Holtens' talent treedt nu uit de anonimiteit Fienpreuvers in startblokken voor een ludiek carnavalsfeest I WEEK DEZE Streetparade op Smidsbelt brengst stemming er in Bazaar Welfare ook woensdagmorgen Plaatselijk talent te gast bij Radio Oost m Negentig-jarige T.V.B. zet geen enkele vereniging buiten spel. Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS Herdenking gestorvenen Geld voor Kerkstraat Ton meer voor nieuwe garage brandweer Jeugddienst Lezing CPB Prijswinnaars sportpuzzel Donderdag 9 november 1989 41ste jaargang no.45 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Jubileum Deze maand herdenkt de sport vereniging Bato het feit dat zij 65 jaar geleden werd opgericht. Opgericht als gymnastiekvere niging, heeft Bato zich steeds meer ontwikkeld als een multi functionele sportvereniging, waarin de jeugd van Hotlen zich uitstekend thuis voelt, ge zien de ruim 600 leden die Bato telt Inzameling Niet alleen inwoners uit Roe menië, maar ook de mensen uit Libanon, die te leiden hebben onder het voortdurend oorlogs geweld in hun land, krijgen binnenkort een voedselpakket uit Holten overhandigd. Hol ten gaf vorige week woensdag gul en graag voor de inzamelin gactie. In het politieke wereldje van Holten overheerst deze week de begroting. Urenlang wordt er vergaderd, vaak over de cij fertje achter de komma, maar vriend en vijand zijn het er over eens, dat er weinig fout is gegaan het laatste begro tingsjaar voor de gemeente raadsverkiezingen. Vooral over het dorphuis kan men te vreden zijn. Binnen een jaar al een sluitende begroting, dat zullen weinigen hebben kun nen voorspellen. Het enthou siasme voor het gebruik van De Boschkamp is dan ook bo ven verwachting groot. Op een enkele cursus na, zijn alle activiteiten volgeboekt. Dat enthousiasme straalt ook de exposities uit die regelmatig worden gehouden in de ont moetingsruimte. Veel cursis ten, die vroeger slechts in fa miliekring de producten van hun ceativiteit toonden, wor den nu aangemoedigd hun bijdrage te leveren aan de tentoonstellingen, wat de zo- gewenste 'kruisbestuiving' alleen maarten goede komt. Twee exposities trekken deze maand de aandacht. Tot 17 no vember is er in de ontmoetigns- ruimte van de Boschkamp een ex positie te zien van olieverfschilde rijen en aquarellen, gemaakt door cursisten van de Holtense kunste naar Kees Bos. Kees Bos verzorgt bij de stichting voor Sociaal en Cultureel Werk al geruime tijd te ken- en schildercursussen en de be langstelling hiervoor is meestal erg groot. De meeste cursisten hebben weinig of geen ervaring als ze aan de cursus beginnen, maar zijn goed in staat om (al na zeven lessen) een expositie te houden die een bezoek meer dan waard is. De expositie is dagelijks te bezoeken van 9.00 tot 17.00 uur. Droogbloemen Een geheel andere expositie wordt samengesteld door de deelnemers van de cursus collages maken on der leiding van Jenny van Ulzen. Van zelf gedroogde bloemen zijn werkelijk schitterende schilderij- Studenten van de MBGO Agogische opleiding uit Deventer bewonderen in de Boschkamp de werkstukken van de cursisten van Kees Bos. tjes en kaarten vervaardigd die be slist meer aandacht verdienen. Vandaar dat in overleg met de cur sisten is besloten de werkstukken ten toon te stellen zodat iedereen dit fraais te bewonderen. Deze ex positie is echter alleen op dinsdag en vrijdag te bezoeken, van 14 no vember tot 9 december, in lokaal 8 van dorpshuis De Boschkamp, in de gelegenheid wordt gesteld al overdag van 10.00 tot 17.00 uur. waar kwaliteit minder den u denkt RIJSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 M -I _LV n 3 B—UIL— Het bekende programma van Ra dio Oost, Harm Farms Piratendis- co is op woensdag 15 november present in het Bonte Paard in Dijk- erhoek. Harm oet Riessen ont vangt dan onder andere Hannie en de Rekels, de Alpen Zusjes en de zangerse Colinda. Ook aan de plaatselijke artiesten wordt aan dacht besteed. Zo zal het Salland combo zijn opwachting maken en leden van de Dijkerhoekse en Es- pelose revue. De opnames worden zaterdag 18 november tussen 10.00 en 11.00 uur uitgezonden door Ra dio Oost. De radio-opname begint om 20.00 uur. Het publiek is welkom en de toegang is gratis. Nog een paar dagen, en dan barst het carnavalsgeweld za terdag 11 november weer in volle hevigheid los. Precies op de 'heilige' carnavalsdatum, de Elfde van de Elfde, zal in de geheel vernieuwde zaal de Poppe afscheid genomen van prins Zwatten Gait en zal de nieuwe regeerder over het Fienpreuversvolk en Keune- darp zijn opwachting maken. Het is al voor de 22e keer, dat het narrenvolk in Holten een prins kiest. Tevens zal de in stallatie van de nieuwe leden van de Raad van Elf en de nieuwe senatoren op de be kende ludieke wijze plaats vinden. Wie de nieuwe prins zal worden, is nog een zeer goed bewaard geheim. Tot op de carnavalsavond zelf kan men in de zaal meedoen aan de ac tie Prinsraden, waarvan de baten ten goede komen aan een goed doel. Dit jaar zal het geld tengoede komen aan de Stichting Viering Nationale Feestdagen, die zoals bekend voor het komend jubi leumjaar van de bevrijding een groots programma heeft opge steld, waar veel geld voor nodig is. Voor meer informatie zie de pagina's 12 13 14 Zoals te verwachten valt, zal de inbreng van Espelo tijdens het car navalsfeest weer groot zijn. De uit verkiezing van Zwatten Gait tot prins heeft de Sploders definitief tot enthousiaste aanhangers van het carnavalsgebeuren gemaakt. Ook bij de installatie van de nieu we prins en het afscheid van Zwat ten Gait zullen zij ongetwijfeld van zich laten horen. De installatie van de nieuwe prins zal dit jaar anders verlopen dan andere jaren. Er zal een specia le act worden opgevoerd. Uniek in de geschiedenis van de Fienpreu vers zal het optreden van Johan Meilink zijn, de nieuwe ontdek king, die ongetwijfeld furore gaat maken als conferencier. -De JJ Band fleurt zaterdagmiddag Holten op met een Streetparade. De Elfde van de Elfde zou niet complet zijn zonder de uitverkie zing van de Keunedarper van het jaar. Vorig jaar was de eer voor Dik Plekkenpol, voorzitter van de Hot- lense boerendansers, vter gelegen heid van het Internationale folklo ristisch festival. Wie de Fienpreu vers dit maal op het oog hebben wordt gedurende de avond met enig feestgedruis bekend gemaakt. Vervoer Feesten is leuk, maar als er 's avonds teruggereden moet wor den, is dat minder leuk. Daarom kunnen de carnavalsgangers ook dit jaar gebruik maken van de spe- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 De Welfare-afdeling Holten van het Rode Kruis houdt op woensdag 15 november in de recreatiezaal van bejaarden centrum Diessenplas haar tweejaarlijkse verkoop van handwerken. De openingstij den zijn 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur en 's middags van 14.00 tot 17.00 uur, zodat de be zoekers aanzienlijk meer gele genheid hebben voor het bekij ken en aankopen van de geëx poseerde artikelen dan in voor gaande jaren het geval was. De handwerken zijn onder bege leiding van daarvoor opgeleide Welfare-werksters voor een be langrijk deel vervaardigd door bejaarden van Diessenplas, maar ook thuiswerkers hebben hun steentje bijgedragen. Er zal op de bazaar weer een zeer omvangrijke en gevarieer de collectie aanwezig zijn. De fraaie en nuttige werkstukken, vaak getuigend van grote crea tiviteit, zullen ongetwijfeld weer snel hun weg vinden naar het kopend publiek. Een rad van avontuur, spelletjes voor jong en oud, koffie en thee met cake en de onovertroffen olie bollen en erwtensoep uit dc keu ken van Diessenplas zullen ook dit jaar zeker weer bijdragen tot het welslagen van de Welfare bazaar. Van de opbrengst van de ver koop worden materialen inge kocht, waarmee het Welfare- werk kan worden voortgezet. ciale carnavalsbus. Die vertrek om 18.45 uur bij het Bonte Paard en gaat via hofbar J an Maats, waar hij om 18.55 arriveert, naar de Poppe. In verband met het afscheid van prins Zwatten Gait gaat de bus om 20.30 uur nog eens naar het Tref punt in Espelo om daar de gasten van de prins op te pikken en gaat dan nogmaals via de hofbar naar de Poppe. na afloop van het feest gaat de bus uiteraard weer terug naar Eseplo, Dijkerhoek en Hol ten. Streetparade Om de Holtenaren alvast in stemming te brengen voor het car navalsfeest, zal de JJband uit Vucht zaterdagmiddag om 15.00 uur een Streetparade houden op de Smidsbelt. De JJband is voort gekomen uit de stichting Jeugd en Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" Jongerencarnaval te Vucht. Opge richt in 1983 is de band inmiddels uitgegroeid tot een 20-koppig mu ziekgezelschap dat beschikt over een uitgebreid repertoire, dat uit een loopt van typische carnvals- krakers tot enkele nummers van James Last. De Kerkeraad van de Gerefor meerde Kerk heeft besloten te bre ken met de traditie van het herden ken van de gestorvenen in de laat ste dienst van het jaar, op Oude jaarsdag. In plaats daarvan is gekozen voor een herdenking op één van de zondagen voor Advent, zo mogelijk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar zal dat zijn op zondag 19 november aanstaande. Komend jaar zal de omgeving van de Kerkstraat worden aange pakt. Dat deelde wethouder H. Westerik mee aan de leden van de commissie Gemeentewerken. De bewoners van de Kerkstraat klagen al enige tijd over het toege nomen verkeer, sinds de bouw van het gemeentehuis. Van de 58.000 gulden, die zijn overgebleven van het potje voor de aankleding van de omgeving van het gemeente huis, zal nu de Kerkstraat worden opgeknapt. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel.05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 De kosten voor de bouw van een nieuwe brandweergarage, die voor het komende begrotingsjaar in het investeringsschema is opge nomen, zullen niet naar verwach ting vijf ton bedragen, maar zes ton. Dit deelde burgemeester Van Rappard dinsdagavond mee tij dens de commissie ABZ. Aanvankelijk ging men uit van een garage met een plat dak, maar nu heeft men gekozen voor een ge bouw men een hellend dak. Na een grondige doorberekining blijkt dat een honderdduizend gulden meer te kosten. De garage, die gebouw zal wor den aan de Waagweg, zal tevens onderdak bieden aan de caravan van de EHBO en de commandowa gen van het Rode Kruis. Via de huurpenningen, die vooral van het Rode Kruis moeten komen, wil men een deel van de meerkosten terug verdienen. Daarnaast zal ge poogd worden de bouw te realise ren in het kader van de terugploe- gregeling en zal er gezocht worden naar andere subsidiemogelijkhe den. Op korte termijn zal het plan bestekklaar gemaakt worden, waarmee een bedrag van 60.000 gulden is gemoeid. 5 pk tuinfrees 40 cm breed 2495.- wta TUINMACHINES Wijnkamp 49 Goor, tel. 05470-7 33 32 Zondagmiddag 12 november is er in de Gereformeerde kerk om 15.00 uur een Jeugddienst. Het thema is: het milieu reikt verder dan je velle tje. Donderdag 16 november is er om 20.00 uur in de Kandelaar een bij eenkomst van de Christelijke Plat telandsvrouwen Bond. Bert Mane schijn uit Vriezeveen houdt een le zing over nieuwe soorten groenten en fruit. Ook kunnen op deze avond kandidaten ingediend wor den De prijswinnaars van onze sportpuzzel kunnen de prijzen afhalen vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur tegen inleve ring van de bevestigingsbrief.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1