Ongekende drukte op bazaar Welf are werk Aantal ouderen in Holten stijgt sterker dan elders euwsblad WEEK DEZE Ruilbeurs Kwaliteit Roken verder aan banden Nieuwe pastorie 40 jaar aajicIMav- voor hem en haar "HURRY" WAVE 25.00 korting mmmé&mm Op twee na meest vergrijsde gemeente in Overijssel rJ feypj»*'! p-srissaPMK-ï! f,W> Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS J aarvergadering OLM Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. I Antiek-Veiling TT Tl Donderdag 23 november 1989 41 ste jaargang no.47 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Begroting Als we de Algemene Beschou wingen goed hebben gelezen, kan het college van burgemees ter en wethouders met een ge rust hart aanstaande maandag de begrotingsbehandeling te gemoet zien. De toon is vriende lijk. Slechts op onderdelen wordt er een kritisch geluid vefnomen. De lezers, die be langstelling hebben om het be grotingsdebat bij te wonen moeten er rekening mee hou den, dat de Algemene Beschou wingen niet meer worden voor gelezen, maar datmen om 14.00 uur direct begint met de debat ten. Oude paarden Wie binnenkort een bezoekje brengt aan Diessenplas kan daar wellicht een aantal biljar ters een 'tien over rood' zien leggen op het nieuwe tafelbil jart, dat de bewoners van het bejaardencentrum deze week hebben gekregen van de negen tigjarige Twentse Voetbal bond. De TVB schenkt in het ju bileumsjaar veel aandacht aan haar 'veulens' maar vergeet de Oude paarden niet. Dames- en Heren kapsalon m ook zonder afspraak November Dorpstraat 18, Holten Tel. 05483-6 44 86 LOCHEM - WARNSVELD RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 De vorige week woensdag door de Welfare-afdeling Holten van het Rode Kruis in bejaardencen trum Diessenplas gehouden twee jaarlijkse bazaar trok een onge kend groot aantal bezoekers. De voornamelijk door de bewo ners van Diessenplas vervaardigde handwerken, zoals kussens, tafel kleden, schorten, kledingstukken en tal van andere fraaie artikelen vonden snel aftrek onder het koop grage publiek. Rond het middag uur was al voor circa drieduizend gulden verkocht. Mede dankzij het feit, dat de verkoop dit jaar voor het eerst ook 's middags werd ge-- houden, kon aan het eind van de verkoop een recordopbrengst van vijfduizend gulden worden geno teerd. Dat was vijfentwintig pro cent meer dan het eindresultaat van de vorige bazaar. Het pro bleem was wel, dat de keuze voor de bezoekers die pas 's middags een kijkje kwamen nemen, heel wat minder was dan in voorgaande jaren. De hele dag was het in de Dies senplas een gezellig komen en gaan van bezoekers. Het rad van avontuur was voortdurend in be weging en jong en oud vermaakten zich met de diverse spelletjes. Te midden van al die drukte bewogen zich trots de bejaarden, die door hun creativiteit de basis hadden gelegd voor het succes van dit Wel fare-evenement. Mevrouw T. Oostenbrug, hoofd van de Welfare-afdeling Holten, toonde zich zeer verheugd over het bijzondere welslagen van de ba zaar. Veel was ook ditmaal weer te danken aan de geweldige hulp en gastvrijheid van directie en mede werkers van de Diessenplas. De overheerlijke oliebollen en erwten soep uit de keuken van kok Timo Vol aandacht worden de verrichtingen van de jeugdige gymnasten gevolgd. Er heerste weer een gezellige drukte in Diessenplas tijdens de bazaar van het Welfarewerk. Besten gingen in grote hoeveelhe den over de toonbank. Al met al was de Welfarebazaar het sluitstuk van een prachtig stuk werk door en voor ouderen. Dank zij het bereikte resultaat kan de Welfare Holten samen met de be woners van de Diessenplas met nieuw elan aan het werk gaan voor de volgende bazaar. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting ,Holtens Nieuwsblad" Stich tingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Woensdag 29 november is er van 13.30 tot 15.30 uur in de kelder van dorpshuis De Boschkamp een ruil beurs voor kinderen. Postzegels, stickers, plaatjes, auto's en andere spulletjes kunnen worden geruild. Maar ook de niet-verzamelaars die gewoon even willen rondkijken, zijn van harte welkom. Bovendien kunnen ze meedoen aan wat leuke spelletjes. De toegang en deelna me aan de ruilbeurs is gratis. KENMERK rj VOOR lJ' VAKWERK Het aantal ouderen groeit in Holten relatief sneller dan het aantal mensen in de andere leeftijsscategorie; vooral het aantal 65 plussers zal de ko mende jaren duidelijk stijgen. Tot het jaar 2000 wordt gere kend op een toename van 2,2%. En in vergelijking met andere gemeente in de pro vincie Overijssel heeft Holten een veel oudere bevolking: ruim 4 procent boven het ge middelde. Het aantal hoogbe jaarden (75-plussers ligt zelfs duidelijk hoger dan el- ders.(7%). Dat zijn enkele cij fers uit de beleidsnota Oude renbeleid 1989-1992, uitge bracht door de Stichting 'Wel zijn Ouderen, die dinsdagmorgen is aangebo den aan het college van bur gemeester en wethouders. Uit de beleidsnota blijkt, dat Hol ten de op twee na meest vergrijsde gemeente is in Overijssel, wat con sequenties heeft voor terreinen als huisvesting en hulpverlening aan de zelfstandig wonende ouderen. Een punt waar terdege rekening mee moet worden gehouden, aldus de opstellers van de nota. Voorts wijst men er op, dat veel ouderen van buiten Holten als een ideale plaats voro de levensavond heb ben ontdekt en zich hier vestigen. Kunnen de oudere Holtenaren veelal bij ziekten etcc terugvallen op familie en kinderen, de 'import' ouderen staan vaak alleen, zodat deze groep extra risico loopt en on dersteuning nodig heeft. Ook de zogenaamde drie-generatiegezin nen, die in het buitengebied nog vaak voorkomen, hebben extra on dersteuning nodig, bijvoorbeeld door tijdelijke opname in het ver zorgingshuis en de mogelijkheid tot dagverzorging. Geconstateerd wordt, dat er in de regio Holten een onaanvaardbaar tekort aan plaat- - - I m m ÊÊMm Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" De afdeling Holtwen van de OLM houdt op donderdag 23 nomveber in zaal Vosman haar algemene le denvergadering, aanvang 20.00 uur. Als spreker is uitgenodigd de heer J. Koelemay, directeur van scho lengemeenschap De Marke, die zal spreken over het onderwerp, Lager agrarisch Onderwijs, een nieuwe fuctie?. Daarna zal een video-presentatie van het nieuwe CLM product Rundveehouderij en het Milieu worden vertoond met toelichting van de heer H. Oplaat uit Bath men. Tenslotte zal over beide on derwerpen gediscussieerd worden. sen voor psychio-geriatrische pa- tienten is. Om de vergrijzing van de bevol king goed te kunnen opvangen is het wenselijk dat er in iedere ge meente, dus ook in Holten een plaatselijke welzijnsbeleid voor ouderen komt. Dit dient ook een groot deel van het flankerend be leid te omvatten. De Stichitng Wel zijn Ouderen kan een samenhan gend ouderen beleid ondersteunen en bevorderen. Huisvesting In de Nota wordt ruime aandacht voor Ouderen, waar voor zelfstan dig wonende ouderen nog weinig wordt georganiseerd. Voorzitter mevrouw Kieboom overhandigt burgemeester Van Rappard de nota ouderenbeleid. Naast haar het bestuurstuurslid Grootnaast de burgemeester het bestuurslid Van de Berg. besteed aan de huisvesting voor ouderen. In Holten zijn 83 bejaar denwoning, waarvan 37 aanleun woningen. Daarnaast zijn er flats in het Reilinkshof en de Molenbelt, die geschikt zijn voor de bewoning door ouderen, al ontbreekt het in Reilinkshof aan een lift. Met Onze Woning wordt overlegd over de aanleg van een lift, zodat ook de flats op de verdieping voor oude ren geschikt zullen worden. Bij een onlangs gehouden Woonmiddag A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 Even leek dinsdagmorgen bij de overhandiging van de Nota Ou derenbeleid de vriendelijke stemming wat grimmig te wor- den. Nadat voozitter mevrouw Kieboom en burgemeester van Rappard beide hun zegje had den gezegd en coördinator Pau la den Hoed voor de nodige ach- tergond had gezorgd over de tot standkoming van de nota, kon burgemeester Van Rappard het niet nalaten de open brief, die het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen vorige week heeft laten opnemen in hun 'ei gen' rubriek in het Holtens Nieuwsblad aan een kritisch oordeel te onderwerpen. De bur gemeester verwierp niet het de mocratisch recht om de publici teit te zoeken maar vroeg wel begrip voor het college stand punt, dat het woningbeleid voor ouderen slechts één aspect is van het gemeentelijk beleid. Wethouder Henk Westerik voegde er aan toe, dat ouderen wellicht wat minder hoge eisen moeten stellen aan de kwaliteit van hun woningen. Volgens de wethouder gaan de woningen aan de Vrijheidslaan als warme broodjes over de toonbank, maar is er voor de minder gerief lijke woningen aan de Gaarden- straat maar weinig belangstel ling. Deze opmerking viel dui delijk niet in goede aarde bij de aanwezige bestuurders, die dan ook geprikkeld reageerden. Be stuurslid Groot, tevens voorzit ter van de Christelijke Ouderen bond kon in een vlot tempo de wethouder dan ook vertellen wat er allemaal gedaan moet worden om woningen daadwer kelijk voor de bewoning door ouderen geschikt te maken. Afgesproken werd tenslotte dat na bestuderen, het college en de Stichting Welzijn Ouderen aan de hand van dit rapport een aanzet zullen geven voor een welzijsbeleid ouderen waarvan het woningbeleid vor ouderen een onderdeel zal zijn. van de ANBO kwam als wens naar voren een kleine 3-kamer woning, gelegen in de nabijheid van win kels, apotheek, bushalte en derge lijke. Taak De Stichting Welzijn Ouderen ziet voor zichzelf in de toekomst een adviserende, informerende, coör dinerende, ondersteunende en or ganiserende taak weggelegd. Daarnaast het signaleren van leemten in dienstverlening of re- cratie en het vinden van een pas sende oplossing hiervoor in de vorm van nieuwe voorzieningen en activiteiten voor ouderen. Een hoge prioriteit in de komende ja ren wordt gegeven aan de coöordi- natietaak, omdat er op het terrein van het ouderenwerk nog weinig gestructureerd overleg bestaat tussen de instellingen organisa ties. Voorts staat de coöordinatie hoog op de lijst. Veel vrijwilligers werk voor ouderen vindt los van el kaar plaats. Zo kan het voorkomen dat reisjes in dezelfde week worden georganiseerd en de ene oudere rond Kerst drie Kerstbakjes ont vangt en de buurvrouw geen een. De Stichting hoopt de komende ja ren zo te zijn ingeburgerd in de Hol- tense samenleving, dat zij steeds vaker wordt uitgenodigd een ad vies of het een of ander uit te bren gen. De eigen rubriek in het Hol tens Nieuwsblad en het Informa tieboekje. dat dit jaar huis aan huis is verspreid, zorgen mede voor de nodige voorlichting. Tot de onder steunende taak wordt gerekend onder andere een aanzet geven tot het ontwikkelen van activiteten in het kader van het Meer Bewegen uit o.a. diverse voorname naJalensdoppen. 50 a. 18e en 19e eeuwse kabinetten, secre taires, mahonie kasten, ca. 1800 kavefc. Kijkd.: 24,25,26 nov. 10.00-17J0 u. Veiling: 27 nov. t/m 1 dec. 19.00 u. Veilinghuys De Castanghe te Lochem Kastanjdaan34-36 Lochem, tel.05730-51895 filing Ihuijs 1 cDe Castanghe J De nieuwe Tabakswet, die vanaf 1 januari 1990 in werking treedt, heeft ook voor de sportaccommo daties gevolgen. Niet alleen mag er van af die datum niet meer gerookt worden in openbare gebouwen, maar ook in de voor gemeenschap pelijk gebruik bestemde ruimten van de sportaccommodaties wordt een rookverbod opgelegd. De ge meente c.q. Sportcommissie is vrij om uitzonderingen op het rookver bod te maken, mits er meerdere ruimten aanwezig zijn. Er bestond al een rook verbod in de gymnastieklokalen, de sporthal en de kleedlokalen van de sporthal. Met ingang van de nieuwe maatre gel wordt het rook verbod nu uitge breid met de kleedgebouwen op de sportveldencomplexen, de kleed lokalen in de gymnastieklokalen, het instructielokaal in de sporthal en de kantine in de sporthal, waar een gedeeltelijk rookverbod gaat gelden. Voor zover nu gekend, val len de clubgebouwen van de sport- verenigignen buiten de werking van de Tabakswet. Het gemeentehuis en andere open bare gebouwen zullen vanaf 1 janu ari opgesierd worden met aan- In alle openbare gebouwen zal door middel van soortgelijk bora gewezen worden op het,rookver bod. dacht trekkende verbodsborden. Ook tijdens de commissievergade ringen en tijdens de raadsvergade ring zal niet meer gerookt mogen worden. De Kerkvoogdij van Nederlands Hervormde gemeente in Holten heeft een nieuwe pastorie aange kocht voor wijk Oost. Met ingang van 1 augustus van het komend jaar zal de woning Schuttersweg 1 gereed gemaakt worden voor de opvolger van ds. W. Vons, die me dio 1990 gebruik gaat maken van de VUT-regeling. Dominee Vons is reeds enige tijd woonachtig in Rijs- sen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1