Gemeente Holten ziet toe op hardhout Gemeenteraad bakkeleit grondprijs over hoogte 'Waar heb ik dat allemaal aan verdiend' WEEK DEZE Volop lof voor scheidende rector Bakker ■Ifnebkjk Werkloosheid U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe anonnee opgeeft. Geslaagd mix-toernooi sv Holten daalt verder EHBO voor scouting Opbrengst van Astmacollecte Naam: Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18-Holten Tel. 05483-6 44 86 Metselen Ondanks dat zijn ambities in eerste instantie op het agrari sche vlak liggen behaalde Hol- tenaar Gerard Mekenkamp een tweede plaats op de landelijke finale van Nederlandse kampi oenschappen metselen. Het Holtens Nieuwsblad bezocht de jonge vakman. Diessenplas Radio Diessenplas, de huisom- roep van verzorgingstehuis Diessenplas, weet inmiddels goede programma's voor de luisteraars te brengen. Vorige week was het thema gezond be wegen. De maandelijkse uit zendingen worden door veel ouderen hoog gewaardeerd. De Picterpad Milieu Esta fette dit jaar Holten aan on der het zelfde motto als vo rig jaar. Een wereld vol bo men krijgt eën jaar lang ex tra de kans om de Nederlandse bevolking er van te doordringen dat de longen der aarde ook voor ons en het nageslacht van groot belang is. Met het ondertekenen van een intensieverklaring waarin de gemeente Holten toezegt er op toe te zien dat het gebruik van hardhout in openbare gebouwen ver standig wordt toegepast. De gemeente zal dit standpunt eveneens onder de aandacht brengen van de bouwvereni ging. Praktisch alle gemeen ten die de estafette aandeed heeft deze verklaring overi gens ondertekend. Alleen de gemeenten Hellendoom en Gramsbergen wensten niet te ondertekenen. De slechts twintig deelne mers voor de Pieterpad rou te Hellendoom-Holten ver trokken per bus naar het startpunt in Hellendoom. Alle notabelen wisten de route zonder problemen te volbrengen. Terug in Holten werden de wandelaars met koffie en krentebrood ont vangen. Hierop aansluitend opende CD A-kamerlid Esse- link de tentoonstelling Na- Onder een mooi zonnetje stappen enkele notabelen in de bus tuurontwikkeling. De ten toonstelling in de hal van het gemeentehuis is te be zichtigen tot en met 30 mei. iniiiiiiiminmumminimimmmmmmmmmiimimm Wnd. redacteur: Peter Brouwer Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Indien geen gehoor, tel. 05709-27 75. Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05485-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander dopr! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hottens Nieuwsblad Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Donderdag 25 mei 1989 41ste jaargang no.21 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 nkftMNAA iffi rm n f*i f> f Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 WD-raadslid Kevelam was tij dens de commissievergadering van Gemeentewerken al met wet houder Westerik in aanvaring ge komen over deze zaak. Ook sput terde hij in een vorige raadsverga dering al tegen bij de verkoop van het stuk grond waarop het oude VW-gebouwtje had gestaan. Zijn bezwaren richten zich nu op de kwalificatie "overgrond" die het college aan een stuk grond van 84 vierkante meter geeft. Daardoor hoeft de koper, mevrouw W. Jol- Leeuwerke niet de voole prijs van f 131,35 per vierkante meter voor bouwgrond te betalen, maar een bedrag van f 75 per vierkante me ter. „Dit is geen overgrond" stelde Kevelam. „De grond had eerder, en in mijn ogen nog steeds, aan een te verkopen kavel in het plan-Beuse- berg kunnen worden toegevoegd en moet daarom de normale bouw prijs opbrengen." De bezwaren van Van Schooten richten zich meer op het hanteren van drie verschillen de grondprijzen per vierkante me ter. „Daardoor weet de burger niet meer waar men aan toe is. Laten we overgaan op een prijs voor grond waar overdraagbare bouw rechten op zitten en een prijs voor grond waar niet op mag worden ge bouwd." Wethouder Westerik beriep zich op „een lijn van jaren die we alleen maar doortrekken. We kijken naar het bestemmingsplan wat er op die plek mogelijk is en komen dan tot drie mogelijkheden. Voor bouw grond betaalt men f 131,35, voor Honderdzestig deelnemers speelden afgelopen weekend om de cer(ste prijs) tijdens het door de SV Holten georganiseerde mix- toernooi voor de senioren van de afdeling voetbal. Het was een rekord aantal deel nemers dat dit jaar meedeed; ze werden verdeeld over twaalf teams. De eerste prijs ging naar de sympathisanten van Go Ahead Eagles. Het prachtige weer, de sportieve sfeer en veel plezier waren de ingre diënten van deze afsluiting van het voetbalseizoen. Tijdens de prijsuitreiking be dankte algemeen voorzitter J. |Crooshof alle medewerkers voor hun aandeel. Ondertussen was de stemming flink gestegen door de disco-drive-in-show Tony Turner met medewerking van William Mebo. Met de SV Holten gaat het mo menteel 'crescendo': iedereen is opgetogen en bereid het zijne bij te dragen. Oud-spelers (van heinde en verre) hadden voor deze dag een team gevormd waaruit bleek dat ze de voetbal-afdeling nog steeds een warm hart toedragen. Dat het goed gaat blijkt ook uit de grote ledenaanwas: zeker één elftal meer wordt ingeschreven voor de nieuwe competitie; moge lijk worden dat zelfs twee nieuwe elftallen. En daar komt nog bij de terugkeer van Henri Bronsvoort naar Holten. Een energieke trainersstaf is al druk doende met de voorbereidin gen van volgend jaar. Zo kan de stemming in één jaar omslaan en wil iedereen weer bij de rood-zwar- ten horen. Adres: De seizoensinvloeden laten ook de werkloosheid in Holten niet onge moeid. In de maand april daalde het aantal werklozen van 154 naar 129. Daarvan zijn 72 mannen en 57 vrouwen. De trend dat mensen met een lagere opleiding moeilijk aan het werk komen zet zich duidelijk door. Van de 129 Holtense werklo zen hebben er tachtig alleen een la gere school-opleiding of een LBO- opleiding. Langdurig werklozen (meer dan drie jaar zonder werk) blijven moeilijk bemiddelbaar. Ondanks de forse daling bleef hun aantal met dertig gelijk aan dat in maart. De argumenten die het college aanvoerde om niet aan deze sa menwerkingsvormen te tomen, vonden ruimschoots weerklank in de raad, waarmee het verzoek aan de provincie nog eens extra werd benadrukt. Zoals wij vorige week reeds melden ontving oud-burgemeester Enklaar uit handen van zijn opvolger mr. W.L.F.C. ridder van Rappard de eerste erepenning van de gemeente Holten. Zijn grote inzet op velerlei terreinen heeft Holten doen besluiten om hem als eerste deze penning te doen toekomen. Mr. W.H. Enklaar vroeg zich in zijn dankwoord af waar hij dit nu eigenlijk aan te danken had. "Ik heb alleen de kans gehad om te doen wat ik heb gedaan en daarbij ook nög het geluk gehad te kunnen werken en leven zoals mijn hart in gaf." De onlangs gehouden collecte voor het Nederlands Astmafonds heeft in Holten f 5.059,20 opgebracht. Even voor het ter perse gaan van dit nieuwsblad bereikte ons het droevige bericht dat mevrouw Enklaar is overleden. Het was niet mogelijk, anders dan op deze wijze, bovenstaand artikel te wijzigen cq. door een ander verhaal te vervangen. Redactie Holtens Nieuwsblad De beoogde verkoop van een stukje grond in de Beuseberg aan de familie Jol heeft in de gemeenteraad voor onenigheid gezorgd tussen WD-er A.J. Keve lam en Gemeentebelanger E.M. van Schooten enerzijds en het college ander zijds. Wethouder H.J. Westerik kon uiteindelijk niet onder de toezegging uit dat hij op korte termijn met een notitie komt waarin de gemeente eens en voor altijd duidelijkheid schept in de gehanteerde grondprijzen. Of die inder daad leidt tot een prijs voor bouwgrond en een prijs voor niet-bouwgrond, zo als Van Schooten het liefst zou zien, moet nog worden betwijfeld. Blijkens de woorden van burgemeester Van Rappard is een dergelijke tweedeling wat al te eenvoudig. Bij het bepalen van grondprijzen laat het college ook "het histo risch perspectief' meewegen zo vulde de raadsvoorzitter zijn wethouder aan. Bouwgrond, grond met toegevoegde waarde of overgrond. De gemeente Holten komt met een notitie waarin eens en voor altijd duidelijkheid wordt geschapen in de grondprijzen die bij verkoop worden gehanteerd. Twintig welpen en bevers van Scoutinggroep De Waardenborch weten voortaan alles over eerste hulp bij ongelukken. Daarvoor wa ren afgelopen zaterdag mevrouw Lindenberg en de heer Ten Wolt huis van de Holtense EHBO te gast in het troephuis aan de Liezenweg om in begrijpbare taal iets te ver tellen over de basishulp bij onge vallen. Vooral de manier waarop EHBO-er Ten Wolthuis de infor matie over botbreuken, bewuste loosheid, snijwonden en brand wonden verduidelijkte met niet van echt te onderscheiden (nep- )wonden, maakte indruk bij de jeugd. Samen met de instructeurs mochten de kinderen uiteindelijk het geleerde in de praktijk bren gen. toch wel „een goede zaak" dat met name de medezeggenschapsraad en de schoolleiding een zwaardere stem in de besluitvorming hadden gehad dan de politiek. „Tenslotte moeten zij straks met de nieuwe rector samenwerken" diende hij Spijker van repliek. Soweco Het college kreeg ook de volledige raad achter zich bij het verzoek aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om ontheffing voor drie vormen van samenwerking, die Holten tegen de wet in buiten het Gewest Midden-IJssel om uit voert. Het gaat daarbij om de soci ale werkvoorziening, waarbij Hol ten niet bij het Sallandschap in De venter, maar bij de Soweco in Al melo is aangesloten; om het inzamelen van dierlijke kadavers waarvoor Holten samen met Mar- kelo. Goor, Rijssen, Wierden, Den Ham en Hellendoom een efficiënt functionerende voorcentralisatie- dienst in eigen huis heeft en om de aanleg en het beheer van recreatie ve voorzieningen in de buitenlucht waarvoor Holten zich in de Recrea tiegemeenschap Salland beijvert. grond waarop niet gebouwd mag worden, maar die wel een toege voegde waarde heeft voor de koper f75 en voor "overhoekjes" f 50. Dat lijkt mij niet onduidelijk en we moeten hier niet weer van afwij ken. Ik ben wel bereid in de komen de of daarop volgende vergadering van de commissie Gemeentewer ken met een notitie indeze te ko men." Uit de toevoeging van bur gemeester Van Rappard bleek dat de soepele houding die de familie Jol in het verleden bij de grond ver deling in het plan Beuseberg had betracht, ook heeft meegespeeld in de prijsbepaling. Hij kreeg raads lid Kevelam echter niet volledig mee. Die bleef bij zijn standpunt dat f 75 per vierkante meter voor die grond te goedkoop was. Nieuwe rector Waar raad en college het wel volle dig over eens waren, was de lof die de scheidende rector van de Scho lengemeenschap drs. P. Bakker verdiende. „Een schakel tussen school en bestuur die door zijn in zet en functioneren veel tot stand heeft gebracht" zo verwoordde on- derwijsspecialiste W.J. Dijkgraaf- van der Hart de vertrekkende di recteur. Ook de andere fracties ble ken dankbaar voor het vele werk van Bakker. „Hij heeft de Scholen gemeenschap tot in de verre regio een goede naam bezorgd" (H. Rus- tebiel van Gemeentebelang), „we hadden hem graag langer gehad vanwege zijn manager-kwaliteiten en zijn oog voor financiële conse quenties" (M.F. Spijker, VVD) en „onder zijn bezielende leiding is de school tot een onderwijsinstituut van allure uitgegroeid" (A.J. Nij- kamp, CDA) waren enkele van de lovende woorden die de raad de na vijftien jaar rectorschap per 1 no vember van-dit jaar vertrekkende Bakker meegaven. Ook over zijn opvolger bleek ieder een tevreden, zodat de nieuwe SGH-rector L.G.M. van Minder hout nog diezelfde avond op zijn huisadres in Emmeloord een bloe menhulde vanuit Holten kreeg aangeboden. Wel vond WD-er M.F. Spijker dat de commissie Al gemeen Bestuurlijke Zaken (waar in de vier fractievoorzitters zitting hebben) veel eerder in de gevolgde procedure betrokken had moeten worden en had Dijkgraaf-van der Hart (PvdA) in het vervolg liever meer kandidaten op de voor dracht. Maar dan zouden die ande re kandidaten er in dit geval maar voor de show bijstaan, antwoordde burgemeester W.L.F.C. van Rap pard. „De keuze was zo unaniem dat het, ook vanwege privacy-over- wegingen unfair zou zijn meerder kandidaten op de voordracht te zetten." Van Rappard vond het

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1