Bennie Jolink onthult Splo's boakemonument „Uitwisseling hoeft niet veel te kosten" NK touwtrekken 15 juli in Holten Koninginnedag op 29 april Glasbakken in de dorpskom overvol DEZE WEEK Info-avond HMV naar concours Herdenking gevallenen FLEURIG VOORJAARSFEEST Voorjaarsfeest Trekkersiep Gemeente wil reizen naar Winterberg subsidiëren op 27 april in Holten, van 18.00 uur tot 22.00 uur Zie onze extra bijlage. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 april 1989 41ste jaargang no.15 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Onder het motto 'Fleurig Voor- jaarsfeest in het groene hart van Overijssel' houdt de Hol- tense Handelsvereniging op donderdag 27 april een thema- markt. De voorjaarsmarkt, waar ongeveer 45 standhou ders aan deelnemen, heeft plaats vanaf het Klavier tot Slagerij Brands met als fleurig hart het plein van de Smids belt. Aangezien de voorjaars markt om 18.00 uur start en zo rond 22.00 uur opbreekt zijn alle stands uitgerust met een sfeervolle verlichting. Waarin een kleine gemeen schap toch groot kan zijn. Met die slogan onder de arm heeft Espelo de afgelopen tijd bewe zen dat het tot veel in staat is. De première van trekkersiep- wedstrijden die afgelopen za terdag op het weiland van Jan Meyerink werden gehouden en die dank zij de school en volks commissie in samenwerking met het trekker trekteam SPLO in goede banen werd ge leid is daar een prima voor beeld van. De voorverkoop in de plaatselijke horeca liep weer vlotjes, dus Espe lo kan zich opmaken voor een vol le bak. Morgenavond, vrijdag 20 april is het weer zover. Dan komt de Achterhoekse boerenrock-for- matie Normaal naar de tent in het weiland van Jan van Ap voor een onvervalst avondje höken. Nor maal, dat er in de nieuwe formatie weer heavig tegenaan gaat, komt dit keer al extra vroeg naar Splo. Zanger Bennie Jolink, alias Bui- zenbeernd, moet voor het optre den immers al de handen uit de mouwen steken. Aan hem de eer om, samen met Appel jan, het offi ciële boake-monument te onthul len, waarmee de Splose gemeen schap tot in lengte der dagen het wereldrecord paasvuur bouwen wil herdenken. Hoewel kunstenaar Bob Terborg, die de inscriptie "World Record Poasvuur Slepp'n, Splo 1987" in de zwerfkei beitelde, met nadruk ver telt dat het hier bepaald niet om een heus kunstwerk handelt, is het monument voor de Sploders zelf van groot belang. Het herinnert immers aan het maandlange "euzen, sjouw'n en toch ok völle wille" die aan het wereldrecord vooraf gingen. Aan de vereeuwi ging in het Guinness Book of Re cords en aan de lafhartige aanval daarop van Haaksberger boake- bouwers die meenden met een hol le piek op hun 13 meter hoge paas vuur Espelo daaruit te kunnen ver dringen. Daar werd op het laatste moment nog een stokje voor gesto ken, zodat de eervolle titel voorlo pig nog aan Splo blijft voorbehou den. Om dat nog eens goed voor het nageslacht duidelijk te maken en omdat het oude houten bord uit 1987 er alweer helemaal verweerd bijhing, moet de enorme kei op het land van Appeljan de herinnering blijvend hoog houden. Om het alle maal eens rustig te kunnen bekij ken, zal er ook een bankje worden geplaatst. Rechttoe Vrijdagavond zal dat bankje nog wel niet bezet zijn, want dan ge beurt het allemaal in de grote tent. 'Rechttoe, rechtan" is het devies van Normaal in de nieuwe bezet ting zonder drummer Brekken Jan Schampschot die is opgevolgd door de 27-jarige Fokke de Jong. Of het nu door zijn inbreng is weten Afgelopen week werd de laatste hand gelegd aan het monument. Het wachten is nu op de onthulling. we niet, maar feit is dat Normaal er weer keihard tegenaan gaat: hö ken en daldeejen zonder frutsels dus. Wie "de bezadigde heren van Normaal" dan ook al had afge schreven, moet op zijn woorden te rugkomen. In Splo zal een serieuze gooi worden gedaan naar het offi cieuze wereldrecord oerendharde decibels. In de ongetwijfeld volle tent met af en toe laag overvliegen de bekers bier komt die muziek op timaal tot zijn recht. En wie na Normaal nog niet is uitgefeest, kan nog terecht bij de Markelose for matie De Cherry's die op de hun bekende manier het feest in Splo tot een kookpunt zullen voeren. Dagblad Tubantia B.V. in samenwerking met de stichting .Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 l.v.m. ziekte kan het kantoor niet steeds bemand zijn. Indien geen gehoor, dan redactie Enschede bellen, 053-84 24 95. Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. IV. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. tV. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Voorafgaand aan de voorjaarsver gadering houdt de Voedingsbond FNV op dinsdag 2 mei een informa tiebijeenkomst voor uitkeringsge rechtigden. Nog steeds blijken er in Holten problemen te rijn met de manier waarop de gemeentelijke sociale dienst de aanvragen voor uitkeringen en de verdere afhande ling organiseert. Een interne reor ganisatie binnen de sociale dienst moet deze problemen in de toe komst verhelpen. Op de info- avond beantwoorden leden van de Vakgroep Uitkeringsgerechtigden van de Voedingsbond ook allerlei vragen op het gebied van belastin gen, studiefinanciering, enz. De drumband van de Hol tense Mu ziekvereniging HMV neemt zater dag 22 april deel aan een proef po diumconcours in het Parkgebouw in Rijssen. HMV komt onder lei ding van Hugo Masselink uit in de eerste divisie sektie Ab. Ontwikkelingen in de drumband- wereld leidden ertoe dat er een nieuw concoursregelement is ont worpen, dat in Rijssen beproefd wordt. De huidige marsconcour sen bestaan uit een marcherend en een stilstaand uit te voeren werk. „Vandaag bent u in Holten te gast. De raad van Holten omsluit u. Zo vormt de inhoud van de vorige week ondertekende oorkonde in feite het brandpunt van de opdracht die wij elkaar gaven." Aldus burge meester mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard aan het begin van zijn toe spraak tot de leden van de gemeenteraad van het Duitse Winterberg. Holten heeft met Winterberg een jumelage-overeenkomst gesloten die twee weken geleden in de Duitse partnergemeente werd onderte kend. Een groot deel van het Holtense gemeentebestuur en de ge meenteraad was daarbij tegenwoordig en mocht afgelopen weekein de gastheer spelen voor hun Duitse collega's die op tegenbezoek kwamen. Burgemeester Van Rappard con stateerde dat beide gemeenten veel overeenkomsten vertonen. Zowel Winterberg als Holten wa ren aan het begin van de eeuw klei- Öp donderdag 4 mei worden in Holten weer de gevallenen uit de oorlog herdacht. Om 19.00 uur is er een herdenkingsdienst in de NH kerk met aansluitende de stille tocht naar het herdenkingsmonu ment op de Molenbelterweg. Daar wordt na een korte overpeinzing een minuut stilte in acht genomen, wordt een krans gelegd en het volkslied gezongen. ne dorpen waaraan de welvaart min of meer voorbij ging. De le vensstandaard was er niet hoog. Beide dorpen waren gelegen aan doorgaande wegen, die steeds meer de slagaders gingen vormen van de economische ontwikkeling. Zowel Winterberg als Holten wil len het grote verkeer uit de dorps kommen weren, maar Winterberg is daar tot nu toe beter in geslaagd dan Holten, zoals Van Rappard eerlijk maar met spijt constateer de. Het toerisme speelt in beide ge meenten een eerste viool maar in Winterberg klinkt die veel luider. Met 1,2 miljoen overnachtingen per jaar steekt deze plaats Holten, met 300.000, verre de loef af. Maar Holten heeft gekozen voor een veelrijdiger economisch funda ment, dat Winterberg, volgens Hol tens eerste burger, moet ontberen. Goede voorbeeld De burgemeester constateerde ook overeenkomsten op het gebied van het onderwijs en het vereni gingsleven. Verschillen waren er ook. De Holtense raad kan bijeen komen in een fraai, nieuw gemeen tehuis, terwijl die van Winterberg met een oud pand genoegen moet nemen. Maar al met al constateer- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander doprf Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 Kapsalon IntercoifFure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 verstaan, letterlijk en figuurlijk" Hij meende dat het de taak van de gemeentebesturen is om de bur gers het goede voorbeeld te geven en reizen naar de partnergemeen ten te subsidiëren. Als de burgers elkaar dat ook nog logeergelegen- nagezette gerechten van het heid aanbieden dan behoeven uit koude en wame bu(fet aan te spre. Wisselingen niet veel geld te kos- ken. Het ging er in als koek want de ten. aldus mr. Ridder van Rap- Holtense raad wilde niet onder- pard. Daarna hing hij samen met rijn ambtsgenoot Schnorbus de inge lijste oorkonde aan een muur in een hoekje van de raadzaal. Schnorbus sprak enige gemoede lijke woorden als dankzegging. Daarna ging het gezelschap naar het bordes waar het gefêteerd werd In het weekeinde van 15 en 16 juli wordt het Nederlands kampioen schap touwtrekken in Holten ge houden. Afgelopen zondag kreeg OKIA tijdens het toernooi in Noordijk van de Nederlandse Touwtrek Bond bericht dat de or ganisatie naar Holten gaat omdat er in het gewest West geen club be reid werd gevonden. Uiteindelijk moest er geloot wor den voor deze eervolle toewijzing want ook EHTC had ingeschreven voor de organisatie. Daarbij kwam OKIA als gelukkige uit de bus. De competitie om de nationale titel wordt in drie toernooien afge werkt. Op 2 juli staan er wedstrij den in het gewest Noord op het pro gramma, 9 juli strijden de touw trekkers bij de Heure in Borculo en op 115 en 16 juli valt uiteindelijk de beslissir^ in Holten. Waar kwaliteit Bilker kost fan feikt RIJSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Op zaterdag 29 april (en dus niet op zondag 30 april) staat Holten weer helemaal in het te ken van de viering van Konin ginnedag. Hoewel koninging Beatrix haar vijftigste verjaar dag alweer enkele maanden achter de rug heeft en prinses Juliana het volg verkondigd heeft verstoken te willen blij ven van persoonlijke attenties, heeft de Stichting Viering Na tionale Feestdagen weer een aantrekkelijk programma voor jong en oud samengesteld, 's Morgens concentreren de acti viteiten zich rond de Smids- belt, 's middags komen de spor- tievelingen aan hun trekken en 's avonds is er tijd voor ont spanning met dans of toneel. Ter verhoging van de feest vreugde wordt iedereen ver zocht zaterdags de vlag uit te steken. Aubade. Traditiegetrouw wordt Koninginnedag officieel begon nen met de aubade voor het ge meentehuis. Niet alleen de schoolkinderen, maar de hele bevolking is'welkom om m.m.v. HMV aan deze samenzang mee te doen. Oranjegeweld rond Smidsbelt. Onder die poëtische noemer hebben de organisatoren een veelheid aan activiteiten op en rond de Smidsbelt samenge bracht. Voor de basisschool- jeugd (ook voor kinderen die niet in Holten naar school gaan) is er vanaf 09.30 uur een spellen- circuitmet een puzzelwedstrijd, voor de jeugd tot 14 jaar een rommelmarkt en verschillende verenigingen en clubs presente ren zich met activiteiten in een stand (opgave bij mw. Hanewin- kel-Vrielink, tel. 62777 of dhr. J.A. Wissink in he£ gemeente huis, tel. 61666). Voor de muzi kale opluistering van deze och tend zorgen verschillende bands die zich daarvoor kunnen opgeven bij bovengenoemde contactpersonen. Fiets-puzzeltocht. De Wieler vereniging Holten staat weer garant voor een vlekkeloze or ganisatie van de gezins-fiets- puzzeltocht. Daarvoor kan men tussen 12.00 uur en 13.30 uur starten vanaf de Smidsbelt. Eindpunt is café De Biester. Volksspelen. Voor' de tiende keer worden op Kalfstermans- weide de volksspelen gehouden. In zeskamp-vorm strijdende verschillende teams van bedrij ven, buurten, families of vereni gingen om de oranjebokaal. Donderdag 20 april is de laatste dag dat men zich bij J. Assink, tel. 63886 kan opgeven. Toneel. Vanaf 19.30 is er in ge bouw Irene voor oudere Holte naren een toneelstuk van OCH. Voor "Geen been om op te staan" is de toegang gratis. Con sumpties rijn wel voor eigen re kening. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Oranjebal. Holten sluit Konin ginnedag af met een gezellig Oranjebal in de aula van de Scholengemeenschap. Voor de muziek zorgt het Kees Molhoek Kwartet (met oud-plaatsgenoot Bert Fransen). Ook hiervoor is de toegang gratis, terwijl aan de ingang consumptiebonnen ver krijgbaar rijn. De beide burgervaders Van Rappard en Schnorbus drukten elkaar na het ophangen van de oorkonde stevig de hand. de Van Rappard „dat wij elkaar door de Holtense Muziekvereni ging die een serenade bracht, daar bij geholpen door de majorettes. Als koek Vervolgens spoedde men zich weer naar binnen om de inmiddels doen voor de ontvangst die hen in Winterberg was bereid. Ook daar was steeds ruimschoots in de gele genheid om de inwendige mens te versterken met veel van de goede dingen die de aarde voortbrengt. Halverwege de avond was er een optreden van de Holtense Boeren- dansers, maar tegen het midder nachtelijk uur werden de gasten met een schitterende toeringcar van een gerenommeerde Holtense autobusonderneming naar hun verschillende gastverblijven ge bracht. Ligt het er nu aan dat de Holtense bevolking zoveel meer wijn en ge- never worden drinkt en augurken en doperwtjes eet, of zijn wij Hol tenaren echt veel milieubewuster geworden? Dat is de vraag nu de glascontainers in het dorp steeds vaker overvol blijken. In de laat ste raadsvergadering vlak na het Paasweekeinde ging men er nog vanuit'dat dit een bekend euvel was na een lang weekeinde, maar ook na een doorsnee weekeinde stapelen de flessen zich naast de glasbakken op in plaats van erin. Bijgaande foto, die vorige week werd genomen bewijst dat. Geen bijster aanlokkelijk gezicht, te meer daar het glaswerk door jon geren nogal eens als projectiel wordt gebruikt en dus ook nog ge vaar oplevert. Geen wonder dat de bevolking begint te morren. Hier ligt ons inziens duidelijk een taak voor de gemeente, die zich als milieubewust wil manifesteren en ook de toeristen de komende zo mer een schone dorpskom wil pre senteren. Wethouder Westerik heeft al beloofd dat de bakken va ker geleegd zullen worden, dus er wordt aan gewerkt. Meer bakken blijkt een onhaalbare kaart om dat ze op grond van particuliere ondernemers worden geplaatst. Hopelijk blijft een onooglijke fles- senberg als op deze foto ons in het vervolg bespaard.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1