Overvolle sporthal geniet van concert geheel mmm Holtens Nieuwsblad. Hoofdprijs JanSmale in onze sportpuzzel Afscheid SGH-rector Bakker Veelzijdige show van HMV Bakkerspad houdt herinnering in stand Meespeelmiddag amateurmusici Vergadering van CPB Plaats vrouw maatschappij U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. B0H -IjjiefJjljli Statiegeld Scouting Bijeenkomst NBvP Espelo Vanavond weer swingsoos in het dorpshuis Gezellige avond Henri Dunant Weer minder werklozen in Holten Hottens Nieuwsblad Donderdag 2 november 1989 41ste jaargang no.44 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Blijspel Met het blijspel "Geen been ora op te staan" trok ÓCH afgelo pen vrijdag weer een vol Irene. Maar liefst driehonderd toneel liefhebbers genoten met volle teugen van hetgeen de groep van voorzitter Stukker op de planken bracht. Uiteraard was hij zelf ook van de partij. Diepe Hel Kwaliteit of kwantiteit? Voor die keuze staan de organisato ren van de Holterberg-Diepe Hei-loop dié zaterdag enorm veel deelnemers naar de flan ken van de Holterberg trok. Aan belangstelling dus geen ge brek, maar waar blijven jón gens als Nijboer en Ten Kate? Een tot de laatste stoel bezette sporthal genoot afgelopen zater dag weer van het gratis Herfstcon- cert dat HMV traditiegetrouw aan de Holtense bevolking aanbood. Zowel voor als na de pauze boei den orkest, drumband, jeugdor kest en majorettes het 300-koppi- ge publiek met een gevarieerd programma dat klonk als een klok. Na het openingswoord van HMV- voorzitter Johan Meijer lieten alle HMV-afdelingen horen en zien het afgelopen jaar niet stil te hebben gezeten. Als eerste kon lady spea ker Joke Voordes het jeugdorkest O.I.V. Hans Paalman aankondigen. Hoogtepunt van hun optreden vormde "Dear is my little native vale" van de componist William Hollingworth. Daarna was het de beurt aan de majorettes die voor het voetlicht traden begeleid door live-muziek van het HMV-orkest. De meisjes van Jeanet Kieftenbelt kregen veel bijval voor de vertol king van Stevie Wonder's superhit "I just called to say I love you". Het grote orkest opende met de mars "Gammatique" van Gerard Boedijn en bewees o.l.v. Leen Schouten vooral bij de vertolking van de "Lustspiel Ouverture" dat hard werken tot goede resultaten leidt. Van tevoren had de drumband al beloofd met een verrassend optre den te komen en de manier waarop het door instructeur Hugo Masse- link zelf geschreven werk "Chan ging Scenery" werd uitgevoerd, maakte die belofte meer dan waar. Ondersteund met lichteffecten maakte de drumband er een vir tuoos schouw-en luisterspel van. Het grote orkest o.l.v. Leen Schouten overtuigde met de Lustspiel Ouvêr ture. De Van Heutsz-mars, waarbij alle geledingen van de vereniging geza menlijk op het podium kwamen, vormde uiteindelijke een waardige finale van een geslaagd herfstcon- cert. Volgend jaar komt HMV in het kader van het jubileumjaar met een speciale jubileumshow op 3 november. Een datum om alvast te reserveren. Op zondag 5 november kunnen Holtense amateurmusici in De venter terecht voor een meespeel middag van Huismuziek. Van 12.00 uur tot 17.00 uur kan er dan in buurthuis De Fermerie (Mug- genplein 9, bij het politiebureau) samen met andere amateurs ge musiceerd worden. De leiding is in handen van Coert Bremmers en Anne Lamers. Alle instrumenten zijn deze mid dag welkom met uitzondering van toetsinstrumenten. Men wordt verzocht een lunchpakket mee té nemen; koffie, thee en soep zijn ter plekke verkrijgbaar. Ook voor een muziekstandaard moet men zelf zorgen. Indien mogelijk moet men zich van tevoren aanmelden. In Holten kan dat bij mevr. H. Schip- per-Krugers (tel. 61593) of bij mevr. Bax-Van Bruggen (tel. 62744). De deelname is gratis. Uiteraard zijn ook luisteraars van harte welkom. De leden van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond heb ben donderdag 9 november een rayonvergadering in Wierden. Op deze vergadering spreekt de heer J. Poortman over 'genetische manipulatie7, een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt. De Holtense dames vertrekken 's avonds om kwart over zeven van af De Kandelaar. De afdeling Dijkerhoek van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen kwam woensdag morgen 25 oktober j.I. bijeen voor een koffieochtend. Als gast was mevrouw Van Wijk uit Holten uitgenodigd. Aan de hand van een spreekwoordenspel werd gediscussieerd over de plaats van de vrouw in de maatschappij. De volgende bijeenkomst is weer in Het Bonte Paard, op 21 novem ber. Het thema voor die bijeen komst is 'Klassieke Homeopathie'. „Plezierig, maar zeker ook zinvol." In dat teken stond vorige week het af scheid van rector Piet Bakker van de Scholengemeenschap. Na vijftien jaar drukte hij nog één keer zijn stempel op de regie van de drie afscheidsbijeen komsten die georganiseerd waren. Bijeenkomsten waar ook plaats was inge ruimd voor zijn opvolger L.G.M. van Minderhout. Zowel de ouders, de leerlin gen als alle overige mensen die met Bakker te maken hadden, maakte massaal gebruik van de mogelijkheid hem de hand te drukken. Geheel in de stijl van de scheidende rector bleven daarbij de gebruikelijke dank- en lovende woorden nagenoeg uit. Maar aan één drng ontkwam ook hij niet: vanaf 1 november heeft Holten er een nieuw pad bij, het Bakkerspad. Afgelopen vrijdag vormde het hoogtepunt in een week van han den schudden. Maar liefst vierhon derd gasten waren na het op ver zoek van Bakker gehouden sympo sium over "De Bedrijvige School" naar het gemeentehuis getrokken voor een ongedwongen afscheids bijeenkomst. Daar moest de ver trekkende directeur er toch nog aan geloven want als "werkgever" liet burgemeester Van Rappard zich de kans niet ontnemen om zijn "ondergeschikte" nog één keer toe te spreken alvorens de deze van de DOP gebruik maakte. Ondanks de 7,7 miljoen overheids- guldens die "drs. P" de afgelopen vijftien jaar aan ver- en nieuwbouw had uitgegeven, was Holtens bur gemeester vol lof over de gewezen rector. „Bakker is een man die met hart en ziel met zijn werk bezig is. Een man met een oog voor de grote lijnen, maar ook voor details. Bo vendien stond hij steeds open voor vernieuwing" aldus Van Rappard die zich keurig aan de beperkte spreektijd hield. GAZONMAAIERS MOTORKETTINGZAGEN slijpen - reparatie - verhuur Het genoemde oog voor details be nadrukte hij nog eens door de vuri ge wens van Bakker, om nu einde lijk eens de tuin voor de nieuw bouw van de Scholengemeen schap in te richten, op de valreep in vervulling te doen gaan. Dat houdt in dat de gemeente Holten de laan beplanting vanaf de sporthaal zal doortrekken, waardoor een doorlo pend pad ontstaat. En om de naam Bakker voor eens en voor altijd aan Holten te verbinden, overhan digde Van Rappard naast de ge bruikelijke gemeentelijke herinne ringen ook nog het naambordje voor het pad: Bakkerspad. Zicht baar ontroerd nam Bakker die blijk van waardering in ontvangst om enkele ogenblikken later nog wel even duidelijk te maken dat „hij het met de bestrating van dit pad nooit eens was geweest". Ook van voorzitter P. Loogman van de medezeggenschapsraad kreeg Bakker een aandenken. In een liber amicorum („ik noem het maar een poesie-album" onder streepte Loogman het karakter van dit vriendenboek) bleken tal van persoonlijke boodschappen Of hij het nu wilde of niet, rector P. Bak ker stond bij zijn afscheid van de Scho lengemeen schap volop in de belangstel ling. Samen met zijn vrouw werd hij door een overvolle sporthal met leerlingen uit gezwaaid en in een minstens zo vol gemeen tehuis nam burgemeester Wan Rappard afscheid van het echtpaar (inzet). aan het echtpaar Bakker te zij neergeschreven. Bovendien kregen alle aanwezige een gekuiste versie van dit fraa: boekwerk. Daarna moest er gewerkt worde want alvorens drs. P. Bakker e zijn opvolger L.G.M. van Minde hout keurig gescheiden in raad- e trouwzaal) alle handen hadden g< drukt, waren de marktkooplui bu ten alweer druk aan het opruimei Wijnkamp 49, Goor, Tel. 05470-7 33 32 A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 Afgelopen dinsdag vond op de re dactie van het Holtens Nieuws blad de prijsuitreiking plaats van de sportpuzzel-prijsvraag, die ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Holtens Nieuws blad uitgeschreven werd. Onze plaatsgenoot Jan Smale is win naar geworden. Advertentie-adviseur Willem Fre- deriks van het Holtens Nieuwsblad overhandigde hem de hoofdprijs, de reisbescheiden en toegangsbe wijzen voor de beslissende inter landwedstrijd Nederland-Finland op 15 november In deze wedstrijd moet Nederland zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap 1990 in Italië. Deze prijs werd be schikbaar gesteld door de OAD. Uit de vele deelnameformulieren viel dat van de heer Smale op door de weinige fouten. Terwijl gemid deld van de vijfendertig vragen er zes fout waren, vulde Smale twee antwoorden verkeerd in en bleek zo goed op de hoogte van het Hol tense sportgebeuren. "Alle sport interesseert me ook", aldus Smale. Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Dagblad Tu bant ia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Jan Smale kreeg de kaarten voor de interland Nederland-Finlatid uit handen van Willem Frederiks van het Holtens Nieuwsblad. De 'Waardenborchgroep' van de Scouting Holten houdt zaterdag 4 november een statiegeldflesse- naktie. Huis aan huis halen de kinderen lege flessen-met-statiegeld op. De opbrengst van deze aktie is bestemd voor de aanschaf van ma terialen,onder andere tenten en spelmateriaal, en voor het onder houd van het clubhuis. De 'Waardenborchgroep' rekent op de bevolking van Holten. "Laat de kinderen niet zonder flessen vertrekken; zet ze desnoods voor de deur. Wij kunnen niet zonder de steun van de Holtense bevolking", aldus Scouting Holten. En voor wie geen flessen in te le veren heeft, bestaat altijd nog de mogelijkheid om donateur te wor den! De dames van de Espelose afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen kwamen maandagavond 30 oktober j.I. bij een. De heer Kroes van Het Roessingh te Enschede vertelde deze avond, aan de hand van dia's, het een en ander over dit revalidatiecentrum. Ook de door de dames gestelde vragen over dit onderwerp werden door hem beantwoord. Na afloop werd de heer Kroes har telijk bedankt door de presidente van de afdeling Espelo. De afdeling kon ook vier nieuwe leden inschrij ven. De volgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 7 november: een koffieochtend met de Stich ting Welzijn Ouderen. Deze mor gen begint om half tien. Op 20 november is er weer een bij eenkomst. Tijdens deze avond, die om kwart voor acht begint, kun nen de dames rekenen op een dia serie van Holten, die in quizvorm gepresenteerd wordt door de heer Brinkman. Vanavond is het weer zover. Dan wordt in de kelder van dorpshuis De Boschkamp weer een swings oos voor gehandicapte kinderen gehouden. Het belooft dit keer een speciale avond te worden. Aller teerst omdat elk van de zestien le den een gast mag meenemen en ten tweede omdat er dit keer een live band optreedt bestaande uit leden van de Holtense Muziek Ver eniging. De swingsoos duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. De Holtense afdeling van het Rode Kruis organiseerde een ge zellige avond op de Henri Dunant in Deventer. Aan deze avond werkten ook de Boerendansgroep 'de Hoolter Daansers' en Hennie Tijink alias Jantje Koopmans uit Markelo mee. De gasten op de Henri Dunant kwamen dit keer uit de provincie Overijssel. In de maand september is het aan tal werklozen in Holten opnieuw gedaald. Waren er in augustus nog 132 werklozen, een maand later was dat aantal 123. De afname komt geheel voor rekening van de mannen. Daarvan stonden er me dio oktober nog zestig ingeschre ven bij het Gewestelijke Arbeids bureau in Holten. De inspanningen om met name langdurig werklozen weer aan het werk te helpen, tonen langzaam maar zeker resultaat. Van de 34 Holtenaren die begin januari drie jaar of langer werkloos waren, zijn er nu 27 nog steeds zonder werk. Ook in de categorie anderhalfjaar tot twee jaar werkloos kregen vijf mensen weer een baan. Daar te genover staat een toename van vijf werklozen die tussen de 2Vz en 3 jaar zonder werk zitten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1