Zaterdag in optocht naar het Lichtspel Ontvangst Sinterklaas weer in een nieuw jasje gestoken Dierendag uitgebreid in Holten gevierd 40 JAAR! WEEK Het Holtens Nieuwblad DEZE Ook organisatie Hoolter dagen op de helling Nieuws over 90 jaar KNVB Afd. Twente U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS Geen geld, maar donors Geologische excursie Zie pagina 11 Fa. Wonnink gaat dicht In deze krant een sportpuzzel over 40 jaar sport in Holten i i I I Naam: ^RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 oktober 1989 41ste jaargang no.41 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Puzzel Sport ncnit in het Holtens vrijetijdteven een belangrijke plaats in. Vrijwel in alle spor ten kan men zich uitleven. Het Holtens Nieuwsblad haakt hier deze week op in met een grote sportpuzzel, waarvover u el ders in dit blad leest. De prijs is beslist niet mis: twee kaartjes voor de voetbalwedstrijd Ne- derland Finland. EHBO Bij tal van sportevenemen ten ziet men ze, de vrijwilligers van de Holtense EHBO. Vele uren gratis assistentie worden verleend. Reden voor MAC de Holterberg die hulpverleners eens in het zonnetje te zetten, want zonder de assistentie van de EHBO zou bijvoorbeeld de motorcross niet gehouden kun nen worden. Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" Na het geweldige succes van vorig jaar, zal ook nu weer aan het begin van de herfstva kantie, op zaterdag 14 okto ber een lichtspel worden ge houden op het Vletgoor. De acht initiatiefnemers hebben, aangemoedigd door de vele positieve reacties van jong Holten en hun ouders, beslo ten opnieuw de schouders er onder te zetten om de jeugd aan de vooravond van een weekje schoolvrij te tracteren op een lichtjesfestijn, dat be sloten wordt met een (niet knallend) siervuurwerk. En kele honderden kinderen ge noten vorig jaar van het fraaie sprookje Sneeuwwitje, dat al drijvend op het Vletgoor werd uitgebeeld. Dit keer zal het sprookje Roodkapje wor den uitgebeeld Door middel van een geluidsinstallatie zal het sprookje worden voorge lezen, terwijl gelijkertijd op het water de bijbehorende beelden zullen oplichten. In grote lijnen, zal het programma gelijk zijn aan vorig jaar. Vanaf het plein bij de sporthal vertrekt met muzikale begeleiding van HMV om 19.00 uur een lampionoptocht. Om kwart over zes is de uitdeling van de (gratis) lampionnen. Alle Hol tense kinderen krijgen via de scho len een bon voor een gratis lam pion. Kinderen die niet in Holten op school gaan (en kinderen die in Holten met vakantie zijn) kunnen gratis een bon afhalen bij Speel goed van de Maat. De route van de optocht is als volgt: Sporthal, Keizersweg, Vrij heidslaan, Wilhelminastraat, Na gelhoutstraat, Kenemanstraat, fietspad Larenseweg, Aaltinksweg en Vletgoor. Een lampionoptocht gaat zaterdag vooraf aan het Lichtfeest op 't Vletgoor. Het lichtspel wordt ook nu beslo ten met een mooi siervuurwerk. Verder komt er een extra attractie, die nog even geheim blijft. De organisatie zal om enigzins uit de kosten te komen, aan het eind van de voorstelling de mogelijk heid bieden, het publiek de waar dering te laten uiten in de vorm van een gift. De meeropbrengst zal beschikbaar worden gesteld voor een goed doel. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Deze keer vraagt het Rode Kruis geen geld, maar donors. Gewoon gezonde mensen, die iets van hun bloed willen afstaan voor iemand, die het dringend nodig heeft. Als men zelf gezond en fit is, is het een klein offer, maar met dat offer helpt men zieken en wie zou dat niet willen? Kom daarom naar de bloedafna- me-avond, die het Rode kruis, af deling Holten organiseert op maandag 23 oktober. Ook zonder aanmelding vooraf is men van harte welkom in de sport hal tussen 18.30 en 21.00 uur. Kapsalon Intercoifïure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Nog een paar weken, en dan arriveert Sint Nicolaas weer in Holten, zo heeft de Holtense Handelsvereniging vanuit Spanje vernomen. Op zaterdag 18 november zal hij in het dorp arriveren. Voor de ontvangst heeft men op nieuw voor een nieuwe va riant gekozen, omdat het vo rig jaar toch ook weer niet ging, zoals het moest. De Sint zal dit keer arriveren bij garage Rouwenhorst, waarna een rondtoer gemaakt zal worden door de Kol, waarna vervolgens een ont vangst volgt op het gemeentehuis. Daarna wordt een rondrit gemaakt o.a. langs Diessenplas. Intussen worden de kinderen dan ontvan gen in gebouw Irene. Het gemeen tehuis bleek toch niet de juiste plek. Vorig jaar leek het handje ge ven bij de Sint meer op een condo- leancebezoek, vonden veel ouders. Daarom is nu weer gekozen voor, waar hen in afwachting van Sinter klaas een programmatje met een poppekast en parodist wordt aan geboden. Aan de schoolleidng zal worden verzocht enige hand en spandiensten te verrichten om de oudere jeugd buiten de deur te houden. Ook zullen de ouders dit keer niet mee in de zaal mogen maar boven op het balkon, dan wel in de zijruimte moeten wachten, zodat het inderdaad een echt kin derfeest kan worden. Op verzoek van een aantal leden van de HHV zal onderzocht worden of er tijdens het kinderfeest een apart evene ment voor de oudere jeugd georga niseerd kan worden, om hen te kunnen 'weg lokken' van het Sint- gebeuren. Sinterklaasactie Ook de bijbehorende Sinter klaasactie was aan vernieuwing toe, zo bleek tijdens de maandag gehouden vergadering van de HHV. Het prijzengeld blijft gelijk, maar het gokelement wordt ver groot. Bij elk uitgegeven tientje Sinterklaas is al weer een aantocht.... krijgt de klant nu een bon, die ver zameld kan worden in een envelop. Drie keer per week wordt een trek king gehouden. De gelukkigen krijgen dan de helft van het inge zonden bedrag terug. Men kan elke trekking meedingen. De actie loopt van 20 november tot en met 5 december en voor het eerst is er nu ook een winkelactie rond de Kerst dagen en wel van 15 tot en met 23 december. De winkels hebben lan ge opening op woensdag 29 novem ber, donderdag 30 november, vrij dag 1 oktober en maandag 4 no vember en op vrijdag 22 december. Hoolter dagen De Holtense Handelsvereniging zal met de vier organiserende vere nigingen op korte termijn aan de tafel gaan zitten om te praten over een vervolg op de Hoolter dagen. Voorzitter Albert van de Maat ver klaarde, dat het bestuur van de HHV bepaald niet gelukkig was met de laatste Hoolter dagen. Vol gens het bestuur was de sfeer bij een aantal Dagen niet om over naar huis te schrijven en was het geboden programma niet gewel dig. Een aantal van de verenigin gen heeft te kennen gegeven te wil len stoppen, terwijl andere wel een avond voor hun rekening willen ne men. Beter te spreken was de HHV over de themamarkten, vooral bij de Wijnmarkt was de stemming uitstekend en men gaat dan ook volgend jaar door met deze ver koopbevorderende activiteiten. Reconstructie Veel vragen waren er over de re constructie van het dorpscentrum. Albert van de Maat kon echter wei nig nieuws aan de leden vertellen. Het bestuur heeft nu een goed con tact met de gemeente, maar tot nu toe valt weinig concreets mee te delen over de gemeentelijke plan nen. Wel zegde hij toe, dat er meer alert gereageerd zal worden op de werkzaamheden in het dorp. Vol gens zijn informatie zal de recon structie van DorpsstraafOranje- straat eerst in 1991 in zicht komen. In de herfstvakantie zal op dins dag 17 oktober door de VW Hol ten de laatste geologische excur sie van dit jaar worden gehouden. Men kan zich voor deze wandeling aanmelden bij de VW in de Dorps straat tot maandag 17 uur. Telefo- nishc kan ook tel: 615 33. De excursie vertrek om 13.30 uur vanaf zaal Vosman. Men gaat met eigen vervoer en gezien de terrein gesteldheid is het practisch laar zen aan te trekken. De kosten bedragen voor volwas senen 3,50 p.voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar 2,50; kinderen onder zes jaar gratis. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woninginrichting en modehuis Wonnink aan de Oranjestraat zal in het voorjaar van 1990 ophouden te bestaan. Eigenaar Joop Wissink en zijn echtgenote hebben noodge dwongen dit besluit moeten ne men op dringend medisch advies. De heer Wissink heeft al enige tijd problemen met zijn gezondheid. Het personeel is over deze stap in gelicht. De firma Wonnink heeft bij sluiting 132 jaar bestaan. Geen van de kin deren Wissink voelt ervoor de zaak over te nemen, zodat sluiting de enige keuze was. Wel zal gepoogd worden de zaak in de huidge vorm te verkopen, maar gezien het grote opppervlak, staan de gegadigden nog niet in de rij en zal het waar schijnlijk erg moeilijk worden om een geïnteresserde te vinden die de firma in de huidige omvang wil c.'rnemen, zo verklaarde vraagd de heer Wissink. Dierendag werd in Holten vorige week woensdag, 4 oktober weer uitgebreid gevierd. Hond Fikkie en poes Minet kregen een extra lekkere hap in de voederbak en voor Huppel, het konijn was er een grote wortel, maar in een agrarische gemeente als Holten was er die dag veel aandacht voor de dieren op de boerderij, waar de kinderen vaak al op jonge leeftijd uit liefhebberij een deel van de verzorging van het jongvee voor hun rekening nemen. Ook op de scholen werd aandacht geschonken aan dierendag. Zo mochten bijvoorbeeld door de leer lingen van de Christelijke basis school het Kompas huisdieren meenemen naar school, waar door de ouders en kinderen het best ver zorgde huisdier werd gekozen. De eigenaars van de best verzorgde dieren kregen een rozet. De ouders zorden voor een leuke attentie voor alle leerlingen. Als beste van alle inzendingen werd gekozen het kalf van Hetty en Annemieke Oolbekkink en de big getjes van Mark en Rob Tuitert. De verdere uitslagen waren: Vogels: 1. Niek en Regine Kuipers; 2. Andrea en Marieke Paalman; 3. Erik Roelofs. Konijnen: 1. Moni que Stam; 2. Jolanda Baerends; 3. Kim en Ellen Teeselink. Vissen: 1. De gymzaal van het Kompas stond Peter Withaar; 2. Arjen Stam; 3. Maarten en Yvonne Paalman. Di versen: 1. Fam. Tuitert; 2. familie Bouwhuis; 3. Caroline Protsman. Vermoedelijk door de aandacht die op de scholen aan dierendag al werd besteed, was het aantal die ren dat samen met hun baas of ba zin 's middags naar de Boschkamp kwam, maar heel gering. Slechts over één konijn en één hamster kon dierenarts Sicco Minnema de kinderen iets vertellen. op dierendag vol kooien De bijeenkomst was een initiatief van Marre Voorhuis en Simone Ha- gedoorn, stagiares van Hogeschool Windesheim, de begeleidsters van kindersoos K wiebus Dierenarts Minnema beantwoorde vragen van de kinderen en toonde een diaserie van de Dierenbescher ming. Aan de hand van de dia's werd een quiz gehouden, die ge wonnen werd door Reim IJmker. Hij mocht een goudvis mee naar huis nemen. Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 Adres:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1