Sponsorgeld Marke welkom in MAC de Holterberg huldigt kampioenen m 1 VOORLOPIG IS GELD HET ENIGE MEDICIJN TEGEN AIDS. Uitslagen Holten «DE gyfe «BOfTIUER, Passage I Resultaten Blauw Wit Wat wij uit Spanje voor u mee brachten... is andere koek VRUGGINK H^psalon Elegant DONDERDAG 30 NOVEMBER 1989 HOLTENS NIEUWSBLAD 13 Hrant Sarkissan heet hij en ni. komt uit Armenië, een deelstaal van de USSR. Afgelopen dinsdag bracht hij, in gezelschap van een tolk, een bezoek aan de scholenge meenschap De Marke. Aanleiding van 4it bezoek was het bedrag van drieduizend gulden, dat leerlin gen van De Marke het vorig jaai schonken voor hulp aan het zwaar getroffen Armenië. Adjunctdirecteur J. Hut heette de heer Sarkissan hartelijk wel kom. „We zijn er trots op dat u onze school bezoekt", aldus Hut en ver telde de gast iets over Holten, over de scholengemeenschap en over het goede doel, waarvoor elk jaai aktie gevoerd wordt. Armenië, dat aan het eind van het vorig jaai eerst al een groot aantal vluchte lingen onderdak moest zien te ver schaffen en daarna (begin decem ber) getroffen werd door een grote aardbeving, kon hulp, in welke vorm dan ook, goed gebruiken. „We weten dat dit geld een drup pel op een gloeiende plaat was. Het was maar een klein beetje geld in vergelijking met die grote ramp. Niettemin is drieduizend gulden voor een school als De Marke, die tweehonderdvijftig leerlingen telt, een enorm bedrag", aldus Hut. „De hulp die we van de leerlin gen kregen is voor ons erg belang rijk. En drieduizend gulden is voor ons een groot bedrag", reageerde de heer Sarkissan. De gebeurtenis sen rond de aarbeving zijn de Ar- menen nog niet vergeten. „Maar ik wil hier niet terugkijken, ik wil vooruitkijken. Wij willen jullie har telijk bedanken voor jullie hulp. Hulp vervaagt de grenzen tussen de Armenen en de Nederlanders. En voor ons is het het allerbelang rijkste dat jullie ons vanuitje hart helpen", aldus de Armeen, die graag zag dat er een uitwisselings contact tot stand kwam tussen Ar meense en Nederlandse kinderen. Als herinnering en als blijken van erkentelijkheid overhandigde hij enkele geschenken, die door leer lingen van de school in Jerevan ge maakt werden. Marijke Golstein nam namens de leerlingen de ka- do's, die een plaats krijgen in de school, in ontvangst. Op zijn beurt kreeg de heer Sarkissan een boek over Nederland aangeboden, be stemd voor de schoolbibliotheek van Jerevan. De 38-jarige Sarkissan is sinds half november in Nederland. In Al melo legt hij de Armeense lessen, die daar op scholen aan de Ar meense leerlingen gegeven wor den, op film vast. Ook het Neder lands lesgebeuren wordt vastge legd. Sarkissan, van beroep tv-re- gisseur, stelt uit het filmmateriaal een programma samen, dat straks op de Armeense tv uitgezonden wordt. Dat hij naar De Marke kwam om de leerlingen te bedanken voor hun inzet kwam door de brief, die Marijke Golstein, leerlinge van de scholengemeenschap, naar zijn adres stuurde en daarin vertelde over de sponsorloop van haar school. Inmiddels is een briefwisseling op gang gekomen tussen deze zes tienjarige Nederlandse scholiere uit 4B en de twaalfjarige Agnessa uit Armenië. „We schrijven onder andere over persoonlijke zaken, en over de dingen die we hier hebben zoals disco's en bioscopen en dan vraag ik of die dingen er in Arme nië ook zijn en wat zij zoal doet. En ze bedankte in haar brief de leerlin gen van De Marke; dat was wel leuk", vertelt Marijke. Sportlust Vroomshoop 2-Holten 3 1-5. In de eerste helft begon slecht voor Holten. Reeds in de eerste mi nuut kreeg de thuisclub een kans, die echter niet benut werd. Holten maakte wel snel een doelpunt door J.A. ten B. Hans maakte er in sa menwerking met Tonnie 0-2 van. Tonnie kwam nog alleen voor de goal, maar schoot de bal over de omheining. Sportlust zette Holten in de tweede helft even onder druk en scoorde tegen. Daarna nam Hol ten het initiatief weer over en via mooie goals van good old Jan U., Tonnie G. en Robert O. liep de roodzwarte ploeg uit naar 1-5. Holten 5-SDOL 4 1-1. Het vijfde be gon aanvallend, maar SDOL maakte uit een strafschop het eer ste doelpunt. De ploeg uit Lutten- berg bleef de eerste helft wat fana tieker dan de gastheren. Na de rust liet het vijfde zijn ware gezicht zien. De spelers scoren moeilijk, werken keihard en kunnen het niet nalaten zo af en toe van hun onge noegen blijk te geven. Gelukkig scoorde Holten een minuut voor tijd doordat Banno een prima voorzet van Der Bomber verzilver de. Holten 6-La Première 51-1. De spe lers van Holten 6 konden na afloop van de wedstrijd niet ontevreden zijn met het behaalde punt. De gas ten uit Almelo speelden over het algemeen wat agressiever en wa ren vaker in balbezit. Het enige ge vaarlijke moment van Holten voor de rust bestond uit een afstands schot van Theo Boode tegen de on derkant van de lat. De bal stuiter de juist aan de verkeerde kant van de lijn. Na de rust nam Holten de leiding dankzij een doelpunt van Boolderjan, die even buiten het strafschopgebied vernietigend uit haalde. Doelman Wilco Ooster kamp verrichtte enkele fraaie red dingen, maar moest toch één keer capituleren. Tijdens de jaarlijkse feestavond welke zaterdag 25 november werd gehouden, werden de clubkampi oenen van MAC de Holterberg van het afgelopen verzekeringsjaar door voorzitter Derk Jan Schooien gehuldigd voor hun sportieve pres tatie. In de onderlinge competitie waren dat: Afdeling motocross: 80 cc kleine wielen: Arwald Nijland; 80 cc gro te wielen: Herben Miskotte; 125 cc: Ramon Haverkate; 500 cc: Wim Stegink; Enduro: Bert ter Haar. In de afdeling autocross: stan daard klasse: Bennie Markvoort; superklasse; Joop Hutten; Erwin- klasse heren: Rene Spijkerman; Erwinklasse dames: Ria Stevens. Oriënteringsritten: toerklasse A: M.A. Veldhuis; toerklasse B: Jan Vincent. De kampioenen van MAC De Holterberg bijeen. Motortoertochten: Algemeen kampioen: Cor van Limburg; re serve kampioen: Johan Olijdam. Daarnaast werden gehuldigd Jan Vos en Jan Willem Nijland die in de Nederlandse competitie van de na tionale zijspanklasse het lands kampioenschap veroverden (door deze prestatie mogen zij volgend jaar uitkomen in de internationale klasse) en Richard Pullen die in de internationale Enduro dit jaar ge houden in West Duitsland beslag legde op de zilveren plak. Een groot aantal van het inmid dels tot 550 leden gegroeide be stand van de vereniging had ge hoor gegeven aan de oproep, waar door het een bijzonder gezellige avond was, waarop de onderlinge band nog eens flink werd verste vigd. Juliana 3 - Blauw Wit 2; Op een moeilijk bespeelbaar veld ging Blauw Wit gemotiveerd van start. Maar na een kwartier kwam Blauw Wit weer op achterstand. Deze te genslag had geen invloed op het spel van Blauw Wit. Met goed sa menspel werd het doel van Juliana gezocht, maar verder dan een goed schot van Henk Stam kwam men niet. In de tweede helft werd gepro beerd om de lijn van de eerste helft door te trekken, maar Juliana had alles teruggetrokken rond de 16 meter. Vlak voor het eind werd door een snel en goed uitgevoerde counter de stand naar 2-0 getild, waardoor opnieuw de punten aan Blauw Wit voorbij gingen. 2-0. Achilles Enschede 3 - Blauw Wit 3; Blauw Wit begon de eerste 20 mi nuten goed. Met goed aanvallend voetbal werd Achilles terugge drongen. Gert Jan Harbers rea geerde goed op een foute terug speelbal, 0-1. Uit een vrije trap van Albert Slotman die de keeper niet goed onder controle kreeg kon Marcel van Engbrink 0-2 binnen tikken. Hierna ging het mis met Blauw Wit. Terwijl de voorsprong verdedigd moest worden werden kansen weggegeven en voor rust was het 2-2. Na rust was het alle maal nog erger. Achilles ging op de bluftour en dit pakte voor hen goed uit. Met nog vier doelpunten kwa men ze op zes. Jan Stam scoorde nog een keer voor Blauw Wit waar door het 6-3 werd. Blauw Wit 4 - Hulzense Boys 4; Blauw Wit heeft met enig geluk de punten binnengehaald, met de zelfde cijfers als in Hulzen ongeluk kig verloren werd. Op een moeilijk veld speelde Blauw Wit in de eerste 25 minuten goed combinatievoet bal. Al in de eerste minuten regen zich de corners aaneen. Alleen de paal werd geraakt. Hulzen kreeg meer vat op het spel en met een goede counter scoorden zij 0-1. Vlak hierna kreeg Blauw Wit een vrije trap, die door Evert Vrugging keurig om de muur in de uiterste hoek langs de verbouwereerde kee per werd geschoten 1-1. Nog voor rust kwam Blauw Wit gelukkig op voorsprong toen een goede combi natie tussen Erik de Velde en Evert door een eigen speler van Hulzen werd afgerond. Vlak na de pauze trok Hulzen de stand weer in even wicht, 2-2. Hulzen drong toen sterk aan, maar Jan klein Nagelvoort re gelde de verdediging met sterke hand, waardoor keeper Brons- voort maar een paar keer echt han delend moest optreden. Uit een snelle counter van Blauw Wit via links door Hans Stam en Evert Vruggink werd Erik de Velde in stelling gebracht. Met een daver- dende knal was het 3-2. In de slotfa se kwam Hulzen sterk opzetten, maar Blauw Wit bleef overeind. 3- 2. Blauw Wit 5 - Markvogels 3; Door dat Markvogels onvolledig aan trad, kon het 5e het zelfvertrouwen oppoetsen. Binnen 5 minuten was de stand 2-0 door doelpunten van 2x Ron Hulleman, waarvan een uit een strafschop. De score werd voor rust nog opgevoerd door opnieuw Ron en Richard Verveda. Na rust werd getracht de bal in de ploeg te houden, omdat de tegenstander in middels compleet was. Invaller Jan en Martin maakten maakten aan alle illusies van Markvogels een einde door twee fraai uitge voerde goals 6-0. MW 69 3 - Blauw Wit 7; Op een zwaar bespeelbaar veld heeft Blauw Wit 7 kans gezien de eerste 2 punten van dit seizoen binnen te halen. De le helft gaf een iets beter spelend MW te zien, maar er kon met een brilstand de rust bereikt worden. In de tweede helft was het toch raak toen Joost Boer goed in schoot en de doelman op merk waardige wijze werd gepasseerd. Hierna bleef het 7e aandringen en kreeg nog een aantal goede kan sen, maar deze werden niet benut. MW gaf na de tegentreffer de moed al een beetje op, zodat de Blauw Wit doelman op het harde veld de nul vast kon houden. 0-1. Enter Vooruit 10 - Blauw Wit 8; Een sterk begin en een zwak einde. Men begon sterk, wat al snel resul teerde in een doelpunt dat onte recht werd afgekeurd. Doch deze tegenslag kwam men goed te bo ven het Herman Dijkink die 0-1 scoorde. Hierna ging men goed ver der en Jan Koning Jr. scoorde 0-2. Een vrije trap in de laatste minuut voor rust kostte een tegentreffer 1- 2. Direct in de 2e minuut scoorde J.P. 1-3 na een goed pass van Ben Een minuut later was het aan de andere kant raak 2-3 (strafschop). Enter rook de kans op de gelijkma ker, maar had wel de hulp van J.W. nodig 3-3. In de laatste minuut had Enter nogmaals succes en kon bei de punten pakken. 4-3. Blauw Wit Al - BZSV Al; Een veel te grote uitslag die het wedstrijd beeld niet werkelijk weer geeft. Voor rust speelde Blauw Wit een goede partij voetbal. BZSV opende de score, maar Blauw Wit kwam al spoedig langzij. Hierna beheerste Blauw Wit de wedstrijd en zette BZSV onder druk. Blauw Wit wist dit overwicht niet in doelpunten om te zetten. Na rust probeerde Blauw Wit het zelfde spel te spelen. BZSV kwam echter wat gelukkig op voorsprong. Blauw Wit ging toen nog meer in de aanval, maar vergat de verdediging. BZSV kon naar hartelust counteren en scoor de tot de zeven. Bij enkele spelers van Blauw Wit was de strijdlust te vroeg verdwenen en zij mogen zich dit resultaat persoonlijk aantrek ken 1-7. Blauw Wit BI - Heracles BI; Te gen het laaggeklasseerde Heracles heeft Blauw Wit veel te mat ge speeld. Heracles benutte dit goed en uit een strafschop werd het 0-1. Hierna ging het wat beter met Blauw Wit en Gert Jan scoorde 1-1 Blauw Wit liet zich na rust het spel nog meer opdringen en Heracles kon een verdiende 1-3 voorsprong nemen. Eelco bracht de stand nog tot 2-3 terug, maar de gelijkmaker zat er toen niet meer in. Ook het schot van Martijn Jansen trof net geen doel. 2-3. SWN C2 - Blauw Wit Cl; Zoals we kelijks het geval is kwam Cl ook nu weer snel achter te staan. Er was veel te weinig inzet met uitzon dering van Johan, Doeko en Maar ten. De ruststand was er ook na 5-0. Na rust leek het even beter te gaan, maar al spoedig was het over 10-1. Enter D2 - Blauw Wit D2; D2 dat het de hele competitie al moeilijk heeft, kon ook nu niet meer doen dan veel inzet tonen en hard wer ken. Vooral na rust ging het steeds beter en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Nu moesten nog veel doelpunten worden toegestaan, maar ook dit zal straks beter gaan 0-9. De meer dan 100 jaar oude Bodegas Muerza behoren tot de meest vooraanstaande wijnhuizen van het Rioja gebied. Hier komen de topwijnen van Spanje vandaan. Onder de prestigenaam Rioja "Vegabrengt dit wijnhuis enkele kwalitatief hoogstaande wijnen, waar onder een Crianza, een schitterende rode wijn die minimaal 1 jaarfust en 1 jaarflesrijping moet hebben gehad en een Rioja Blanca, een subtiele i vooral smaakvolle witte wijn. Het lijkt wel of de Gulle Bottelier voor Sinterklaas speelt, want hij geeft u per soort de 13'fles kado! Rioja Vega Tinto Crianza 1984 Bodegas Muerza Bij 12 flessen 1 gratis Rioga Vega Blanco 1987 Bodegas Muerza Bij 12flessen 1 gratis CAM PO VIEIO RIOIA TINTO 1985 CROFT PORT PISANG AMBON WILLIAM LAWSON WHISKY PARADE VIEUX WYBOROWA WODKA BooTz 12 95 LIKEUREN JLJ* SONNEMA BERENBURG OLIFANT Jonge ieneverI HARVEY'S SHERRY Bisotn BdUfud. j COGNAC CCOKAC J ÜFAKT BALLANTINES WHISKY Stationsstraat 10, Holten, Tel. 05483-61375 ALLES ONDER DEKURK Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar stig naar gezocht. In een race tegen de klok. En tegen de dood. Een race die we moeten winnen. En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onderzoek naar aids A|D$ pQNDS: GIRO 8957 6611 rmanciele lH]6Ctl6. (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.) 0 H. Stegeman Holten .d. Borchstraat 12, 05483-6 17 48 Gezien de vele positieve reacties op onze kapshow, draaien wij de komende dagen in onze salons de videoband van deze show. Zo kunt u tijdens het maken van een afspraak of behandeling een indruk krijgen van de show. Kerkplein 8, 05483-6 33 84

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 13