'In Holland gibt es das Nikolausfest'. De Boschkamp binnen jaar na openingreeds te klein "Naijlend effect Alleen op onrenbele uren nog ruimte vrij SV Holten allemaal op één lijn. Nieuwjaars receptie rookvrij W.Dalhuisen aanvoerder lijst PvdA Kerstnacht diensten Volks- Kerstzang Trekking HHV actie Midwinter hoorns U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 55 <- CP voor hem en haar "HURRY" WAVE 25.00 korting Holtens Nieuwsblad Donderdag 7 december 1989 41 ste jaargang no.49 Abonnementsprijs 138.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Afscheid Op 15 december néémt direc teur Vogcly van De Schakel na bijna twintig jaar afscheid om gebruik te maken van de DOP- regeling. In het Holtens Nieuwsblad een gesprek met de getogen Fries, die zich al bijna twintig jaar prima thuis voelt: in het Sallandse en daarom, on danks zijn sterke band met Friesland, in Holten blijft wo nen. De nieuwjaarsreceptie van de ge meente, die op 2 januari 1990 zal worden gehouden, zal geheel vol gens de regels, rookvrij zijn. Dat deelde burgemeester Van Rap- pard mee. Een -zwak- alcoholische drankje zal wel worden geschon ken. 's Middags zal er een besloten nieuwjaarsbijeenkomst zijn voor het gemeentepersoneel en 's avonds om 19.30 uur een openbare bijeenkomst voor de burgerij. De Partij van de Arbeid zal op de algemene ledenvergadering de vol gende kandidatenlijst voor de ko mende verkiezingen vast stellen. Lijstaanvoerder is evenals vier jaar geleden Wim Dalhuisen, gevolgd door Jan Metsemakers, Gerrit Markvoort en Cees van de Weer- hof. Verder staan op de lijst Willy Pasman, Kees Reitsema, Rob Meijerink, Janneke Rouwe, Wim Hartkamp, Gerrit Knapen, Rita Terborg en Jan Calhoven. Het huidige socialistische raadslid Wil Dijkgraaf-van der Hart heeft te kennen gegeven niet voor een vol gende raaddsperiode in aanmer king te willen komen. Zij heeft een volledige baan aangenomen bij de laboratoriumschool te Deventer, waardoor zij te weining tijd over houdt voor het gemeenteraads werk. Op zondag 24 december worden twee kerstnachtdiensten gehou den. Om 21.00 uur in de Kandelaar met medewerking van HMV en om 22.00 uur in de Ned. Herv. kerk met het Holtens Mannenkoor. Dominee Vons zal in beide voor gaan. Het thema van deze diensten zal zijn God met ons. Nee, schrikt u niet, het Hol tens Nieuwsblad is nog steeds vast in Hollandse han den. De titel boven dit verhaal heeft te maken met de jume- lage tusen Holten en Winter berg, die dit jaar is opgestart. Na de eerste ontmoetingen tussen de beide gemeentebe sturen over en weer en het bezoek dat de Holtense Mu ziekvereniging deze zomer aan de Sauerlandse vakantie plaats bracht, werd het een beetje stil rond de uitwisse ling tussen de partnerge meenten. Achter de scher men evenwel werd hard ge werkt aan de versteviging van de banden van beide ge meenten. Zo zocht bijvoor beeld scholengemeenschap De Marke op initiatief van di recteur Koelemay en lerares duits Gisela Cretiers- Schempf contact met de schoolleiding van de Haupts- hule in Winterberg, die ent housiast reageerde. Op hun initiatief kwam een briefwisseling tot stand tussen de klas drie van De Marke en klas ne gen van de Winterbergse haupt- schule. De eerste brieven over en weer zijn inmiddels geschreven en afgelopen maandag werd tijdens een openbare les werd door de Hol tense briefschrijvers geantwoord op de aardige brieven van de Win terbergse Katja's, Gaby's en Her bert's. Zo vlak voor Kerstmis werd een kerst- en nieuwjaarsgroet na tuurlijk niet vergeten. Een van de leerlingen had zelfs een muzikale kerstwens voor zijn corresponden tievriend aangeschaft. In de eerste brief naar Winter berg hadden de correspondentie vrienden zichzelf voorgesteld, nu was de school aan de beurt. Maar hoe leg je dan aan je Duitse vriend of vriendin uit wat voor school De Marke nu eigenlijk is, want de on derwijsvormen in beide landen verschillen nogal met elkaar. Zo is men in Duitsland veel verder met de basisvorming. De Marke werd dus maar omschreven als een 'Be- rufsschule'. Ook blijken de school tijden in beide landen nogal te ver schillen. In Duitsland heeft men les tot een uur of één 's middags en is men daarna vrij, zo vertelde me vrouw Cretier, waar de Holtense jongelui ook wel oren naar hadden. Toen zij echter vernamen, dat er "Hallo wie geht's ook op zaterdag naar school ge gaan wordt, verdween het enthou siasme. Natuurlijk mocht een paar regels over het typisch Hollandse Sinterklaasfeest niet ontbreken, dat in Duitsland het Nikolausfesst wordt genoemd, maar dan zonder de chocoladeletters en cadeautjes. Voorlopig zal de Klassenkorres- pondenz nog onder leiding van me vrouw Cretier tijdens de Duitse les worden begeleid, om het enthou siasme een beetje warm te houden, want komend voorjaar zullen de Winterbergse scholieren een be zoek brengen aan Holten. Zij zul len dan ondergebracht worden bij hun correspondentievrienden. De jongelui zullen dan gezamenlijk een ochtend in de schoolbanken gaan zitten voor een les Neder lands. Dat wordt lachen, weten ze bij de marke nu al. Wie op zondagmiddag een van de ruimtes van dorpshuis De Boschkamp wil huren, kan kiezen uit vele mogelijkheden. Evenzo op" vrijdagavond, als slechts op een enkel uurtje De Bosckamp wordt gebruikt. Anders wordt het als men als niet vaste gebruiker op een doordeweekse avond een zaaltje wil huren in het gebouw aan de Tuinstraat. Vrijwel zeker wordt er dan 'nee' verkocht, want wat vrijwel niemand had verwacht is geschiedt: met uitzondering van de minder aantrekkelijke uren zit de Boschkamp mudje vol. Zelfs zo vol, dat voor ko mende activiteiten uitgeweken zal moet worden naar de ge meentelijke gymnastieklokalen. Kortom: in feite is De Bosc hkamp nog geen jaar na de opening nu reeds uit zijn jasje gegroeid. „Dat klopt, eigenlijk is de Eo- schamp te klein", zegt coördinator Hans Wissink. „Wij hebben bij het opstellen van de plannen van een dorphuis er al voor gewaarschuwd, dat als zo'n dorpshuis er eenmaal is, er steeds meer vraag naar komt. Daar wilde men (de politiek, red.) toen niet aan. Er waren nogal wat mensen die een dorpshuis hele maal niet zagen zitten en dan isTiet moeilijk die er van te overtuigen dat bundelig van activiteiten op een centraal punt, andere activi teiten aantrekt. Ik ben het in grote lijnen dan ook wel met de critici eens, dat de Boschkamp in feite te kleinschalig is opgezet". Tegelij kertijd zwakt Wissink zijn betoog echter af door te stellen, dat door een betere spreiding van de acti- veiten er nog voldoende ruimte over is, al geeft hij eveneens aan dat dat moeilijk te verkopen valt. „We hebben in Holten nu eenmaal een bepaalde cultuur, waar je reke ning mee dient te houden. Zo is de zondag niet voor iedereen geschikt om buitenhuls iets te gaan onder nemen, behalve af en toe een kof fieconcert of aan sport doen. Ook de vrijdagavond blijkt in ons dorp A/s lezer van het Ho /tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede j Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 heilig te zijn. Maar met een beetje goede wil is er ook op de andere da gen nog wel ruimte te vinden". Met enige zorg vragen de vaste gebruikers zich af, hoe dat straks gaat, als de nieuwe sociowoningen voor de bewoners van de Lathmer gereed zullen zijn. Zoals bekend, neemt de Lathmer reeds nu een groot deel van de ruimte in beslag van de Boschkamp en de vaste ge bruikers vrezen, dat er straks voor hun activietien nog minder uren beschikbaar komen. Volgens wethouder Wim Dalhui sen is die vrees ongegrond. 'Wij hebben een eerste gesprek gehad met de Lathmer, waarin we dit pro bleem ook besproken heben. Het is beslist niet ondenkbaar dat wij voor de bewoners van de sociowo- ning gedeeltelijk uitwijken naar een gemeentelijke gymnastiek zaal. Ook is het ook nooit de bedoe ling geweest, dat alle activiteiten van Holteharen uitsluitend in het dorphuis plaats moeten vinden. Zo kan bijvoorbeeld het bewegen voor ouderen en wellicht straks het volksdansen natuurlijk ook prima plaatsvinden in een gymzaal". Rammelende kopjes Hoewel de meeste gebruikers enthousiast zijn over het Dorps huis, blijkt de ontmoetingsruimte niet bij iedereen in de smaak te val len. De ouderen, die met veel en thousiasme deelnemen aan de danslessen van Ben Vollenbrock vinden het maar een kale, ongezel lige zaal. Een veel gehoorde klacht is ook het lawaai van rammelende kopjes en pratende 'passanten' in de ontmoetingsruimte „Die klachten hebben wij ook verno men", verklaart Hans Wissink. „Daarom zullen wij bij wijze van proef bij gebruik van de ontmoe tingsruimte de andere gebruikers van het dorpshuis verzoeken de centrale hal te mijden. Ook kan op die tijd geen koffie worden gedron ken aan de bar. die deel uit maakt van de ontmoetingsruimte. Hele maal ideaal is dat natuurlijk niet en je kunt je ook afvragen of daar mee de functie van de ontmoe tingsruimte geen geweld wordt aangedaan, maar een andere op lossing zien wij op dit moment niet". Dansen in de Boschkamp „quick, quick slow, trek bij dat been". „Alle problemen binnen de sv Hol ten zijn opgelost. Er is dan ook geen sprake van een conflict tus sen de afdeling voetbal en atle tiek. Dat tijdens de begrotingsbe handeling in de gemeenteraad door het betoog van fraktievoor- zitter Hennie Rustebiel een ande re indruk werd gewekt, en dat bij de afgelasting van de vergadering van de Sportcommissie door de begeleidende brief men eveneens kon denken, dat de bestuurspro- blemen bij sv Holten nog niet van tafel waren, berust op het naijl ef fect", aldus algemeen voorzitter Jan Kurz.„Wij zitten na een aantal De traditionele Volkskerstzang zal gehouden worden op woens dag 13 december in De Kande laar. Muzikale medewerking zal wor den verleend door het kinder koor Mozaik, Hervormd Kerk- kkor en HMV. De Meditatie wordt gelezen door ds. R. Visser met als thema: Kerstmis, Sint Juttemis. De Volkskerstzang begint om 19.30 uur. Vooraf zal HMV enke le kerstliederen spelen. goede en constructieve gesprek ken weer allemaal op één lijn". Er blijkt dan ook een sprake van te zijn, dat de afdeling voetbal pro blemen maakt over de aanleg van een aantal atletiekvoorzieningen op Meermanskamp. Ook blijkt het beslist niet noodzakelijk te zijn dat voor de aanleg van deze atletiekac- commodatie een paar voetbalvel den moeten worden opgeofferd, zo als het de Algemene Beschouwin gen van Gemeentebelang kon wor den geconcludeerd; wat tijdens de begrotingbehandeling evenwel door niemand - voor, noch achter de collegetafel - werd tegengespro ken. „De aanvraag van de afdeling atle tiek is gedaan in de tijd, toen wij inderdaad met grote bestuurlijke problemen zaten" verduidelijkt Jan Kurz. „Zij werd toen gecon fronteerd met de mogelijkheid van een 'uitverkoop' van de vereniging. Ik kan me dan voorstellen, datje in de eerste plaats kijkt naar de be langen van je eigen afdeling. Van daar dat zij bij de Sportcommissie een aanvraag indiende voor een uitbreiding van de atletiekvoorzie- ning, zonder de overige afdelingen van de vereniging daarvan in ken nis te stellen. Via de Sportcommis sie kwam dit ter ore van de voorzit ter van de afdeling voetbal, tevens lid van de sportcommissie, die op zijn beurt - terecht - hierop boos re ageerde en vandaar kwam het weer bij de politiek terecht. Er is echter nooit sprake geweest, dat de velden vier en/of vijf voor de aanleg zou moeten worden opgeof ferd. Beide afdelingen zitten geluk kig in de groei, zodat we de voet balvelden echt nodig hebben, maar is is ruimte voldoende op Meermanskamp om ook de atle- tiekvoorziening uit te breiden. Dat is ook in de aanvraag aangegeven. Wat men wil is onder andere een 100 meterbaan, een hoogen ver- springbak. De afdeling voetbal heeft, net als bij de aanleg van de hardloopbaan, direct haar mede werking verleend en voorstellen gedaan om een en ander 'veldbe- sparend' aan te kunnen leggen". Dat in de begeleidende brief naar de leden van de Sportcom missie omtrent de aflasting van de vergadering nog sprake was van 'bestuurlijke problemen' heeft eveneens te maken met het naijl ef fect, meent voorzitter Kurz. „Onder de voortreffelijke leiding van Jan Schuchard van de com missie van goede diensten heeft sv Holten een nieuwe start gemaakt. Dat kostte toch wat tijd, zodat we onze agendapunten voor de Sport commissie tot een later tijdstip wilden terugtrekken. De term 'be stuurlijke problemen' was daar voor achteraf gezien, niet zo goed gekozen. Maar nogmaals, alle trou bles zijn opgelost en we zitten echt weer allemaal op één rij". Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secret ari Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Dames- en Herenkapsalon m ook zonder afspraak December. Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Prijswinnaars vierde trekking: H.J. Klein Twenhaar, Julekes- weg, nr. 24642; mevrouw M. Eg- gink, Schoutenstraat 35, nr. 24086; H, Eggink. Bussinksweg 6, nr. 18614; J.H Nijland, Leemkuilsweg 3, nr. 20610; B. Koeslag, Churchill- straat 147, nr. 20683; Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, nr. 10516; J. van Doom,, Mossinkserf 24, nr. 14670; Schuppert-Keuning, Dies senplasstraat 3, nr. 21040; A. Keu len, Mossinkserf 37, nr. 23126; D. Leurink, Kolweg 27, nr. 13385; G. Wiersema, Diessenplasstraat 67, nr. 22006; Lindenaar, Motieweg 9, nr. 23048; G. Kolkman, Flierma- tenweg2, nr. 15663; W.A. Kieboom, Schoutenstraat 55, nr. 23098; G.W. Huisken, Nagelhoutstraat 11, nr. 20757; M. Bieleman, Veenweg 2; 14581; M. Boeve, Scheldekof 13, 12618; H. Smit, Burg. van de Borchstraat 1, nr. 19220; Vis, Jeur- linksweg 4, nr. 10707; H. Schöp- pers, H.J. Wansinkstraat nr. 23382; B. Paalman, H.J. Wansinkstraat 8, nr. 14945 en H. Eggink, Bussinks weg 6, nr. 24468. Prijswinnaars vijfde trekking: G. Kruimelaar, Canadastraat 2, nr. 10885; G. Blaauw, Borkeldsweg 97, nr. 10204; J. KI. Teeselink, Beu- mersteeg 5, 22651; R.M. Hegeman, Haarlerweg 4,13011; W.A. Addink, Larenseweg 26,19695; C. ter Harm- sel, Koekoekslaan 59, Markelo, nr. 14378; B.J. Klein Overmeen, Oer- dijk 236; 16591; C. de Wit, Houtweg I, nr. 19054; G.H. Hulsman, Lang straat 26, nr. 20037; G.W. Aaltink, Oude Diepenveenseweg 17, nr. 14253; Thea Eshuis, Wierdense- straat 8, Rijssen, nr. 18294; Zeelte, Churchillstraat34, nr. 21596; L. Ha verslag, Oude Deventerweg 16, nr. 17399; H. Brinkers, Churchillstraat 139, nr. 21562; G.J. Sluiter, Gaar- denstraat 38, nr. 14542; Yvonne Weckstapel, Gaardenstraat 51, nr. 13496; H.J. Holmer, Broekdijk 6, Laren, nr. 21791; Kortlever, Cana dastraat 39, nr. 22039; J. van de Kaay-Schutrup, W. Göttelaan 46, Markelo, nr. 15236; G.J. Meilink, Vijfhuizenweg5, nr. 12162; H.J. Ke- velam, Gaarenstraat 28, nr. 19534; T. Pinkert, Dijkerhoekseweg 20, nr. 19906; J.W. de Maag, Aaltinks- weg 16, nr. 16556. Prijswinnaars kunnen hun waar debon tegen inlevering van het regu met het juiste nummer afha len bij Steunenberg Schoenen, La renseweg 23. De midwinterhoorns zullen tot en met driekoningen (6 januari) op de zondagmiddag hun sonore geluid op afwisselende plaatsen op de Holterberg weer laten horen. Af hankelijk van de weersgesteldheid wordt ook 's avonds geblazen bij de vijver van 't Vletgoor.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1