Veilige verwerking gebruikte spuiten Holtens Nieuwsblad, Emancipatienota in concept ter inzage WEEK DEZE Komend weekeinde tegenbezoek Winterbergers Culturele avond PJGO Kindersoos bij Kwiebus Opgave voor Volksspelen nog mogelijk BON Initiatief apotheek en gemeente Puzzelrit De Holterberg U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Twintig jaar popmuziek in De Schure Holtens Nieuwsblad Donderdag 13 april 1989 41ste jaargang no.15 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Concert Voor het eerst'in de gescheide- nis van muzikaal Holten pre senteerden de Holtense Muziek Vereniging en het Holtens Ge mengd Koor samen een voor jaarsconcert. Met een ietwat overbeladen programma bewe zen beide verenigingen dat de muzikale ontwikkeling in Hol ten niet stil staat. En wat ook belangrijk is, er is nog volop jong talent. Cross Het motocross-seizoen is ook in Holten weer van start gegaan. Afgelopen weekeinde presen teerde MAC De Holterberg niet alleen spannende regionale wedstrijden, maar ook een krachtmeting tussen de talent volle jeugdtoppers uit Gelder land en Overijssel. Twee boei ende motorsportdagen waren het resultaat. Afgelopen maandag werd bij de Apotheek Holten het startsein ge geven voor een unieke inzame lingsactie van gebruikte injecties puiten. Uniek enerzijds omdat het om een particulier initiatief gaat waaraan de gemeente van harte meewerkt en anderzijds omdat ge bruikers een kosteloze en veilige manier wordt geboden hun ge bruikte spuiten in te zamelen. In tegenstelling tot het binnen het Gewest Midden-IJssel gehanteer de systeem worden in Holten gra tis containers ter beschikking ge steld. Voor plaatsvervangend werfbe- heerder W. Bosschers was het maandag de eerste keer dat hij met zijn vrachtwagentje bij de apo theek voorreed. Maar op de eerste doos gebruikte spuiten die hij van apothekersassistente Annette Ro- haar uit Enter kreeg aangereikt, zullen er ongetwijfeld nog vele vol gen. „In Holten kwamen tot voor kort ongeveer 600 spuiten in het huis vuil terecht" verklaart apotheker J.F. Vroom zijn initiatief. „Voorna melijk van diabetici die insuline moeten spuiten. Vroeger depo neerde men de gebruikte spuiten of bij het huisvuil of men bracht ze hier in een leeg Brinta-pak. Met alle risico's vandien. Hepatitis B en AIDS komen in Holten weinig of niet voor, maar het zal je maar ge beuren dat iemand zich prikt aan een besmette spuit. Deze manier van ophalen is veel veiliger. Voor het personeel in de apotheek. Voor het gemeentepersoneel dat het huisvuil ophaalt, maar ook voor kinderen die zich nu niet meer kun nen verwonden." Doordat de gebruikers van de apo theek een afsluitbare container meekrijgen, zijn zij de enigen die er ook daadwerkelijk meen in aanra king komen. Volle containers wor den weer ingeelverd, waarna men een lege meekrijgt. De containers verdwijnen in speciale dozen van de Afvalverwerking Rijnmond die door de gemeente tijdelijk op de gemeentewerf worden opgeslagen en t.z.t. in speciale vuilverbran dingsovens worden vernietigd. Ook directeur Gemeentewerken S.K. de Jong is maar wat blij met de nieuwe inzamelingsmogelijk heid. „Hier is een particuliere on dernemer die met ons mee wil den ken en bovendien een deel van zijn winst aan een veiliger manier van ophalen besteed. Dat valt natuur lijk alleen maar te prijzen. De prak tijk wijst uit dat wanneer mensen ergens geld voor moeten betalen, er een drempel bestaat om mee te doen. Hier is dat niet het geval. Deze samenwerking tussen parti culier en gemeente is uniek. Niet alleen in Holten, maar voor zover wij weten in het hele land." Bij het inzamelingssysteem wordt gebruik gemaakt van verschillen de formaten containers, zodat zo wel kleine als grote gebruikers op hun wenken bediend kunnen wor den. Ook voor de nieuwste manier van inspuiten, waarbij een vulpen systeem met een afneembaar re servoir gebruikt wordt, zijn specia le containers beschikbaar. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 a.s. zondag 16 april is er weer een jeugddienst. Dit keer een ochtend dienst die om 9.30 uur begint. Het thema van deze dienst is „Leven doet leven?!" De voorganger in deze dienst zal zijn ds. Vons. Het koor Cicade zal haar medewerking verlenen. Vrijdag 14 april staat de jaarlijkse culturele avond van de Platte lands Jongeren Gemeenschap Overijssel op het programma. Van af 20.00 uur geven leden uit Bath men, Wesepe, Almelo, Goor en Die penveen inhoud aan het thema Mi lieu. Onder de noemer Catoredaza is er uiteraard veel aandacht voor cabaret, zang, dans, toneel en revu. Na afloop daarvan wordt de tradi tionele disco gehouden. De toe gangsprijs voor deze avond in De Leeren Lampe in Raai te is f 5,00. MAC De Holterberg houdt zon dag 16 april haar tweede puzzelrit. De start is om 14.00 uur bij Club huis De Biester, waar men vanal 13.30 uur de inschrijving opent. Het is zover! Holten heeft een partnergemeente. Afgelopen weekeinde ver bleef een uitgelezen Holtense vertegenwoordiging voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten in het Westduitse Winterberg en morgenavond en zaterdag worden in een thuiswedstrijd de festiviteiten nog eens dunnetjes overgedaan. Daarmee is de weg vrij voor al die Holtense verenigingen en clubs die al belangstelling hebben getoond voor uitwisselingsactiviteiten. Wellicht dat daar het komende weekeinde al vast afspraken over kunnen worden gemaakt met de Duitse gasten die op hun beurt een "weekendje Holten" doen. Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haai Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 OAD-chauffeur Bleumink had vo rige week een select gezelschap in de bus. De voltallige raad, het dito college, vier afdelingschefs als ver tegenwoordigers van het ambtena renkorps en de voorzitters van de commissie Sociaal Cultureel Werk en de Sportcommissie hadden sa men met partners de koffers ge pakt voor een officieel bezoek aan de nieuwe partnergemeente. In de bagageruimte zat voor elk Winter- bergs raadslid een verzoeningsge schenk in de vorm van een linde boompje. Rond vijf uur kon de Hol tense delegatie in de Kleine Kur saal in Winterberg worden begroet door burgemeester Josef Schnor- bus, Stadtdirektor Dohle en zijn opvolger Kick. Volgde 's avonds de ondertekening van de jumelage-protocollen, waarbij beide burgervaders na mens hun gemeenteleden vriend schappelijk woorden spraken. Hol tens burgemeester Van Rappard haalde daarbij nog eens de eisen aan waaraan een iumelage in de ogen van het college van B en W moest voldoen. Daaruit bleek waarom voor Winterberg was ge kozen: een niet te grote taalbarriè re, een makkelijk te overbruggen afstand, een gelijksoortige ge meente van ongeveer dezelfde grootte, niet al te grote verschillen in volksaard, verdergaande sa menwerking dan op bestuurlijk ni veau alleen en geen kunstmatige, door financiële injecties van de ge meentes in stand gehouden band. Daarbij kwam nog eens de speciale band die via het Holtense bedrijf Nido-Universal met de winter sportplaats Winterberg bestaat. Reden ook waarom Nido-directeur Jan Nikkels de jumelage aanzwen gelde. Geen spijt Van Rappard zei er geen spijt van te hebben. „Als wij praten over een grenzenloos Europa in 1992, dan moeten wij actief meewerken om de grenzen van vooringenomen heid in onszelf te slechten. Stereo tiepe beelden worden alleen afge broken door de mens achter die beelden te leren kennen. Moge dat onze gemeenschappelijke drijfveer rijn om onze partnerschap aan te gaan." Een gedachte waar collega Schnorbus het maar al te zeer eens mee kon rijn, waarna het de beurt was aan de Stadtkapelle Winter berg, leerlingen van het plaatselijk gymnasium en het Gemengd Koor Winterberg om de avond verder muzikaal op te luisteren, waarbij al ras de eerste informele contacten werden gelegd en adressen uitge wisseld. Hetgeen ondanks het taal verschil nauwelijks problemen op leverde. In uiterste noodgevallen bood het alom beproefde "plat proat'n" soelaas. Zaterdags werd het bezoek afge- Woensdag 19 april vervolgt de kin dersoos Kwiebus het activiteiten programma met een middag zelf poppen maken. Het leuke voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar is dat met de zelfgemaakte poppen ook een heuse voostelüng wordt gege ven. Twee weken later, op woens dag 3 mei, wordt er door de jeugd gegoocheld. Dat gaat er serieus aan toe want wie goed oplet, kan aan het eind van de middag ie mand laten zweven. De kindersoos duurt steeds van 14.00 uur tot 15.30 uur en wordt gehouden in het dorpshuis aan de Tuinstraat. De kosten bedragen f2,50 per middag. Inlichtingen bij de Stichting Soci aal Cultureel Werk Holten, tel. 62755. Tot en met 20 april kan men zich nog opgeven voor de jaarlijkse Volksspelen die ter gelegenheid van Koninginnedag worden ge houden. De traditionele zeskamp staat dit jaar op het programma voor zaterdag 29 april. Zoals het er nu uitziet belooft het weer een sen sationele krachtmeting te worden want de organiserende Stichting Viering Nationale Feestdagen heeft weer een aantal attractieve spelonderdelen bedacht. Een team moet bestaan uit vijf leden en een non-playing captain. Bij de spelon derdelen gaat het zowel om snel heid en behendigheid als om een portie geluk, zodat alle teams kans op de eindoverwinning maken. Op gave is mogelijk bij J. Assink, Vix- seboxestraat 27, tel. 63886. Bepakt en bezakt vertrok vorige week vrijdag de gemeentelijke delegatie uit Holten richting Winterberg voor het ondertekenen van het jumelage-protocol het legen van de nodige contacten. rond met een bezoek aan het pronkstuk van Winterberg, het Kurpark, waar namens Holten een herdinkingsboom werd geplant. Na een rondrit en een voedzame maaltijd ging het weer richting Holten, waar het gezelschap zater dagavond keurig op tijd weer arri veerde. Komend weekeinde gaat de reis in omgekeerde richting. Met particu liere auto's komen de Winterberg- se gasten vrijdag rond vijf uur 's middags aan, waar ze waarschijn lijk in het nieuwe dorpshuis ont vangen worden. De partners van Holten verblijven op het bunga- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander dopr! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 Tot en met 26 april kan iedere Hol- tenaar nog reageren op de con cept-Emancipatienota die op het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek ter inzage ligt. De door vertegenwoordigers van Holtense vrouwen- en emancipa- tiegroepen vervaardigde nota moet het college van B en W een handvat bieden bij het voeren van een emancipatiebeleid in de ko mende jaren. In de nota worden verschillende sectoren van eman cipatie onderscheiden. Dat zijn voorlichting en informatie, parti cipatie, personeelsbeleid, ruimte lijke ordening en wonen, gezond heidszorg en hulpverlening, scho ling en onderwijs, vorming, be wustwording, ontspanning en ontmoeting en kinderopvang. Per sector geven de samenstellers- (sters) concrete aanbevelingen, waarvan verwacht wordt dat ze het emancipatieproces in Holten zullen bevorderen. Een van die aanbevelingen is het geven van informatie en voorlich ting via een regelmatig verschij nend gemeentelijk blad dat (gra tis) aan alle Holtenaren verstrekt wordt. Dat moet dan wel voor ie dereen leesbaar zijn. Voor wat be treft het personeelsbeleid wordt in de concept-nota opgemerkt dat de gemeente als werkgever het goede voorbeeld moet geven. In de prak tijk betekent dat, dat er speciale aandacht moet worden geschon ken aan achterstandsgroepen, dat voor elke functie de mogelijkheid van deeltijdarbeid wordt bekeken en dat het systeem van variabele werktijden gehandhaafd moet worden. Ook voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen heeft de werkgroep aanbevelingen opgesteld. Naast goede bereik baarheid riet men graag aandacht voor veilige fiets- en wandelpaden en goede straatverlichting. Huisarts De samenstellers pleiten er onder het kopje Gezondheidszorg en Hulpverlening voor dat, gezien het feit dat er in Holten slechts manne lijke huisartsen werkzaam zijn, bij een eventuele vacature een vesti gingsvergunning aan een vrouw wordt verleend. Tenslotte sluit men zich aan bij de hoge prioriteit die in het beleidsplan Sociaal-Cul tureel Werk aan het peuterzaal- werk wordt gegeven. Wel vindt men dat de twee Holtense peuter speelzalen daarin een gelijk beleid moeten voeren en dat het goed zou rijn wanneer er in Holten eens on derzocht zou worden of er behoefte is aan kinderopvang (in het bijzon der aan een kinderdagverblijf). lowpark Twenhaarsveld. Vrijdag avond wordt er voor genodigden een feestavond gehouden in het ge meentehuis waar, na een informele raadsvergadering, optredens van HMV en de Holtense Boerendan- sers en ook een geanimeerd gezel schapsspel op het programma staan. Zaterdag bezoeken de gas ten de feestelijk versierde molen De Hegeman in Dijkerhoek, de in werking zijnde rioolzuiveringsin stallatie en uiteraard De Holter berg. Een gedeelte van de delega tie vertrekt zaterdagavond weer richting Duitsland, maar ongeveer de helft van de 25 gasten knoopt er nog een gezellig dagje Holten aan vast. Potje De festiviteiten rondom het jume- lageverdrag kunnen door de ge meente Holten allemaal worden gedragen uit het potje voor inter nationale contacten dat op de be groting voor 1989 is opgenomen. Verenigingen en clubs hoeven niet bang te zijn dat de 5000 gulden daarvoor nu meteen op rijn, want dankzij de zachte sponsoring van met name de O AD en bungalow park Twenhaarsveld hoeft voor het bezoek aan Winterberg en het tegenbezoek niet al te diep in de buidel worden getast. Het ligt in de bedoeling h^t geld te bestemmen voor (een bijdrage in) de reiskosten van Holtenaren die aan een uitwis seling gaan meedoen. Als coördi natoren voor die activiteiten zijn de voorzitters van de commissie Sociaal Cultureel Werk en de Sportcommissie aangewezen. Jongerencentrum De Schure be staat in 1989 twintig jaar. Gedu rende die twintig jaar zijn De Schu re en popmuziek eigenlijk onver brekelijk verbonden. Op zaterdag 15 april en zondag 16 april blikt De Schure daarom terug op twintig jaar popmuziek. Tussen 1969 en vandaag hebben zich allerlei ont wikkelingen in de popmuziek voor gedaan. Bij het jaar 1969 denk je al snel aan bands als Crosby, Stills, Nash Young), Beatles en Rol ling Stones. Bands die stuk voor stuk van grote invloed waren op la tere popmuzikanten. In die twintig jaar ontwikkelden zich allerlei nieuwe stijlen, zoals "glitter-rock", hardrock, reggae-muziek, punk, new wave en als allernieuwste ont wikkeling "acid-house". Muzikan ten werden leven legendes (b.v Paul McCartny) of nog vaker dodf (b.v. Jimi Hendrix).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1