Jongerencentrum weer even jeugdsociëteit Raad van State haalt streep door fusieplannen scholen Basis Educatie wil bijdrage gemeente WEEK m DEZE Gebouw Dorpsschool voorlopig voor sloop gered Hoorzitting praktijk S. Minnema Uitstel plan Dikke Steen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Kinderkleding beurs in zaal Vosman Nieuwe directeur De Schakel Viering bevrijding Skate-board baan wellicht in Holten Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 september 1989 41 ste jaargang no.39 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Wijnfeest Het kon bijna niet mooier: schi tierend najaarsweer en veel mensen op de been. Het wijnfeest óp de Smidsbelt was een nieuw initiatief van de Handelsvereniging:,' dat beslist een herhaling waard is. Molorgeweld MAC de Holterberg is met de laatste loodjes van het zomer seizoen bezig. Komende vrij dag is er nog de nacht om Hol ten voor de puzzelrit-rijders. Afgelopen: weekeinde kwamen de autocrossers en trekkerrij- ders in de wei van de familie Van Coeverden aan de start. Dit keer had men over publieke belangstelling niet te klagen. Look De bewoners van de Look verbreken het stilzwijgen, na jaren van ontevredenheid over het gemeentelijk onderhouds beleid in hun wijk, nu het als extrabesif; houd in hun woonbuurt gekoppeld wordt aan de verkoop van bouwkavels. Niet zo netjes vin den ze daL Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Zaterdag 23 september was Jongerencentrum De Schure weer even Jeugdsociëteit De Schure. Muziek en vrijwilli gers uit de beginjaren zestig en zeventig deden samen met "de tachtigers" weer even de dagen van weleer beleven. Maar de naar nostalgie smachtende bezoeker had tij dens de viering van het 20-ja- rig bestaan wel heel veel inle vingsvermogen nodig om zich die begintijd weer voor de geest te halen. Daarvoor bleek er in twintig jaar jonge renwerk toch wel het een en ander veranderd. Met name Holtens hoop in bange dagen uit de roerige jaren zestig moet wel even geslikt hebben bij het betreden van de recent gereno veerde behuizing aan de Beuseber- gerweg. Geen walmende olieka chels of versleten Perzische tapij ten, geen psychedelische muur schilderingen en al helemaal geen overstroomde toiletten meer. Nee, de ware Schure-pioniers (waarvan er overigens slechts enkelen kwa men opdraven) konden eten en drinken aan een ruim bemeten en van alle gemakken voorziene bar, een plasje plegen in een riant bete gelde toiletruimte en een dansje maken op de keurig waterpas ge legde parketvloer. Bovendien bleek de podiumwand voorzien van een eigentijdse no-nonsense impressie van het grote stadsle ven. Wat nog ontbrak was een kinder crèche, reden wellicht waarom veel vrijwilligers uit vroeger dagen ver stek lieten gaan. Desalniettemin maakten de tachtig wel aanwezi gen er een gezellige boel van. 's Middags viel er onder de klanken van een Tilburgs gitaarduo heel wat bij te kletsen met de over het hele land uitgewaaierde vrienden en bekenden. De met foto's, kran tenknipsels ingerichte mini-expo sitie hielp daarbij de al te ver weg gezakte herinneringen weer boven water te krijgen. Zo bleek uit het kasboek van 1969 dat De Schure zomers een dankbaar toevlucht soord was voor jeugdige toeristen, die de baromzet tot ongekende hoogten wisten op te drijven. Maar toen zat de jeugdsociëteit ook nog De vrijwilligers uit twintig jaar de Schure ontmoeten elkaar op de plek van Meermanskamp, te midden van veel campings en zo merhuisjes. Jubileumbier Wat ook erg in de smaak viel (naast het door de Fryske Brouwerieje speciaal gebrouwen jubileumbier) waren de in het voorhuis vertoon de films uit het eind van de jaren zeventig toen de Schure-vrijwilli gers hun drang tot creativiteit vormgaven in gangster- en oor logsverwikkelingen. Uiteraard ging daarbij de ketchup-fles grif van hand tot hand. Al met al was het gezellig toeven, temeer daar (na soep en slaatje) de groep White Heat (ook niet al te piep meer) het podium betrad voor onvervalste rock-and-roll. Op donderdag 28 september om 19.30 uur wordt een hoorzitting ge houden over de dierenartsenprak tijk, die dr. S. Minnema wil vesti gen aan de Larenseweg. Zijn colle ga Oostenbrug heeft daar bezwaar tegen aangetekend. Over diezelfde kwestie wordt op vrijdag 29 sep tember om 14.45 uur een extra ver gadering van de commissie Ruim telijke Ordening gehouden, terwijl hetzelfde onderwerp op 4 oktober aanleiding is voor een extra raads vergadering die om 19.30 uur be gint. De bouwplannen voor het terrein Dikke Steen worden opgeschort totdat de uitspraak van de Raad van State binnen is, dit deelde ge meentesecretaris Stegeman mee. De gemeenteraad zal worden ge vraagd het voorbereidingsbesluit te verlengen. Door de uitspraak van de Raad van State, dat openbare scholen met méér dan vijftig leerlingen zelfstandig dienen te blijven bestaan en niet mo gen fuseren met andere scho len, is het er in Holten niet eenvoudiger op geworden om de schoolproblematiek op te lossen. Onmiddellijk nadat door de oplettenheid van fraktievoorzitter Jan Metse- makers van de PvdA de uit spraak van de Raad bij de be trokken bestuurders op tafel kwam, werd voor de raads vergadering van afgelopen maandag koortsachtig over leg gepleegd met onderwijs kundige instanties om de uit spraak te toetsen aan het raadsvoorstel Huisvesting basisonderwijs, dat op de raadsagenda stond. In een bij gevoegde verklaring legde het college van B en W óe nieuw ontstante situatie uit, maar gezien de reacties van uit sommige frakties en het in groten getale opgekome pu bliek, was het niet iedereen direct duidelijk wat er nu aan de hand was. Ruim 2500 handtekeningen, waarvan 2350 van Holtenaren bo ven de achttien jaar kon Jan Zoet namens de toekomstige ABS Dal- tonschool Holten voor de raads vergadering aanbieden aan burge meester Van Rappard. Alle hand tekenaars protesteren tegen de af braak van de Dorpsschool. Voorlopig althans blijft het school gebouw gespaard, al hebben de i\-/ V Bijna 2500 handtekeningen voor het behoud van de Dorpsschool mocht burgemeester Van Rappard in ontvangst nemen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' perjaar ad 38.70 frakties in de gemeenteraad er geen twijfel over laten bestaan, dat bij een wetswijziging, waar nu koortsachtig aan wordt gewerkt in Den Haag. de Dorpsschool zal moeten wijken voor woningbouw. De frakties beargumenteren hun standpunt, dat een samengaan van scholen in het belang is van het gehele openbaar onderwijs in Holten en dat er niet alleen geke- keken dient te worden naar de situ atie op de Dorpsschool. De PvdA fraktie bij monde van Jan Metse- makers prees in deze de terughou dendheid van de ouders en perso neel van leerlingen van de Kol- school, die zich in de hele affaire Dorpsschool zo terughoudend hebben opgesteld. Alle frakties betreurden het ook, dat het openbaar onderwijs in Hol ten een deuk heeft opgelopen, door de aanvraag van een Algemeen Bijzondere School, de Dalton- school Holten, die wettelijk aan alle eisen voldoet, zodat de oprich ting hiervan wettelij k niets meer in de weg staat. Daar de gemeente niet verplicht is nieuwbouw aan te bieden, zal de Daltonschool een lo- katie in de Kolschool worden aan geboden. De Dorpsschool dient in elk geval voor het openbaar onder wijs behouden te blijven, totdat na twee teldata's, telkens op 16 janua ri, er niet voldoende leerlingen zijn, zodat de school kan worden opge heven. Daar veel ouders van de Dorpsschoolleerlingen er de voor keur aan geven hun kinderen op de vertrouwde plek op school te laten, is het heel wel mogelijk, dat op de teldata in januari 1991 en '92 er meer dan 50 leerlingen zijn, zodat de beslissing om de school op te heffen, opnieuw moet worden ver- len boven tafel te krijgen, die vol gens berekening van Jan Zoet c.s. ruim vijf ton gaat kosten, mislukte doordat burgemeester Van Rap pard er op wees, dat alle kosten vergoed worden door het Rijk en het dus niet van belang was voor de gemeentekas. I Dagblad Tubantia B. V. I in samenwerking met de I stichting I .HoltensNieuwsblad' I Stichtingsbestuur: I W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 Op dinsdag 3 oktober is er in zaal Vosman weer een kledingbeurs van gedragen winterkleding voor tieners en kinderen. Maandag 2 oktober kan men de ge hele dag op afspraak kleding (niet meer dan twaalf stuks van goede kwaliteit) inleveren. Ondergoed, zomerkleding, dames- en herenkle ding wordt niet in ontvangst geno men. Afspraken kan men maken tot en met zaterdag 30 september op telefoon 6 12 03. Per stuk wordt een bewaarloon van twintig cent gevraagd en van de verkoopprijs wordt 20 ingehouden. De verkoop vindt plaats op dins dag 3 oktober van 09.30 tot 11.30 uur en dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Afhalen van niet ver kochte kleding is op woensdagoch tend. Men ontvangt dan ook het geld van de verkochte kleding. Kleding die niet wordt afgehaald wordt overgedragen aan de stich ting Dorkas. Met ingang van 1 j anuari 1991 is be noemd tot directeur van Prot. Chr. school De Schakel, de heer H.C. Aangeenbrug (36) uit Biddinghui zen. Hij volgt de heer H. Ch. Vogely op, die gebruik maakt van de DOP- regeling. Zoals we vorige week berichtten, wordt er op maandag 2 oktober in De Biester een vergadering belegd door de Stichting Viering Nationa le Feestdagen, die het bevrijdings feest van 1990 tot een groot feest wil maken. Dat kan echter alleen met behulp van een groot aantal vrijwilligers. Wie deze avond wil bijwonen, om zich aan te melden als vrijwilliger, kan zich vooraf te lefonisch in verbinding stellen met de heer Ch. Vogely, telefoon 6 23 34 of mevrouw M. Hanewinkel, tele foon 6 27 77 Patstelling De besturen van de ABS Dalton- school en gemeente onderkennen de patstellig, waarin in feite allen verliezers te melden zijn, zoals het CDA raadslid Nijkamp het uit drukte, en zijn inmiddels in onder handeling om tot een voor alle par tijen aanvaardbare oplossing te komen. Een motie van soortgelijke strekking, ingediend door Jan Metsemakers, kon dan ook worden ingetrokken. Een poging van frak tievoorzitter hennie rustenblie van Gemeentebelang, om het financiE- le plaatje van de verbouwing van de Kolschool tot twee aparte scho- ff» iwaltell rtrtg ïnM I» il RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Het Educatief Beraad heeft als nieuw bestuurslid de heer B. Zee handelaar. Zeehandelaar heeft na mens de Stichting Welzijn Oude ren zitting in het bestuur van het Educatief Beraad. Om versterking van het bestuur door iemand uit de geledingen van de ouderen was door het Educatief beraad ge vraagd. De heer J. Hesse gaf verslag van de gang van zaken bij de Basis Educa tie. Hij vertelde dat momenteel les wordt gegeven op de maandag avond en de vrijdagmorgen. Op de maandagavond krijgen zo'n tien cursisten les Nederlands-Engels en vijf mensen volgen de alfabetise ringscursus. Vrijdagmorgen wordt Nederlandse les gegeven aan acht anderstaligen, waaronder mensen uit China, Thailand, Roemenie. Aan de orde kwam ook de komst- van een aantal asielzoekers naar Holten. Verondersteld wordt dat deze mensen Nederlandse les gaan volgen bij de Basis Educatie. 'Wij willen dat best doen, maar de gel den daarvoor moeten ergens an ders vandaan komen", aldus de heer J. Hesse van de Basis Educa tie. Daarbij werd gedacht aan geld van de gemeente. Afgesproken werd dat eerst met de groep Vluchtelingenwerk contact wordt opgenomen om de zaken aangaande de asielzoekers op el kaar af te stemmen. Verder zal het dagelijks bestuur zich beraden om te komen tot een basisplan voor lichting en public relations. In september van het volgend jaar wil men starten met een nieuwe cursus voor de culturele minderhe den. Het Educatief Beraad gaat op zoek naar aanvullende financie ring daarvoor. De volgende vergadering van het Educatief Beraad is gepland op 13 december, om half acht 's avonds, in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders bekijken de mogelijk heden voor de plaatsing van een skate-boardbaan in Holten. Door een groot aantal enthousiastelin gen in Holten is een verzoek ge daan om 'ergens' een dergelijke baan op te richten. De gemeente hikt voorlopig nog aan tegen de hoge kosten, zo'n 14.000 gulden, terwijl ook de ruim te nog een probleem is, maar wijst het voorstel niet zondermeer af

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1