Zaterdag open huis in de Dorpsschool Bevrijdingsfeest zal een feest I euHsnad HMV bijt spits af in kader jumelage W£EEC maandagen' VOO Y ét geilek beVOlkhlg DEZE Brede opzet viering nationale feestdagen Holten present op eerste Kerkendag Muzikaal succes in Winterberg rn —ra» 40 jaar mmm n ga m yyrvi wwwi |U§K) HOLTEN 33 gemeenteraad 33 Bingo-avond Rejoice Zonnebloem op zoek naar hulp Inleveren copy HN Wintertijd U ontvangt esn fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuifde abonnee opgeeft. Geslaagd leuwsblad Donderdag 21 september 1989 41ste jaargang no.38 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Dorpsschool Het Holtens Nieuwsblad is deze week als het ware door spekt met verhalen over de Dorpsschool Niet zo gek, als men bedenkt dat een groot deel van de 'echte' Holtenaren, daar zes jaar op de schoolbaken heb ben gezeten. Van een man was tot nu toe niets vernomen, de ontwerper van de school archi tect Van de Bovenkamp. On langs vernam hij, dat door de onderzoekers van IJselland vraagtekens zette bij de deug delijkheid van het gebouw. Op zijn beurt zet de architect vraagtekens bij de deugdelijk heid van het -bouwkundig- on derzoek en niet te vergeten het onderhoud. Motorgeronk Het motorgeronk klonk als vanouds zondag op de Zuur- berg, maar het publiek Iaat het steeds vaker afweten. Sinds August en Henk en nu ook Jo- han Smit de gashendel voor goed hebben dichtgedraait, en het Splo-team ook nog niet in Holten rijdt zoeken de Holtena ren ander vertier op de motor crossdag. Wat er ook de laatste weken ook gezegd, geschreven en beslist wordt over de Dorps school, één ding is in elk geval zeker, de ouders van de Dorpsschool zijn niet van plan voetstoots de school op te ge ven. Zij hebben inmiddels de steun gekregen van niet min der dan 2200 Holtenaren die met hen van mening zijn dat de Dorpsschool moet blijven staan waar hij staat. Afgelopen vrijdag zochten de ou ders 'het hol van de leeuw op' en posteerden een kraam pal tegen de muur van het gemeentehuis. On der de vrolijke tonen van de aloude schooliedjes, die door de toenmalir ge hoogste klas uit het schooljaar 1970/'71 op de plaat waren gezet, een initiatief van de onvergetelijke meester Brouwer, wérd de markt- gangers uitgelegd waarom de Dorpsschool niet mag verdwijnen. Tal van oud-leerlingen waren spe ciaal naar de markt gekomen om met hun handtekening kracht bij te zetten bij het protest, gelijker tijd de gelegeneheid te baat ne mend, nog eens en kijkje te nemen in de oude fotoboeken. Vaak vond men zichzelf op de foto's terug. Een van de ouders - die liever onbe kend wil blijven - sposorde de actie en liet zelfs een reclamevliegtuigje boven Holten cirkelen. 'Behoud Dorpsschool' stond er op de recla- mesleep te lezen. De schooljeugd liet zich ook niet onbetuigd. Ge heel op eigen initiatief, zoals ons met nadruk werd meegedeeld, hadden de hoogste groepen zich beschilderd met oorlogskleuren en gewapend met vlaggen, tekenin gen en spandoeken maakten zij luiddruchtig kenbaar dat de Dorpsschool niet plat mag. De actie wordt komende zaterdag, 23 september afgesloten met een open huis. Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedere Holtenaar welkom in De ouders staan pal (voor het gemeentehuisi voor het behoud van de Dorpsschool. het schoolgebouw aan de Tuin straat. De koffie staat klaar. Men kan kijken naar oude dia's en films die gemaakt zijn van de school en van feestelijke gebeurtenissen in het dorp. Ook kan men de vele fo to's bekijken met als extra service. de mogelijkheid om deze foto's te bestellen. Voorts is er een tentoon stelling van oude en nieuwe leer middelen. Aan de jeugd is ook gedacht. Er worden een paar leuke films ge draaid en er is limonade. Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. V7. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Naar verwachting zal er komende maandag, 25 september, de nodigé belangstelling zijn voor de verga dering van de gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere Vas- telling Overzicht Vermeerdering Huisvesting basisonderwijs voor de jaren 1991,1992 en 1993. Kort- weg samengevat, de affaire Dorps- school. Ook kan men vermoedelijk de no dige reacties verwachten op de ver koop van bouwgrond aan de Lath- mer. VVD en Gemeentebelenag hebben in de commissie financiën blijk gegeven van hun ongenoe- gen. Ook het voorstel tot gestruc- j tureerde aanpak van de energiebe- j sparing in Holten werd in de ver- i schillende commissies niet al te juigend ontvangen, zodat ook daarover nog wel het nodige, ge zegd zal worden. De vergadering begint om 19.30 uur. Het Holtense gospelkoor Rejoice j organiseert op vrijdag 29 septem- ber een bingo-avond in de Kande laar. i Doel van deze avond is tweeledig: enerzijds om met een zo groot en breed mogelijk publiek een gezelli- ge bingo-avond te hebben en an derzijds om de kas van het koor enigzins te spekken, onder andere in verband met de hoge aanloop kosten. Er zijn leuke prijzen te winnen en j aan het einde van de avond wordt er nog een grote verloting gehou den. De bingo-avond begint om 19.45 uur. De Stichting Viering Nationale Feestdagen staat voor een feestelijke, maar zware taak, de viering van de bevrijding in 1990 tot een bijzonder feest te maken. Immers, menselijk ge zien, zal het de laatste mogelijkheid zijn om de bevrijders van weleer gastvrij te onthalen. Toch zullen de feestelijkheden niet alleeh toegespitst worden op de komst van de Canadese gas ten, maar staan de Holtenaren als steeds centraal. „Wij hopen dat het een grandioos feest wordt waaraan heel Holten zal meewerken. Vaker heeft de Holtense bevolking la ten blijken over veel gemeenschapszin te beschikken. Wij ho pen juist dit keer op de bevoikïng te kunnen rekenen", aldus Charles Vogeley, voorzitter van de Stichting Viering nationale feestdagen. De heer Vogely heeft tijdelijk deze taak op zich ge nomen, omdat voorzitter Gert Jan van 't Holt in het overkoe pelend orgaan Welcome Again Liberators zitting heeft geno men. Het programma is nog slechts in grote schetslijnen gereed, omdat veel afhangt van de bereidheid van de Holtenaren zich in te zetten voor het welslagen van het pro gramma. Daartoe zoekt de Stich ting Viering Nationale feestdagen de medewerking van een groot- aantal vrijwilligers. „Wij willen voorkomen, dat het een feest wordt van en voor een kleine groep mensen. Daarom doen wij een be roep op mensen, die zitting willen nemen in werkgroepen, die de ver schillende onderleden gaan uit werken. Ons comité zal zich alleen bezig gaan houden omet de cordi- natie en de grote lijnen. Het feest moet uit de mensnen zelf komen". Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18- Holten Tel. 05483-6 44 86 Het comité belegt daarvoor een vergadering op maaandag 2 okto ber in De Beister om 20.00 uur, waar nader uitelg wordt gegeven aan de globale plannen die nu ter tafel liggen en mensen welkom zijn om suggesties te doen. Zij zoekt vooral mensen, die de leiding op zich willen nemen van een van de onderdelen en daartoe voor een jaar zitting nemen in het comité. Het comité rekenkt er min of meer op, dat het dorp tijdens de be vrijdingsfeesten weer wordt ver sierd. Ook een optocht, zoals vijf jaar geleden staat weer op de plan nen. Op de herdenking op de Cana dese begraafplaats staan de kinde ren weer centraal. Voorts zullen er weer volksspelen zijn en zal het be vrijdingsbal ook niet ontbreken. „Wij kunnen al die activiteiten niet met een klein clubje organiseren, De afdeling Holten van De Zon nebloem is op zoek naar nieuwe medewerk(st)ers. Daarom wordt op donderdag 28 septem ber een informatiebijeenkomst gehouden in dorpshuis De Boschkamp aan de Tuinstraat. Tijdens de avond, die om 20.00 uur begint, kan men kennis ne men van de activiteiten van De Zonnebloem. Hoofdactiviteit van De Zonne bloem is het bezoeken van lang durig zieken, lichamelijk gehan dicapten en hulpbehoevende ouderen. Daarvoor zijn ruim 30 duizend vrijwillig(st)ers in touw. De afdeling Holten is sinds 1980 werkzaam en wil op de informatiebijeenkomst graag in contact komen met nieuwe medewerkers. Wie op 23 september niet kan, maar wel belangstelling heeft, kan con tact opnemen met het secretari aat: tel. 62192. Wellicht voor de laatste keer kan Holten de bevrijders van toen eren met een groots feest. daar hebben we gewoon te weinig mankracht voor. Bij vorige gele genheden hebben veel mensen zich ingezet voor de organisatie, en we hopen ook dit keer op medewer king". Het blijft kennelijk voor een aantal Holtenaren een probleem om tijdig de copy voor het Holtens Nieuws blad in te leveren. Ondanks her haalde mededelingen in de krant, dat de copy voor half negen 's mor gens op dinsdagochtend moet wor den ingeleverd, komt men in de loop van de ochtend copy brengen in de veronderstelling dat de slui tingstijd twaalf uur is. Die slui tingstijd geldt echter alleen voor het aanleveren van advertenties. Met ingang van de wintertijd in de nacht van 23 op 24 september zul len de morgendiensten van de Ned. Herv. kerk in Holten en Dijkerhoek weer om 10.00 uur beginnen. De aanvang van de avonddienst blijft ongewijzigd: 19.00 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed - geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 Afgelopen zaterdag hebben een twintigtal Holtenaren de eerste Nederlandse Kerkendag in Utrecht bezocht, samen met nog 16.000 mensen. Overtuigd van het idee dat er gewertk moet worden aan vrede, gerechtigheid en heel heid van de schepping zijn zij ge ïnspireerd op deze groots opgezet te kerkendag om dit idee uit te dragen. Op de Kerkendag is een bundel vredesboodschappen overhandig aan staatssecretaris Van Houwe- lingen. Ook van de plaatselijke werkgroep Conciliair Proces, be staande uit vertegenwoordigers van de drie Holtense kerken is zo'n boodschap overhandigd. De werk groep gaf onder andere in deze boodschap mee: „God liefhebben en de naaste als onzelf, is dat niet het grote gebod?. Woorden waarmee Jezus de wet sa mengevat heeft; woorden waaruit Ingrid Wibbelink slaagde aan het Riva te Arnhem voor Z verpleeg kundige. Ingrid is werkzaam in Groot Schuilenburg in Apeldoorn. we als christen dienen te leven. En wij doen wel zo ongeveer het tegen over gestelde. Ook vanuit ons land wordt er aan meegewertk dat de spanning tussen oost en west op het terrein van oorlog en vrede ge handhaafd blijft. Kernwapens wor den toch gemoderniseerd; de be wapening, slokt miljarden guldens op. Enorme hoeveelheden grond stoffen en engergie worden er aan verkwist. Nucleaire fabrieken ver vuilen de aarde. In plaats van een rechtvaardiger verdeling van de aardse goederen en in plaats van herstel van de schepping worden alle middelen die daartoe aange wend zouden kunnen worden, in een op louter wantrouwen geba seerde bewapeningswedloop geïn ventariseerd. De bevolking wordt lichtelijk in slaap gesust, omdat men denkt dat er vrede is. Maar het is een vrede die veel te kostbaar is. Ons milieu naar de knoppen, een schrijnende armoede bij een groot deel van de wereldbevolking, een aarde die in één klap vernietigd kan worden. Kunnen we met die schijnvrede le ven en God onder ogen komen en onszelf tegelijkertijd nog christen noemen"? In het kader van de jumelage met het Duitse Winterberg heeft de Holtense Muziek Ver eniging (HMV) de spits afgebe ten. Zij is, als eerste Holtense vereniging, te gast geweest in het Sauerland. De uitnodiging was te danken aan het zestigja rig bestaan van het Tambour- korps St. Jacobi Winterberg. Dit jubileum werd gevierd met een groot muziekfeest, waar aan ook HMV haar zeer gewaar deerde medewerking verleen de. Zaterdagmiddag, bij aankomst in Winterberg, werd het Holtens gezelschap welkom geheten door burgemeester Schnorbus, voor .wie dit één van de laatste officiële optredens was. Burge meester Schnorbus gaat name lijk over veertien dagen met pensioen. Voorzitter Johan Meijer beant woordde de welkomsspeech en bood hierbij het jubilerende St. Jacobi een geschenk aan. De middag werd verder gevuld met een muzikale rondwandeling door het dorpscentrum waar aan veertien orkesten, kapellen en drumbands deelnamen, die daarna beurtelings te horen wa ren tijdens een optreden in de Stadthalle. In diezelfde zaal volgde 's avonds een feestelijk concert, gegeven door een gemengd koor, de Stadtkapelle, het jubi lerende St. Jacobi (allen uit Winterberg) en HMV. De Holte naren kregen hier de kans hun muzikaal register open te trek ken en dat dit door het publiek werd gewaardeerd bleek uit de ovatie die hen ten deel viel. Te meer verheugend omdat het or kest onlangs aanvulling heeft gekregen van een aantal jeugd leden. De avond werd besloten met een gezellig samenzijn waarbij tot in de kleine uurtjes gedanst kon worden, waarvan de Holtense muzikanten uit bundig gebruik maakten. De volgende morgen was er on der leiding van een VW-gast- vrouw de mogelijkheid iets meer te zien van de prachtige omgeving, 's Middags w:erd de door de gemeente Holten ge schonken boom bewonderd en daarna werd de terugreis aan vaard. In de wetenschap een goede bijdrage te hebben gele verd aan het partnerschap Hol ten-Winterberg kan de Holtense muziekvereniging terugzien op een zeer geslaagd weekend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1