Informeel afscheid van terreinbeheerder Nuus Weinig nieuwe gezichten in volgende gemeenteraad Raad legt basis brandweergarage Kerst-actie HHV D'66 doet niet mee aan verkiezingen VERVROEGDE SLUITTIJD i.v.m. KERST U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. 60 kandidaten directeur Kolschool Bestuur FNV weer volledig voor hem en haar "HURRY" WAVE 25.00 korting Trekking HHV-actie Dribbelaars zoeken hulp Nachtdiensten Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 december 1989 41ste jaargang no.50 Abonnementsprijs 138.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Volleybal Het ziet er somber uit voor de dames van Mintonette. Na de thuisnederlaag tegen Wivoc worden de degradatiezorgen wel erg groot. Hoewel het veld-: spel redelijk is, blijven de o -zo belangrijke punten uit. Fietscross Het weer nodigt niet uit voor een fietstochtje. Toch staat zondag de Beemd- en Bergtoer van de Wielervereniging Hol ten op het programma. De ware overwinteraard beklimmen dan hun crossfiets of mountain-: bike en deinsen niet terug voor modder, heuvels en slingeren de paadjes. Hij had er zelf niet zo'n drukte van willen maken, maar om de af scheidsbijeenkomst met het colle ge van B en W en tal van collega's kon hij toch niet heen. Vorige week vrijdag stopte Gienus Nuus (59) officieel met het onderhoud van de Holtense sportparken, een taak die hij zestien jaar lang tot ieders tevredenheid heeft uitge voerd. „Een echte doorzetter" noemde burgemeester Van Rap- pard de geboren Groninger. On danks problemen met de gezond heid zette Nuus tot het eind toe de tanden op elkaar. Nuus in 1973 naar Holten kwam, beschikte de gemeente alleen nog maar over sportpark Meermans kamp. Aanvankelijk als werkne mer van de Stichting Sportbelan- gen, maar al gauw als gemeente ambtenaar ontfermde hij zich toen nog over het totale onderhoud van de velden. Zaken als het kalken van de lijnen werden later aan de verenigingen uitbesteed. Voor Nuus en zijn vaste medewerker Hofman betekende dat geen las tenverlichting want met de realisa tie van sportpark 't Vletgoor wer den ze er alleen maar drukker mee. Toen de van de VUT-regeling ge- „U heeft een grote ontwikkeling bruik makende terreinbeheerder meegemaakt in de Holtense sport accommodaties" sprak burge meester Van Rappard dan ook. „En u heeft er voor gezorgd dat de kwaliteit van die accommodaties altijd op peil bleef want juist het dagelijks onderhoud is enorm be langrijk. De burgemeester prees het doorzettingsvermogen van de scheidende ambtenaar, die de laat ste tijd halve dagen werkte maar niet van opgeven wilde weten. Ook mevrouw Nuus deelde in de loftui tingen en ontving een fraai boeket dat volgens Van Rappard mooi kon dienen als compensatie van het zestien jaar geleden tijdens de verhuizing naar Holten verloren geraakte bruidsboeket. Uiteraard kreeg ook sportparkbeheerder Nuus bij zijn afscheid het Mak- kumer-wandbord met gemeentewapen. Namens de sportcommissie om zeilde secretaris Hans Wissink het door Nuus uitgevaardigde "spreek verbod" door zijn toespraak op pa pier aan te bieden. In het volgende genoeglijke uurtje moest de ver trekkende terreinbeheerder heel wat handen schudden van colle ga's en verschillende sportbe stuurders die hem persoonlijk kwamen bedanken voor zestien jaar goede velden. Voor de functie van directeur van de Kolschool hebben zich inmid dels 60 kandidaten gemeld, waar onder twee vrouwen. Afgelopen dinsdag vonden de eerste gesprek ken plaats met acht geslecteerde kandidaten. Wanneer alles naar wens verloopt kan de raad eind ja nuari over de aanstelling beslissen. De opvolging van directeur Wilps- haar heeft enige tijd op zich laten wachten omdat het aanvankelijk in de bedoeling lag dat Kolschol en Dorpsschool zouden fuseren. Nu dit evenwel is afgeblazen door een uitspraak van de Raad van State, waardoor tenmiste voor de eerste drie jaar een fusie niet mogelijk is, is toch de procedure voor de ver vanging van de heer Wilsphaar op gang gezet. Vanaf 1 december is het bestuur van de FNV afdeling Holten weer volledig. De bestuurssamenstel ling van de plaatselijke vakbond safdeling is nu als volgt: H. Koet sier (voorzitter), W.J. Geerlink (vice-voorzitster), H. J. Schutte (se cretaris) en J. Hogendoom (pen ningmeester). Afgaande op de kandida tenlijsten voor de gemeente raadsverkiezingen van 21 maart 1990, ondergaat de ge meenteraad geen opzienbare gezichtsverandering. Vrijwel alle partijen grijpen terug op de zittende raadsleden terwijl een partij als D'66 zich nog niet rijp genoeg acht om in Holten naar een zetel in de raad mee te dingen. „Gezien de winst bij de landelijke ver kiezingen, zou het de moeite waard zijn om in Holten mee te doen, maar je moet dan wel een aansprekende lijsttrekker hebben", bekent secretares se Joke Ladiges. Afgaande op lijsten van de vier partijen, krijgen de heren het weer voor het zeggen in de nieuwe gemeenteraad. Geen D'66 dus zodat de huidige collegepartijen CDA en PvdA en de oppositie bestaande uit Ge meentebelang en WD als vanouds Blijft alles bij het oude in politiek Holten? HJ. Westerik (CDA), W. Dalhuisen (PvdA), H. Rustebiel M.F. Spijker (VVD) Wij verzoeken u de advertenties welke geplaatst dienen te worden in het Holtens Nieuwsblad verschijnend in de week na Kerst uiterlijk in te leveren op vrijdag 22.12.1989 om 15.00 uur op ons kantoor te Enschede. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen toe! ADVERTENTIE-AFDELING A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. 'r Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' perjaar ad 38.70 onderling de verkiezingsstrijd kunnen uitvechten. De PvdA kiest daarbij voor wethouder Wim Dal huisen als lijstrekker en kandi daat-wethouder met fractievoor zitter Jan Metsemakers op de tweede plaats. Aangezien Wil Dijk graaf vanwege haar nieuwe werk kring niet in de raad terugkeert schuift Gerrit Markvoort een plaatsje op en komt Cees van de Weerthof op een verkiesbare plaats. De socialistische fractie verliest daarmee haar vrouwelijke inbreng. CDA Krijgt de PvdA naar alle waar schijnlijkheid in ieder geval één nieuw gezicht in de raad, bij de an dere partijen moet dat worden be twijfeld. De groslijsten voor de ver kiezingen wijken op de verkiesbare plaatsen niet af van de zittende raad. Zo doet het CDA weer een beroep op wethouder Henk Westerik die alweer zijn zesde vierjarige raads periode ingaat, waarvan hoogst waarschijnlijk zijn tweede als wet houder. De christendemocraten, die hun verkiezingsprogramma al keurig voor elkaar hebben, zitten om raadservaring niet verlegen. "Ook Jan Nijkamp knoopt er na twintig jaar nog eens vier jaar aan vast. Hij staat derde op de kandi datenlijst. Nummer twee, Harrie Dul, fungeerde de afgelopen vier jaar als fractieleider en kan ook al weer op acht jaar raadservaring bogen. Nummer vier, Jan Venek- Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak December. Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD laas, is na vier aanvangsjaren ook in de markt voor een tweede raads periode. Daarmee ontbeert het CDA voorlopig een vrouwelijk ge zicht en is hummer vijf Willy Bel- dman-Wegstapel afhankelijk van stemmenwinst voor het CDA. Op vallend is de tiende positie van Henk Nijkamp, de zoon van het zit tende raadslid Nijkamp. Erg waar schijnlijk is het niet, maar moch ten beide Nijkampen gekozen wor den dan zal er één voor de eer moe ten bedanken want in dergelijke hechte familieverbanden binnen de raad voorziet de Kieswet niet. De CDA-lijst ziet er als volgt uit: 1. H.J. Westerik, 2. H.J. Dul, 3. A.J. Nijkamp, 4. J. Veneklaas, 5. W. A. Beldman-Wegstapel, 6. G.J. Snip pert, 7. J.A. Stegeman, 8. W. Bul- sink-Bakker, 9. A.G. Groen, 10. H.J. Nijkamp, 11. J.F. Rensen- Scheperboer, 12. J.A. Schuppert, 13. H. Rietman, 14. C. de Wit-Dorr, 15. J. Bosschers, 16. J. Stam-Hase- winkel, 17. J.L. Rietberg-Brons voort, 18. G. Kruimelaar, 19. H.J. Slijkhuis, 20. G.Kolkman. Op de groslijst van Gemeentebe lang komen veel (twaalf van de twintig) nieuwe namen voor, maar de eerste twee (verkiesbare) plaat sen zijn voor oudgedienden. Lijst trekker is weer oud-wethouder Henny Rustebiel, die samen met nummer twee, nestor van de raad Ep van Schooten een geroutineerd koppel vormt en de jacht op "rege ringsverantwoordelijkheid" weer zal inzetten. Of hij een wig kan drij ven tussen CDA en PvdA is nog maar de vraag gezien de eendrach tige samenwerking binnen het col lege. Nieuw op drie is bij Gemeentebe lang Wim ter Schure. Hier fungeert Willemien Klein Velderman-Weg- stafcel als eerste vrouwelijke kan didaat, maar op een zesde plaats is zij afhankelijk van voorkeurstem men voor het soepele leer van een raadszetel. Theoretisch is "net mo gelijk dat Holten een prins Carna val in de raad krijgt. Prins Leo (Thiele) I staat op elf, een ongetwij feld zelf gekozen lijstnummer. De lijst van Gemeentebelang ziet er als volgt uit: 1. H. Rustebiel. 2. E.M. van Schooten, 3. W. ter Schu re, 4. J. Soepnel, 5. G.J. Jansen, 6. mw. W. Klein Velderman-Wegsta- pel, 7. W.G. Markvoort, 8. D.J. Schooien, 9. J.H. ten Velde, 10. mw. A. Aaftink, 11. L. Thiele, 12. A. van de Brink, 13. mw. F. van der Wijk- Oomkens, 14. G. Rensen, 15. G. Schutte, 16. H. Boode, 17. E. Ve neklaas, 18. mw. H. Oolbekkink, 19. H.J. Wansink, 20. mw. I. Jansen- Timmerman, 21. J.W. Dikkers, 22. H. Meyer, 23. J. Nikkels, 24. J. Jan sen. VVD Als laatste partij vergaderde de plaatselijke WD afgelopen dins dag over de kandidatenlijst voor de gemeentelijke verkiezingen. Rond tien uur waren de liberalen rond voorzitter Bert Aaftink eruit. Ook daar een vertrouwd beeld met Martijn Spijker als koploper, Ber- tus Rensen op de tweede plek en de in de huidige raadsperiode tussen tijds gekomen Jan Kevelam op nummer drie. Mocht de WD in een coalitie met een andere partij een wethouder moeten leveren, dan is die rol weggelegd voor Bertus Ren sen. Ook hier geen vrouwen die op basis van de vorige verkiezingen een plaatsje zouden mogen opei sen, maar wel een dame met raad servaring op de vierde plaats in de figuur van H. Bilderbeek-Veen- dorp. De oud-raadsleden H.J. Ro- bers en M.G. Eggink-Ten Velde fungeren op een negende en een twaalfde stek als stemmentrek- kers. De lijst van de WD: 1. M.F. Spijker, 2. L.H. Rensen; 3. A.J. Ke velam, 4. H. Bilderbeek-Veendorp, 5. B.J. Bronninkreef, 6. A. Willems- Meerman, 7. L.J. Aaftink, 8. M.P. Pluygers, 9. H.J. Robers, 10. G.W. Udema-Van Doom, 11. G.J. Kraay, 12. M.G.Eggink-Ten Velde, 13. Joh. van Bruggen, 14. J.R. Lysen-Ordel- man, 15. B. Stegehuis, 16. H. Nij- land; 17. Th. A. Oostenbrug, 18. A. Reilink, 19. A.M. Nijkamp, 20. H. Aaftink, 21. H.J.G. Brinks. Wanneer de raad er akkoord mee gaat, wordt maandag 18 december de basis gelegd voor een nieuwe brandweergarage annex Rode Kruis- en EHBO-stallingsruimte. Het college stelt voor 60 duizend gulden uit te trekken voor het aan- bestedingsgereed maken van nieuwbouw op het terrein van Ge meentewerken aan de Waagweg. Daarvoor is Lensink Architecten bureau in Rijssen aangezocht om dat dit bureau veel ervaring heeft met soortgelijke projecten (o.a. het ontwerp van de Rijssense brand weergarage). Een aanbestedings- gereed plan is ook nodig om in aan merking te kunnen komen voor subsidie. Tijdens de vergadering van de ge meenteraad, die tegen de gewoon te om 19.00 uur begint, komt ook het voorstel voor het instellen van een sport- en cultuurfonds ten be hoeve van de laagstbetaalde Hol tenaren ter sprake. B en W wil f 5000 uittrekken om minderjarigen tot 18 jaar te kunnen subsidiëren in de kosten van lidmaatschappen van sportverenigingen, muziekon derwijs, de zwembadkaart, soci aal-culturele activiteiten enz. Ook de week voor kerst kan de klant zijn of haar geluk beproeven met de actie '50% gratis kopen'. De actie duurt van 18 tot en met 23 december; het is dezelfde als voor St. Nicolaas gehouden werd, dus bij de Holtenaren bekend. De spelregels staan achterop de deelnemerskaart, die door de deelnemende middenstanders wordt verstrekt. De trekkingen zijn op 20,22 en 27 december. De kerstman komt in het dorp op donderdagavond 21 december en deelt dan presentjes uit aan het winkelend publiek. Op vrijdag 22 december wordt een ex tra koopavond gehouden en op de zaterdagen 23 en 30 december slui ten de winkels om 16.00 uur. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Uitslag zesde trekking: D. Rensen-Podt, Maneschijnsweg 35 (22101), G.A. Lodeweges, Schou tenstraat 22 (20250), F.J. Pasop, Lageweg 9 (18642), Th. Poppe, Gaardenstraat 4 (22879), P. Brand wijk, Churchillstraat 13 (13383), J.G. van Bruggen Vonderschot- tenweg 18 (16948), G. de Weerd, De venterweg 65 (15443), Thalen, Kief- tenbelt 23 (24811), Alie Jurjens, Bessinkpasstraat 12 (14950), Ren sen, Tromopsweg 2 (25103), mevr. Tuitert, Weustenweg 1 (19068), J. Wegstapel, Dijkerhoekseweg 12 (24918), Van Coeverden, Van Hol- tenserf (13679), B.H. Veldhuis, Voorboersstraat 12 (34228), J. Stam-Hasewinkel, Bergmanstraat 22 (17542), D.J. Beeftink, Keizers- weg 24 (12782), Arnold Nijenhuis, Kerkplein 31 (23523), Chantal Ku- kolja, Het Landeweerd 19 (19564), A. Pasop, Haarstraat 17 (22489), Vlogtman, Deventerweg 84 (11675), J. Smits, Van Holtenserf 3 (16104). Uitslag zevende trekking: J.W. Pruis, Het Landeweerd 97 (17335), H.J. Kemper, Valeweg 7 (11590), J.G. Veneklaas, Landuwerweg 11 (17254), G.H. Brinkman, Hoffe- straat 17 (32675), Van Geest, Hol- terweg 141 Bathmen (15412), M. Louws, Schoutenstraat (14092), G.H. Schooien, Vianenweg 134 (19345), R. ten Veen, Hoffestraat 20 (23891), Haverslag, Schapendijk (12232), M. Maats, Dorpsstraat 49 (25943), M. Retering-Kölling, Kol- weg 46 (24212), R.E. Bruins, Molen- belterweg 15 (23131), M.J. Arfman- Sluiter, Kollingserf 23 (15768), A. Dekker, Houtweg 3 (10449), A. Po- liste, Lambooysweg 1 (22121), j." Meerman, Bergmanstraat 6 (10321), 1. Krebbers, Ter Hunnepe- plein 1, Bathmen (15969), A. Ja cobs, Canadastraat 105 (24214), J. IJzerman, Mossinkserf 30 (33123), M. Valster, Kollingserf 18 (10589). Prijswinnaars kunnen tegen inle vering van het regu met het juiste nummer hun waardebon afhalen bij: Steunenberg Schoenen, Laren seweg 23, Holten. Peuterspeelzaal 'Dribbel' zoekt enthousiaste vrijwilligsters die op maandagmiddag en donderdag morgen de speelzaal willen helpen. De peuterspeelzaal is gevestigd in het Dorpshuis 'De Boschkamp' en telt vier groepen kinderen. Elke groep van ongeveer vijftien peu ters wordt geleid door een vaste leidster, eventueel een stagiaire en een vaste vrijwilligster. Op de groep van maandagmiddag donderdagmorgen is op dit mo ment geen vrijwilligster meer be schikbaar. Aangezien de peuter speelzaal graag een vaste hulp bij de verschillende peutergroepen heeft, doet 'Dribbel' een oproep aan enthousiaste vrijwilligsters om op deze dagdelen de speelzaal te helpen. Verdere informatie wordt graag ge geven door mevrouw Jeanette Droog (telefoon 6 31 79) of op het kantoor van de Stichting Sociaal Cultureel Werk, Tuinstraat 2 (tele foon 6 27 55 waar gevraagd kan worden naar Inge Scharrenberg. In onze editie van vorige week meldden we dat de twee Nacht- ktrkdiensten in de Kandelaar op 24 december om 21.00 uur en 22.00 uur zouden worden gehouden. Wat betreft de eerste dienst klopt dat, maar de tweede dienst begint om 23.00 uur. Beide keren gaat domi nee Vons voor.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1