Zum Hoolter Bock klinkt als een klok Holtens Nieuwsblad Holten in de startblokken voor groots sportevenement Vuurwerk besluit Holtens Wijnfeest Fokveedag Espelo gaat door ondanks de melkerskoorts Dorp zaterdag geheel in ban van triathlon BON Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLENS Spitsuurbus van Holten naar Hengelo U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Woning voor asielzoekers Winkels open tijdens triathlon -IjjidJXjk Provinciale PvdA- campagne naar Holten SGH boven landelijke prognose Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 augustus 1989 41ste jaargang no.33 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Boeren De Open dag voor land en tuin bouw, waarbij een zestal Hol tense bedrijven een dagje gast vrij de deuren van hun bedrijf open zette voor de vakantie gangers, trok dit jaar niet min der dan 400 bezoekers. Paarden De paardenfokvereniging Hol- batheo kan terugkijken op een geslaagde paardekeuring. De kwaliteit was uitstekend en ook de publieke belangstelling was boven verwachting. Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" Afgaande op de generale re petitie, die zondagmiddag werd gehouden in Het Trepf- punt in Espelo, kunnen we dinsdagavond 22 augustus rekenen op een zeer span nend Hoolter Songfestival. Begeleid door het uitsteken de orkest Fantasy kwamen de deelnemers zondagmiddag voor het eerst in actie. En het klonk uitstekend, ondanks de toch geringe ruimte. In totaal zijn er vijftien deelnemers aan deze tweede editie van het Hoolter songfestival, waarvan een vijftal uit Holten. Ook de winnares van vorig jaar Elly Ilbrink is weer van de partij. Uit Holten komen de Splo-girls, de Hoolter Rocking Sis ters, Joke Vruggink, De Te'Roela's en het Holtense showorkest WAB. Het programma op deze aflevering van Zum Hoolter Bock, dat geor ganiseerd wordt door de Holtense Boerendansers begint al om 19.00 uur met een optreden van het showorkest Fantasy. Om 20.00 uur komt het bekende Holtense duo de Hoolter Jacksons met gezellige ac- cordeonmuziek. Om 20.15 uur is er een unieke demonstratie door Evert Wissink. Deze weldoorvoede man, zal eieren gaan vangen met Met ingang van de nieuwe bus dienstregeling op maandag 28 au gustus zal de OAD een sneldienst op de lijnen Holten-Goor-Hengelo en op het traject Goor-Hengelo la ten rijden. Op 23 oktober ver wacht OAD te kunnen beginnen met een sneldienst tussen Goor- Hengelo (industrieterrein Twen tekanaal) en Enschede (Universi teit Twente). Vanuit Holten vertrekt de nieuwe spitsuurbus 's morgens om 07.40 uur vanaf het busstation aan de Burg. v.d. Borchstraat. Tot de af slag naar de Al zullen alle halten worden aangedaan om vervolgens via de Al te rijden tot de afslag Goor. Vandaar gaat het via de pro vinciale weg S 15 naar de OAD ga rage in Goor waar men kan over stappen op de sneldienst. die via Goor naar Hengelo gaat. 's Avonds vertrekt de bus om 17.00 uur rich ting Holten. Bij ingang van de nieuwe dienstre geling zullen de vertrektijden van de bussen van en naar Deventer in de avonduren worden gewijzigd. Naar Deventer zullen vanuit Hol ten de bussen na 19.00 uur vijf mi nuten eerder vertrekken; vanaf Deventer vertrekken de bussen 's avonds vijf minuten later. de mond. Hij haalde met zijn stunt reeds de Veronicatelevisie. Wis sink zal later op de avond een van de deelnemers zijn aan het song- festvial met een hand-trompet- nummmer. Om half negen zal de eerste deelne mer van het Songfestival op het podium verschijnen. De volgorde is bepaald bij loting. De deskundi ge jury, met daarin een aantal Bo bo's uit Holten staat onder leiding van de Bob Weijel, directeur van het Enschedese artiestenburo BVM. Omstreeks kwart voor tien krijgt de jury de gelegenheid zich terug te trekken voor beraad en zal het showórkest Fantasy de pauze Henk Meuleman zal bij het songfestival ongetwijfeld veel succes oogsten met zijn 'kattenlied' opvullen totdat om kwart over tien de Amsterdamse artieste Renée de Haan zal optreden. Om elf uur zal de voorzitter van de jury de win naar of winnares bekend maken, waarna uiteraard een solo-optre den van de winnaar het program ma zal besluiten. Zonder overdrijving kunnen we stellen, dat Holten aan de vooravond staat van een groots sportevenement Ko mende zaterdag zullen in to taal 450 deelnemers aan de start verschijnen van de Hol tense triathlon, het absolute maximum en er staan nog 70 kandidaten op de wachtlijst. Om alles- in goede banen te leiden is een strakke organi satie vereist, die in goede handen is van de Stichting Triathlon Holten en die wordt ondersteund door sv Holten, afdeling atletiek. Wielervere niging Holten, Zwemclub Twenhaarsveld, MAC De Hol- terberg, De Bergvliegers en dit jaar voor het eerst OKIA. Naast de verenigingen wer ken mee de EHBO, Rode Kruis en diverse bedrijven, instel lingen en particulieren. In to taal kan de Stichting rekenen op de medewerking van zo'n 300 vrijwilligers. De deelnemers worden zaterdag morgen opgevangen op Kalfster- mansweide waar het checkpunt is. Alvorens het dorp in te gaan wordt een rondje over de Borkeld gereden. Het loopparkoers in het centrum gaat via de Oranjestraat, Zandvoort- spad en Aalpolsweg. Daar staan ook diverse tenten waar de deelnemers zich kunnen omkleden. Dan wordt er verza meld en gaat het onder begeleiding naar het zwembad De fietsen wor den daar gestald in een afgesloten ruimte. Daarna wordt men op nieuw opgevangen in een voorstart om te controleren of iedereen er is. Om elf uur zal de eerste groep voor de kwart triathlon recreanten het De Commissie Verkoopbevorde rende Aktiviteiten van de Holten se Handelsvereniging heeft na een wat regenachtige Blij-dat-ik-rij markt aan het begin van het zo merseizoen voor donderdag 21 september opnieuw een avond vullende activiteit op het pro gramma gezet. De Smidsbelt en omgeving zal die avond geheel in het teken staan van een Wijnfeest. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 De Smidsbelt zal omgetoverd wor den in een buitenlandse sfeer, met wijn als centraal thema. De onder nemers die direct met dit thema te maken hebben zullen een plaats krijgen op het plein. Life-muziek De Dorpsstraat/Oranjestraat wordt weer afgesloten voor het ver keer vanaf Het Klavier tot Garage Schuppert. In het afgesloten deel zullen eveneens marktkramen worden geplaatst. Tijdens de markt is er life-muziek, die aange past zal zijn aan het Wijn-markt- thema. De markt begint om 18.00 uur en zal duren tot 22.00 uur. Om ook het publiek aan het eind van de avond te trekken, zal er tussen 22.00 en 22.30 uur een daverdend spektakel Smidsbelt plaats vinden, waar de bevolking van Holten nog lang over zal napraten. De VVV van Winterberg zal even eeens op de markt aanwezig zijn. Zij reageerden heel spontaan op de uitnodiging van de Holtense Han delsvereniging. Het zal voor Hol ten vermoedelijk een van de eerste kennismakingen zijn met deze partnergemeente. Vuurwerk Jo IJzerman van de commissie hierover: „Het zal een spraakma kende afsluiting worden van het zomerseizoen. De plannen zijn nog niet helemaal ingevuld, maar wij denken aan een een groots vuur werk tot besluit van de avond, dat afgestoken zal worden op het par keerterrein van Albert Hein". water in gaan voor de veertig baan tjes zemmen. Om half twaalf start de voor Holten belangrijke groep kwart triathlon, met daarin alle Holtense heren.Om 12.00 uur start opnieuw een groep voor de kwart triathlon recreanten. De eerste deelnemer aan de achtste triath lon gaat om 12.30 uur in het water met in die groep de Holtense da mes. De achtste triathlon zwemt 20 baantjes. De wedstrijdeelnemers voor de Super Prestige Cup komen om 13.30 uur aan de start. Als enige Holtenaar is daarbij vertegen woordigd Han Muizebelt. Om twee uur start dan de laatste groep wed strijddeelnemers kwart triathlon. Na het zwemmen gaan de deelne mers in looppas naar het fietspar- jours, ondertussen eventueel nog snel even omkleden. Het fietspar- cours voert de deelnemers over de Borkeld, waar twee of vier ronden van elf kilometer moeten worden afgelegd. In de laatste ronde gaan de deelnemers vanaf de Borkelds- weg rechtdoor (bij loodje) over het fietspad langs de Markeloseweg, het tunneltje onderdoor en dan met hoge snelheid via de Oranje straat en Dorpsstraat naar het wis- selpunt achter de firma Beltman. Daar gaan de loopschoenen aan en gaat men op weg voor twee of vier ronden van elk 2,5 km via Dorps straat, Smidsbelt, links langs ge meentehuis, Kerkstraat, Bos kampstraat, Tuinstraat, Bushof straat. Schoolstraat, Rörinkspad voor de bibliotheek langs, Pasto riestraat af naar beneden. Dan Zandvoortspad op naar de Aal polsweg waar een gemene klim ge nomen moet worden en via Oranje straat en Dorpsstraat bereikt men de Smidsbelt waar de finish is. Rondom de Smidsbelt wordt een randgebeuren opgebouwd, waar de sponsors, de promotiestands en tal van andere organisaties een plaatsje vinden. Daarnaast wordt er een gezellig terras ingericht voor een hapje en een drankje. Ook wordt er een bloemenstand inge richt waar men een bloemetje kan komen voor de deelnemers aan de triathlon. Geluidsverbindingen Vanaf de Smidsbelt is het wed strij dgebeuren goed te volgen, want er is een speciaal geluidsver huurbedrijf ingeschakeld om de geluidsverbindingen te verzorgen. Niet minder dan drie commentato ren zullen de toeschouwers op de hoogte houden van het wedstrijd verloop. Rond de klok van 12.30 uur worden de eerste deelnemers in het dorp verwacht. Onder de deelnemers de winnaar van de afgelopen twee jaar, Mark Pessink en Peter Zijderveld, de oud profwielrenner en het snel op komende talent Eimbert Venden- bosch. Bij de wedstrijdatleten ook Han Muizelbelt en Jannie Vasters. De strijd bij de Holtens heren zal vooral gaan tussen Mies Baltus, Wim Tulier en Jan Metsemakers. De aankomst van de eerste deelne mer wordt verwacht omstreeks kwart voor twee. De finish van de eerste wedstrijdeelnemer kan te gemoet worden gezien omstreeks 15.25 uur en de laatste deelnemer wordt aan de finish op de Smids belt verwacht om zes uur. De Stichting Triathlon Holten verzoekt de mensen die aan het parcours wonen de auto's vrijdag avond zoveel mogelijk van het parcours te verwijderen en zater dag huisdieren en kinderen goed in de gaten te houden. Het publiek wordt verzocht gebruik te maken van de speciale oversteekplaatsen ïn zoveel mogelijk lopend of met ie fiets te komen zodat er parkeer ruimte is voor de mensen die van buiten komen, want er wordt ge rekend op veel belangstelling. Ondanks de melkerskoorts, die er voor gezorgd heeft dat veel fok- veedagen in de provincie geen doorgang vonden, gaat de 29e fok veedag in Espelo op zaterdag 19 augustus wel door. Dit jaar wordt het evenement gehouden op het terrein van de maatschap Boode- Steging, Okkenbroekseweg 1, aan vang 's morgens 09.30 uur. De keurng omvat het oude gebied van de VVB Holten en omstreken. Alle 160 dieren zijn onderzocht door de Gezondheidsdienst voor dieren op melkerskoorts en negatief bevon den. Tevens wordt op het terrein de keuring van de Kalverenopfok- club gehouden. Het bestuur is verheugd dat de op gave dit jaar nog groter is dan vorig jaar. Dit is vooral te danken aan een aantal nieuwe inzenders. Er komen tien bedrijfsgroepen en een groep fokfamilies in de ring. De invloed van HF bloed wordt groter, want een-vijfde deel voert al meer of minder HF bloed. Vooral de invloed van de Ramandale Re- gal Red is hier groot. Ruim twintig dochters zullen in de ring verschij nen. Dat deze HF stier in Holten goed fokt, bleek onlangs wel op de Regionale Fokveedag in Olst waar de dochtergroep van deze stier op één na uit Holtense koeien be stond. Per 1 september kunnen de eerste asielzoekers in Holten worden on dergebracht. Het gemeentebe stuur zal op verzoek van de Stich ting Vluchtelingenwerk Holten, de vier-slaapkamerwoning aan de Verzetstraat 59 in gereedheid bren gen. De woning, die eigendom is van de woningbouwvereniging Onze Woning, zal volledig worden ingericht. Het geld daarvoor wordt beschikbaar gesteld door het mi nisterie van WVC. Per 1 oktober en 1 november zullen nog twee woningen voor asielzoe kers beschikbaar komen, zodat uiteindelijk twaalf vluchtelingen in Holten kunnen worden onderge bracht. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii In verband met de Triathlon, raadt de Holtense Handelsver eniging het publiek aan, zoveel mogelijk de boodschappen te halen voor zaterdagmorgen elf uur dan wel op vrijdag. Alle winkels zijn zaterdag wel op de normale tijden open, maar de kans is groot, dat door het vele publiek dat verwacht wordt,' een aantal winkels moeilijk be reikbaar zullen zijn. Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18-Holten Tel. 05483-6 44 86 Partijvoorzitter Marianne Sint zal zaterdag 19 augustus een van de deelnemers zijn van de provin ciale start van de verkiezingscam pagne van de Partij van de Arbeid. Samen met provinciale kopstuk ken uit de partij en de plaatselijke partijleden, zal zij een meefietsen in de eerste verkiezingsfietstocht van de socialisten. Mevrouw Sint zal fietsen tussen Goor en Rijssen. Tijdens de eerste verkiezings- tocht zal ook Holten worden aan gedaan. De route gaat via de Kol- weg (vanwege de triathlon), en het Beukenlaantje naar de Holterberg. Daar zal bij het mogelijke lokatie voor de golfbaan halt worden ge houden en zal een onafhankelijke deskundige op milieugebied zijn oordeel geven over de Holtense plannen voor een golfbaan. Naar verwachting zal de aankomst op de Holterberg omstreeks 12.00- 12.30 uur zijn. Vandaar gaat de ka ravaan terug richting Markelo en Diepenheim om vervolgens weer naar Goor te rijden. In de komende weken tot de verkiezingen zal ge durende twaalf dagen worden ge fietst, iedere dag over afzonderlijke routes. De verkiezings-fietskara- vaan wordt dagelijks vergezeld door de rode campagnebus, die te vens fungeert als bezemwagen. Ouderen die deze campageactivi- teit willen meemaken, kunnen ook van deze bus gebruik maken. De Scholengemeenschap Holten kan het komende schooljaar reke nen op ongeveer 1520 leerlingen. Dit aantal ligt slecht een tiental leerlingen lager dan vorig jaar.Dat zijn er aanmerkelijk meer dan in de landelijke prognoses wordt aange geven. Met deze prognoaee onder scheidt SGH zich van andere scho len in de omgeving. Afhankelijk van het aantal brugklassers, zal er vermoedelijk gestart worden met dertien brugklassen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1