„Koffie bij de boer altijd gewaardeerd5 De Schure blijft, maar jeugd wordt zakelijker WEEK DEZE "Gait" Linde in de VUT: Van jeugdsociëteit naar jongerencentrum m Nieuwe rector voor Scholengemeenschap Poppenspel in Schure Inzameling Rode Kruis U ontvangt een traaie Parher-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Erepenning Holten voor Enklaar Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 mei 1989 41ste jaargang no.20 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Molen Afgelopen zaterdag was het weer Nationale Molendag en aangezien dit samenviel roet de Nationale Fietsdag, trok molen De Hegeman In Dijkerhoek weer veel bekijks. In het Hol lens Nieuwsblad een gesprek met de nieuwe vrijwillige mo lenaar. Eieren Op Pinksterzaterdag had de Toga-club een verlate Paas- iverrassiog in petto voor Hol ten. Alsnog werd op Kalfster- mans weide het Holtens kam pioenschap eiergooien en -van gen gehouden. Afgezien van ai en toe een pittig regenbuitje en her en der ronddwarrelend struif was het vooral een gezel lig gebeuren. Maar dat is be kend van de Toga-club. Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 Zaterdag 20 mei presenteert De Schure het internationaal be« kende Stuffed Puppet Theatre. Neville Tranter begint zijn voorstelling 'Underdog' om ne gen uur precies. De zaal is open vanaf acht uur. De entreeprijs bedraagt vijf gulden per per soon. Wordt men in mei, net als De Schure, twintig jaar dan kan men, op vertoon van be wijs, gratis naar binnen. Neville Tranter is een poppen speler van formaat. De uit Au stralië afkomstige artiest ge niet internationale bekend heid; zijn poppen brengt hij op een ongelooflijke manier tot le ven. Sinds zijn optreden op het Fes tival of Fools (1978) woont hij in Amsterdam en spreekt nu bijna perfect Nederlands. Met de voorstelling 'Underdog' haalde Neville op het "Erlan- gen/Nurnberg Figurentheater Festival '87' de eerste prijs. 'Underdog' handelt over een ge traumatiseerde jongen die op pijnlijke wijze door zijn vader geconfronteerd wordt met vijf karakters uit zijn verleden. De dertigjarige zoon, een blok aan het been van de vader, krijgt nog één kans zich te bewijzen. In deze voorstelling draagt Ne ville geen masker meer en is zijn rol als acteur meer promi nent. Ook de confrontatie met zijn eigen poppen is sterker dan voorheen. Tijdens een druk bezochte recep tie werd vorige week vrijdag af scheid genomen van de heer G.C'Gait") Linde, medewerker bui tendienst gemeentewerken. Als blijvende herinnering kreeg hij van burgemeester W.L.F.C. van Rappard een tegel, met daarop het gemeentewapen. Bijna zijn hele leven woonde Linde ook in Hol ten. „Maar ik ben geboren in Dalfsen en verhuisde naar Holten toen ik negen maanden oud was", vertelt hij. In Holten ging hij ook naar school: „Naar de Dorps school, de oude Dorpsschool dan. Die stond op de plaats waar nu on der andere het kantoor van het Holtens Nieuwsblad is." Doorleren was er vroeger voor de meesten niet bij, ook voor Linde niet. „Dat kon gewoon niet. Mijn moeder was weduwe en er was geen geld om door te kunnen leren. Nee, ik ging met dertien jaar de boer op, voor dag en nacht." En zo vertrok de dertienjarige Hol- tenaar per 1 april („Het schooljaar liep toen tot 31 maart") naar boer Smale, zes kilometer buiten Hol ten. Daar verrichte hij alle voorko mende werkzaamheden. „Het mel ken ging toen nog met de hand, ploegen met een ploeg met twee paarden ervoor en hooien, dat was pokkelen: op de vork en laden maar. Dat was echt zwaar werk, maar je was jong en je kon een hoop." Bij boer Smale werkte hij tot zijn diensttijd; na twee jaar 's lands wa penrok gedragen te hebben werkte Linde negen jaar bij een overslag bedrijf te Goor. En toen las hij in het najaar van 1956 de advertentie van de gemeente Holten. „Ik heb daar behoorlijk over moeten den ken. Ik zakte namelijk in loon, maar hoefde geen tweehonderd ki lometer per week (heen en terug naar Goor) meer te fietsen. Achter af bezien ben ik blij dat ik toch ge solliciteerd heb." „De eerste maanden heb ik van al les gedaan. Maar in maart '57 kwam ik op de tractor en leerde de wegen te schaven. Vanaf die tijd heb ik altijd met rijdend materieel gewerkt." Dat werk bestond onder andere uit het wegen onder profiel brengen, het maaien van bermen met verschillende soorten machi nes, het uitbaggeren van sloten en 's winters het strooiwerk op de gladde wegen, maar ook het op- snoeien van hout in de Holterberg. Plezier „Het werk heb ik altijd met plezier gedaan, ook al omdat de onderlin ge sfeer goed was", vertelt Linde. „Als we bezig waren werden we door de boeren vaak binnengeroe pen voor een bakje koffie. Ook wel eens voor een borreltje, maar dat werd door onze bazen niet op prijs gesteld. Maar ik heb het altijd ge waardeerd dat we telkens weer een bakje koffie aangeboden kregen." Het werk op de wegen buiten Hol ten (zo'n 160 kilometer in totaal) veranderde in de loop der jaren. „Het grootste deel van de Holtense wegen bestond vroeger uit zand wegen. Als je toen drie weken per jaar bermen maaide, was je klaar. Maar nu maai je van mei tot sep tember met twee trekkers. En vroeger ging alles met de hand. Moest je een sloot schoonmaken, dan gebruikte je een schop. Moes ten er wegen egaal gemaakt wor den, dan werd zand aangebracht en met de schop streek je een en ander glad. Maar ik vond het prachtig werk. Ik ben er nog niet één morgen heengegaan 'met te genzin. Als je aan het werk bent en je ziet dat je een goed stuk werk kunt maken, dan heb je er plezier in, het voldoet je". Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 l.v.m. ziekte kan het kantoor niet steeds bemand zijn. Indien geen gehoor, dan redactie Enschede bellen, 053-84 24 95. Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Schure-voorzitter Wil- co van de Noort als vertegenwoordiger van de jongste genera tie vrijwilligers. Ook de psychedelische muurschildering van weleer heef plaats moeten maken voor een wat meer eigen tijdse variant(inzet). De mening van de verslaggever van Holtens Nieuwsblad wordt be vestigd. De jeugd van tegenwoordig is inderdaad zakelijker gewor den, vergeleken bij vroeger. De jongeren komen minder snel uit de luie stoel en kicken meer dan ooit op spektakel. Vrijwilligster Sophia de Vries, een pilsje tappend aan de bar van de jongerensoos, geeft een voorbeeld. „Pas geleden hadden we hier een avond over milieu. Je zou toch denken dat je daarmee flink wat jongeren zou trekken. Maar er kwamen maar een paar mensen op af." Twintig jaar jonge rencentrum (jeugdsociëteit) De Schure betekent ook twintig jaar jong zijn in Holten. Wat veranderde er of bleef alles bij het oude? Terug in de tijd naar de roerige jaren zestig. tal Holtenaren in een kwaad dag licht stond. Het zouden naaktlo pers en hasjrokers zijn, die in De Schure hun satanisch werk deden. Vrijwilliger Erik Pinkert, tevens coördinator onderhoud, vertelt dat er af en toe nog wel eens iets van een vooroordeel te merken is. Maar doorgaans merk je daar niet veel meer van. Tijdens het gesprek wordt trouwens keurig koffie ge dronken. Maar ook wat drank be- PR-man Jan Huisman heeft een dikke map klaarliggen met gege vens over twintig jaar De Schure. De jongerensoos ging in 1969 van start in een boerderij waar nu sportcomplex De Meermanskamp is gevestigd. Door de aanleg van de sportvelden moest de soos wijken. Overigens is het woord soos hier niet op zijn plaats: er was alleen sprake van een oefenruimte voor de popgroep Touch. Na enige maanden pas was er pas echt spra ke van De Schure, die zich op 5 mei 1970 voor het eerst aan de buiten wacht presenteerde. Dat was - zo diept Huisman uit de annalen op - tijdens een optocht ter gelegen heid van Bevrijdingsdag de Hol tense jongeren hun kijk op dc we reldvrede kenbaar maakten. De Schure had inmiddels onderdak gevonden in een boerderij naast de oorspronkelijke Touch-schuur. Pas in 1973 werd een ruimte in het huidige onderkomen betrokken. Naaktlopers Schure-voorzitter Wilco van de Noort herinnert zich uit verhalen dat De Schure destijds bij een aan- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander dopr! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 treft gaat de tijdgeest niet aan De Schure voorbij: Huisman meldt, dat er naast het gewone pilsje de alcoholvrije biertjes oprukken. Subsidie Vrijwilliger Theo Haase kan een boekje open doen over de geldelij ke beslommeringen van de jonge rensoos. „Vaak denken mensen dat we hier hun belastingcenten op zitten te maken", zegt hij. Hij ver telt dat De Schure van gemeente wege feitelijk geen enkele subsidie krijgt. Verbouwingen moeten bij voorbeeld worden bekostigd uit het project Jongeren bouwen voor Jongeren. Zoals de verbouwing van twee en een half jaar terug. Deze subsidie in het kader van het Internationaal Jongerenjaar maakte het mogelijk dat De Schu- rew p zijn huidige plek kon blijven. Juridisch gezien is het jongeren werk van De Schure aangehaakt bij de Stichting Sociaal Kultureel Je dat niet meer doet, komen ze Werk (SSKW). maar een verhui- niet meer". Enige spijt klinkt in de zing naar het dorpshuis zag men stemmen van de vrijwilligers door, bij de Schure niet zitten. „Dat was als ze stellen dat de jeugd steeds niks voor ons," vindt vrijwilliger meer vermaakt wil worden. De Huub Bouwhuis. „Als we daar zou den zitten, konden we geen life-op- tredens meer houden. Dan konden we de tent wel sluiten." Formeel gezien kunnen de veertien vrijwilli gers van De Schure terugvallen op een beroepskracht van de SSKW. Maar dat is meer theorie dan prak tijk. Haase: „We maken er bijna nooit gebruik van". Oude ballenzooi Bij de jongerensoos ben je welkom, als je zestien jaar of ouder bent. De ouwe hap, de oprichters van des tijds, is verdwenen. „Maar ze ko men nog wel", zegt Haase. „Al is het hier beslist geen ouwe ballen zooi. Je moetje wel aanpassen aan de huidige tijd." Veel discussie vergde enige jaren geleden dan ook de vraag of er niet eens wat meer top veertig werk moest worden ge draaid. Daarvoor was dat volstrekt taboe. „Maar" erkent Haase, „als passieve recreatie heeft de plaats van het actieve verpozen ingeno men. Dat is onder meer te zien aan de Schuredag.Een spektakel dat jarenlang toch voor enig regionaal aanzien voor de soos zorgde. Maar er komen nu gewoon niet genoeg jongeren meer op af om ze te orga niseren. De afgelopen twintig jaar heeft de soos heel wat activiteiten georga niseerd. Zo werd in 1979 een boom- plantdag ter opluistering van het gat van Holten gehouden. Tijdens de Schuredagen zijn popgroepen van allooi naar het Holtense ge haald, zoals Barrelhouse of Her man Brood. Absolute klapper vormde driejaar lang Sweet d'Bus- ter. In 1988 probeerde De Schure nogmaals een popfestival te hou den op Kalfstermansweide, maar de gemeente Holten verbood dat spektakel. Geluidsoverlast... „Twee weken daarna vond echter het folkloristisch festival plaats", zeggen Sophia de Vries en Jan Huisman veelbetekenend. Bij De Schure, dat slechts in het weekend is geopend, hebben ze ook een zeefdrukkerij, waar non profit organisaties terecht kunnen voor bijvvorbeeld affiches. Voor het jubileumjaar heeft De Schure nog diverse noten op zijn zang. Op 20 mei is er een uitvoering van het Stuffed Puppet Theatre. Op 10 juni is er een bal-triathlon te bele ven. Op 8 juli een voetbalteomooi in de sporthal. Liefhebbers kunnen op 21 juli noteren dat er een maan dag wordt gehouden, ter herine- ring aan het feit dat die dag twintig jaar geleden de eerste mens op de maan landde. Op 19 augustus volgt een drek-verspringwedstrijd. Op 23 september een jubileum-reü nie en op 4 oktober een bijeen komst in het kader van Werelddie rendag. Tot slot is nu al bekend dat op 16 december het programma van De Schure in het jaar 2009 wordt gepresenteerd, twintig jaar verder dus. Oud-burgemeester Enklaar ont ving woensdagmiddag de eerste erepenning van de gemeente Hol ten uit handen van Burgemeester Van Rappard. De onlangs 75 jaar geworden, heer Enklaar kreeg deze onder scheiding voor zijn jarenlange in zet voor de gemeente Holten. In zijn lange ambtsperiode van 1946 tot 1979 heeft de heer Enklaar zich met name verdienstelijk ge maakt op het economische vlak, door vele bedrijven naar Holten te halen. De uitbouw van een lokale ULO tot een regionale scholenge meenschap is voor een groot deel op zijn conto te schrijven. Zijn in zet op het terrein van de oorlogs graven in Holten hebben zelfs in ternationaal veel waardering we ten te oogsten. Dichter bij huis hadden de sociale en culturele ac tiviteiten een warm plekje bij de burgevader. De serenade van de HMV op zijn 75 veijaardag moge hier een goede getuige van zijn. Het Nederlandse Rode Kruis houdt in de periode van 22 mei tot en met 4 juni haar jaarlijkse inza melingscampagne. Deze keer is de campagne anders opgezet: kwam in voorgaande jaren de collectant langs met de bekende bus, nu krijgt men een acceptgirokaart thuisbezorgd, waarmee vrijblij vend een gift aan de organisatie kan worden geschonken. Het Rode Kruis biedt hulp in 147 landen ter wereld, dit met steun van talloze vrijwilligers, leden en donoren, die gezamenlijk de tijd en het geld investeren dat voor het or ganiseren, coördineren en uitvoe ren van hulp nodig is. In eigen land organiseert men o.a. aangepaste vakanties, sociaal vervoer, tele fooncirkels, welfare-activiteiten, eerste hulp en activiteiten voor en met jongeren. "Wij doen een beroep op de mensen een bedrag over te maken. Zonder de steun van de gevers is het Rode Kruis hulpeloos", aldus penning meester D. Dikkers namens de Holtense afdeling. Wanneer de gemeenteraad er maandag 22 mei mee akkoord gaat (en niets wijst erop dat zulks niet het geval zou zijn) heeft de Holten se Scholengemeenschap per 1 no vember een nieuwe rector. In de vacature-Bakker, die gebruik maakt van de regeling voor ver vroegde uittreding, wil het colle ge van B en W de heer L.G.M. van Minderhout uit Emmeloord be noemen. De benoeming komt tot stand met algemene stemmen van zowel de selectiecommissie, de commissie Algemeen Bestuurlij ke Zaken, de Inspecteur voor het Voortgezet Onderwijs en het col lege van B en W. Reden ook dat de voordracht aan de raad tot één kandidaat beperkt is. Minderhout is op dit moment nog als conrector verbonden aan het gemeentelijk Zuydereee-college voor LBO, Mavo, Havo en VWO, een brede scholengemeenschap. Daarvoor was hij tien jaar lang le raar wiskunde in Arnhem. De nieu we rector van de Scholengemeen schap is 41 jaar oud. Op de agenda van de raad prijken verder het voorstel tot verlenen van eervol ontslag aan de huidige Scholengemeenschap-rector drs. P. Bakker, het vaststellen van de Verordening op het gebruik van zaalruimten in het dorpshuis, de verkoop van grond aan de IJssel- mij voor de bouw van een trafo aan de Bontenweg, de jaarrekening van de algemene dienst en ver schillende intergemeentelijke sa menwerkingsvormen waar kwamen ■iider kost fai leikt RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1