Emancipatienota verwelkomd door Holtense gemeenteraad Grandioos Volksfeest ie zonnig Dijkerhoek Holtens nieuwsblad Geëmancipeerd onderwijs Antiek-Veiling Inspraak over nieuw Twents streekplan Economische motieven spelen doorslaggevende rol in emancipatiebeleid U ontvangt een fraaie Parter-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Tropenrooster ten einde Holterman 40 jaar lid van OCH Interkerkelijk recreatiewerk van start Clubcross MAC Nieuws over 90 jaar KNVB afd. Twente Waar kwatüci! Biste tost dag a deitl SM? Holtens NieuVksMad Donderdag 29 juni 1989 41ste jaargang no.26 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 sv Holten omnivereniging Holten moeilijke tijden door. Tijdens de jaarlijkse ledenver gadering van de voetbalvereni ging spuugden vele leden hun gal. Ondanks zwaar vuur wist voorzitter Jan ten Velde d,e par tijen bijelkaar te houden. Hol tens Nieuwsblad bezocht een wanne avond. Pop Popzanger Buut heeft inmid dels zijn radiodebuut achter de rug. Het NCRV-programma Popslag was het officiële plan kier waarop direct het eerste succes werd behaald. Binnen kort volgt er een tweede radio- optreden. Holtens Nieuwsblad bezocht de popmuzikant. uit o.a. diveise voorname nalatenschappen. 50 st.18e en 19e eeuw.se kabinetten,secre taires, mahonie kasten, ca. 1700 kavels. Kijkd.:30 juni, 1 en 2 juli 10.00-1730 u. Veiling: ma. t/m vr. 3-7 juli 19.00 u. Veilinghuys De Castanghe te Lochem Kastanjelaan34-36 Lochem, tel.05730-51895 Deelnemers aan de reünie. Op vrijdagavond 9 juni ontmoet ten de oud-leerlingen uit 1973 van De Marke elkaar weer nadat ze ruim vijftien jaar geleden aan de Noordenbarg, zoals de school toen heette, afscheid hadden genomen. Dit weerzien was door enkele reü nisten samen met de school geor ganiseerd. Na vaak intensieve po gingen werden bijna alle toenma lige schoolverlaters opgespoord en alleen al de verrassende her kenning na zoveel jaren maakte de avond tot een succes. Ook een aantal docenten uit die jaren was aanwezig. Zowel de oud-directeur, de heer P. H. Cammeraat, als directeur J. Koelemaij benadrukten de grote veranderingen in het beroepson derwijs. Vijftien jaar geleden lag de toekomst van de leerlingen nog voornamelijk in de verzorgende sector. Zij waren in hoofdzaak uit voerend bezig, slechts enkele be- reiktep een positie in het midden kader van de instellingen waar zij hun carrière maakten. De her nieuwde kennismaking met het onderwijsaanbod van De Marke le verde daarom in veel gevallen een complete verrassing op. Dat het af studeren in een voorbereidende opleiding in de commerciële, admi nistratieve of agrarische richting tot de mogelijkheden behoort werd als een zinvolle verrijking ge kenschetst. Menigeen was opgeto gen over de goed ingerichte groot keuken en het informaticalokaal. De animo om opnieuw met een opleiding te beginnen werd nadrukkelijk geuit. Voor deze oud-leerlingen, waarvan enkele van ver waren gekomen, zelfs uit Duitsland, was deze avond een feestelijk gebeuren. Opmerke lijk vonden zij vooral dat de leerlin gen van de jaren tachtig en negen tig verder stromen naar een grote diversiteit van beroepsopleidin gen in de gehele dienstensector. Slechts een enkele zoekt direkt een plaats op de arbeidsmarkt, zo bleek. Komend najaar organiseert de provincie Overijssel een in spraakprocedure ten behoeve van een nieuw Streekplan Twente. In dit plan wordt aandacht besteed aan de hoofdlijnen van het ruim telijk beleid in Twente. Het regionaal bureau van de Stichting Overijssel, het Projekt Welzij nsberhartiging Twente, biedt tijdens de inspraakperiode ondersteuning aan burgers, orga nisaties en groepen die hun me ning willen geven over dit plan. Om in contact te komen met in sprekers wil het Projekt Welzijns- behartiging Twente onder meer in formatie verstrekken via dorps-, wijk- en parochiebladen. Helaas ontbreekt het de organisatie aan een sluitend adressensysteem van deze bladen. Langs deze weg de Stichting Over ijssel de redakties op om hun adres bekend te maken aan het Projekt Welzijnsbehartiging Twente, Schalkburgerstraat 25a, 7551 GS Hengelo, telefoon 074-42 85 55. Men kan dan vragen naar Gerna Edelenbos of Bert van der Wilk. Geslaagd Oud-plaatsgenoot Martin Wilps- haar is geslaagd aan de Universi teit van Uterecht voor het docto raal examen geologie. Anita Aanstoot Onze oud-plaatsgenoot Anko Bel- dsnijder studeerde onlangs af aan de Stichting Nijenrode, Universi teitvoor Bedrijfskunde, en behaal de zijn B.B.A.-titel (Bachelor of Business Administration). iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiinniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiraii' Alle fracties waren er woensdag avond over eens dat de inmiddels verschenen emancipatienota een goede zaak is. De PvdA-fractie sprak bij monde van mevrouw W.J. Dijkgraaf - Van der hart de wens uit dat er van deze nota veel vuldig gebruik zal worden ge maakt, zodat op alle beleidsterrei nen de doelstellingen hiervan toe gepast zullen worden. CDA-woordvoerder H.J. Dul was eveneens blij met de nota maar had toch enkele kanttekeningen. De centrale overheid is verant woordelijk voor de gelijke behan deling, dat moet niet in Holten worden geregeld en vastgelegd, dat betekent volgens de heer Dul dat het individuniet aan deze nota maar aan de wet zijn recht dient te ontlenen. Graag had het CDA eventuele Holtense pijnpunten in de nota gezien. "Slechts in reactie op de heer Beijers wordt de Holten se situatie genoemd, zonder dit met voorbeelden te illustreren." Kanttekeningen Kanttekeningen plaatste de CDA- fractie eveneens bij het perso neelsbeleid en deeltijdbanen. CDA-woordvoerder H.J. Dul: "Bij personeelsbeleid vinden wij het niet nodig om allereerst te bezien welke grope is ondervertegenwoor digd om vervolgens bij gelijkwaar digheid de voorkeur te geven aan de ondervertegenwoordigde. Dit zou reeds in de advertentie tot ui ting moeten komen. De wet gelijke behandeling kent aan een ieder de zelfde rechten, dus iedereen kan meesolliciteren. En voor ons dient de beste benoemd te worden. In praktische zin uitvoering aan de procedure van deze nota zou ons in een vicieuze emancipatie cirkel brengen." Ook de deeltijdbanen benadering in de nota is voor het CDA niet de juiste. Niet de functio naris die in deeltijd wil gan werken is de aanleiding om de organisatie te bekijken, maar de functie laat het wel of niet toe. De economische afweging dient hier boven de emancipatorische strekking van de nota te gaan. De WD bij monde van de de heer M. F. Spijker onderschreef de nota namens zijn fractie, maar wenste ook de economische mogelijkhe den te laten prevaleren. Burge meester Van Rappard meende hier ook geen andere criteria voor te kunnen aanleggen. Specifieke aanbevelingen voor de Holtense situatie zijn het verlenen van van een vestigingsvergunning voor een vrouwelijke Holtense huisarts en het streven naar een gelijk beleid in de twee Holtense peuterspeelzalen. Tevens wordt er gepleit voor een onderzoek naar de behoefte van een kinderdagverblijf in Holten. ;ll!l!l!l!lll!llllllll!llll!ll!!!l!ll!ll!lllllllll!l!ll!ll!!!l!!t!lllllll!lllll!lll!llllllllll!!!!illl!lllllllll!!!!!!!!!l!!i!!llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilli!!IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllll!llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld' per jaar ad 38.70 Het Dijkerhoeks volksfeest is weer voofbij. De praalwagens kunnen weer afgebroken wor den, de feestkleding gaat weer de kast in... Maar mooi was het, dat feest in Dijkerhoek. Niet al leen de Dijkerhoekers genoten ervan, veel mensen van buiten Dijkerhoek wisten de weg naar de buurtschap ook te vinden. De festiviteiten begonnen vrij dagmiddag, met een gezellige middag voor de jeugd, waar een clown voor de vele lachsalvo's zorgde. Op vrijdagavond ver zorgden schlagerzanger Ri chard Candel en de illusionist Loksias optredens in het Bonte Paard. Maar dat waren alleen nog maar voorafjes... Het grote feest begon pas zater dagsmorgens, met het vertrek van de traditionele optocht. Met de HMV voorop trok de bonte en veelkleurige stoet door de buurtschap. Aan de praalwa gens was heel wat werk besteed; het was te zien dat verschillen de deelnemers er heel wat uur tjes in gestoken hadden om zo goed mogelijk met hun wagen voor de dag te komen. Na de optocht werden de feeste lijkheden voortgezet op de feestweide bij 't Bonte Paard met onder andere stoelendan sen, spelletjes voor de kinderen en ringsteekwedstrijden, 's Mid dags werden de traditionele volksspelen gehoudenmet een nieuw onderdeel: het tünelü- ken, dat voor veel (nat) vermaak zorgde. Ook het spel 'Rol 'm d'r in' werd een ongeëvenaard succes: tot groot plezier van de vele om standers gingen heel wat deel nemers kopje onder... Vanaf het feestterrein steeg 's avonds de heteluchtballon op, met in de mand onder andere lo terijwinnaar Herman Koop man. Het Dijkerhoeks feest werd afgesloten met een dansa vond in 't Bonte Paard. Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18-Holten Tel. 05483-6 44 86 Aangezien de weersvoorspelling dalende temperaturen aangeeft, zien de basisscholen af van een verdere hantering van het tropen rooster. Het tropenrooster heeft een week dienst gedaan. Resultaat was wel dat de kinderen enkele dagen onder tropische om standigheden de lessen hebben moeten volgen. Gezien de conti nuïteit van de lessen is er gekozen om een tropenrooster voor een hele week in te stellen. Keuzes van dag tot dae zouden dit verstoren. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Wnd. redacteur: Peter Brouwer Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Indien geen gehoor, tel. 05709-27 75. Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Ad verten tïe-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Tijdens de jaarvergsdering van vrijdag 23 juni werd in cafe De Biester Jan Holterman gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van de toneelvereniging OCH. Voorzitter Joh. Stukker overhan digde hem een certificaat en een gouden speld van de NCA. Jan Hol terman heeft in die veertig jaar meer dan 450 maal op de planken gestaan. Het interkerkelijk recreatiewerk gaat vanaf zaterdag 1 juli weer van start. In de tent op de Borkels is de komende van alles te doen. De aktiviteiten, voor jong en oud, worden georganiseerd door vier teams van het interkerkelijk re creatiewerk. De aktiviteiten zijn per week gegroepeerd rond een ei gen thema. Het programma van komende week, met als thema 'Feest', ziet er uit als volgt: zaterdag 1 juli vanaf half acht 's avonds: kennismakingsavond (toegang gratis); zondag 2 juli wordt om tien uur 's morgens een kampdienst gehouden, waarin ds. M. Berg voorgaat; maandagavond 3 juli wordt er vanaf half acht ge volleybald (f. 1,-); dinsdag 4 juli wordt een puzzeltocht gehouden; gestart wordt om half drie (f. 1,-); woensdag 5 juli staat 'schat vero veren' op het programma; dit be gint om tien uur 's avonds (f. 1,-). Donderdag 6 juli om half vier wordt een toneelstuk opgevoerd (f. 1,-) en vrijdag 7 juli om half drie be gint de vossejacht (f. 1,-). Van maandag tot en met vrijdag van tien tot twaalf uur zijn er kin dermorgens; deelnemers daaraan betalen f. 0,50 per persoon. Op het crossterrein 'De ImhoF van Mac 'De Holterberg' werd vo rige week woensdagavond de der de wedstrijd, meetellend voor het clubkampioenschap verreden. De baan lag er goed bij, het weer was prima en er konden dan ook vijfenveertig deelnemers, verdeeld over de verschillende klassen, in geschreven worden. Het programma werd probleem loos afgewerkt en de uitslagen wa ren als volgt: 80 cc kleine wielen: 1. Arwald Nijland, 2. Gerti Schouwenberg. 80 cc grote wielen: 1. Herben Mis- kotte. 125 cc: 1. Ramon Haverkate, 2. Marco Elting. 250 cc/500 cc: 1. Herman ter Beest, 2. G. Bennink, 3. Henk Ste vens. Enduro: 1. André Pullen, Bert ter Haar, 3. J. Botting. De volgende clubcross wordt aanstaande zaterdag, 1 juli, gehou den op het terrein 'De ImhofDe nschrijvingis vanaf elf uur, de trai ningen beginnen om twaalf uur. Zie pag 11

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1