'Ik hou van Holland' zingt Pajo Kolaric Privacy is gewaarborgd bij conversie bevolkingsregister Holtens Nieuwsblad, Zij zoeken hun moeder Veel oud-strijders weer naar Holten Automatisering voor eind dit jaar gereed Jeugddienst Zwembad bij mooi weer langer open Vrijstelling aan banden Boschkamp zoekt leden Ais u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS u ontvangt een fraaie Parfeer-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 31 augustus 1989 41ste jaargang no.35 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Paarden Holten staat bekend als een dorp van paardenliefhebbers, maar velen zal het onbekend zijn dat de familie De Weerd met hun Fjordenpaarden tot de Europese top behoren. Komen de zaterdag kan men ze aan het werk zien met dit bijzondere paarderas tijdens de lange af standswedstrijd over de Hol- terberg. Kamelen Als volleerde woestijnbewo ners klommen zaterdagavond de bewoners van Splo op een viertal kamelen als afsluiting van het School-en Volksfeest. Velen hadden voor deze gelege neheid thuis de linnenkast ge plunderd om gehuld in lakens, toch maar zo authentiek moge lijk aan de start te komen. Toen de Joegoslavische gasten aan het slot van het koffieconcert zondagmorgen in de Aula van de Scholengemeenschap het Ik hou van Holland aanhieven, hadden de organisatoren van het bezoek van Pajo Kolaric, de supportersvereni ging van HMV het even te kwaad. Een daverend applaus klonk op en men ontkwam niet aan een herha ling, waarbij de aanwezigen uit vol le borst meezongen. Het koffieconcert was het voor proefje voor de muzikale happe ning, die vrijdagavond 1 septem ber in de Kandelaar zal worden ge houden. paaraan zullen meewer ken de Holtense Muziekvereniging en het Holtens mannenkoor. De optredens van HMV en HMK zul len slechts een klein onderdeel vor men van de avond om de Joegosla- ven een kleine adempauze te ge ven. Zondagmorgen genoten al velen van het eerste optreden van het Joegoslavisch folkloristisch en semble. Onder hen de nieuwe rec tor van SGH de heer van Midner- houd en echtgenote en een verte genwoordiging van het gemeente bestuur. De locoburgemeester van Osijerk, Zvonko Anderluh was met Pajo meegereisd. Het programma bestond voor de pauze uit een mix van verschillende folkloristische liedjes en evergrëens. Het pro gramma na de pauze bestond uit zang en dans. Als laatste nummer werd het bekende Jougoslavio ge speeld en gezongen waarbij men een in een lange rij al dansend door de aula ging. Verschillende aanwe zigen werden van hun plaats ge haald om mee te doen, zodat er en Het koffieconcert van Pajo Kolaric was een geslaagd, voorproefje t het concert van vrijdagavond. ware verbroedering ontstond. Dinsdagmiddag werden de Joego slavische gasten ontvangen het gemeentebestuur. Op zondagavond 10 september zal in de Gereformeerde kerk een jeugddienst worden gehouden, aanvang 19.15 uur. Thema van deze dienst is: Je medemens ?oek hem ook hier. Muzikale medewer king wordt verleend door het Jon gerenkoor Jubilation uit Nij verdal. Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrietërrein „De Haar" De bevolking kan rekenen op afdoende bescherming van de privacy bij het overzet ten van de persoonsgegevens uit het bevolkingsregister op microfilm. Dat deelde burge meester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard maandagavond mee op vragen van de raads leden H.J. Dul (CDA) en J. Metsemakers (PvdA). De persoonsgegevens die nu nóg opgeslagen zijn in kaartenbakken, zullen in het kader van de automa tisering straks in de computer gaan. Een en ander moet op 1 janu ari 1990 gereed zijn. Voor de con versie van de bevolkingsgegevens werd aan de raad een krediet ge vraagd van 47.000 gulden. De op dracht wordt verleend aan Compu terdiensten Oss (CBO). De burgemeester verzekerde de raadsleden, dat de uiterste zorg vuldigheid betracht wordt bij het venverken van de gegevens en dat „niet meer of minder, dan wat nu op de persoonskaarten staat" inge voerd zal worden in het nieuwe sy steem. De gemeente zal zorg dra gen voor het vervoer van en naar Oss van de gegevens. Vooraf krij gen de raadsfracties de contracts bepalingen op schrift, zodat men volledig op de hoogte is van de gang van zaken. Raadselen Volledig op de hoogte zijn inmid dels ook de raadsleden over de ver dere invulling van het komplan noord, het terrein van het voorma lige gemeentehuisje en het Mengu- nie terrein. Voor de publieke tribu ne werd evenwel maandagavond in raadselen gesproken toen het socialistische raadslid mevrouw W. Dijkgraaf van der Hart namens haar fraktie meedeelde nu in te stemmen met het voorbereidings- besluit voor het komplan noord. Dat was in beslotenheid van de commissie Ruimtelijke Ordening ter inzage gegeven. De PvdA ont hield zich toen van stemming, maar bleek na inzage wel goedkeu ring te kunnen geven. Burgemees ter Van Rappard verklaarde des gevraagd later, dat op verzoek van een perticulier. de eigenaar van een deel van het terrein, de plan nen voorlopig buiten de openbaar heid worden gehouden. De raads leden deden er .verder het zwijgen toe. Verlegen Het gebeurt niet vaak dat het college van b en w om woorden ver legen zit, maar de VVD zorgde maandagavond ervoor dat men achter de bestuurstafel het ant woord schuldig moest blijven. Als kleine oppositiefraktie was het de VVDers al eerder een doorn in het oog, dat zij nauwelijks betrokken zijn bij de besluitvorming. Nu kre gen zij hun kans door gebruik te maken van een verordening in de gemeentewet, waardoor het moge lijk is dat door tegenstemmen van een-vijfde deel van de raad een be sluit kan worden opgehouden. De VVD maakte gebruik van het recht om een gedeeltelijke wijzi ging van het bestemmingsplan buitengebied op te houden, een persceel grond, waarop een boer derij en twee schuren op de hoek van de Larenseweg en Pastorie straat, waar dierenarts S. Minema zijn woonhuis/praktijk zal vesti gen. Dit gedeelte zal er zijner tijd deel uitmaken van het plan Lu- kensveld. De WD voelde er weinig voor om nu alvast in te stemmen Een groot aantal Canadese oud strijders zal volgend jaar aan wezig zijn bij de herdenking van de bevrijding. Gezien de leeftijd van de oud-strijders, zal het ver moedelijk de laatste keer zijn dat op grootscheepse wijze de bevrijders van toen geëerd kun nen worden. Hoewel de laatste details nog geregeld moeten worden, staat al wel vast dat ook dit keer Hol ten een belangrijke taak zal ver vullen bij de bevrijdigsherden- king, die op 4 mei zal plaats vin den op de Canadese begraaf plaats. Op 5 mei zullen de Canadesen meerijden in een grote bevrijdingstocht naar En schede. Om alle Canadese gasten (ei worden zo'n 350 oud-strijders plus echtgenotes verwacht) te huisvesten, heeft burgemeester Van Rappard in zijn hoedanig heid als burgemeester van Hol ten namens de Stichting Thank you Veterans medewerking ge vraagd aan gemeenten in de omgeving om de gasten onder dak te verlenen. In het Holtens Nieuwsblad var 6 september hopen wij uitge breid op de bevrijdingsherden king teruer te knnn#»r. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 Eindelijk weten we waarom die drie varkens op het bordes van het gemeentehuis zo onrustig om die paal heen kijken: ze zijn hun moeder kwijt! Kees Bos mocht gedacht hebben drie onafhankelijke varkens te hebben geschapen, maar sinds kort weten wij beter. Hun moeder is achtergebleven in Duitsland, in de grensplaats Gronau om precies te zijn. Daar staat zij al zoekend om zich heen te kijken in het centrum van Gronau vlak voor de parochiekerk St. Anthonius, samen het de heilige Anthonius, de schutspatroon van Gronau. Anthonius en zijn varken zijn afkomstig uit Egypte waar zij leefden om streeks het jaar 400. Na een wel zeer lange tocht zijn zij in 1989 neergestre ken voor de parochiekerk ter herinnering van het 450 jarig bestaan van de Anthoniusparochiê. Het is op de foto niet duidelijk te zien. maar Gronau heeft meer overeen komsten met Holten dan allen de varkens. Jarenlang teisterde het ver keer van de Bundesstrasse van de Hollandse grens naar Munster het stadje, totdat er een rondweg werd aangelegd. Aanvankelijk bleef het nare grijze betonlint, met aan weerszijden een smal trottoir, door het centrum gehandhaafd maar sinds vorig jaar heeft men de zaken fiks aangepakt en het grijze beton 'kamerbreed', om het zo maar eens uit de drukken, vervangen door gezellige rode straatbekleding, terwijl sfeervol le straatlantaarns deel uit maken van het nieuwe straatmeubilair Wel licht, als het gemeentebestuur nog eens een bezoek brengt aan Winter berg, dat men via de grenspost Glanerbrug naar Duitsland kan rijden en dan de reis even onderbreken in Gronau om met eigen ogen te zien heo een men over de 'poal' de reconstructie van het centrum hebben aange pakt. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 met de wijziging, omdat daarmee de bevoegdheid over de invulling van het plan Lukensveld bij het college van burgemeester en wet houders zou komen te liggen en niet bij de raad. Larenseweg De gemeenteraad stemde in met een krediet van 730.000 gulden voor de verbetering van de riole ring in het tweede deel van de La renseweg, nadat wethouder Wes- terik had toegezegd, dat de voor stellen voor de reconstructie van de Larenseweg in de vergadering van B en W besproken zou worden, zodat op korte termijn daarover voorstellen te verwachten zijn. Bij de rioleringswerkzaamheden zul len de supermarkten Aldi en Cl000 voor bevoorrading bereikbaar blij ven. Indien de middagtemperatuur vol gende week stijgt tot 22 graden, zal zwembad Twenhaarsveld nog een week op de normale openingstij den geopend zijn. Het schoolzwem men zal dan ook nog een week doorgang vinden. De warmwater kraan naar het waterpolobasin zal evenwel na zaterdag worden dicht gedraaid. Zijn de weersvooruit zichten van dien aard, dat de tem peraturen laag blijven, zal het zwembad zaterdag worden geslo ten. Het college van burgemeester en wethouders zal uiterst terughou dend reageren op verzoeken om ontheffing van het berijden van zandwegen op de Holterberg. Dat deelde wethoduer Westerik mee naar aanleiding van verzoeken van de organisatoren van de Lange Af- standwédstrijd voor paarden, die komende zaterdag wordt gehou den en de club van kleiduiven- schieters, die twee maal per jaar op de Holterberg hun sport bedrijven. Slechts voor het vervoer van mate rieel, dat niet op andere wijze ver voerd kan worden krijgt men vrij stelling. Op initiatief van een groepje Hol tenaren wordt in het dorpshuis De Boschkamp begonnen met een kaartclub. Liefhebbers van kruis jassen, jokeren of klaverjassen worden uitgenodigd zich te laten inschrijven voor deze nieuwe club, die de naam Kaartclub De Boschkamp heeft gekregen. De kaartavonden vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. Er zullen in totaal zo'n 30 avonden per jaar worden gehou den. Ook zal er een aantal keren per jaar gekaart voor 'prijzen' en wordt het seizoen afgesloten met een gezellige avond voor alle leden. Opgave kan geschieden op maan dag 4 september 's middags van 14.00-17.00 uur en 's avonds van 19.00-21.00 uur in de ontmoetings ruimte in het dorpshuis. Tevens tij dens de open dag op 31 augustus kan men zich in laten schrijven. Bij inschrijving wordt een inleg- geld van 15,- gevraagd voor het hele seizoen en daarnaast een con tributie van 2,50 per avond. Bij voldoende belangstelling wordt de eerste kaartavond gehouden om woensdag 20 september.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1