Volop lof voor EHBOer G.J. Gervedink-Nijhuis Appartementen Larenseweg en Aldi op de Smidsbelt ieuwsUad. Holten profiteert van nieuw station Nieuwe ontwikkelingen in dorpskom Uontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Herdenking Uitstapje Actief En verder... Afscheid na 35 jaar in bestuur Informatiedag van De Hoop Bronsvoort tweede in de klasse Z Opbrengst collecte U V-examen Hollandse herders Toga gooit toch nog met eieren iJËÉ BON Liefhebbers oude motoren genoten van BMW's, DKW's 's, BSA's en Harley's Holtens Nieuwsblad Donderdag 11 mei 1989 41ste jaargang no.19 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 De gevallenen van de Tweede Wereldoorlog werden op de Ca nadese begraafplaats herdacht De bejaardensociëteit maakte een gezellig uitstapje en deed onder meer het Zoutmuseum in Delden aan en genoot van het Twentse landschap De Wielervereniging Holten is in het Pinksterweekend bijzon der actief Het Holtens Mannenkoor viert z'n koperen verjaardag Okia mist net de aansluiting met de koplopers Holtenaren lopen uit voor de Bevrijdingsloop Mede-oprichter van de afdeling Bathmen, 35 jaar afdelingsbe- stuurderin Holten en Bathmen, 25 jaar kaderinstructeur, betrokken bij de oprichting van de plaatse lijke ambulancedienst en altijd present in juries, bij sportwed strijden en bloedafname-avonden van het Rode Kruis. Vorige week dinsdag was er tijdens de leden vergadering in zaal Vosman volop lof voor EHBO-er G.J. Gervedink- Nijhuis die afscheid nam als afde lingsbestuurder. Hoogetepunt vormde de onderscheiding die hoofdbestuurder J. Meijer uit Al melo de Holtense EHBO-man kwam opspelden. Die zilveren draagmedaille van de EHBO kreeg Gervedink-Nijhuis in de allereerste plaats vanwege zijn werk als kaderinstructeur. Vijfen twintig jaar lang zette hij zich in om zoveel mogelijk aankomende EHBO-ers op te leiden. Dat lukte goed blijkens de cijfers die Meijer aanhaalde. Wat betreft het aantal geslaagden zit Holten veel hoger dan het landelijk gemiddelde. „Dat bewijst dat u goed kunt luis teren en uw kennis goed weet over te dragen" aldus het hoofdbe stuurslid in zijn toespraak. Caravan Ook de andere sprekers hadden lo vende woorden voor Gervedink- Nijhuis, die 35 jaar geleden betrok ken was bij de oprichting van een EHBO-afdeling in Bathmen en twaalf jaar later de overstap naar het Holtense afdelingsbestuur maakte. Oud-voorzitter A. Jalink roemde de inzet waarmee Gervedink-Nij huis steeds het EHBO-werk ver richtte. Als specifieke verdienste noemde hij de aanschaf van de Holtense EHBO-caravan, iets waarvoor de scheidende bestuur der destijds sterk gepleit heeft van wege de privacybescherming van slachtoffers die zo'n caravan kan bieden. Ook de plaatéelijk ambu- Hoofdbestuurder Meijer speldde Gervedink-Nijhuis de zilveren draag medaille van de EHBO op. lancedienst kwam er mede dankzij de bemoeienissen van Gervedink- Nijhuis. Burgemeester Van Rappard, die in zaal Vosman de diploma's aan de geslaagde cursisten uitreikte, vond dan ook dat Holten niet zon der de EHBO, en in het bijzonder mensen als Gervedink-Nijhuis, kan. Ook dit keer waren er onge veer veertig geslaagden en dat bleek, volgens de dankwoorden van Gervedink-Nijhuis, een veel hoger aantal dan in de begintijd. Toen moest Holten het jaarlijks met zes nieuwe EHBO-gediplo- meerden doen. De plaats van het vertrekkende bestuurslid wordt ingenomen door G.J.J. Wibbelink, terwijl de bestuursleden H.J. Markvoort en W'. Wijenberg wer den herkozen. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactrice: Frederique Rentenaar Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 l.v.m. ziekte kan het kantoor niet steeds bemand zijn. Indien geen gehoor, dan redactie Enschede bellen, 053-84 24 95. Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 •tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 1224 Het evangelisch centrum voor ver slaafden De Hoop in Dordrecht houdt op zaterdag 27 mei vanaf 9.30 uur de jaarlijkse informatie dag. Dit jaar komen - naast de me dewerkers - in vrijwel elke work shop gasten en ex-gasten aan het woord. Ook ouders van gasten zijn aanwezig om te vertellen over hun ervaringen met hun verslaagde kinderen. Belangstellenden kun nen zich vooraf inschrijven voor de workshops. Aanmeldingsformulie ren zijn verkrijgbaar bij de heer G.L. Ribbink, Het Landeweerd 8 in Holten, tel. 64198. Er is een spe ciaal dagprogramma voor kinde ren van vier tot tien jaar. Rikus Bronsvoort van de Berg- ruiters won tijdens de Vriczen- veense ruiterdagen met Zephyr in het jachtspringconours in de klas se Z de tweede prijs. Erna Willemink met Zephyr start te in de dressuur klasse L2 en plaatste zich als eerste (129 pt) en derde (125 pt). Sandra Dieperink mocht met Devil de eerste prijs meenemen in de klasse L (132 pt) en met Casper werd ze tweede (123 pt). Dieter Muhlenkort met Boj werd vierde in de klasse Z2. In Lochem legde Herman Lodeweges beslag op de eerste prijs met Carlo in de dressuurklasse LI (128 pt). De collecte voor de Nederlandse Hartstichting, gehouden in april, bracht in Holten f8.896,80 op. De zogeheten giro-mailing in 1988 bracht ongeveer 6.000 gulden op vanuit Holten. Beide bedragen zijn goed voor een gemiddelde gift van f 1,70 per inwoner van deze gemeen te. Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 De Holtense dorpskom krijgt weer een ander aanzicht. Voor de oude Veldhuis-panden op de hoek van de Larenseweg en de de Kerkstraat is een plan met winkels en luxe appartementen ontwikkeld en in het pand van de-Edah op de Smidsbelt vestigt zich volgende maand de Aldi. Aangezien moederbedrijf Albrecht van plan is de inganr: van het winkelpand te verplaatsen naar de achterzijde, verplaatst de bedrij vigheid rondom de derde plaatselijke supermarkt zich richting Laren seweg, waardoor op de Smidsbelt meer ruimte vrijkomt voor allerlei zomeractiviteiten. Makelaar E.D. Vincent, die in beide projecten be middelt, verwacht van deze ontwikkelingen een positieve uitstraling voor Holten als toeristenplaats. Juist het gebrek aan parkeerruim te was voor de Edah-organisatie re den om na vijfjaar een punt te zet ten achter de activiteiten in Hol ten. Door de ingang te verplaatsen naar de achterkant wil Albrecht die parkeerproblematiek voorko men. Wanneer Aldi, dat een soort gelijke winkelformule hanteert als Edah, in Holten haar deuren opent, is afhankelijk van de snel heid waarmee de noodzakelijke verbouwingen plaats kunnen vin den. Het streven van de grootgrut- ter is om in ieder geval voor het nieuwe zomerseizoen in Holten te beginnen. Of dat lukt is mede afhankelijk van de bouwvergunning die bij de ge meente Holten moet worden aan gevraagd, maar afgelopen maan dag was daar nog geen aanvraag van het Albrecht-Concem binnen gekomen. Larenseweg Wanneer de belangstelling inder daad zo groot is als makelaar E.D. Vincent verwacht, dan gaat het Komende zaterdag, 13 mei, staat voor de leden van de kringgroep Holten van de Vereniging Holland se Herders het landelijk examen Uithoudingsvermogen op het pro gramma. Het vertrek voor deze uit- houdingsproef is gepland om 09.00 uur vanaf het oefenterrein aan de Kattensteeg. Nadat de dag voor Pasen al een vergeefse poging was gedaan, komt de Toga-club Pinksterzater dag, 13 mei, toch nog met eiergooi- en -vangwedstrijden op Kalfster- mansweide. Vanaf 14.00 uur bin den minstens vijftien teams van elk drie gooi- en vangduo's de strijd aan om het Holtense kam pioenschap eieren gooien. De deelnemers, die om 13.15 uur op het strijdveld aanwezig moeten zijn, worden geacht een zo groot mogelijk afstand te overbruggen waarbij het ei heelhuids in de han den van een teamgenoot moet be landen. Die afstand blijkt meestal het pobleem niet, maar met het heelhuids zijn er heel wat meer pro blemen. Het publiek kan dan ook op een spectaculair evenement re kenen, waarbij er ter verhoging van de feestvreugde een hapje (loempia?) en een drankje kunnen worden genuttigd. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander dopr! J Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad j* Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 Wanneer het nieuwe NS-station Deventer-Colmschate vanaf 28 mei haar deuren opent, profiteert Holten van de grotere frequentie op de verbinding Deventer-En- schede. Met name in de spitsuren zullen er meer treinen in Holten stoppen. Op vrijdag 26 mei wordt de nieuwe halte in Colmschate officieel in ge bruik genomen. De nieuwe dienst regeling van de NS gaat op zondag 28 mei in. Vanaf dat moment doen de stoptreinen Deventer-Ensche- de vv. ook dit station aan. De NS rekent dit jaar nog op ongeveer 450 in- en uitstappende reizigers per dag voor Colmschate. Rond het jaar 2005, wanneer de bebouwing in de buurt helemaal afgerond is, moeten er dat 11U0 per dag zijn. Door de opening van het station Colmschate stoppen er vanaf 28 mei in Holten ook meer treinen in de ochtend- en avondspits. De eer ste trein richting Enschede ver trekt dan op werkdagen om 05.59 uur, waarna men tot 09.08 uur om het half uur in kan stappen. De avondspits in de richting Ensche de begint om 16.08 uur. Vanaf dat tijdstip tot 19.08 uur rijdt de stopt rein elk half uur. Omgekeerd vertrekt de eerste trein richting Deventer op werkda gen om 06.22 uur, waarna tot 09.22 uur elk half uur een trein vertrekt die dus ook in Colmschate stopt. In de avondspits kan men vanaf 16.22 uur tot 19.23 uur elk half uur in stappen. Winkels en zes luxe appartemenz ten in de oude Veldhuis panden opi de hoek van de Larenseweg en de Kerkstraat l/oto bovenen de Aldi in het pand van de Edah aan de Smidsbelt. Dat zijn de ontwikkelin gen die de dorpskom van Holten weer een heel ander gezicht geven. pand-Veldhuis op de hoek van de Larenseweg en de Kerkstraat bin nenkort al tegen de vlakte om plaats te maken voor zes luxe koopappartementen. Vincent, die de eerste geïnteresseerden al op zijn kantoor heeft begroet, ver koopt de appartementen voor Ter Steege's Ontwikkelingsmaat schappij in Rijssen die ook tekent voor de bouw ervan. Ook dit plan behoeft echter de goedkeuring van de gemeentelijke instanties, te meer daar voor een gedeelte van de grond een artikel-19 procedure in gang moet worden gezet aangezien de bestemming ter plekke moet worden gewijzigd. Met de nu onthulde plannen is defi nitief een eind gemaakt aan de on zekerheid rondom de oude Veld huis-panden die alweer enige tijd leeg staan. De mógelijkheid om ter plekke iets aan huisvesting voor ouderen te doen, is daarmee van de baan. Met de bouw van vier luxe appartementen op de eerste en twee op de tweede verdieping (koopsom vanaf f 209 duizend vrij op naam) meent Vincent een voor Holten aantrekkelijk, kleinschalig project te bieden. Het te bouwen complex wordt voorzien van een besloten entree, een liftinstallatie en een garage naar keuze. De 330 vierkante meter op de bega ne grond wordt als winkelruimte verhuurd of verkocht, al naar ge lang de interesse. De liefhebbers van oude motoren (in ieder geval daterend van voor de Ja panse invasie eindjaren zestigkwamen afgelopen weekeinde in Holten ruimschoots aan hun trekken. In de garage van Pieffers aan de Larense weg had motorclub De Klassieker een aantal zeldzame pronkstukjes samengebracht. De BMW's, Harley's, DKW's, BSA's en NSU's, alsmede een Lamtrretta uit 1962 konden daar twee dagen lang worden bewon derd. Daar werd dan ook druk gebruik van gemaakt. Uit de hele regio kwamen de bezoekers naar Holten. Het was dan ook de moeite voor de ware kenner want meer dan vijftig uiterst zorgvuldig geconserveerde motoren uit de periode 1940-1965 stonden glimmend opgepoetst tentoon gesteld. Absolute trekpleister was een 750 cc Harley Davidson, type WLC. Maar ook de 650 cc BSA uit 1959 (de bekende gele motor van de Wegen wacht) mocht er zijnVoor de trotse leden van De Klassieker was dit de zevende keer dat ze hun passie met buitenstaanders deelden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1