Een bijzonder afscheid voor bode Bronsvoort Een gastvrij welkom op bedrijven r; Wie wordt mooiste man van Holten? Kleinveemarkt is toe aan oppepper Expositie in gemeenthuis Songfestival slaat aan Landbouw- enquete Startnotitie Programma Recreatiewerk Vrouwen met MBO opleiding moeilijk aan het werk U ontvangt een fraaie Parker-Jotfer ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS Parkeerplaats bij Haarschool Holtens NieilisMad Donderdag 3 augustus 1989 41 ste jaargang no.31 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Triathlon Met belangstelling keken vrij dagavond de organisatoren van de Holtense triathlon naar de verrichtingen van de wieier- coureurs tijdens de Ronde van Holten, die gedeeltelijk over hetzelfde parkoers loopt als op 19 augustus de triathlon. Ook triathleet Han Muizebelt, een van de kanshebbers op de Hol tense titel bevondzich onder de toeschouwers. Eeuwfeest Heel Dijkerhoek is nu reeds in de ban van het komende eeuwfeest van molen de Hege man, dat volgend jaar op 12 en 13 mei zal worden gevierd. Op initiatief van de actieve be stuursleden Markvoort en Ulf- man van de buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek her leefde zaterdag even de goede oude tijd en werd de in oktober vorig jaar gezaaide rogge op traditionele wijze geoogst. Vakantie Het zal je maar gebeuren. Op het ene moment zit je nog gezel lig aan het strand aan Atlanti sche kust, en het volgende mo ment moet je met achterlating van je hele hebben en houden in de caravan vluchten voor een aanstormende bosbrand. Dat overkwam de Hotlense famlie Hesslink. Helemaal zeker, dat er niet op zijn laatste werkdag geen goede grap met hem zou wor den uitgehaald, was gemeen tebode Albert Bronsvoort vo rige week vrijdag niet; daar voor had hij zelf vaak genoeg zijn collega's bij de neus ge nomen. Maar toch was hij even sprakeloos, toen hij aan het eind van de werkdag met een 'smoesje' via de zijdeur van het gemeentehuis buiten werd gelokt waar hij werd uit genodigd plaats te nemen in een huifkar, die verdekt was opgesteld bij de Hervormde kerk om samen met het aan wezige personeel van het ge meentehuis zijn laatste po- stronde door het dorp te maken. Burgemeester Van Rappard liet zich deze tocht ook niet ontzeggen. „Ook dat noch; verdikkeme, zie hebt mie watte maaktverzucht te Bronsvoort, toen hij onze fotograaf ontdekte. Tussen het kermisgebeuren door, ging het allereerst naar het post kantoor om daar de gemeentelijke postzak af te leveren om vervol gens de gemeentelijke stukken te berzorgen bij de fraktievoorzitters Rustebiel, Dul en Spijker. Fraktie- voorzitter Metsemaker is met va kantie, zodat die op de 'reguliere' weg zijn post ontving. Vervolgens ging het richting de Waagweg waarbij de kantine van gemeent- werken halt werd gehouden. Daar ontdekte Bronsvoort ook het kra tje bier, dat hij 's morgens al gemist had in het gemeentehuis, waar door zijn argwaan al was gewekt, dat er iets georganiseerd zou wor den. De tocht door het dorp trok, zoals te verwachten viel veel be kijks. Tenslotte is het niet dage lijks, dat het gemeentepersoneel zich op dergelijke wijze door Hol ten begeeft. Het thuisfront van bode Brons voort had goed meegespeeld in de voorbereidingen voor dit af- „Zze hebben mie wat maakt". scheidsfeestje, want nadat de ge zellige bijeenkomst in de kantine was afgelopen en het personeel weer in de huifkar stapte om de bode thuis in de Oranjestraat af te leveren, stond in de grote serre de koffie met lekkers al klaar. Het werd al met al een lange werkdag voor het gemeentepersoneel, dat pas om half zeven huiswaarts keer de, maar dat had men graag voor bode Bronsvoort over. Zijn fiets, waarmee Bronsvoort normaliter zijn postronde door he6t dorp doet, wat inmiddels al thuisbezorgd. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 3022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Het programma van het Interker kelijk Recreatiewerk op de Bor- keld ziet er voor de periode van 5 tot en met 13 augustus als volgt uit: zaterdag 5 augustus: 20.00 uur, Open avond (kampvuur), gratis; zondag 6 augustus: 10.00 uur, Kampdienst; voorganger J. Schip per; maandag 7 augustus: 19.30 uur, Talentenjacht, 1,-; opgeven voor maandag 17.00 uur; dinsdag 8 augustus: 14.30 uur, Fris beewedstrijd, 1,-; woensdag 9 augustus: 22.00 uur, Spooktocht, 1,-; donderdag 10 augustus: 19.30 uur. Barbecue, 5,-; vrijdag 11 augusötus: 14.30 uur, douanespel, 1,-; zaterdag 12 augustus: 20.00 uur. Open avond, gratis; zondag 13 augustus: 10.00 uur, Kampdienst; voorganger Ds. Waardenburg. Iedere maandag t/m vrijdag is er kindermorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten 0,50. De kampleden zijn Remmelt, Ruben, Marieke, Erik en Annie. In de hal van het gemeentehuis ex poseert de Nijverdallelr Henk L.J. Nep van 7 augustus tot en met 7 september zwart/wit foto's met als thema Moskou-impressies. Een brug slaan tussen 'boeren en burgers' is een van de be weegredenen waarom de landbouworganisaties en de Stich ting Kijk Op Land- en Tuinbouw jaarlijks in Overijssel een dagje De Boer Op, organiseren. Bovendien willen de organisatoren het grote publiek laten zien hoe het in de hedendaagse land en tuinbouw toegaat. De ervaring van de laatste jaren leert, dat voor het publiek een dagje De Boer Op een hele belevenis is. De gastvrijheid en de uitleg van boer en boerin worden als zeer plezierig ervaren en ook de agrarische tractaties in de vorm van een glas melk of een blokje kaas valt altijd weer in de smaak. Omgekeerd leren de agrarische gastvrouwen en -he ren veel van de op- en aanmerkingen van hun gasten. Op don derdag 10 augustus zetten een zestal Holtense agrarische be drijven tussen tien en vier uur hun deuren gastvrij open om de belangstellende vakantiegangers en dagjesmensen te ontvan gen. De organisatie is in handen van de CBTB, OLM en VW. Zoals te verwachten viel, hebben de schoolverlaters gezorgd voor een stijging van de werkloosheid1 cijfers in de maand juni. Stonden er eind mei nog maar 118 mensen als arbeidzoekende ingeschreven, eind juni waren dat er 130,62 man nen en 68 vrouwen. Uit de cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau Deventer blijkt, dat vooral vrouwen met een MBO of LBO opleiding moeite hebben om een baan te vinden, resp 26 en 24 vrouwen, tegenover reps. 8 en 20 mannen in deze opleidingscatego rie. De grootste categorie werkzoe kenden (39) is jonger dan 22 jaar. De meeste wwerklozen staat kor ter dan een half jaar ingeschreven (20 mannen en 32 vrouwen) bij het GAB. In totaal 28 Holtenaren (19 mannen en 9 vrouwen zijn langer dan drie jaar zonder werk. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 De deelnemers kunnen starten bij het VW-kantoor waar o.a. de gra tis boekjes te verkrijgen zijn met daarin en beschrijving van de te volgen route. Onderweg wordt de route aangegeven met wegwijzers en bij de bedrijven die meedoen is een groot affiche opgehangen met de tekst 'Welkom bij boeren en tuinders'. Als eerste is te bezichtingen het loonbedrijf Dijkink BV aan het Zandvoortsepad, waar de modern ste tractoren en landbouwmachi nes staan opgesteld. De tweede stop is bij het varkensfokbedrijf van de maatschap Vorkink aan de Doorlopendedijk. Er worden zo'n 200 zeugen gehouden en ook wordt er snijmais verbouwt voor de ver koop. Op het pluimveebedrijf van de maatschap Koopman-Ulfman, eveneens aan de Doorlopendedijk, worden ongeveer 2500 mestkui- kens gehouden met daarnaast nog ruim 20 stuks melkkoeien. Bij deze stop is er gelegenheid een kopje koffie te drinken. Aan de Broekweg is de volgende stop bij het melk veebedrijf van de maatschap Brinkman. De 70 melkkoeien wor den gehuisvest in een grupstal. Verder zijn erop dit bedrijf zo'n 100 stuks jongvee en 35 schapen. Bij bijenhouder Aaltink aan de Oude Diepenveenseweg kan men alles te weten komen over bijen. Als afslui ting van een dagje De Boer Op wordt een bezoek gebracht aan Stal de Eik aan de Oude Diepen veenseweg met z'n moderne mane ge en prima kantine. Vandaaruit gaat de tocht terug naar Holten. Wie meedoet aan de tocht en de routebeschrijving ophaalt bij de VW, kan meedoen aan een prijs vraag en een Edammer kaas win nen. Dringend verzoek We hebben er al eerder over ge schreven, maar op verzoek van de organisatoren herhalen wij het nogmaals: om de risico's van ziek- Leuk toch, zo'n piep klein biggetje te-insleep, met name bij de inten sieve veehouderijbedrijven, zo klein mogelijk te houden doet de Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18-Holten Tel. 05483-6 44 86 Het belooft volgende week dins dag 8 augustus, een bijzondere Pimpelavond te worden. Naast het optreden van Jan en Zwaan hebben de organisatoren Harm oet Riessen weten te contracteren die het programma aan elkaar zal praten. Ook staat voor deze afle vering van de Hoolter dage de laüg verwachte bijdrage van de Togaclub op het programma. Door een misverstand ging hun optreden afgelopen dinsdag niet door. De Togaclub wil de Holtense ge meenschap verrassen met de open Holtense kampioenschappen ori ginele Amerikaanse knakworst eten en een spectaculaire Mister verkiezing. „Een dorpskoningin hebben we niet meer, nu dus een Mister Holten", aldus de Togaclub. De bedoeling bij het knakworst eten is zoveel mogelijk knakwor sten te nuttigen binnen één mi nuut. De winnaar kan op prachtige prijzen rekenen. Bij de Mister-verkiezing zal voor een deskundige jury de mooiste man worden gekozen. Aan de ver kiezing kunnen-zowel Holtenaren als vakantiegasten deelnemen. Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" Niet minder dan vijftien deelne mers hebben zich gemeld voor het Holtense songfestival, waarvan de finale zal plaats vinden op dinsdag 22 augustus op de Smidsbelt tij dens Zum Hoolter Bock van de Holtense Boerendansers. Vorig jaar bij het eerste songfestival meldden zich zeven kandidaten. Komende zondagmiddag 6 augus tus vinden in het Trefpunt in Espe- los de voorronden plaats. Momenteel wordt er onder de agra rische ondernemers in Holten een landbouwenquete gehouden door bureau Witpaard. De vorige land bouwenquete werd gehouden in 1984. De gegevens van de enquete zullen verwerkt worden in het nieuwe bestemmingsplan buiten gebied, dat volgend jaar ter visie zal worden gelegd. Na de bouwvakvacantie zal be gonnen worden met de aanleg van een aantal parkeerplaatsen in de Wilhelminastraat ter hoogte van de dr. Nagelhoutstraat en de Haar school. Er zullen geen parkeerha vens worden aangelegd. Bij het halen en brengen van de schoolkinderen is de Nagelhout straat vaak verstopt voor ander verkeer. Daarnaast zal een over steekplaats worden gemaakt ten behoeve van de schoolkinderen. Door deze maatregelen hoopt het college van burgemeester en wet houders dat de brede Wilhelmina straat visueel minder 'snel' wordt zodat de hardrijders worden ge dwongen him snelheid te matigen. Het college voelt er weinig voor om het verzoek van de buurtvere niging Canadastraat te honoreren om de wijk in te richten als woon erf. Naar zijn mening zijn het de eigen bewoners die ter plekke te hard rijden. „Het is een doodlo pende weg. Bij normaal wegge bruik rijdt men in zo'n straat toch niet harder dan 30 kilometer". organisatie een dringend beroep op de collega agrariërs om deze be drijven niet te bezoeken. Ook voor hen zijn er fraaie prijzen te winnen. Degene die mee willen strijden op één of beide onderdelen kunnen zich vooraf aanmelden bij Foto ten Velde, telefoon 6 18 50. Tina Trucker De weersomstandigheden bij de eerste pimpelavond waren beter geschikt voor warme chocolade melk in een Koek en Zopie, deson danks werd het dinsdag laat op de avond toch nog gezellig bij het op- treeden van Tina Trucker. Zelfs werd er een dansje gepleegd op de kletsnatte keien. De lang verwachte startnotitie golfbaan Holterberg, zal naar ver wachting na de vakantie gerred zijn, dit delen burgemeester en wethouders van Holten mee. Aan vankelijk lag het in de bedoeling dat de startnotitie nog voor het zo merreces gereed zou zijn. ,Ach mamma, mag ik zo'n lief klein konijntje De jaarlijkse Kleinveemarkt, onderdeel van het Holtense Dorpsfeest, is toe aan een op pepper. Op Kalfstermansweide was woensdagmorgen slechts een handjevol handelaren en agrariërs te bekennen en ook de oproep van de organisatoren om de markt aan te vullen met een rommelmarkt, had maar weinig respons. Voor het pu bliek viel er dan ook weining te beleven, al was het voor een aantal^ ouder een hele klus om hun kroost er te van overtuigen, dat die hele lieve konijntjes ook groot zouden worden en dus echt niet mee naar huis konden. Met name de vakantiegangers maakten zich zorgen over de manier van vervoer van de aan- geobden dieren, zoals de fraaie Chinese sierganzen, die opge pakt zaten in een krappe rieten mand en de konijnen, die zon der pardon in de achterbak van de auto van een handelaar wer den gegooid, maar de agrariërs konden het bezorgde publiek verzekeren, dat de dieren daar beslist geen last van ondervin den en bij thuiskomst onmidde- lijk de ruimte zouden krijgen. Voor de oudere Holtenaren was café Tonnie en Betsie weer de vaste pleisterplaats waar onder het genot van een borreltje de verhalen van vroeger de ronde deden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1