„Eerst kijken of het aardig is om te zien t Holtens Sint Nicolaas komt zaterdag Naj aars-concert van Holtens Mannenkoor WEEK Holten eindpunt van een spannende afpersingsaffaire DEZE Winkelactie met veel kans op een prijs Expositie in dorpshuis Opbrengst collecte 55 Ais u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Rapport voor golfbaan nu in aantocht Weining schot woningbouw in dorpscentrum HMK voor het eerst in nieuw costuum Hottens Nieuwsblad Donderdag 16 november 1989 41ste jaargang no.46 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Hónds „Het zijn net mensen", hoor je nogal eens hondebezitters zeg gen oyer hun trouwe viervoe ter. En dat nu juist de fout, zegt Flip Tienkamp. Door de hon den menselijke trekjes toe te kennen, verliest een hond de ei gen identiteit en geeft het beest problemen. De grootste proble men liggen echter bij het baas je zelf. In het Holtens Nieuws blad een gesprek met de gedi plomeerde therapeut voor hon den met gedragspproblemen. Ouderen De oudere Holtenaren zijn boos op het college van burgemees ter en wethouders. In de vorige week woensdag gehouden ver gadering van de commissie ruimtelijke ordening en volks- huisvestging verklaarde bur gemeester Van Rappard, dat er voorlopig nog geen kijk is op bouw van b ja ardenwon ingen het centrum van Holten. In de 'eigen* rubriek in het Hol tens Nieuwsblad geven de ou deren uit Holten in een open brief hun reactie over deze uit spraak. Koningen Niet alleen heeft Holten in de persoon van Lei» 1 een nieuwe prins, Holten kent ook een aan tal koningen. Bij de schaakaf deling vansv Holten ontvingen maandag een aantal aanko mende 'Timmannen' het ko- ningsdiploraa. Zij kunnen nu niet alleen schaken, maar ook een wedstrijd spelen. Bij de eerstvolgende com missievergadering in kamer negen, boven in het gemeen tehuis, zal het de commissie leden moeite kosten hun aan dacht uitfluitend bij de verga dering te houden. Sinds dins dagmiddag is de commissiekamer 'verrijkt' met de nieuwste kunstaanko pen van het college. Een van de uitgangspunten van dit college was, de kunst in ge meentelijk bezit op een hoger peil te brengen. Dat is uitste kend gelukt en het kunstbezit heeft zich in bijna vier jaar verdubbeld. Nu was dat ook niet zo moeilijk, want voor dien was er maar bitter wei- ,nig. Lovenswaardig is, dat men bij de aankoop de plaat selijke kunstenaars een goe de kans heeft gegeven, al wil dat niet zeggen, dat er ook bij de volgende aankopen uit sluitend werk uit eigen dorp wordt aangekocht. „In eerste instantie kijken wij of het aardig is om te zien. Dan pas of het een Holtenaar is", verduide lijkt wethouder van cultuur Wim Dalhuisen. „Bij de opening van het gemeentehuis hebben wij wel eens het verwijt gekregen, dat wij een soort museum Kees Bos zijn, om dat de varkens en de korhoeder van zijn hand zijn, maar we hebben in Holten een groot aantal uitst- kende beeldende kunstenaars, zo als Riemco Berends en zijn vader en Kees Stoop, waar wij werken van hebben aangekocht. En vol gend jaar richten wij onze blik meer naar buiten, kijken of we voor een plek in het dorp iets geschikts kunnen vinden". Daarbij zijn nu aangekocht drie werken van de hand van Inez Frit- schy. Inze woont en werkt sinds een jaar of twaalf in Holten. Na de fase van experimenteren met een eigen stijl maakt zij in gemengde techniek reliefs achter glas, be staande uit natuurzijde, satijn, changeant, satijnvoering en papier waarin zij o.a. foto's, afgedrukt op transparant papier, verwerkt. Zij laat zich vooral inspireren door to- Wethouder Wim Dalhuisen helpt Inez Fritschy bij het ophangen van de gemeentelijke kunstaankoop. neel en architectuur. De foto's, die in de drie gemeentelijke aankopen zijn verwerkt, zijn door haar ge maakt tijdens studiereizen naar Chicago en Toronto en maken on derdeel uit van een serie van twaalf. Vier stuks daarvan zijn aangekocht door het constructie bedrijf Structon, vier door de kun stuitleen in Zwolle en een door de gemeente UtrechtInez exposeert regelmatig en is werkend lid van de vereniging van kunstenaars Arti et Industriae te Den Haag en het kunstgenootschap de Ploegh in Amersfoort. Het programma voor de intocht van Sint Nicolaas is rond. De Goedheiligman zal zaterdag 18 november om 14.00 uur zijn rondtocht door het dorp beginnen, voorafgegaan door HMV. De Sint en zijn Pieten worden opgewacht een de gemeente grens van Holten en vertrekken vanaf garage Rouwenhorst aan de Oranjestraat en gaan via de Noordenbergstraat, Kol- weg, Holterenkstraat, Waardenborchstraat, Noordenberg straat, Oranjestraat, Dorpsstraat naar het gemeentehuis, waar Sinterklaas omstreeks 14.30 uur zal arriveren. Samen met het college van B en W van Holten volgt er dan een ont vangst op het balcon van het gemeentehuis. Uiteraard zuilen Sint en zijn Pieten dan worden toegezongen, waarbij HMV voor de muzikale begeieidng zal zorgen. Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" Om 15.00 vertrekt hij dan voor het tweede deel van zijn rondrit, die voert via de Dorpsstraat, Gaarden- straat, Keizersweg, Vrijheidslaan, Diessenplasstraat, Korte Diessen- plasstraat, Larenseweg, School straat, Rietmolenstraat, Tuin straat naar gebouw Irene, waar de Goedheiligman de jeugd in de 'ge lovige' leeftijd zal ontvangen. Gebouw Irene is voor de kinderen geopend vanaf kwart over drie. Om vier uur begint in Irene het kinder programma met Sint en Pieten, een parodist en een goochelaar. Het einde van het programma is rond 17.00 uur. De kinderen krijgen bij de uitgang van gebouw Irene een tractatie. Dringend verzoek Namens de organisatoren een drin gend verzoek aan de ouders. Wie met zijn kinderen naar de ont vangst van de Sint in Irene wil ko men, dient plaats te nemen in de zijzaal, of op het balkon, zodat de grote zaal beschikbaar blijft voor de kinderen. Volwassenen dienen dan ook niet op de stoelen in de grote zaal te gaan zitten. Er zal vol doende toezicht zijn tijdens het kinderfeest, maar een beetje eigen Vol spanning wachten de kinderen op de komst Van 21 november tot en met 14 de cember exposeert in de gemeen schapsruimte van dorpshuis De Boschkamp de Holtenaar Johan van Bruggen aquarellen, olieverf schilderijen en potloodtekenin gen. Naar uit een Duits krantenverslag blijkt, is het oorlogsmonument aan de Molenbelterweg in Holten eind oktober het schouwtoneel ge weest van een afpersingszaak. Via de familie Looyenga uit de Mo lenbelt ontvingen wij een kopie van een reeks kranteberichten uit de Landkreis Osnabrück, waarin A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 in grote opmaak bericht werd van een afpersingszaak in de plaats Melle in Westduitsland. Een 55 ja rige afperser had gepoogd een koopman uit Melle en half miljoen D-marken afhandig te maken. De afpersesingzaak zette het hele politieapparaat in werking en toen na enkele vergeefse pogingen de af perser zich weer meldde, bleek dat het half miljoen in een koffer gede poneerd diende te worden bij: „een monument in Holten, een klein Ne derlands plaatsje nabij Almelo", zoals de Duitse kranten het om schreven. Daar, bij het oorlogsmo nument aan de Molenbelterweg werd het geld inderdaad verstopt. Een politieman ruilde de plaats in van de koopman, maar kennelijk rook de afperser onraad. Terwijl een flink koppel politiemensen - in totaal werden er tijdens deze affai re 130 man ingezet - verstopt in het struikgewas met spanning toe keek, liep de afperser enkele malen rond bij het monument, maar raakte de koffer niet aan. Hij stap te weer in zijn auto en verdween richting de Duitse grens, terug naar Melle, waar hij in de kraag werd gevat. De Holtense politie was van het voorval wel op de hoogte, maar hoefde niet in te grijpen omdat er in Holten geen strafbaar feit werd gepleegd. De Duitse politie was overigens vol lof over de „oncon ventionele, spontane en zonder bu- roratische hinderissen" hulp van de Nederlandse politie. Waarom de afperser juist Holten had uitgeko zen, vermeldt de geschiedenis niet. verantwoordelijkheidsgevoel is nooit weg. Dat het feest uitsluitend is voor de jonge kinderen, spreekt bijna als vanzelf. Tegen 'ongenode gasten' zal dan ook onverbiddelijk worden opgetreden. Sinterklaasactie Zoals gebruikelijk, haakt de Hol- tense Handelsvereniging weer in op de komst van Sint Nicolaas in het dorp. Dit jaar met een nieuwe actie, die loopt van 20 november Het is lange tijd stil geweest, rond de plannen voor een golfbaan op de Holterbeg, maar nu schijnt er toch schot in te zitten. Burgemeester Van Rappard vertelde vorige week woensdag tijdens de commissie ruimtelijke ordening en volkshuis vesting op vragen van het commis sielid Van Schooten, dat binnen kort de startnotitie van Burggolf te verwachten valt. Doelbewust zijn de plannen enige tijd vertraagd omdat na de publi catie van het rapport van de stu denten van de Milieuafdeling van IJsselland de stemming rond de plannen voor een golfbaan ronduit negatief was. De studenten zijn niet tegen een golfbaan, maar wel tegen de plek die daarvoor is geko zen. Burgemeester Van Rappard vond de kritiek in het rapport van de studenten niet overtuigend. Voorts wilden de onderzoekers van Burggolf eerst wachten op de re sultaten rond de aanleg van een golfbaan in Delden, waar veel be zwaarschriften tegen zijn inge diend. tot en met 5 december. Evenals vorig jaar ontvangen de klanten bij aankoop van 10,- een bon. deze worden samen met een deelnemerskaart en een enveloppe gedaan, en moeten daarna in de bekende rode bussen worden gede poneerd. Maar liefst zeven keer wordt er gedurende de actie ge trokken en wel op 22,24,27,29 no vember en 1,4 en 6 december. Hoe eerder of men meedoet, hoe vaker de kans men kans heeft op het rte- rekken van een prijs, alle niet ge trokken bonnen, doen weer mee met de volgende trekking. Is men winnaar, dan krijgt men de helft van het ingelverde bedrag terug aan waardebonnen, te besteden bij de deelnemende wihnkeliers. De prijswinnaars worden bekend ge maakt in het Holtens Nieuwsblad en na elke trekking bij de winkels waar de rode bussen staan. (Zie ad- Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Dagblad Tubantia B. V in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 12 pk tuïntrekker compleet in kist aaqp incl. maaier vertentie in het Holtens Nieus- blad). Om Sint een handje te hel pen, zijn er wer een aantal extra koopavonden op 29 en 30 novem ber en op 1 en 4 december. Tijdens de koopavonden zal zwarte Piet door het dorp gaan en een verras sing uitdelen. Kapsalon TUINMACHINES Wijnkamp 49 Goor, tel. 05470-7 33 32 Er zit weinig schot in de bouwplan nen in het centrum, zo deelde bur gemeester Van Rappard vorige week woensdag mee aan de com missie ruimtelijke Ordening. De aangekondigde bouw van winkels- en woningen top het terrein van de Mengunie is nog steeds in het sta dium van onderhandeling en ook over de bouw van appartenemen- ten en winkels op de plaats van het pand Aanstoot op de hoek van de Larenseweg en Smidsbelt wordt niets meer vernomen. Daarnaast zal er nog geen woningbouw ge pleegd kunnen worden op het ter rein van de Dorpsschool, zoals het college van B en W zou willen, nu de Dorpsschool - voorlopig in elk geval - als zelfstandige school ver der gaat. Ook voor de invulling van de legen plekken achter de Gaar- denstraat, moet de kans op bouw van wonignen voorlopgi als on haalbaar worden afgeschreven. Ook deze grond is in particuliere handen en enkele eigenaren voelen er niets voor om hun grond te ver kopen. Nu het terrein van de voor malige kleuterschool Repelsteel tje is verkocht aan de Lathmer, is er dus weinig kans op de bouw van bejaardenwoningen in het cen trum. De collecte ten bate van het werk van de Nederlandse Brand wonden Stichting heeft een bedrag van f. 3.083,90 opgebracht. De Nederlandse Brandwonden Stichting zegt daarvoor alle gevers hartelijk dank. Zonder de enthou siaste inzet van coördinatoren en collectanten zou dit resultaat ech ter niet bereikt zijn. Ook hen dankt de Nederlandse Brandwonden Stichting. het Holtens mannenkoor geeft ko mende vrijdag, 17 november zijn traditionele najaars-concert. Het koor treedt dan voor de eerste maal op in zijn nieuwe costuum. Het costuum bestaat uit smoking, wit overhemd, gecompletteerd door een zwart zijden strikje. Om deze costuums te kunnen aan schaffen is jarenlang gespaard in het 'Uniform-potje'. Was het de bedoeling om over twee jaar met het vijfitenjarig bestaam in nieuwe out-fit te verschijnen, en kele zeer royale giften zoals de jubi leumgift van een van de leden van het HMK, giften uit .het Holtens' bedrijfsleven en niet in het minst een zeer geoed geslaagde dona teursactie, veranderde het Uni formpotje in een echt Uniform fonds. Het meer dan royale aanbod van Schuppert-Mode gaf de door slag offi reeds nu het nieuwe cos tuum aan te schaffen. Alle donateurs krijgen persoonlijk een uitnodiging om het concert bij te wonen, waar ze niet alleen hun 'uniform' kunnen bewonderen, maar tevens kunnen luisteren naar een concert van bekende en graag- gehoorde liederen. Gewoontegetrouw worden voor de pauze overwegend in het N-eder- lands gezongen geestelijke liede ren ten gehore gebracht. Het twee de gedeelte omvat het meer popu laire genre in het Nederlands, Duits. Slowaaks en voor de eerste maal het Salland-lied, in een be werking van Bert van Jaarsveld. Vrijel alle liederen worden a capal- la gezongen, met uitzondering van het slot van het concert, Eine ver- gnügte Rheinpartie van Willy Par teis, dat op de piano begeleid wordt door Matthys van Noort. Di rigent is Bert van Jaarsveld. Het concert wordt gehoduen in De Kandelaar en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1