Noordelijke rondweg bij voorbaat kansloos voor Holtens NleuwsUad. Aparte Daltonschool voorlopig van de baan WEEK Uitslagen trekking DEZE Eerste aanzet voor klassificering zomerverblijven Dorpsschool blijft gehandhaafd actie Cie. ABZ potdicht Kooravond Fakkelwacht Van der Harst voorzitter PvdA Holten U ontvangt een fraaie BON ■1^1 tij-ijk Tp voor hem en haar "HURRY" WAVE 25.00 korting Werkloosheid verder gedaald Holtens Nieuwsblad Donderdag 30 november 1989 41ste jaargang no.48 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Begroting De Algemene beschouwin gen werden dit jaar voor het: eerst niet voorgelezen tijdens de begrotingbehandeling, wat een verbetering betekende in het vergaderschema. Met frisse moed werd maandag direct be gonnen aan de lange zit die, on derbroken door een eehvoudi- ge doch voedzame maaltijd, toch altijd nog duurde tot: kwart voor twaalf's avonds. De hoeveelheid informatie hebben wij zo goed mogelijk gevolgd, maar niet alles kan een plaatsje krijgen in deze editie. De hoofd punten hebben wij voor u sa mengevat. De commissie Algemene en Be stuurlijke Zaken zal ook in de toe komst in beslotenheid vergade ren. De PvdA, inclusief wethouder Dalhuisen, zijn van mening, dat ook deze commissie voor het pu bliek toegankelijk zou moeten zijn, maar de raad besliste anders. De overige frakties en B en w zien de commissie ABZ meer als een 'denktank' waar nog niet vastom lijnde plannen kunnen worden voorgelegd aan de frakties en waar men in beslotenheid van gadachte kan wisselen over gemeentelijke zaken, die nog niet rijp zijn voor publiciteit, zonder al een politiek standpunt te hoeven innemen. Het bestuur van de PvdA, afdeling Holten heeft onlangs enkele wijzi gingen ondergaan. De samenstel ling is nu als volgt: Jan van der Harst, voorzitter; Jan- neke Rouwe, secretaris; Kees Reit- sema, penningmeester; Gerrie van der Meer, Rita Terborg, Cees van de Weerdhof en Wim Hartkamp, le den. De schrijfster Jos van Manen- Pieters komt vanavond 30 novem ber op de grote zangavond in de Kandelaar. Verder wordt mede werking verleend door het Holtens Gemengd Koor en het Holtens Mannenkoor. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gra tis. De Holtense werkgroep van Am nesty International wil ook dit jaar weer aandacht schenken aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarom organiseert de werkgroep Holten donderdag 7 december aanstaande een fakkelwacht op de Smidsbelt. Het geheel zal muzi kaal ondersteund worden door saxefonist Casper Schuppert. Ie dereen is van harte welkom. De fakkelwacht begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Niet het doorgaande verkeer van en naar Rijssen of Deven ter levert in het centrum van Holten de meeste problemen op, maar het bestemmings verkeer. dat wil zeggen het verkeer dat van en naar Hol ten rijdt en het verkeer tussen de verschillende wijken in Holten. Een noordelijke rond weg zal er, als het aan te meeste frakties in de ge meenteraad ligt en aan het college van burgemeester en wethouders dan ook niet ko men, omdat daarmee het ver keersprobleem niet wordt op gelost en de kosten van aan leg gigantisch zijn. Dat is de eerste - voorlopige - conclusie die getrokken kan worden uit het (nog geheime) verkeers- onderzoek dat onlangs is af gesloten. Het rapport is ter bestudering toegezonden aan de fraktevoorzit- ters in de gemeenteraad en vervol gens aan de raadsleden. "Ergens" volgende maand gaat men er in be sloten vergadereing over praten, waarna dan aan de bevolking wordt gepresenteerd. Dat verdient bepaald geen Openbaarheidsprijs, omdat men gevoeglijk kan aanne men, dat de standpunten al zover zijn voorgekookt, dat er voor de 'gewone' burger nauwelijks eer meer aan te behalen valt. Daarom was het des te aardiger dat tijdens de behandeling van de begroting fraktievoorzitter Jan Metsema- kers van de PvdA informeel alvast een tip van de sluiter oplichtte, waarna tijdens het gezellig etentje van de gemeenteraad (waarbij ook de pers was uitgenodigd) nog vol doende achtergrondinformatie was binnen te sprokkelen. Het blijkt uit de verkeerstelling, dat slechts 35 procent van het ver keer Holten gebruikt als doorgaan de route. De overige 65 procent is verkeer, dat als bestemming Hol ten heeft. Daarnaast geeft het on derzoek aan, dat het verkeer in het centrum niet verder toeneemt, maar eerder afneemt. Aangezien de afsluiting van de Keizersweg en Aaltinksweg voor het vrachtver keer binnenkort zal worden wor den doorgevoerd, zal het (vracht verkeer in het centrum nog verder Lokaal verkeer blijkt de grootste zondebok. afnemen. Verder geven de onder zoekers aan, dat er 'iets' moet ge beuren aan de routing door het dorp. Een noordelijke rondweg, zo als de WD zich dat voorstelt, zal het beslist niet halen. Van de be schuldiging van de WD omtrent de gemeentelijke toezegging in ruil van een aansluiting op de S14 geen plannen te ontwikkelen voor een Tangent, bleef tijdens de vergade ring niets over. Het ging in de brief om oude plannen uit de jaren '70 en niet over een noordelijke rondweg. De WD was hiervan reeds gerui me tijd op de hoogte, zo bleek, zo dat er alleen maar sprake was van een verkiezingsstunt. Het 'officiële' vakantieseizoen mag dan voorbij zijn en de win- tervakanties nog niet in aantocht, dat betekent niet dat de Holtense VVV nu op haar lauweren kan rusten, in tegendeel: er wordt hard gewerkt om het toeristisch product Holten ver der uit te breiden en te verbeteren. „Wij zijn momenteel zo druk als het bekende potje met pieren", verklaart een enthou siaste André Hoeben. Met een van de verbeteringen, die in het beleidsplan van de WV waren opgenomen, is vorige week een start gemaakt. De ANWB heeft de eerste particuliere zo merverblijven in Holten geïnspecteerd en ingedeeld In klas sen. In totaal staan in het buitengebied van Holten zo'n 400 vakantiever blijven, daarbij zijn de vakantie verblijven in de bungalowparken niet meegerekend. Reeds in de be leidsnota van de WV werd aange kondigd, te streven naar een Mas sificatie van deze vakantieverblij ven om zodoende de toerist een juist inzicht te geven van wat Hol ten op dit gebied te bieden heeft. „De doelstelling is, dat mensen bij voorbeeld in Zeeland weten wat zij kunnen verwachten als ze in Hol ten een zomerhuisje huren. Nu ad viseren wij hen vaak eerst eens een kijkje te komen nemen, maar door deze Massificatie weet men van te voren wat men krijgt", aldus An dré Hoeben. De Massificatie wordt uitgevoerd door de ANWB, die als onafhanke lijk instantie landelijk deze Massi- ficaties voor de WV's uitvoert. „De ANWB is hiermee in 1976 be gonnen in Zeeland op verzoek van de Provinciale VW met destijds als doel de 'kippenhokken' die als vakantieverblijf werden aangebo den uit de markt te halen. Later is dat uitgebreid naar de Waddenei landen en de vakantieverblijven langs de kust en langzamerhand krijgen wij ook verzoeken binnen van VW's in het midden en oosten van het land, verduidelijkt de heer M van der Velde, inspecteur ver- blijfsaccommodatie van de ANWB. „Voor een VW is het erg moeilijk een onafhankelijk oordeel Holtens Nieuwsblad Parter-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abosw® opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 te vellen over de verblijfsaccom- modatie van de eigen leden. Dat kan tot ledenverlies leiden. De ANWB is een onafhankelijke in stantie die aan de hand van een vast criteria onderzoek doet naar de kwaliteit van de vakantiever blijven. De criteria is voor het ge hele land gelijk. Niet alle 400 vakantiehuisjes zijn aan een onderzoek worden. André Hoeben: „De Massificatie ge schiedt op basis van vrijwilligheid. Wij hebben alle eigenaren aange schreven, maar lang niet alle huis jes worden verhuurd aan derden en zijn slechts voor eigen gebruik. Uit eindelijk hebben 35 eigenaren hun toestemming verleend" De inspecteur van de ANWB be oordeelt de huisjes uitsluitend aan het interieur, de ligging blijft bui ten beschouwing, wel wordt er ge keken naar de mate van privacy. De indeling geschied in klassen, waar klasse 1 voor eenvoudig staat en klasse 5 voor 'eerste Mas'. Mocht een huisje in de klasse 0 worden ingedeeld, dient de eige naar binnen een jaar zodanige voorzieningen aan te brengen, dat het huisjes alsnog in een Masse kan wórden-ingedeeld. Om in aan merking voor een Massificatie te komen dient een huisje minimaal warm en koud stromend water te hebben, electriciteit, douche en toilet binnen de woning, geschikt èijn voor geheel zelfstandige bewo ning met voldoende waarborgen voor de privacy en ingericht zijn voor bewoning voor niet meer dan acht personen. In de nieuwe fol ders van de Holtense VW voor 1990 zullen de vakantieverblijven al van een Massificatie voorzien zijn. Met ingang van 1991 zullen de Holtense huisjes ook vermeld staan in de ANWB bungalowgids. Fietsroutes Ook op het gebied van het verdere toeristisch aanbod, zit men bij de Holtense VW niet stil deze winter. Door twee studenten van de toeris tische afdeling van de Hogeschool Windesheim in Zwolle worden twee nieuwe fietsroutes opgezet en in kaart gebracht. Tijdens de Na tionale Fietsdag, die op 12 juni 1990 wordt gehouden komt de VW naar verwachting met een nieuwe tocht en wel een fietstocht speciaal voor terreinfietsen (Mountainbi kes), waar André Hoeben veel aan meldingen voor verwacht. Naar zijn weten is het voor het eerst dat een dergelijke tocht wordt georga niseerd in Overijssel. Tevens wordt dat weekend het 100 jarig bestaan van de molen de Hegeman in Dijk- Een van de particuliere vakantieverblijven die nu voorzien is van een landelijk geldende klassificatie. erhoek gevierd. Reden voor de een fietstocht uit te schrijven tus- vanzelfsprekend de molen zal wor- VW om daar op in te haken om sen Holten en Deventer, waarbij den aangedaan. De problemen rond het basison derwijs in Holten zijn van de baan. Nu blijkt, dat door de uit spraak van de Raad van State in de "kwestie Edam" er voorlopig geen fusie tot stand kan komen tussen Dorpsschool en Kolschool, is de vorming van een algemeen bijzondere school voor Daltonder- wijs vooralsnog niet zinvol. Daar om heeft het bestuur van de Hol tense Schoolvereniging voor Dal tononderwijs het besluit genomen haar plan voorlopig op te schor ten. Gemeenschappelijk met B en W van Holten werd daarom vol gende verklaring onderschreven: „Onder erkenning van eikaars ver antwoordelijkheden en de breedte daarvan, zijn beide besturen van mening, dat het thans voor alle di rect bij het basisonderwijs betrok kenen raadzaam is om in goed overleg overeenstemming te zoe ken. Een van de redelijk geachte doelstellingen daarbij is het onder wijskundige Daltonprofiel van de Dorpsschool te continueren en te erkennen zonder dat deze onder wijskundige profilering exclusief behoeft te zijn voor alleen de Dorpsschool. Het wordt daarom ook een goede zaak geoordeeld om tegelijkertijd de contacten tussen Dorpsschool en Kolschool in peda- gogisch-didactische zin uit te bou wen en te versterken. Anderzins wordt het redelijk ge acht om het Rapport IJselland thans een formeel vervolg te geven door bespreking en besluitvor ming daaromtrent in de gemeente raad. Damesen Herenkapsalon ook zonder afspraak December Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. V7. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bath men H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 De besturen vertrouwen er bp dat na een periode van vier maanden voldoende gegevens bekend zullen zijn om te kunnen komen tot een positieve evaluatie waar het de pe- dagogisch-didactische afstem ming betreft tussen Kolschol en Dorpsschool". Het werkoosheidcijfer geeft voor de maand oktober opnieuw een da ling te zien. Stonden er eind sep tember nog 123 werkzoekenden in geschreven, eind oktober zijn dat er 117. Opvalland daarbij is, dat het aantal werMoze mannen in de afgelopen maad is gestegen van 60 naar 63 en het aantal werMoze vrouwen is afgenomen van 63 naar 54. het grodtste aantal werMozen is te vinden in de leeftijdscategorie tot 22 jaar (9 mannen en 22 vrouwen) en tussen 25 en 39 jaar (16 mannen en 11 vrouwen) en 40-49 jaar (17 mannen en 8 vrouwen). Handel en kantoor personeel is daarbij het sterkst vertegenwoordigd (38 man nen en 26 vrouwen). Trekking 22 november '89: G. Hoefman, Diessenplasstraat 44. kaart nummer 20294; B. Steinhou- wer, mr. G. Vixseboxsestraat 33, kaartnummer 10436; Schoemaker, Nagelhoutstraat 27, nr. 20047; P.A. Vendel, Nagelhoutstraat 31, nr. 10337; A. van Riessen, Deventer weg 72, nr. 10105; A. van der Wal, Kollingserf 21, nr. 16212; M.J. Spij ker, Schoutenstraat 54, nr. 12117; W.J. Nikkels, Sangeldijk 6, nr. 15003; W. Veltkamp, Kolweg71, nr. 10808; Jannie Smit, Churchill- straat 113, nr. 12689; A. Brinkman, Canadastraat 6, nr. 10857; E. Weck- stapel, Maatmansweg 5, nr. 20886; J. Vuuregge, Tuinstraat 16, nr. 15026; W. Overmars, Mossinkerf 4, nr. 20306; A. van Dijk, Stations straat 14, nr. 15931; mevrouw Hof man, Tuinstraat 17, nr. 10976; G. Lebbink, Het Landeweerd 107, nr. 10986; Vincent, Liezenweg 14, nr. 12697; H. Schöppers, Hoffestraat3, 16979; A. Schimmel, Vixseboxse straat 23, nr. 20112; H. Baltes-Kuy- peij, Voorsboersstraat 3, nr. 20907; J. Koopman, Boerendanssteeg 25, nr. 15019; A. Vincent, Mr. G. Vixse boxsestraat 13, nr. 20089; H.J. Bal- tus, Beusebergerweg 6, nr. 12358. Tweede trekking op 24 november '89: J. Bruil. Bathmenseweg 8, Lette- le, nr. 12665; G. Klein Teesdink, Boerendanssteeg 33, nr. 13727; Pie- ters, Kenemansstraat36,nr. 10171; Gerrit Hoefman, Diessenplas straat 44, nr. 15293; P. Kerkdijk, Schepenenstraat 1, nr. 10044; me vrouw N. de Haas, Amethisthorst 231, Den Haag, nr. 12718; H. Was- sink-Ensing, Rijssenseweg 8, nr. 10154; H.J. Aanstoot, Diessenplas straat 20, nr. 18175; Marktvoort, Noordenbergstraat 8, nr. 12276; H. Grootherder, Kozakkenstraat 24, nr. 20601; J. Jansen-Meesterbe- rend, Vanderschottenweg 5, nr. 20518; Zoetbrood, Kozakkenstraat 29, nr. 14751; H.J. Aaftink, Canada straat, nr. 16475; H.J. Jansen, Boschkampstraat 22, nr. 13323; G.W. Aaltink, Oude Diepenveense- weg 17, nr. 10807; J.W. Beumer-de Vries, Flisweg 14, nr. 22007; Zuur- veld, Churchillstraat 117, nr. 10379; Bert-Jan Heusinkveld, Dorps straat 64, nr. 18181; mevrouw Van der Sleen, Vrijheidslan 1-208, nr. 16712. Derde trekking op 27 november '89: G. Aanstoot, Rörikstraat 2, nr. 10431; Ina Deijk, Sangeldijk 2, nr. 20325; A. Verburg, van Zuiden Pie- riksmarsweg 5, nr. 11652; J. Broeze, Diessenplasstraat 46, nr. 16986; G.J. Noteboom, Beumersteeg 1, nr. 19496; H. Stam, Borkeldsweg 21, nr. 10965; G.J. Westerik, Pastorie straat 47, nr. 19093; J. Prins, Oude Deventerweg 47, nr. 19670; R. ten Dolle, Elsenerveldweg 1, Markelo, nr. 13543; C. Kruyff-Dekker; En- kweg 6, nr. 19456; E.J. Prins, Land- mansweg4, nr. 14649; Hans Coster, Kwintenweg 3, nr. 19145; J.H. Lo- deweges, Postweg 86, nr. 15821; F. Kampman, Larenseweg 47, nr. 13655; H. Oudenampsen. Gaarden- straat 34, nr. 14159; H. Smit, Burg. v.d. Borchstraat 18. nr. 23838; A.F. Kiemel, de Tolve 18, Beetgum, nr. 19554; A. van Dijk, Stationsstraat 14, nr. 20855; A. Volkerink, Raalter- iveg 38, nr. 23616; S.K. Jong, Bor keldsweg 29, nr. 23194; mevrouw Y. Coppoolse. Oosterveldsweg 2, nr. 13516: G. Klein Hegeman, Veen- A'eg 8, Bathmen, nr. 13950. Prijswinnaars kunnen hun waar debon, tegen inlevering van het regu met het juiste deelnemers nummer, afhalen bij Steunenberg Schoenen. Larenseweg 23. Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1