Groep acht Haarschool winnaar 'W aterwinnen' i m ATTENTIE SINTERKLAAS! Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Gezellige leuke kado-ldeeën op onze kerstmarkt GOOR Voorlopig antwoord nog geen van B &W Uit het politierapport Gevonden voorwerpen Burgerlijke stand 29.50 HOLTENS NIEUWSBLAD Bif fi BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Woningbeleid ouderen ongewijzigd Gezinsdienst Ch. Vogely met DOP Nevada in De Waag BOLSENBROEK MARKELO V OPELO 164amps buitenverlichting Nostalgische kerstkaarten c qc DONDERDAG 30 NOVEMBER 1989- Groep 7 en 8 van de Haarschool poseerden samen met wethouder Westerik voor de fotograaf ter gelegenheid van de milfeuprijs. 'Groep acht van de Holtense Haar school mag meedoen aan de twee de ronde van de wedstrijd Water- winnen, die georganiseerd wordt door het Natuur en milieu educa tief netwerk in Overijssel. De wedstrijd is vrijdag 10 november van start gegaan. Er wordt aan deelgenomen door 60 scholen, ver deeld over 25 gemeenten. In Hol ten deed alleen de Haarschool mee met de groepen zeven en acht. Doel van het educatieve program ma is, de leerlingen bewuster te maken van het milieu en in het bij zonder het drinkwater. Het startsein voor de wedstrijd werd gegeven in een uitzending van Radio Oost. Meester van 't Holt deelde daarna de vragen uit, waarna onder toezicht van me vrouw Lenie Langendoen de beide groepen aan de beantwoording van de vragen begonnen. Ook moest er geluisterd worden naar een interview. Uiteindelijk moes ten de Latijnse namen van twee vo gels (Fuut een Aalscholver) gera den worden en dat was lang niet makkelijk. Groep acht was het eer ste klaar, waarna Marit Stegeman de uitslag kon doorbellen naar het gemeentehuis. Ondanks dat de groep niet alle letters van de vogel namen had kunnen raden bleek de groep juist te hebben gegokt. Wethouder Westerik van Milieube heer kwam vorige week hoogstper soonlijk een oorkonde overhandi gen voor het behalen van deze prijs. Voorts zijn de winnaars uit genodigd voor een middagje bij cir cus Kusters in Zwolle. De wedstrijd Waterwinnen bestaat uit drie rondes. De tweede rond neemt een hele dat in beslag. De schoolklassen bezoeken verschil lende instellingen waar ze een rondleiding krijgen. De informatie die ze krijgen komt 's middags te rug tijdens een quiz-achtige wed strijd. Uit deze tweede ronde ko men zes winnende groene (uit elke regio twee) die elkaar ontmoeten op een centrale eindronde, die ge presenteerd zal worden door Linda de Mol. De wedstrijd waterinnen wordt georganiseerd in het kader van het project Kind in het milieu; Waterland. De indieners van een bezwaar schrift tegen de aanleg van een woonwagenlokatie aan de Kerk- hofsweg hoeven voorlopig nog niet met spanning naar hun brie venbus te lopen, in afwachting van een gemeentelijk antwoord. Zolang er nog geen besluit is geno men omtrent het plan Dikke Steen, houdt het college van b en w de nodige slagen om de arm, om alsnog een ontsnappingroute te hebben. Ondanks herhaaldelijk aandrin gen van Hennie Rustebiel (Ge meentebelang) was burgemeester Van Rappard er niet toe te bewe gen publiekelijk toe te geven, dat het plan Kerkhofsweg als afge schreven moet worden be schouwd, ook al zou het plan Dik- PCOB Op 22 november jl. hield de PCOB een ledenvergadering welke geheel door de bestuursleden werd ver zorgd. Dhr. B. Zeehandelaar sprak over "Ouderenbeleid". Hij vertelde over het ontstaan van het ouderen beleid en de verandering van een rijks- naar een gemeentelijk beleid. Doel van het beleid is, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blij ven wonen. Via kiesverenigingen en ouderenbonden kunnen oude ren alert en actief t.a.v. het beleid blijven.Ouderen hebben de moge lijkheid tot inspraak. Dus opko men voor de eigen belangen! Mevr. c. de Wit sprak over de "Wel zijnswet". Zij stelde, dat er een goed plaatselijk welzijnsbeleid moet zijn, o.a. voor de regeling van de subsidies. De Welzijnswet om vat het gehele maatschappelijke en culturele welzijn. Dhr. W. de Groot behandelde het welzijnswerk voor ouderen. Dat terrein omvat o.m. maatschappe lijk werk, kruiswerk, vrijwilligers werk, Tafeltje - Dekje, en dagop vang in Diessenplas. Alarmerings apparaten kunnen worden aange vraagd bij de Stichting Welzijn Ouderen Holten. Ook voor het wel zijnswerk geldt:"blijf zo lang moge lijk zelfstandig wonen met gebruik van de voorzieningen". Na de pauze kond door de aanwezi gen vragen worden gesteld. ke Steen niet door zou gaan. Voorts vond hij het het beslist niet ongebruikelijk, dat de bezwaarma kers nu al drie jaar wachten op een antwoord, omdat men uit de kran ten duidelijk heeft kunnen lezen, dat men geen plannen heeft om het plan Kerkhofsweg verder te ont wikkelen. Wat er dan wel ontwik keld moet worden, nu uit informa tie van de eigen beleidsambtena ren en de provincie blijkt, dat het plan Dikke Steen toch wel op losse schroeven staan, kon Rustebiel niet gewaar worden. Dat Gemeen te Belang van mening is, dat men zo niet met zijn burgers om moet gaan, hoeft verder geen betoog. Als enige fraktie stemde Gemeente Belang tegen een nieuw voorberei- dingsbesluit voor het plan Dikke Steen. De straat Lukensveld wordt toch Erve Joost. Drie leden van de CDA stelden de -huis- naam Graven voor, maar dat voorstel redde het niet. Het nieuwe uitbreidingsplan krijgt nu officieel de naam Lukens veld. De WD kon de raad en het college niet overtuigen van het voordeel om de grondverkoop daar ter plekke in handen te geven van een projectonwikkelaar, alleen omdat in Enschede men goede er varing daarmee heeft. Een onder bouwing bij dit voorstel werd even wel niet gedaan. Het woningbeleid voor ouderen zal voorlopig niet worden bijgesteld. Wel zal worden overleg met Onze Woning om te zien of bestaande woningen geschikt gemaakt kun nen worden voor de bewoning door ouderen. Dat deelde maandag avond wethouder Wim Dalhuisen mee. Bij de huidge bowprijzen is het erg moeilijk woningen in de premiesfeer voor een aanvaardba re prijs te bouwen, zodat aanpas sen van bestaande woningen de enige oplossing is. Om inzicht te krijgen in det het po tentiële aantal woningzoekers in de oudere leeftijd zal er binnenkort een onderzoekje worden gestart. Op 21 november bleek dat jongelui vernielingen hadden aangericht bij de school de Marke aan de Oranjestraat. Diverse ramen wa ren bespoten met verfbussen (graf fiti). Dit spul is erg moeilijk te ver wijderen en brengt nogal wat kos ten met zich mee voor de gemeen schap. Op de kruising Deventerweg-Dijk,- erhoekseweg te Dijkerhoek bot sten twee motoren op elkaar. De bestuurster van een motor, ko mende uit Dijkerhoek, verleende geen voorrang aan een motorrijder komende uit de richting Holten. Beide bestuurders moesten wor den opgenomen met o.a. een knie- breuk en andere beenblessures. Gelet op de omstandigheden had een en ander veel slechter af kun nen lopen. Beide motoren werden zwaar beschadigd. Een zwervend persoon dacht in zijn onderhoud te moeten voorzien door een leeg kratje met flessen weg te halen bij C1000 en vervol gens het statiegeld te beuren. Daarna deed hij zich te goed aan patat e.d. in een cafetaria, waarna de politie hem oppakte. Met een proces-verbaal op zak werd hij de laan weer uitgestuurd. Op 22 november werd er een snel heidscontrole gehouden op de Oranjestraat. Er werden 323 voer tuigen gecontroleerd. 28 bestuur ders liepen tegen een bekeuring op. De hoogstgemeten snelheid be droeg 82 km per uur. Op 23 november moest de politie in samenwerking met de wegen wacht als schaapherder fungeren, toen een tiental schapen losliep langs de AI. De eigenaar van de dieren kon worden achterhaald die verder maatregelen zal treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Op de AI botsten twee auto's op el kaar die beiden in de richting En schede reden. De voorste auto moest afremmen en omdat de daarachter rijdende bestuurder even niet bij de les was, botste hij tegen de voorligger. Enige schade was het gevolg. Aangifte werd gedaan van diefstal van ongeveer 25 meter kabel gele gen aan de Motieweg. De diefstal moet zijn gepleegd in het weekend van 18-19 november. De kabel is voor sommige lieden interessant voor wat betreft de koper die zich daarin bevindt. Aan de Langstraat probeerde men in een woning in te breken. Toen de bewoner wakker werd sloeg men op de vlucht. Op 24 november bleek dat men had ingebroken in een woning aan de Oranjestraat terwijl de bewo ners met vakantie waren. De on- derruit van de voordeur werd ver nield. In ieder geval werd er een sterioset weggenomen alsmede een zilveren horloge. Op 25 november werd een perso nenauto aangereden die stond ge parkeerd op de Waagweg. De auto liep een flinke deuk op in het linker Tussen droom en daad, is het the ma van de Gezinsdienst met avondmaalsviering, die op 3 de cember om 10.00 uur wordt gehou den in de Herv. kerk. Deze eerste adventsdienst zal ge leid worden door ds. R. Visser en voor de muzikale omlijsting zorgen A. Koopman, orgel en J. Ribbink, dwarsfluit. Jongerendienst, kin- dernevendienst en zondagsschool Holten hebben deze dienst voorbe reid. portier. De veroorzaker maakte zijn identiteit echter niet bekend. Op 26 november botsten twee au to's op elkaar nabij de kruising Markeloseweg-Rijssenseweg. Een bestuurder komende uit de rich ting Holten verkeek zich op de si tuatie en wilde te vroeg linksaf slaan. Een tegemoetkomende be stuurster zag het gevaar aanko men en stuurde naar links om een aanrijding te voorkomen. Op het zelfde moment stuurde eerstge noemde bestuurder weer naar rechts, waarna beide voertuigen nagenoge frontaal op elkaar bot sten. Mede dankzij de autogordel en een goed autozitje voor een peu ter vielen de verwondingen nogal mee, ofschoon één persoon voor nader onderzoek moest worden overgebracht naar een ziekenhuis. Beide auto's werden zwaar bescha digd. Dezelfde dag botsten twee auto's op elkaar op de kruising B.van den Borchstraat-Koninginnelaan. Het ongeval werd mede veroorzaakt doordat de zon in de verkeersspie- gel scheen. Hier bleef het bij enige schade. Een zwervende man veroorzaakte nogal wat overlast in onze gemeen te. Vermoedelijk heeft hij in de nacht van 26 op 27 november door gebracht in de Marke, waarbij hij de verwarming goed hoog aanzet te. Van de sociale dienst kreeg hij enig geld om een kaartje voor de trein te kopen richting Leeuwar den. 's-Avonds bleek echter dat hij nog in Holten vertoefde en een prullebak bij de O AD in brand had gestoken. De politie heeft de man toen eigenhandig op de trein gezet richting Deventer, omdat er verder geen garen met deze persoon viel te spinnen. Deze week werden weer diverse fietsen ontvreemd. Tevens werd de poütie geconfronteerd met enkele fietsen waarin geen postcode staat vermeld. Personen die nog geen aangifte hebben gedaan, maar toch een fiets kwijt zijn (zien we toch nooit weer!?!?) worden ver zocht toch even bij de poütie te in formeren. Directeur H. Ch. Vogely van de Christelijke basisschool De Scha kel zal per 1 december gebruik maken van de DOP-regeüng. Hem zal een afscheidsreceptie worden aangeboden op vrijdag 15 decem ber om 14.30 uur in het schoolge bouw. Zaterdag 2 december treedt de Holtense band Nevada op in disco theek De Waag in Holten. Nevada is een vrij jonge band, die bestaat uit de volgende bandle den: Remco Gazan, sologuitaar en zang; Michelle Rambonnet, zang; Margreet Meijerink, zang; Dennis Stant, guitar; Marcel Jager, drums, Remon Jager, bas. Nevada speelt all-roudmuziek, wat inhoudt hedendaagse top 40-num- mers met Lois Lane en Womack Womack maar ook nummers vcan Eric Clapton en Santana. De Waag is om 21.00 uur geopend en de entree is 5,-. ffi» OS476-!307 Gevonden: sleutelbos; lange üchtgrijze shawl; een paar brui ne glacé's-, geel met blauw étui met enig geld; sleutel met rode label; een paar grijze glacé's; Toyota-autosleutel; rood kater tje; gele parkiet. Verloren: paars regenpak in tas; een gele riem van kinderzit je; stoffen schooltas zwart met inhoud; bankbiljet van f 50,-; zwart kunstlederen dames handschoen; twee sleutels aan label MAC; zwarte portemon- naie (beurs) met inhoud; zwarte woüen vingerhandschoen; een paar grijze wollen wanten; blau we portemonnaie c.q. étui met inhoud. NED.HERV KERK 10.00 uur: ds. Visser (Heilig Avondmaal); Gezinsdienst. Irene: 10.00 uur, geen dienst. 19.00 uur: ds. Fleer. Uitgangscollecte: Oecumeni sche arbeid. Oppasdienst: Jeannet van Bruggen en Miranda Jansen. Diessenplas: woensdag 6 de cember, 19.30 uur, ds Israël. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. M. Berg. 15.00 uur: ds. M. Berg. De eerste collecte is voor Oecu mene in binnen en buitenland en de tweede voor rente en aflos sing. Kindernevendienst: groep 5 en 6 o.l.v. Chr. Offringa. Oppasdienst: 0-3 jaar, Jolanda Withaar, Rian Beldman, Emmy Aanstoot-Kluyt; 4-6 jaar, Jenny Hoekstra-Potkamp en Ina Lub- berdink-Assink. R.K KERK (gebouw Irene) 10.00 uur: Heilige Mis. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. Lindeboom; uit gangscollecte: Oecumenische arbeid. OKKENBROEK 10.00 uur: ds H. Th. Vollebregt; uitgangscollecte: Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur. Zondag 08.00 en 10.00 uur H. Mis. ARTS: Za.en zo. W.R. van Couwelaar, Keizersweg 32, telefoon 6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, zaterdag en zondag geopend voor spoedre- cepten om 11.00 en 16.00 uur, tij dens het spreekuur van de huis artsen. Buiten deze uren, geüe- ve eerst te bellen, tel. 05483-6 39 75. WIJKVERPLEGING: Kruiswerk Zuidwest-Overijssel, Gaardenstraat 31. Spreekuur en uitleen magazijnartikelen van maaandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur, tel. 05483-61436, 24-uurs bereikbaarheid, enkel voor noodgevallen 05700-152 97. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk verpleegkundige. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, op afspraak. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapeutisch Centrum Holten, Gaardenstraat 31, tel. 05483-6 22 99. Dagelijks geopend van 08.00-17.30 uur. Behande ling op afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, tel. 05483-6 42 51. Behandeling vol gens afspraak (ook voor zieken fondspatiënten). TANDARTS: R. Jongkees, Middenstraat 15, Goor, tel. 05470-7 60 21. Behandeüng na telefonische af spraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten: zaterdagmorgen 8-9 uur spreekuur, Diessenplasstraat 5, tel. 6 15 15, daarna W.C.C. Wa- melink, tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835 b.g.g. 05704-30 86. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29, tel 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur: maandag t/m vrij dag 08.30-09.30 uur en volgens afspraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur vrijdag van 08.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 26, tel. 6 14 36. VOEDINGSBOND FNV: Informatie over uitkeringen: 05483-63056; 053-330537; 05496- 63056. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen tel. 05483-613 28 en 628 89. ZIEKENVERVOER: 00 11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53 ENGERGIEVOORZIENING: N.v. Energiebedrijf IJsselmij (Industriestraat 1). Tijdens kan tooruren: 05483 - 6 18 14; buiten kantooruren: 038 - 22 45 45. POLITIE: Alarmnummer 06-11. Overigens 05483-6 44 44; dqg en nacht be reikbaar. BRANDWEER: Alarmnummer06-U (dag en nacht). BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel 05483- 6 24 87. Openingstijden: maandag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30- 20.00 uur; woensdag 09.30 -12.30 uur en 14.00-17.30 uur. WONINGBOUWVER. ÓNZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens 10.15-12.15 uur; en iedere 3e dinsdag van de maand 's middags 14.15-16.15 uur. 30 november: koopavond; 20.00, vergadering IJsclub de Noordpool bij Vosman. 1 december: extra koopavond 4 december: extra koopavond; 20.00 uur, HVG Dijkerhoek ke gelen bij Barbarossa. 6 december: 20.00 uur, Uitrei king Zaagmolentrofee in Betha- 7 december: 19.00-20.00 uur Fakkelwacht Amnesty Interna tional op Smidsbelt. 8 december: 20.00 uur, tweede klaverjaswedstrijd Blauw Wit. 11 december: 20.00 uur, Bijeen komst Postzegelclub in de Boschkamp. 12 december: 14.30 uur, Ad- ventsbijeenkomst HVD West in Irene. 13 december: Volkskerstzang 14 december: 14.30 uur, Ad- ventsbij eenkomst HVD Zuid in Irene. 15 december: 20.00 uur, Voor wedstrijden Nachtzaalvoetbal in 't Mossink. 16 december: 10.00 uur, Kerst- uitzending Radio Diessenplas. 20 december: Kerstconcert HMK en Herv Kerkkoor. 22 december: Klaverjasavond in kantine sv Holten. Geboren: Willem Egbert zv J. Aaltink en M. J. Haverslag. Overleden: H. Smale-Venek- laas, oud 86 jaar; G.J. Letink- Boswinkel, oud 68 jaar (overl. te Markelo); J.A. Willems, oud 68 jaar Gehuwd: F. J. Meilink, oud 25 jaar. Holten en T. Manenschijn, oud 23 jaar. Holten; P.H.D. Vree Egberts, oud 30 jaar, Raalte en B. Wissink, oud 28 jaar, Holten. (Kema-keur) van 49.90 voor inclusief enveloppen pakje van 10 stuks Geldig t/m 5 december diepenheimseweg 6C tel. 05470-73555 Vrijdags koopavond tot 21.00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 3