Gezellige muziek op tweede Hoolter dage Eerste aanzet voor verdere verfraaiing centrum Holten euwsblad Zonder koningin is 't niks WEEK Amateurtoppers aan de start bij Ronde van Holten DEZE Nog dit jaar begin verbouwing Albert Heijn -t'jwdUXjlL Motorrijders gezocht U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS Geslaagd Hottens Nieuwsblad Donderdag 27 juli 1989 41ste jaargang no.30 Abonnementsprijs f 38.73 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Concours hippique De Landelijke Rijvereniglng de Bergruiters kan terug zien op een prima georganiseerd Concours hippique, waarop de éigen leden bij de dressuur dc toon aangaven. In het Holtens Nieuwsblad een verlag vandit hippisch festijn. Erwin-cross De leden van MAC de Hol ter- berg lieten zich zaterdag niet uit het veld slaan door de zinde rende hitte. Op het terrein van boer Wansink streden zij om het clubkampioenschap auto crossen. Het Holtens Nieuws blad keek tussen de stofwolken door naar de spectaculaire wedstrijden. Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Als de voortekenen niet be driegen, dan hebben de Hool ter dage in de huidige vorm z'n langste tijd gehad. De rek is er een beetje uit en dan is het moeilijk om de organisa toren te motiveren iets 'an ders dan anderen' te organi seren. Het is dan ook ver draaid moeilijk om als klein dorp te moeten concurreren met grotere plaatsen in de omgeving die kunnen reke nen op echte publiekstrek kers. Wat dan wel?, zal de Holtense Handelsvereniging zich ongetwijfeld gaan afvra gen. Markten in alle soorten en maten in de regio zijn er al genoeg. Voldoende stof dus tot nadenken en plannenma- ken in de komende winter maanden. Komende dinsdag 1 augustus opnieuw een aflevering van de Hoolter dage. De organisatie is in handen van de Pimpelcommissie. Geen spelletjes of bepaald thema dit keer, maar rekenend op een prachtige zomeravond, een gezelli ge muziekavond op de Smidsbelt. De pimpelcommissie heeft daartoe het bekende allround orkest Bright Eyes weten te contracteren die de zangeres Tina Trucker zal begeleiden. Tina Trucker, de ar tiesten naam zegt het al, geniet vooral bekendheid door haar 'truc ker-liedjes'. In de tijd van henk Wijngaard (Met de vlam in de pijp) trok zij avond aan avond volle za len. Ook zal de voor Holten zo be kende Toga-club een deel van het programma voor zijn rekening ne men. De Toga-leden hebben be loofd dat het een 'verrassend' op treden zal worden. De band Bright Eyes zal de eerste tonen laten ho ren omstreeks 20.00 uur uur en het optreden van Tina Trucker wordt verwacht om 22.00 uur. Voorts zal men op de Smidsbelt kunnen genieten van lekkere hap jes en drankjes, verzorgd door Brands slagerij met de barbecue, de familie Trans met de bekende heerlijke Vietnamese loempia's, Tina Trucker zorgt tijdens de eerste Pimpelavond voor het nodige muzi kale vuurwerk. terwijl de dranktentjes worden be volkt door drankenhandel Kalfs- terman, jongerencentrum De Schure en 't Klavier. Ook dinsdag 8 augustus is er een Pimpelavond gepland. Dan zal o.a. het bekende duo Jan en Zwaan voor de stemming zorgen. De orga nisatoren zijn verder nog in onder handeling met een bekend confe rencier uit de naaste omgeving om alles aan elkaar te praten. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De organisatoren van de Triath lon Holten, die op zaterdag 19 augustus wordt gehouden, zoe ken dringend versterking van motorrijders ten behoeve van het vervoer van jury, consuls en organisatie. Belangstellenden worden ver zocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij MAC-voorzitter DerkSchooh ?Wverstraat 31, telefoon 6 25 28. 111111minimum In de gemeenteraadsverga dering van augustus zal de gemeenteraad een voorberei- dingsbesluit worden voorge legd voor de uitbreiding van de winkel van Albert Heijn- /Wansink. Het college van b en w zal de raad vragen de art. 19 W.R.O. te mogen toepas sen, waardoor het mogelijk wordt dat begin december de ter visie legging en voorberei ding is afgerond en er nog in Of Nico Wolthuis vrijdagavond dezelfde stunt uit zal halen als in Vroomshoop, waar hij vlak voor de eindstreep op z'n gemak van de fiets afstapte en over de finish wandelde, is niet te voorspellen. Zeker is wel, dat hij tot de kans hebbers behoort op de overwin ning in Holten en op de eindzege van het Radio Oost/Dagblad Tu- bantia/Stifo Party/Gazelleklasse ment. Door het opnemen van het Holtense criterium in dit klasse ment, zijn de organisatoren verze kerd van een uitstekend deelne mersveld, dat zeker zal zorg dra gen voor een attractieve wieler wedstrijd. In totaal zijn er elf wedstrijden gepland, waarvan de tiende in Holten is, de laatste wordt verreden in Markelo. Bij de amateurs die om 20.00 uur starten, zullen bekende renners als Han Vaanhold uit Haaksbergen, Herman Snoeyink uit Denekamp en Reinier Hassink uit Neede de toon aan geven. Eveneens op de deelnemerslijst staat de bekende amateur Erik Cent uit Goor, die dit voorjaar de ronde van Zuid Korea op zijn naam bracht en Erwin Kis- temaker uit Almelo die eveneens regelmatig voor in de wielercour- sen te vinden is. Er zullen meer dan negentig renners aan de start ver schijnen. Ook de dames zijn in Holten goed vertegenwoordigd. Bij het ter per se gaan van dit bericht, was de in schrijving nog niet gesloten, maar gerekend kan worden op meer dan dertig deelneemsters. Onder hen Agnes Loohuis-Damveld uit Haaksbergen, die succesvol gere- reden heeft in de Tour Feminin, de Tour de France voor dames. Ook zal de Nederlands kampioen Leon- tien van Moorsel in Holten aan de start verschijnen. Samen met Moon de Waal behoort zij tot de kanshebsters op de overwinning. A/s lezer van het Ho/terts Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede 9 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 december begonnen kan worden met de verbouwing. Met de aanpassing van de winkel en omgeving wordt dan een begin gemaakt met de verdere verfraaiing van het centrum van Holten. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling dat het gehele terrein aan de overzijde van de Smidsbelt in één keer zou worden aangepakt, maar de Mengunie heeft de plannen nog niet geheel rond, terwijl ook de be sprekingen omtrent de vestiging van een postkantoor op de plaats van het uitbouw van het voormali-' ge gemeentehuisje nog niet in een beslissend stadium zijn. B en w vonden het echter niet meer dan gerechtvaardigd dat de de reeds goedgekeurde plannen van de fir ma Wansink nu ten uitvoer worden gebracht. „Wij treden niet in de meningsverschillen die er mogelijk tussen de verschillende partijen zijn. De plannen van Albert Heijn zijn nu echter door de diverse in stanties goedgekeurd, dus is het niet dan logisch dat we nu de pro cedure gaan starten. Natuurlijk was het gunstiger voor alle partij en geweest, als we het gehele plan in één keer in procedure konden brengen, maar dat lukt om allerlei reden niet", aldus de burgemees ter. Eigenaar Jan Wansink is dolblij dat er nu schot in de zaak komt- .„De globale bouwtekeningen zijn rond, en we wachten nu op het offi ciële besluit, zodat de verdere plannen kunnen worden uitge werkt. Als het aan ons had gelegen, waren we direct na de vakantie al begonnen, zodat we volgend jaar voor Pasen, de winkel opnieuw konden openen. Nu wordt dat denk ik net voor de vakantieperio de". De verbouwing betekent dat als eerste het voormalige kantooije van de Mengunie, waarin ook het Holtens Nieuwsblad enige tijd kantoor heeft gehouden, tegen de vlakte gaat. Alle versafdeling zul len in het nieuw aan te bouwen ge deelte worden ondergebracht en voor de bevoorrading komt geheel aan de achterzijde van het grote parkeerterrein een nieuwe los plaats. De entree van de winkel, die nu nog is aan de Dorpsstraat, zal verplaatst worden naar de zij kant, waar nu een raampartij is. Voor de entree is een brede stoep gepland met voldoende ruimte voor externe verkopen. Een aantal parkeerplaatsen zal verdwijnen maar er zullen speciaal voor invali den dicht bij de entree een aantal speciale parkeervakken worden ingericht. De plannen worden uit gewerkt door een 'huis'architect van Albert Heijn. Gedurende de bouw gaat de verkoop gewoon door. In totaal wordt het pand ruim zeventien meter dieper. De verbouwing betekent, dat het aanzien van liet plein aanmerke lijk publieksvriendelijker gaat worden. De manshoge stapels lege kratten zullen verdwijnen en door de brede stoep zal hét winkelend publiek beter de ruimte krijgen. Jan Wansink, die op franchise ba sis het merk Albert Heijn voert, verwacht in de vernieuwde winkel een uitgebreider assortiment te kunnen gaan voeren. Hij vindt het evenwel nog te vroeg om daarover de plannen naar buiten te brengen. De berichten in een van de dagbla den, dat in de nieuwe zaak tevens de wereldwinkel gevestigd zal wor den, wil hij nog bevestigen nog ont kennen. „Ze zijn bij me geweest en in principe heb ik er geen bezwaar tegen, maar of ik de ruimte er voor heb, kan ik pas zien als de winkel helemaal klaar is. Ik ben een warm voorstander van het initiatief, maar het mag niet ten koste gaan van mijn verkoopruimte, daarom kan ik ook nog niets toezeggen". Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holtei/ Industrieterrein „De Haar" Onze plaatsgenoot R. Hulleman is in Eindhoven geslaagd voor het di ploma Vakman glazenwasser. waar kwaliteit niodeMtosfl dan [ian::! RIJSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Zou het Koninginneloze tijd perk dan toch maar een tijdelij ke zaak zijn?. Als het aan de ker misexploitanten ligt, wordt vol gend jaar de kermis weer ge opend door een koningin en alle plaatselijke bobo's erbij. Dat geluid, behalve dan het oorver dovende geluid van de music- boxen, was dinsdagmiddag te horen bij de opening van de jaarlijkse kermis. Zomaar ope nen, zonder officieel gebeuren, dat vonden de kermismensen eigenlijk maar niks. Sommigen van hen komen al van vader op zoon jaarlijkse hun graantje meepikken van de kermiscen- ten en dat schept verplichtin gen vinden zij. Vandaar dat er nu ook al is afgesproken met de heren van de Dorpsfeestcom missie nieuwe stijl, dat in de herfst, als het kermisseizoen achter de rug is, men bij elkaar komt om er volgend jaar iets moois van te maken, met spe ciale acties. Een idee van de ker misklanten zelf en een goed te ken dus, dat men het in die vier dagen in Holten best naar de zin heeft Over de klandizie hadden de draaimolen, swingmil en calyp so en niet te vergeten de botsau- totjes de eerste dag niet te kla gen. Ongekende drukte signa leerden wij bij de kramen met de grijparmen, waar men voor en paar kwartjes de mooiste horloges uit de glazen bak kon vissen. Geduld en een vaste hand waren daar wel voor no dig. Of de ambtenaren in het ge meentehuis het allemaal wel zo leuk vinden, is nog maar de vraa. Wellicht mogen ze te com pensatie af ten toe ook even in de botsautotjes, bijvoorbeeld om de stress afreageren en an ders is er nog de Keunebar van de Fienpreuvers, waar men even kan bijkomen van het ker- mislawaai.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1