Weergoden op bezoek bij Blij dat ik rij markt Holtens Nieuwsblad, „Holten is een zalige gemeente om burgemeester in te zijn WEEK DEZE Algemeen belang staat bij Van Rappard altijd voorop Opbrengst collecte Geslaagd Schutters nemen vogel op de korel 95 Werkloosheid blijft dalen u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS Als alleen het beste voldoet is er maar één alternatief 3D-2U Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 juli 1989 41ste jaargang no.27 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Jubilaris In Het Kompas was het vorige week vrijdag groot feest. Mees ter J. van Enbrnik vierde daar, temidden van alle Ieerlignen het feit dat hij een kwart eeuw in Holten werkzaam is in het Prot. Chr. onderwijs. In het Holtens Nieuwsblad een uitge breid verslag van de festivitei ten. Examen Nog een dag en dan gaan voor een week of zes de schooldeu ren dicht voor een welverdien de vakantie. Voor de eindexa menkandidaten zit het er al Weer een paar weken op. Door een fout onzerzijds zijn de uit slagen van de SG De Marke niet in het Holtens Nieuwsblad op genomen. Met onze excuses kunt u deze week alsnog lezen wie het begeerde diploma heeft behaald. Examen 2 Tenminste een zevental cursis ten van de dagmavo voor vol wassenen zal het dit jaar geen enkele moeite kosten om op hun vakantiestek in het Spaans een Paella te bestellen. Als eer sten slaagden zij bij de SG Mid den IJscl voor het deelcertifi caat Spaans. Kapsalon Intercoinure U ziet het verschil De collecte van het Nederlandse rRode Kruis afdeling Holten werd dit jaar gehouden via een acceptgi rokaart mailing. Tot op heden heeft de collecte Fl. 9.020,- opgebracht. Het Rode Kruis dankt een ieder die heeft bijgedragen tot dit uitste kende resultaat. Tijdens het Fleurig voorjaarsfeest brak de hemel open en liet zich een prachtige zon zien. Tijdens de Blij-dat-ik-rij manifestatie was het de omgekeerde wereld. Pluvi- us was op bezoek en liet zich maar moeilijk verjagen. In het begin van de avond schuivelde slechts een handjevol bezoekers over de Smidsbelt. Twee evenementen lieten door het slechte weer verstek gaan. Het Ve- ronica-team en enkele standwer kers hadden hun heil achter moe ders pappot gezocht. Van een on gezellige sfeer was overigens geen sprake. Het dweilorkest Miami wist precies hoe net landerige sfeertje aangepakt moest worden. Op de Smidsbelt hadden de vier en twee wieier verkopers een keur van auto's neergezet, waarbij me nigeen het neusje van de zalm her kende. De botssimulator was een groot succes. Veelal jongeren lieten zich verleiden tot een 'ritje'. De toch for se klap wist het enthousiasme niet te temperen. Jan Stam liet de laatse ontwikke lingen op twee-wieler gebied zien. Eveneens kon men zich per riksja, een oosterse fietstaxi, laten ver voeren. Het Rode Kruis, A.I. en de EHBO hadden een stand gekregen van de HHV. Het AC restaurant speelde heel sterk in op de noodzaak om alcohol vrij aan het verkeer deel te nemen. De tap schonk enkel alco hol-vrij bier. Veel peuters maakten hun eerste rit in de draaimolen. De HHV stelde zich zeer realistisch op, gezien de omstandigheden was men niet ontevreden over de be zoekers aantallen. Een echte te genvaller was het wegbliven van de standwerkers. Deze spraakwa tervallen hadden de markt toch een extra steuntje in de natte rug kunnen geven. De Blij dat ik rij markt trok donderdagavond maar weinig bezoekers. De werkloosheid in Holten is in de maand mei opnieuw gedaald. Eind mei stonden er 118 werkzoekenden ingeschreven (62 mannen en 56 vrouwen) tegenover 129 in de maand daarvoor (72 mannen en 57 vrouwen). De schoolverlaters van dit jaar zijn bij de nieuwste cijfers nog niet opgenomen. De grootste groep werklozen vindt binnen een half jaar een baan. In Holten zijn er 29 mensen (20 man nen en negen vrouwen) langer dan driejaar werkloos. Sinds tien jaar draagt mr. W.L.F.C. ridder van Rappard de burgemeestersketen van de gemeente Hpiten. William van Rappard zag op 6 mei 1946 het levenslicht in Olst. Vier jaar later trok het gezin naar Heemstede waar vader burgemeester werd. Na de la gere schóól ging hij naar het •Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. In 1966 startte hij zijn studie rechten aan de Universiteit te Utrecht. Na zijn studie werd Van Rappard secretaris van de korpsleiding van de Nijmeegse politie. „Een leuke tijd, maar de titel klinkt zwaarder dan de func tie doet vermoeden". In 1974 vertrok hij naar Hasselt. Van Rappard kreeg daar de functie van kabinetschef van de Zwolse burgemeester Drij- ber. "Een geweldige kerel, die het onderste uit de kan van mensen wist te halen. Niet al tijd op de meest verfijnde ma nier trouwens. Maar iemand die goed ambitieuse mensen naast zich kon hebben. Veel van geleerd, ook af en toe hoe het niet moest." Na vijf jaar Zwolle volgde de benoeming in Holten. Kroop het burgemeestersbleed echt waar het niet gaan kon, of zit burgemeester Van Rappard (43) liever achter de boetseertafel. Als enig kind van een burgemeester lag zijn eerste interesse toch op het creatieve gebied. „Mijn vader was echter totaal niet van plan om mijn voorgenomen studie aan de Kunstacademie financieel te on dersteunen. Eerst maar eens brood op de plank was zijn motto. Zelfs een studie architectuur in Delft kon zijn goedkeuring niet wegdra gen." Mr. W.L.F.C. ridder van Rappard: tien jaar burgemeester van Holten. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 De artistieke appel van Van Rap pard is niet ver van de stam geval len. Verschillende voorouders wa ren zeer verdienstelijke kunst schilders. „Als je zo'n achttien bent denk je datje alles kunt. Het aller hoogste creatieve niveau is slechts voor weinigen weggelegd. Het vig net van de Tennisclub Hasselt komt van mijn hand, verder val ik anderen er niet mee lastig". Hij koos, op aanraden van zijn ouder tenslotte voor de studie rechten te Utrecht. Start-end in 1966 viel Willi am van Rappard midden in de roe rige jaren zestig. Als lid van het Studenten Weerbaarheidskorps nam hij deel aan het schoonvegen van de bezetting van een faculteit. „Dat had overigens meer een lu diek karakter, dan dat er op het scherpst van de snede tegenstellin gen werden uitgevochten". On danks verwoede pogingen van va der om zoonlief in het leger te krij gen struikelde dit iedere keer weer over een chronische voorhoofds holte ontsteking. „Dat zat hem be hoorlijk dwars. Als burgemeester was hij verantwoordelijk voor het uitschrijven van de oproepkaar ten. Tot drie keer toe liet hij een kaart voor mij komen. Na de derde keer heeft hij de moed maar opge geven. Om ook maar iedere schijn van bevoordeling te voorkomen ging hij zelfs zo ver om voor iedere politieagent een slof sigaretten uit te loven die mij op een overtreding kon betrappen. Toch heb ik hier veel van geleerd, heb omgaan met constant in de belangstelling staan en op je hoede blijven is hier door wel sterk ontwikkeld". Algemeen belang Tijdens de rechtenstudie kwam al snel zijn voorliefde voor het staatsrecht naar boven. „Het staatsrecht dient volgens mij een groter belang dan het civiel recht. Het gaat minder uit van conflicten. Het algemeen belang is het uit gangspunt. Natuurlijk kan dit al gemeen belang ook in conflict ko men met het individu. Laten we eerlijk wezen, het algemeen belang kan iemand het grootste onrecht aandoen. Maar het analytische, de manier van denken, het redeneren is iets waar ik nog dagelijks de vruchten van pluk." Politiek geëngageerd raakte Van Rappard zo rond 1975. In zijn toen malige woonplaats Hasselt richtte hij de WD-afdeling op. Meer om dat deze grote landelijke partij hier ontbrak dan uit felle overtuiging. Desgevraagd deelt hij mee dat het ook een PvdA-afdeling had kun nen zijn. „Een absolute meerder heid van één partij vind ik ontzet tend beangstigend. Welke partij dan ook." Minder moeite heeft Van Rappard met het huidige plaatsen van burgemeesters. "Gekozen bur-~ gemeesters zijn altijd afhankelijk van groeperingen. Met de tegen woordige inspraakprocedures en profielschetsen hoeft er weinig meer mis te gaan". Uitdaging Op de vraag of burgemeester Van Rappard Holten ziet als eind punt antwoord hij ontkennend. "Ik denk niet dat in Holten mijn pensi oen in Holten rpoet halen, dat is niet goed voor mezelf, maar ook niet voor Holten". Van Rappard zou een nieuwe uitdaging dan niet uit de weg gaan, maar stelt naar mate de jaren klimmen wel steeds hogere eisen. „Holten een zalige ge meente om burgemeester te zijn. De inhoudelijke functie van burge meester heeft in vergelijk met een grotere gemeente veel meer om het lijf. De portefeuille verdeling geeft een burgemeester in een kleinere plaats veel meer mogelijkheden. Natuurlijk zijn de verdiensten in een grotere gemeente groter. Maar hoeveel meer is meer. Ik woon hier perfect, heb een geweldig fijn team om mee te werken en heb via mijn baan als burgemeester van Holten enkele nevenfuncties die mij ook veel voldoening schenken. Zo zit ik onder andere in het dagelijks be stuur van de Nederlandse Konink lijke Brandweervereniging, een bijzonder boeiende job. Bij een ver trek uit Holten valt dat weg. Zo ko men er met het klimmen der jaren steeds sterkere en zwaardere afwe gingen bij een vertrek uit Holten om de hoek kijken." Van Rappard staat niet bekend als een emotieloos bestuurder. "Onbe doeld sla ik dan wel eens de ver keerde toon aan. Maar ik spreek al tijd de waarheid. Dat voorkomt veel problemen. Je hoeft praktisch nooit op je woorden terug te ko men. En wanneer ik naar het wel en Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" In ons bericht van geslaagden van vorige week is het bericht omtrent het examen van Anita Aanstoot abusievelijk niet opgenomen. Daarvoor onze verontschuldiging. Anita Aanstoot slaagde voor de voortgezette opleiding dameskap- pen te Zwolle. Onze plaatsgenoot J.D. Bult is in Tilburg geslaagd voor zijn onder wijs bevoegdheid voor het Spe ciaal Onderwijs. Hij werd opgeleid door de katholieke Leergangen te Tilburg, waarbij hij het laatste jaar intensief werd begeleid door drs. C.C. van Turnhout. De heer Bult is reeds vele jaren werkzaam aan de Haarschool in Holten. wee van verschillende Holtenaren informeer, is dat gemeend. Ik be oordeel de mensen als persoon, niet naar een functie. Vanuit Heemstede heb de ervaring dat je juist op de 'gewone' man of vrouw veel vaker een beroep kunt doen." De functie van burgemeester vraagt volgens Van Rappard meer dan een baan van negen tot vijf. „Ik heb mij te weinig met de directe opvoeding van onze kinderen be moeid. Veel van de weekenden zit ten vol. Natuurlijk zijn dat vaak so ciale contacten, even je gezicht la ten zien. Je merkt echter dat de mensen dat waarderen". Ondanks het werken in een team heeft de burgemeester nooit de mogelijkheid om terug te vallen op een fractie of andere medestan ders. „Als wethouder heb je altijd een fractie die je in penibele situa ties bij staat. Een burgemeester heeft geen politieke binding. Ik zal best fouten maken maken, maar ik ben door Holten ingehuurd en daar geef ik mijn beste krachten aan". De drukbezette agenda laat Van Rappard tot zijn spijt weinig vrije tijd om zijn horizon verder te ver breden. „We bezoeken zo veel mo gelijk concerten of exposities. He laas schiet het lezen erbij in. De vakliteratuur ja, maar literatuur kom ik nauwelijks meer aan toe. Tijdens de vakantie probeert mijn vrouw dan met een door haar gese lecteerde 'koffer' boeken mijn lite raire niveau weer op peil te bren gen. Helaas zelfs dan schiet de tijd tekort". De strijd om de titel Schutters- koning(in) gaat zaterdag 15 juli weer van start. De vogel staat op het schietterrein, hoek Mar- keloseweg/Aalpolseweg opge steld. De kaartverkoop begint om 17.00 uur in de opgestelde tent. In deze tent heeft direct na af loop ook de huldiging plaats met muziek van de boerenka- pel. Voor het eerst in de ruim dertig jarige traditie kan er dit jaar slechts een kaart worden gekocht zodat iedere schutter evenveel schoten lost. Ook mensen van buiten Holten kunnen meeschieten op de hou ten vogel. Zij mogen echter niet op de romp schieten, kop, vleu gels en staart zijn voor niet-Hol- tenaren het doelwit. M H AAKMOP E Oranjestraat 4, Hollen, tel. 05483-63737 Smidsstraat 2, Hellendoorn, tel. 05486-5 43 42

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1