bekend werden gemaakt. Met de uitwerking van dit plan wordt haast gemaakt. In een gemeente lijke advertentie in het Holtens Nieuwsblad van 4 januari zal nader uitleg worden gegeven over het on derzoek en de verdere aanpak. Op maandag 8 januari, 's avonds om 19.30 zal het plan in een openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Huisves ting worden behandeld. Drs. J. Kasteel, voorzitter van de IRU International Road Union) en voorzitter EVO (Eigen Vervoer ders Organisatie) zal op vrijdag 12 januari 1990 het nieuwe bedrijfs pand van A. Müller en zn. Interna tionale Transporten BV officieel openen. Eind deze maand gaat het trans portbedrijf over van de panden aan de Larenseweg naar het nieuwe be drijfspand op het industrietterein de Haar 2. De officiële opening zal plaats vin den om 15.30 uur. Aansluitend vindt van 16.30 tot 19.00 een recep tie plaats. Derk Jan Wansink Ook de sport droeg hij een warm hart toe. Als mede-oprichter stond hij in februari 1921 aan de wieg van de voetbalvereniging HVC, later opgegaan in de SV Holten (waar van hij erelid was). De oprichtings vergadering vond zelfs plaats in de bakkerij van de Gebr. Wansink en Derk fungeerde vele malen als aan voerder van het eerste elftal van de rood-zwarten. Ook was Wansink een tijd lang bestuurslid en vice- voorzitter van de Supportersvere niging SV Holten. De crematie heeft afgelopen zater dag in Zwolle plaatsgevonden. Nieuwjaarsbijeenkomst Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op dinsdag 2 januari 1990 van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Holten. Burgemeester en wethouders van Holten J. P. Stegeman, secretaris W. L. F. C. van Rappard, burgemeester. Onlangs kreeg de Holtense foto graaf Henk Mulder een eervolle vermelding in een landelijke foto wedstrijd voor vakfotografen van de firma PrintPartners in Ede. Uit honderd inzendingen selecteerde de jury, onder voorzitterschap van fotograaf Bert André, op basis van vakmanschap, creativiteit en sty ling. Tijdens een portretdemon stratie in Renkum werd aan Mul der en zijn medewinnaars het pre dikaat toegekend. Wij verzoeken u de advertenties welke geplaatst dienen te worden in het Holtens Nieuwsblad verschijnend in de week na Kerst uiterlijk in te leveren op vrijdag 22-12-1989 om 15.00 uur op ons kantoor te Enschede. Met uitzondering van de sportuitslagen dient de kopij voor het Holtens Nieuwsblad voor week 52 uiterlijk ingeleverd te worden op vrijdag 22-12-1989 om 12.00 uur. I Wij wensen onze lezers en adverteerders i fijne feestdagen toe! ADVERTENTIE-AFDELING Afs lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam J Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtehs Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 39.70 Op donderdag 28 december wordt voor de laatste keer dit jaar een WV-exursie voor amateurgeolo gen gehouden. Aangezien vaste exursieleider Rein Kok op wereld reis is, neemt zijn oud-collega Cees Mol dit keer de honneurs waar. Net als anders .vertrekt de groep geolo gen om 13.30 uur met eigen vervoer vanaf zaal Vosman. De kosten be dragen f3,50 voor volwassenen en f 2,50 voor kinderen. Gezien de weersomstandigheden wordt de deelnemers aangeraden laarzen mee te nemen. Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Weer mogen we ons opmaken om kerstfeest te gaan vieren. Na eindeloos vaak gezongen te hebben: vol verwachting klopt ons hart, is het nu zo ver, dat we de versierde kerstbo men en -kamers weer in alle schittering kunnen zien. Een prachtige tijd (voor zeer velen) met die zo heel bijzondere boodschap. Christus is gebo ren! Hemel en aarde zijn here nigd! Een nieuw begin! Gods liefde is heel concreet gewor den in Jezus Christus. Hij is ge komen voor een wereld, verlo ren in schuld. Een wereld! Gro ter en grootser kan het niet! God heeft in de mensen beha gen! Toe maar-het kan niet op. Alle lichten mogen branden; alle klokken mogen luiden om dit grote nieuws te laten zien en horen! Alles goed en wel, maar gaat het nu niet een beetje al te snel. Wij hebben immers mas sa's redenen om niet zo jube lend enthousiast te zijn. Het is met het wereldje wel. Twee duizend jaar christendom heeft geen oplossing ge bracht, wel verdeeldheid. En verder: er mag dan sprake zijn van een wonderlijke ontspan ning tussen oost en west en er mag dan een centraal accoord zijn afgesloten - intussen wor den in Ethiopië weer een mil joen mensen door de hongers dood bedregd! En wat te den ken van al die mensen, die nog steeds werkloos zijn of nauwe lijks de eindjes aan elkaar kun nen knopen, zeker niet in zo'n dure maand als december. En als je je man of vrouw of kind, vriend of vriendin moet mis sen? En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Toch moet ik denken aan die herders. Er staat: en zij gingen haastig. Natuurlijk waren ze zich eerst bijkans dood ge schrokken, toen midden in de winternacht de hemel was opengegaan en een engel in stralend licht hem gezegd had: Ik verkondig u grote blijd schap, want de Heiland is ge boren! Natuurlijk waren ze eerst met stomheid geslagen. Maar daarna zal het wel een lawaai van door-elkaar-praten zijn ge worden. Natuurlijk waren ze het niet di rect met elkaar eens: wel gaan? Niet gaan? En wat moet er dan met de schapen? En is het wel waar? Maar tenslotte: en zij gingen haastig; en vonden. Ze vinden Het Kind in de kribbe. De Heiland. De goe de Herder. Haastige spoed kan dus blijkbaar alleen maar goed zijn! Zeker, wij kunnen legio voorbeelden bedenken waar uit blijkt, dat haastige spoed meestal verkeerd afloopt. De herders laten er echter geen gras over groeien. Ze doen wat de Engel hen gezegd had. Ho ren én doen. Daar komt het op aan. Geen toeschouwer blij ven, maar opstaan en op zoek gaan en vinden en neerknie len. Over een paar dagen hopen we weer het kerstfeest te vie ren. Het doel kan niet meer het Kind in de kribbe zijn, want dat Kind is geworden de Kruisko- ning, de Opgestane Heer, die terug komt om Zijn Rijk in heerlijkheid te doen aanbre ken. Wat een toekomst! De herders gingen haastig. Wij ook! De dichter Huub Fenijn zei het Hij die naar Bethlehem wil gaan hoeft zich niet eerst te gaan verkleden; maar richt meteen daarheen z'n schreden: hij mocht eens buiten blijven staan! De herders hebben niet gewacht. De wijzen zijn met spoed gekomen. Nog wordt een ieder aangenomen die tot hem komt in deze nacht. Maar ieder kome zoals hij is al is hij nog zo diep ■verloren. Want hiertoe werd Het Kind geboren in 's werelds diepste duisternis. J.H.Israël

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1