Holten succesvol op fokveedag Olst Espelose feest wordt dit jaar: 'kort, mar heavig' Pajo Kolaric te gast in Holten WEEK DEZE Holtenaren ook welkom als deelnemers Vakantie- plezier SoCuWe Programma Recreatiewerk Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Veel deelname voor keuring Holbatheo Er is van alles te doen in De Schure Holtens NiedüsMad Donderdag 10 augustus 1989 41ste jaargang no.32 Abonnementsprijs f 38.73 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 De Poppe Net geen Holten, maar toch zeer nauw verbonden met de Holtense gemeenschap Is café restaurant de Poppe. Heel wat Holtenaren hebben in dat eta blissement hun bruiloft ge vierd en de carnavalsvereni ging de Fienpreuvers is er kind aan huis. Om plaats te kunnen bieden aan alle gasten wordt in september begonnen met de bou w van een nieuwe feestzaal. Waar kwaliteit Kinder kost daa o denkt RSJSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Ook in de week van 12 tot en met 19 augustus worden in de tent op de Borkeld door het Interkerke lijk Recreatiewerk dagelijks weer activiteiten georganiseerd voor vakantiegasten en Holtenaren. Het programma dat deze week in het teken van dieren staat ziet er als volgt uit: zaterdag 12 augustus: 20.00 uur, Open avond (gratis); zondag 13 augustus: 10.00 uur, kampdienst, voorganger ds. Waar denburg; maandag 14 augustus: 19.00 uur, gecostumeerd volleybal, 1,-); dinsdag 15 augustus: 14.30 uur, Vang het dier (bosspel),(/1,-); woensdag 16 augustus: 22.00 uur, Dierengeluidenspel 1,-); donderdag 17 augustus: 14.30 uur. Levend ganzebord 1,-); 21.00 uur, kampvuur brood bakken 1,0); vrijdag 18 augustus: 14.30 uur, Vos senjacht (ƒ1,-); zaterdag 19 augustus: 20.00 uur Open avond (gratis); zondag 20 augustus: 10.00 uur kampdienst, voorganger Joke Kolkman. Van maandag Vm vrijdag is er kin dermorgen van 10.00 tot 12.00 uur kosten 0,50. De kampleden zijr Annie, Karin, Sissy, Juliette en Je annet. Driemaal is scheepsrecht gold op woensdag 2 augustus zeker voor de veeteeltstudieclub Holten, die voor het derde achtereenvolgende jaar op de fokveedag in Olst de zege bij de veeteeltstudiegroepen in de wacht sleepte. Onder meevallende weersomstan digheden werd de fokveedag in Olst gehouden, die dit jaar zo'n 270 inzendingen kende. In verband met de melkerskoortsproblema- tiek wat minder dan andere jaren, maar gelukkig kon de fokveedag doorgang vinden en dat kan dit jaar jammer genoeg niet van elke fokdag gezegd worden. Op de individuele keuring waren 40 dieren uit Holten aanwezig, waarvan 36 een eerste prijs behaal den. Hiervan zelfs negen stuks op een IA of 1B plaats. Na dit onderdeel volgde de keuring van de veeteeltstudiegroepen, waarvoor zich vijf groepen hadden ingeschreven. Holten werd vlot op kop geplaatst. De jury omschreef de groep als: „een zeef uniforme groep, zeer goed ontwikkelde mal- 'se typische dieren met dooreenge- nomen zeer goede uiers en benen, die het dubbeldoel zeer goed uit dragen". Tweede werd Zuid West Salland, gevolgd door Heino, Dalfsen en Raalte. Het totale oor deel van de jury luidde: „goede groepen uit uitlopende kopgroep". De keuring van de bedrijfsgroepen 4-tallen leverde een 1B plaats op voor de groep van J. Veneklaas, met als omschrijving: „uniforme groep gezonde koeien met goede uiers, iets kortbenig. In dezelfde rubriek een 1F plaats voor mts Bosman die een vrij uniforme groep normaal ontwikkelde koeien met iets langere spenen toonde. Bij de 5-tallen toonde de mts. Sche- perboer twee groepen waarvan de jonge groep een IA plaats behaal de. Het was volgens de jury een uniforme groep zeer goed ontwik kelde jonge koeien met goede uiers en passende bespiering. De tweede groep behaalde een 1D plaats. De demonstratie dochtergroepen van stieren was als volgende pro grammapunt een grote pubheks- trekker. Geschowd werden groe pen van Toppop, Nicolaas en Re- gal Red met als bijzonderheid dat deze laatste groep op één na uit al lemaal Holtense koeien bestond. Het sluitstuk van de fokveedag vormde de kampioenschapskeu ring, waarbij twee Holtense koeien zegenvierden. Bij de junioren viel de eer te beurt aan Beetha 37 ET, een Regal-dochter van mts Sche- penboer. Kampioene midden groep werd Olga 286, vader Lance lot, eigenaar mts Schrijver uit Ter- wolde. Tot slot was de kampioen stitel bij de senioren weggelegd voro Corrie 27, een Walter-dochter van J. Veneklaas. Fokveedag Espelo Al met al kunnen de Holtense in zenders terug zien op een geslaag de fokveedag. Gezien de prestaties Zo tegen het eind van de schoolvakanties wordt de buurtschap Espelo weer wakker uit de zomerslaap, de traditionele School- en volksfeesten staan weer voor de deur. Als vanouds wordt het feest gevierd op de laatste vrijdag en zaterdag van augustus. 'Kermis' is in de buurtschap een feest van herinnering en verwachting. Men leeft er wekenlang naar toe. Het feest gaat dit jaar van start onder het motto 'Kort, mar heavig'. Het begint net als andere jaren met de opvoering van de revue Splo lot zich wier höm, op vrijdag 25 augustus. Het is voor de 15 e keer dat de reveu wordt opgevoerd. Als de voortekenen niet bedriegen wordt het dit jaar een prima revue, die zeker langer zal zijn dan vorig jaar. Gelukkig is er in de afgelopen tijd genoeg voorgevallen, zodat weer velen in het 'zonnetje' gezet zullen worden. Veel vrije tijd is er in gaan zitten in het schrijven en re peteren van de revue, die geheel opgevoerd zal worden dooo eigen mensen in plaats van duurbetaal de professionals. De entree voor deze avond bedraagt vijf gulden in clusief een een klein Sploder Feest na, op muziek van Sweet Light. De optocht op zaterdagmorgen, zal na de fantastische optocht van 1988, nauwelijks voor verbetering vatbaar zijn, vooral als men ook nog nagaat dat krap zes maanden geleden heel Espelo in de weer was voor de carnavalsoptocht. Men moet nu voor de derde keer binnen het jaar wéér versieren, maar in Splo is niets onmogelijk. Voor al deze inspanningen zou het natuur lijk grandioos zijn als de Hooi ter bevolking massaal zou uitstromen naar Espelo om hier de optocht om half tien te bekijken. Het vertrek is Ais lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 bij de paralleweg bij de Bosschool. Na de optocht zijn er de kinderspe len en tractaties. Het eigen draai molentje uit de buurtschap is na een grondige revisie ook weer pre sent, evenals het luchtkussen. Draaien en huppelend uiteraard kosteloos. Volksspelen 's Middags zijn er de traditionale Volksspelen. Door de kleinere jaar gangen van na de zestiger jaren valt er nu wat minder deelname te verwachten. Het jaar 1988 was wat betreft deelname een dieptepunt. Door meer variatie in de spelen en er op rekenend dat ook ouderen zich zullen opgeven, hoopt de com missie toch wat meer deelnemers te trekken. Ook teams en deelne mers uit Holten zijn van harte wel kom. Om 11.30 uur is er ringsteken, dit keer op een zeer eigentijd vervoer middel. Daarna om 13.30 uur het uit het grijze verleden beruchte Bloastrappen. Het onfrisse voor werk (reinigen en opblazen van de echte varkensblazen) staat onder leiding van D. ten Dam, Valeweg 3, alwaar men zich ook kan opgeven voor deelname, (ƒ2, - per spel). An dere opgave adressen zijn J. Bek- kemens. Weustenweg 4 en W. Toor- neman, Okkenbroekseweg 6. Op gave vóór 21 augustus 20.00 uur. Dit geldt uiteraard voor alle volks spelen en de optocht. Dan worden de volksspelen ver volgd om 14.15 met de gecostu- meerde (niet verplicht) stoelen dans voor dames en heren. Vervol gens om 15.00 uur lege bierkratten stapelen voor teams, bestaande uit drie personen. Tot slot van de mid- dagspelen is er dan nog de specta culaire hindernisbaan-race voor groepen (2 dames en 2 heren). Zaterdagmiddag is er in de feest tent voor de liefhebbers live-mu- ziek van de Vulcano's, is er rampes- tampenm op de arme kop van Jut, ten bate van de Bosschool en wordt er momenteel nog druk ge bouwd aan een extra attractie naast de kop van Jut, maar is is nog onzeker of dat gereed komt J voor de 25e. Vorig jaar was het paarden-trekken een reuze succes op het School- en volksfeest Espelo; dit jaar hoopt men met een kamelen-race weer veel toeschouwers te trekken. Het Splose feest krijgt dit jaar een extra cultureel accent voor de komst van het Holtens Mannen koor, dat omstreeks vijf uur in de tent zijn nieuwste maxi-single ten doop zal houden. Het koor zingt daarop onder andere het overbe kende Sallandlied én het Espelose volkslied. Voor dit optreden is het nog lachen geblazen met het 'con tract' dat het onlangs getrouwde echtpaar Teun Stevens en Ria Tempelman nog moet vervullen. Publiekstrekker Na het Belgische Paardenfestival van '88 is er nu voor de avond een nog spectaculairdere publieks trekker gevonden. Al vast op toe komstige klimaatsveranderingen vooruitlopend (die sneeuwpop kunnen ze in Espelo wel vergeten) komen vier Afrikaanse lastdieren met vetbulten, ook wel kamelen genoemd, naar Espelo. Deze zullen bereden worden door promineten en andere 'liefhebbers', die in on derlinge races uitmaken wie de beste kamelejockey 1989 wordt. Dit festijn begint om 19.30 uur. Deelnemers graag in aangepaste woestijnkledij verschijen. Vanaf omstreeks 18.00 uur kan men zich zittend op een kameel laten foto graferen door de jubilerende film club Todabo. De Vukcano's spelen verder de hele avond door. Het Joegoslavische dans, zang en niuziekensemble Pajo Kolaric, dat eind van deze maand naar Hol ten komt om een aantal concerten te geven, zal op dinsdag 29 augus tus officieel worden ontvangen door het gemeentebestuur. De bij eenkomst begint om 16.30 uur. Het is het tweede bezoek aan Hol ten van het vijftig leden tellende ensemble uit de stad Osyek, een in dustriestad in het grensgebied met Hongarije. Driejaar geleden waren zij ook te gast in ons dorp. De groep bestaat voornamelijk uit studen ten. Het orkest-is opgericht in 1954. Het instrument dat zij bespelen is een tambura, een traditioneel vier snarig instrument dat met een plektrum wordt bespeeld. Er worden voor dit soort orkesten in Joegoslavië concoursen gehou den, waarbij Pajo Kolaric vele kampioenschappen heeft behaald. Pajo Kolarxc kan naast traditio nale muziek en dans ook een pro gramma van populair klassieke muziek brengen. In het 35 jarig be staan heeft men reeds veel landen bezocht, zoais o.a. Amerika, Duits land, Oostenrijk, Hongarije en in 1986 ook Nederland. De Joegosla- ven worden tijdens hun bezoek aan Holten ondergebracht bij gastge zinnen. Concerten Op zondag 27 augustus zal in de aula van de Scholengemeenschap een koffieconcert door het orkest worden gegeven, aanvang 11.30 uur. Op vrijdag 1 september vor men zij het middelpunt van een grote muzikale happening in de Kandelaar. Hieraan verlenen Pajo Kolaric, de Holtense Muziekvere niging, de drumband en het Hol tens Mannenkoor hun medewer king. Aanvang van dit concert is 20.00 uur. Kaarten voor beide concerten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Rabobank Holten, VW Holten en Boekhandel Heusinkveld. Telefo nisch zijn de kaarten ook te bestel len bij mevr. Vorodes, tel 63600/62306 en indien nog voorra dig aan de zaal. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De succesvolle Holtense inzending op de fokveedag in Gist. van de Holtense koeien en het en- De fokveedag wordt gehouden op thousiasme van de fokstudieclu- het terrein van mts. Boode- Stee- bieden, belooft de fokveedag in Es- gink, Okkenbroekseweg 1, tevens pelo op 19 augustus aanstaande vindt dan de keuring van de klave- een groots evenement te worden, ropfokclub plaats. Niet minder dan 150 inzendingen worden komende zaterdag 12 au gustus verwacht op de 39e fokdag van de Warmbloedpaardenfokver- eniging Holbatheo, die traditio neel wordt gehouden op het terrein nabij Het Bonte Paard in Dijker- hoek. Dat is aanmerkelijk meer dan de laatste jaren gebruikelijk was. Naast de drie categorieën rij- tuig en basispaarden, worden er zo'n kleine veertig trekpaarden van het Nederlandse Trekpaard ter keu ring aangboden en zullen er vijf of zes aanspanningen in het tuig te bewonderen zijn. De keuring begint 1 09.30 uur. morgens om De Stichting voor Sociaal en Cul tureel werk heeft voor de komen de week een drietal vakantievene- menten voor de jeugd op het pro gramma staan. Op maandag 14 augsustus is er in dorpshuis de Boschkamp van 14.00 tot 15.30 uur een disco voor de jeugd van zes tot twaalf jaar. De en treeprijs bedraagt twee gulden. Op woensdag 16 augustus wordt er voor kinderen van vier tot acht jaar in de Boschkamp een sprook jesmiddag gehouden. Deelname kost twee gulden en tenslotte op vrijdag 18 augustus kan de jeugd van zes tot twaalf jaar deelnemen aan een huifkartocht met pick nick. De huifkar vertrekt om 10.30 uur vanaf de Boschamp en men is terug omstreeks 15.30 uur. De deel name kost vijf gulden. Men kan zich aanmelden op tele foonnummer 6 27 55 op bij het kan toor van SoCuWe, Tuinstraat 2. „Hier is helemaal niets te beleven". De medewerker van de VW-Hol- ten deed deze uitspraak in een re gionale krant. Hij dacht bij het doen van deze uitspraak zeker niet aan Jongerencentrum De Schure. Twintig jaar lang zorgt De Schure er voor, dat er wekelijks iets te be leven valt in Holten. Zo ook op 13 augustus. De Schure organiseert dan een fietstocht rond Holten. Deze netstoent is bedoeld voor Holtenaren en vakantiegangers. Vanaf 14.30 uur kan men starten bij Jongerencentrum de Schure aan de Beusebergerweg 27. De kos ten bedragen slechts 2,50. Onder weg krijgt men een consumptie aangeboden. Op 19 augustus organiseert Jonge rencentrum De Schure een drie kamp voor teams. De deelnemen de teams moeten zich dan meten op drie onderdelen: eierengooien, kratten stapelen en drek-versprin- gen. Nadere inlichtingen kan men krijgen bij De Schure, telefoon 6 41 21. De openingstijden van De Schure zijn: vrijdag en zaterdag vanaf20.00 uur; zondag vanaf 14.30 tot 17.30 uur en vanaf 20.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1