Holten heeft nu eigen versie van Het Dorp 'ih!tsa SV Bato in op naar de 70 jaar Uit buiten Holten Egbert Veneklaas wint onbedreigd Herikenbergloop m f Regionale scholengids gereed Geslaagde avond van Zaagmolen Uitslag klaverjassen De Eendacht Conciliar proces roept vragen op HOLTENS NIEUWSBLAD Terug in de tijd met Radio Diessenplas Succes voor Bergruitertje DONDERDAG 30 NOVEMBER 1989- Diesl s e n p t as Henk Koopman van de Oudheidkamer Hoolt'n was een van de gasten van Radio Diessenplas. In een stampvolle recreatiezaal van bejaardencentrum Diessen plas, waarin zelfs voor het eigen personeel geen ruimte meer over was voor de koffiepauze, presen teerde Radio Diessenplas afgelo pen zaterdag opnieuw een pro gramma, waarin de geschiedenis van het dorp Holten en haar bewo- ners het centraal thema vormden. Een programma vol hoogtepun ten, waarin ondermeer werd opge treden door de Holtense ouderen- dansgroep onder leiding vasn Ben Vollebroek. Deze pas in oktober begonnen dansgroep bracht een show met de ouderwetse polka en de meer moderne Engelse wals. Verder vonden een aantal interes sante gesprekken plaats met Henk Koopman van de Holtense Oud heidkamer, die aan de hand van een aantal oude gebruiksvoorwer pen, op boeiende wijze herinnerde aan het dagelijkse leven in vroeger tijden. Cabaretier Job Schuring te gast tijdens Schouwburg Café in Deventer. Deventer Schouwburg Woensdag 6 december spelen de leerkrachten van het Openbaar Basis Onderwijs de jeugdmusical Fatima en het Raadsel. De voor stellingen overdag zijn voor de scholieren, die van 20.00 uur voor andere geïnteresseerden. Eveneens 6 december is er om 20.30 uur Schouwburg Café, waaraan meewerken het Eagle Quintet, Ho- ventoon. toneelvereniging Heijer- mans, Henk Slechte e.a. Verder een optreden van Job Schuring, winnaar van de Wim Sonneveld- cabaretprijs met een gedeelte uit zijn programma Ezels Kwasten. Toegang gratis. Forum Filharmonisch brengt op donderdag 7 december werken van Strawinski, Strauss en Von Beet hoven. Vrijdag 8 december brengt het Theater van het Oosten Leven van een Lady. (Toneel op Toneel) Zondag 10 december is er om 11.00 uur een koffieconcert door de big band Am'Or met een rechtstreekse uitzending van Radio Oost. 's Mid dags om 14.30 uur, Trollen, een jeugdvoorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar. Inlichtingen: 05700-11500 Schouwburg Lochem Seth Gaaikema treedt vrijdag 1 de cember op met zijn nieuwste one- manshow. De groep Flairck is op 7 december in Lochem met de nieuwste thea terproductie The Emigrant. Mu ziek vormt het middelpunt, maar daarnaast ook acteren en goochel spel. Film Op Grens van 1990 Rond Kerst en Oud en Nieuw wordt in Deventer in samenwer king met de Culturele Raad van Deventer een festival gehouden waarin verschillende vormen van podiumkunsten aan de orde zullen komen. Het programma omvat te vens een groots opgezette Oude- jaarsnachtviering, alsmede een groot aantal jeugdvoorstellingen. Speelgoed en Blikmu seum Tot en met 7 januari zal in het Speelgoed en Blikmuseum de ten toonstelling 'Lehmann; van speel goed tot tuinspoor' te zien zijn. Een waar paradijs voor de liefhebbers van modelspoortreinen. Op een door Dick Mondeel ge maakte tekst en met pianobegelei ding door Yona Ever bracht zange res Willemien Grobben een lied ten gehore waarin de grote veranderin gen in de Holtense dorpkom wer den bezongen. Tijdens het zingen van het lied, op de melodie van Het Dorp van Wim Sonneveld, toonde Gerrit Vrugteveen een serie dia's, die de gezongen tekst in beeld brachten. De tekst van het lied luidt: Thuus vön 'k nog een ansichtkaart, woarop 't oale pand van Van de Maat, van Hoolter- man en Muller steet. En op hook biej Van - de Bos, 't Jöd'nkaerkien greun van 't mos. Herinnert an 'n oalogstief. En in oons Ami- citia, kwam'n wij a's Hoolter Biej mekaar. Wat waar'n d'r volle mooie dingen. Dc vo gels lang 's Dorperdiek, de oale schoole, 't melkfebriek, bint noew alleen herinnerin gen. In 't zomer zag ieje in de enken, de haver en de rogge stoan. Gin meense had toen kunnen deenken dat dit ooit nog v'rbiej zool goan. Wat leev'n de leu eenvoudig toen, in jak en rok of boezeroen, met burenhulp en noa- berschöp. Al stönd'n ze vake krom van 't wark, mar 's zondags zat'n ze in de karke, grootmoo met de knipmusse op. 't Weet nog precies hoe alles wos. hier har|Me- nüm, doar Diessenplas, en iedereen gunk toen nog lopen. De karmis biej 'n Dikke'n Steen, wat liekt 't almoal lang 'e leen. n' Boschkaamp was toen zelfs nog open, in 't zommer zag iej in de enken de haver en de rogge stoan. Wie had toch vrögger können deenken. dat het zo vlug v'r bielj zöl goan. Mar plotsling kwam de nieje tied, wo'dn 't darp van Dikkers tot Boer Biet, zowat volle dig weg 'e sloopt, 's Smidsbelt ken iej noew neet weer; de leu mekaar ma nauwlijks meer, wanneer iej noew deur oons Holten loopt. Want Waansink is noew Albert Heijn, de Mengunie parkeerterrein, 't Gemeente huis is oudheidkamer. En 'n kartoorn kek noew wit van schrik, op 'n Smidsbelt völ autoblik, danzijn 'n ruwen sloperhamer. In tot zommer zeej in oonze enken, alleen hoge mais nog stoan. Wiej had toch vrög ger kun'n deenken, dat als zo vlug, zo aans zöl goan. Naast de vertrouwde gezichten van Janny Mondeel en Jeanette Droog werd aan de presentatie van het programma voor het eerst deel genomen door Joke Paalman-Aan stoot als nieuwe medewerkster bij Radio Diessenplas. Op zaterdag 16 decmeber brengt Radio Diessenplas een program ma rond kerst. Aan dit programma zal medewerking worden verleend door het Hervormd-Gereformeerd kerkkoor Samen op weg uit Hul- sen, de pianist Henk de Gooyer uit Nijverdal en een groep leerlingen van de Chr. basisschiool het Kom pas uit Holten. Op 30 november zal de Regionale scholengids Midden IJssel worden gepresenteerd. De Regionale Scholengids is samengesteld door de Stichting Regionaal Contact centrum Bedrijfsleven onderwijs in het gewest Midden IJssel en be vat alle reguliere onderwijsinstel lingen na de basisschool in het ge west Midden IJssel met hun speci fieke kenmerken. Naast een beschrijving van de on derwijsinstelling wordt in de gids een beschrijving gegeven van de structuur en de inhoud van de on derwijsmogelijkheden na de basis school. De gids zal worden ver strekt aan alle onderwijsinstellin gen in he gewest Midden IJssel. Afgelopen zondag was de derde wedstrijd, in een serie van acht wedstrijden, van de Twentse cross competitie, op de Herikerberg te Goor. De pupillen A beten de spits af. Erik Steenbergen komt bij de jongens goed mee en werd nu vijfde in 5.09 min. Arjen Marktvoort werd twaalfde in 5.30 min. en Stefan Paalman veertiende in 6.14 min. Bernadette Ongena werd bij de meisjes achtste in 5.56 min. Sandra Zweers was bij de meisjes C uitste kend bezig: vierde in 5.14 min. Es- De organisatoren van de gezellige avond van schietvereniging 'De Zaagmolen' uit Dijkerhoek kun nen terugzien op een zeer geslaag de avond. De commissie, bestaande uit de dames Tea Markvoort, Anja Brön- ninkreef en de heren Jan Ulftnan en Herman Sluiter, draaiden een gevarieerd programma in elkaar. Als rode draad door het program ma liep de goochelkunstenaar Ten Cate uit 't Harde. Als bedenker van goocheltrucs voor andere gooche laars liet hij vrijdagavond zien dat hij in de goochelkunst tot de top behoort. Ook het door de organisatoren zelf bedachte spel, waarbij enkele dames en heren met elkaar in de- knoop werden gelegd, leverde een amusante scène op. Op het pro gramma stonden verder nog een kwis, een lopend ka&rtspel en een bingo. Discjockey Wim rensen zorgde voor de muzikale omlijsting van deze avond, die afgesloten werd met het Salland-lied, dat door iedereen uit volle borst mee gezongen werd. Vice-voorzitter Henk Haverslag dankte aan het eind van de avond de organisatoren en bracht ook nog even onder de aandacht dat de jaarlijkse verwerping (met vele vleesprijzen) dit jaar wordt gehou den op 28 december, aanvang acht uur, bij café 't Bonte Paard. Op de dressuurwedstrijd van pc Looleeruiters te Almelo behaalde Ilse Wenink met Daisy vorige week zaterdag een derde prijs, 118 pnt. en zondag e.en eerste prijs met 135 pnt. in de klasse LI dressuur. Gerrie van Lies wist in Avereerst met 137 pnt. beslag te leggen op de tweede plaats met Major Tom in de klasse LI. Brenda Kappert was succesvol in Wierden op een springwedstijd. Zij behaalde met Tiffany de eerste prijs in het klas sieke springparcours en werd der de in het progressief springen, dit alles in de klasse B cat D. Op een springwedstrijd in Hellen- doorn behaalde Erwin Rietberg met Bianca een tweede plaats in de klasse B cat. D. Marieke Mulder wist met Snorrewind beslag te leg gen op de eerste plaats in de klasse Z cat. B. De uitslag van de tweede klaver- jasavond van sv Holten is als volgt: 1. B. Paalman, 5183 pnt.; 2. G. Slot man, 4952 pnt.; 3. B. Pleizier, 4888 pnt.; 4. G. Oberink, 4860 pnt.; 5. A. Meerman, 4790 pnt.; 6. G. Dute- weerd, 4784 pnt.; 7. Mevr. Pleizier, 4743 pnt.; 8. D. ten Velde Hars, 4738 pnt.;l 9. J. Klunder Jr, 4672 pnt.; 10 G. Jansen, 4670 pnt. De eerst volgende klaverjasavond is op 22 december in de kantine van sv Holten. De uitslagen van de onderlinge schietwedstrijden van sv De Een dracht zijn: Luchtgeweer, Klasse A: 1. G.j. Schuppert, 174 pnt.; 2. D. Jansen, 158 pnt.; 3. W. Paalman, 150 pnt. Klasse B: 1. E.J. Grootentraast, 163 pnt.; 2. H. Vincent, 152 pnt.; 3. J. Nijendijk, 137 pnt.; 4. A. Paal man, 133 pnt.; 5. B. Paalman, 126 pnt. Klasse C: 1. F. Hoes, 152 pnt.; 2. G.J. v. Aefst, 136 pnt.; 3. B. Tro- mop, 132 pnt.; 4. E. Tromop, 113 pnt. Luchtpistool, Open Klasse: 1. H.J. Nekkers, 176 pnt.; 2. H. Mulder, 156 pnt. ther Stegeman werd zevende in 5.21 min. Maaike van der Spek werd in deze klasse elfde in 5.39 min. Bij de meisjes D doet Kim Kortle ver het goed: zevende in 5.14 min. Hennie Bekkernens werd hier tien de in 5.24 min. Bij de jongens D vocht Jorden Boer voor wat hij waard was: twaalfde in 5.00 min. Mark Griezen werd zeventiende in 5.17 min. Alle bovenvermelde atle ten liepen één ronde van 1200 me ter over redelijk vlak crosspar- cours. De jongens A liepen 4800 meter; hier behaalde Dick Zweers een achtste plaats in 18.27 min. De heren moesten 9.1 kilometer af leggen; Egbert Veneklaas won on bedreigd in 30.02 min. Dirk Hoek man leek öp een ereplaats af te gaan maar moest op het eind een veerlaten: zesde in 31.29 min. De dames waren 's ochtends op hetzelfde parcours actief tijdens een tien kilometer trimloop. Violet Boer deed er 47.10 min. over. Han- neke van der Spek en Jetti Stam liepen in 49.52 min. gezamenlijk op. Janny Vasters, de triathlonat- lete, zat hier nog voor in 49.08 min. Dini Pasman voltooide de afstand in 51.21 min. Programma: zaterdag 2 december: Speculaas poppenloop te Gorssel over 2,5 - 6 - 12 kilometer; Diesloop te Ensche de, alle categoriën. Zondag 3 december: Tionloop te Enschede over 2,5 - 5 -10 -15 kilo meter. HVG Door éénheid verbonden hied op dinsdag 21 november een discussieavond in het teken van het Conciliair Proces. Het was niet de eerste keer dat de vrouwen groep uit Dijkerhoek zich hiermee bezig hield, zij het nooit zo inten sief als deze avond. In groepjes werd door de aanwezige leden uit voering en met grote mate van be trokkenheid gepraat over dit veel omvattende thema. Belangrijke conclusie deze avond was, dat men zo gewend is aan overvloed en gemak dat het veel moeite kost vrijwillig een stap te rug te doen. Iets, dat toch nodig zal zijn als je serieus wit werken aan gerechtigheid en heelheid van de schepping. De meeste aanwezigen zullen met meer vragen huiswaarts zijn gegaan dan waarmee ze geko men zijn, maar dat was ook de be doeling. De volgende bijeenkomst is een ke gelavond op 4 december bij Barba- rossa, aanvang 20.00 uur. UJirJi Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1 VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan H. D. Brinks voor verbouw boerderijgedeelte Broekweg 12; - aan Mts. Meijerman voor bouw jongveestalling bij Boerendanssteeg 2; - aan D. G. M. Keizer voor vergroten zomerhuisje Winkelbergweg 13; - aan G. J. Schuiterd voor vergroten woning Postweg 82; - nv IJsselmij voor bouw trafohuisje Beusebergerweg 37a; - aan Stichting Voorzieningen t.b.v. geestelijk gehandicapten „De Lath- mer" voor bouw 6 socio-woningen aan de Schoolstraat; 2. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN: aan D. Beldman, Vianenweg 151 voor 2 eiken; aan J. W. Elenbaas voor 14 bomen bij Vianenweg 48; aan H. J. Kolkman, Oude Deventerweg 41 voor afzetten houtwal; aan J. v.d. Kooi voor 16 bomen bij Postweg 66; aan H. Koopman voor 22 bomen bij Raalterweg 9; aan H. Lodeweges, Borkeldswég 16 voor 1 eik; aan mevr. M. R. H. Rustebiel, Nagelhoutstraat 13 voor 3 coniferen; Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf danwel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarof beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Commissie voor woonruimtezaken De eerstvolgende zitting van de commissie voor woonruimtezaken vindt plaats op maandag 4 december 1989 van 19.30-20.30 uur in het gemeente huis (ingang Kerkstraat). De Burgemeester is verhinderd maandag 4 december a.s. spreekuur te hou den. Toepassing artikel 18a WRO t.b.v. bouwen van een carport op het perceel Bontenweg 2 te Holten De burgemeester van Holten maakt bekend dat bij burgemeester en wethou ders van die gemeente door de heer H. Oolbekkink, wonende Bontenweg 2 te Holten, een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor het bouwen van een carport op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie I nr. 648, plaatselijk bekend als Bontenweg 2 te Holten. Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan „Beuseberg" en heeft hierin de bestemming woondoeleinden, categorie is EO-b en „woondoeleinden, categorie T (tuin)". Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met dit bestemmings plan, aangezien te bouwen carport is gesitueerd op grond waarvoor de be stemming "T (tuin)" geldt. Ingevolge het bepaalde in artikel 6, lid 2 van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan „Beuseberg" mogen op gronden met deze bestemming geen gebouwen of andere bouwwerken wor den gebouwd. Het verzoek om bouwvergunning kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Krachtens artikel 18, lid 2 Bro 1985 wordt het verzoek om bouwvergunning daarom aangemerkt als een verzoek om zodanige vrijstelling. Bij besluit van 21 november 1989 hebben burgemeester en wethouders besloten ten aanzien van dit verzoek toepassing te geven aan artikel 19a derde tot en met elfde lid WRO. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling (de aanvraag om bouwvergunning) gedurende veertien dagen, ingaande 4 december 1989, ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Holten, 30 november 1989. De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Voorbereidingsbesluit gedeeltelijke herziening bestemmingsplan „Buitengebied" De burgemeester van Holten maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 27 november 1989 heeft verklaard dat een herziening wordt voorbereid voor een gedeelte van het bestemmingsplan „buitengebied" ten behoeve van de bouw van 10 woningen en de aanleg van 5 woonwagenstandplaatsen met bergingen op het perceei Rijssenseweg 24 te Holten (Dikke Steen), een en ander voor zover omvattende het gebied zoals in rode kleur op de bij het betreffende raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit betreft in feite een verlenging van het op 26 sep tember 1988 genomen besluit en treedt in werking met ingang van de dag der bekendmaking. Het raadsbesluit met bijbehorende tekening ligt van de dag der inwerkingtre ding af ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 30 november 1989 De burgemeester voornoemd, W. L. F. C. van Rappard. Velen kwamen het Bato-bestuurfeliciteren met het 65 jarig bestaan van de vereniging. Het motto van sv Bato voor de afgelopen vijf jaar was Bato 65 jaar jong. De komende vijf jaar zullen in het teken staan van 65 jaar en nog langer in beweging. Dat maakte voorzitter G.J. van 't Holt zaterdagmiddag bekend tij dens de drukbezochte jubileumre ceptie in café De Biester. Tevens maakte hij bekend, dat het be stuur met meer dan 140 'dienstja ren' een poging zal doen voor een vermelding in het Guiness book of records. Voorzitter Van 't Holt memo reerde de groei van de vereniging tot, gymnastiek club (en conditie training van de toenmalige HVC) tot multivereniging waarin iede- ren Holtenaar van twee tot hon derd terecht kan. Hij had een spe ciaal woord van dank voor de heer Beijers, een van de oprichters van Bato. Ook het erelid Marie Meins- ma werd niet vergeten. Nu telt te vereniging 600 leden, die begeleid worden door dertien leiders en leidsters, maar in het verleden heeft het voortbestaan aan een zijde draadje gehangen. Voorzitter Gerrit Soer was toen nog het enige lid, dat wekelijks zijn oefeningen afwerkte. De groei van Bato onstond in de jaren zestig en ging gelijk op met de groei van het basisonderwijs en kwam in de ja ren tachtig in eenstroomversnel ling. Voorzitter van 't Holt prees het gemeentebestuur, dat door het beschikbaar stellen van de gym nastieklokalen op voorwaarde- scheppende wijze bijgedragen heeft tot de groei van de vereni ging. Burgemeester Van Rappard prees Bato voor haar veelzijdig heid, die versnippering voorkomt. Hij memoreerde nog even de pro blemen rond de wijze van subsidië ring van het ballet, dat uiteindelijk in der minne kon worden opgelost. Namens de gemeente overhandig de hij een enveloppe met inhoud. Algemeen voorzitter Jan Kurz van sv Holten complimenteerde de vereniging en verklaarde dat beide clubs in Holten elkaar niet voor de voeten lopen maar elkaar prima anvullen. HMV tenslotte bracht de jubilerende vereniging een serena de.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 5