Presentatie Holtense bedrijven bij de VVV voor ii ven ter rein Holtens Nieuwsblad WEEK Breder trottoir in Oranjestraat DEZE Ondanks tegenwerking vanuit Zwolle Ook Lathmer Holten mee aan actie deed Bijbelgenootschap vraagt om hulp Bergruitertjes Vrijwilligers „Boom- avond" in De Schure Toeristisch produkt op dia's ijjieJUXjlt. U ontvangt een fraaie BON Expositie handwerken dames NBvP Cursussen in Engels en Frans starten Opbrengst van Simavi-collecte 16 Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 april 1989 41ste jaargang no.14 Abonnementsprijs f 38.70 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Onder grote belangstelling van ouders en leden werden af gelopen zaterdag de twee nieu we hindernissen op het spring- parcours van Ponyclub De Bergruitertjes In gebruik geno men. Naast een fraaie regen boog-hindernis zijn de jeugdige Hol tense ruiters en amazones ook een muur met het op schrift: „Holten, het Groen Hart van Overijssel" rijker. Vrijwilligerswerk is erg leuk om te doen, maar er zouden meer mensen beschikbaar voor moeten zijn. Dat is, vrij ver taald, de opvatting van Mari nette Schutrups-Struik. Zij verricht een aantal dagdelen per week bardienst in dorps huis De Boschkamp. Op zaterdag 8 april staat de boom - in alle mogelijke vormen - centraal in Jongerencentrum De Schure. De Nationale Boomplantdag- (woensdag 5 april) bracht vrijwilli gers van De Schure op het idee om een avond te organiseren rond „bo men". Het gaat daarbij om bomen in de ruimste zin van het woord. De activiteiten zijn speciaal voor deze avond aangepast. Zo is er bijvoor beeld een competitie paalhangen en paalwerpen, en kan men in com petitieverband houtzagen. Na tuurlijk worden de echte bomen niet vergeten. Er is een informatie stand met allerlei informatie over de rol van bomen in de natuur (o.a. een video-band „De Groene Pla neet"). De avond wordt opgeluisterd met „houterige" muziek. De inwendige mens wordt niet vergeten. De bar- hap en de drankjes passen geheel in het thema van de avond. De zaal is open vanaf 20.00 uur en de toe gang is gratis. Toeristen die benieuwd zijn naar wat horeca en recreatiebedrijven in Hol ten zoal te bieden hebben, kunnen zich voortaan in één oogopslag daar van overtuigen. Afgelopen maandag werd in het VW-kantoor de perma nente diapresentatie van het Holten- se toeristisch produkt geopend. Mid dels diakastjes in de hal tonen ver- schilleende bedrijven zich van hun beste zijde. Het idee om Holten in diavorm te presenteren past volgens VW-be- heerde André Hoeben in de profes sionalisering van de dienstverle- maar bijvoorbeeld ook een auto- ning.Het is een vervolmaking van verhuurder. ons nieuw ingerichte kantoor. Bo- Waardering was er ook van wet- vendien voorkom je hiermee dat houder H.J. Westerik die de officië- bedrijven zich met allerlei losse le ingebruikneming voor zijn reke- borden presenteren. Dat maakt een wat rommelige indruk." VW-secretaris J. Kamphuis noemde de diakastjes in zijn wel komstwoord „een leuk initiatief. Temeer daar allerlei bedrijven die met het toerisme te maken hebben van de bedrijfsdia's gebruik maken. Niet alleen de horeca, ning mocht nemen. „Dit past in de uitt -eiding van ons toeristisch produkt van seizoensgebonden naar een sector die het gehele jaar door klaar staat voor gasten. Die krijgen nu niet alleen mondeling en schriftelijk informatie, maar hebben meteen een visuele indruk van het gebodene." De mogelijkheid om een diakastje Wethouder H.J. Westerik onthulde de diapresntatie bij de Holtense VVV. Manager Kok van hotel-restaurant Hoog Holten had er zich speciaal voorin een Hongaarse outfit gestoken. te huren blijkt aan te slaan bij de plaatselijke ondernemers. De VW heeft op dit moment voor alle be schikbare kastjes huurders gevon den, die een contract voor twee jaar hebben afgesloten. Het staat de huurders vrij tussentijds van dia te verwisselen of de informatie uit te breiden met actuele aanvul lingen. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 3022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 IMu de werknemers van Krekel Holten bv druk bezig zijn met de aanleg van de ontsluitingsweg vanuit de Haar op de provinciale weg S-14 en op het naastge legen terrein de contouren van de nieuwe bedrijfsruimtes van transportbedrijf Muller zichtbaar worden, kan het de oplettende voorbijganger niet ontgaan dat het bedrijventerrein De Haar II weinig ruimte meer biedt voor nieuwe vestigingen. Vandaar ook dat het Holtens college zich sterk blijft maken voor een bedrijventerrein in de hoek tussen de A-1 en de S-14. Onlangs sprak een CDA-delegatie uit de Provinciale Staten zich nadrukkelijk uit tegen een derge lijk voornemen. Bedrijventerreinen langs snelwegen zouden in hun ogen (en in die van Gedeputeerde Staten van Overijssel) slechts voorbehouden moeten zijn aan grotere steden. B en W van Holten klampen zich vast aan de opmerking van GS dat "elke Overijsselse gemeente recht heeft op een bedrijventerrein om de eigen bestaande bedrijven van de benodigde grond voor uitbrei ding te kunnen voorzien". En aan gezien Müller de laatste vier hecta re industriegrond op De Haar II heeft aangekocht zou de gemeente Holten het plaatselijk bedrijfsle ven dat om grond verlegen zit moe ten teleurstellen. Die situatie is ze ker niet denkbeeldig. In feite ligt er al een verzoek om informatie over industrievestiging bij B en W op ta fel. De importeur van landbouw- Kapsalon Intercoiffure U ziet het verschil Salon voor hem en haar Dorpstraat 18 - Holten Tel. 05483-6 44 86 machines Vlogtman bv oriënteert zich op dit moment over uitbrei ding van het bestaande bedrijf in de Haar. Bestemmingsplan Om te voorkomen dat dergelijke bedrijven uit Holten verdwijnen wil B en W ondanks de provinciale bezwaren daarop kunnen inspelen. Holten verdient in de ogen van het college een andere benadering om dat de gemeente voor wat betreft de werkgelegenheid voor een groot deel afhankelijk is van het plaatse lijk bedrijfsleven. Op het ogenblik verdienen zo'n 1400 werknemers daar hun dagelijks brood. Ook er vaart het college het als een nadeel dat Holten beperkingen kent in enerzijds de aanwezigheid van twee waterwingebieden in het bui tengebied en anderzijds het vele voor industrievestiging. Temeer natuurschoon dat het dorp om- daar het bestemmingsplan Bui- ringt. Gezien de beperkte moge lijkheden elders in het dorp acht B en W daarom het stuk grond tus sen A-1 en S-14 het meest geëigend Holtens Nieuwsblad Parker-Jofterlsaiipsint geïnformeerd. ais u ons een Riem Als abonnee bent u daarvan verzekerd. £1 SJUllKlfSë UPIJsCït. Geef dat ook eens aan een ander dopr! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 naar kwaliteit BildiMTCSlB II RUSSEN Daltonsiraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 tengebied, dat dit jaar moet wor den vastgesteld, voor dit terrein een bedrijfsbestemming kent. Bo vendien zijn er ook bij de noodza kelijke grondaankopen geen pro blemen te verwachten. Ontsluiting Geen wonder dat Holten meent sterk te staan in gesprekken met GS over een uitzonderingsrege ling. Niet voor niets hebben op z'n minst twee gedeputeerden in de wandelgangen al laten merken een verzoek van de gemeente Holten in die richting serieus te willen over wegen, Vooruitlopend daarop wordt er op het ogenblik hard ge werkt aan de ontsluitingsweg van het bestaande industrieterrein naar de S-14 Laren-Lochem. Daar voor wordt de Keizersweg ver lengd en met een wegdraaiende bocht richting provinciale weg ge leid. Wanneer de weg klaar is, zal het met het vrachtverkeer door de woonwijk De Haar definitief ge daan zijn. De nietsvermoedende voorbijgan ger keek afgelopen maandag wat verwilderd op bij nadering van de kruising Larensweg-Dorpsstraat. Ter hoogte van de supermarkt C- 1000 voerden werkneemsters van De Lathmer immers actie. Het „Geen woorden, maar daden, geef ons vijf procent" werd luidkeels ge zongen, waarmee de met petjes, plakkaten en folders gewapende actievoersters maar wilden zeggen dat ze in hun ogen zwaar onderbe taald worden. De reacties van de aangehouden automobilisten wa ren overigens louter positief, aan gezien het een "publieksvriendelij ke" actie betrof, waarbij niet alleen de voorruit een keurige schoon maakbeurt kreeg, maar bestuur der of bestuurster ook op een kaars werd getracteerd. Indachtig de eis van de bonden dat de actie niet pa tiënt-onvriendelijk mochten zijn, werd er alleen gedemonstreerd buiten werktijd. Na een uurtje wa ren kaarsen en folders op en kreeg het verkeer weer vrij doorgang. Het smalle stoepje in de Oranje straat ter hoogte van de kruising •met de Noordenbergstraat zal bin nenkort worden verbreed. De ge meente heeft daarover overeen stemming bereikt met de familie B. Cubuk. Door een grondruil ter plekke kan aan de verlangens van elke partij worden voldaan. De mogelijkheid tot grondruil deed zich voor toen de familie Cu buk de gemeente verzocht een strook grond naast hun woning aan de Oranjestraat 39 te mogen aankopen. Die strook maakt deel uit van een weiland, dat ooit door de gemeente was aangekocht met het oog op het eventueel doortrek ken van de Noordenbergstraat richting Beuseberg. Nu die plan nen al lang achterhaald zijn wordt het perceel jaarlijks verpacht aan mevrouw H. Fuit-Aaftink, die geen enkel bezwaar heeft tegen de voor genomen ruil. Aangezien ook de commissies Financiën en Gemeen tewerken niet dwars lagen (de grondruil levert de gemeente im mers ook nog eens f 2550 op, zijnde f 50 per vierkante meter voor de meergrond die de gemeente le vert), kan het trottoir ter plekke een meter worden verbreed en is Holten weer wat voetgangers- vriendelijker. De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen in Overijssel houdt ook van donderdag 13 tot en met zondag 16 april een grote harid- werktentoonstelling in de Deven ter Bergkerk. Voor deze tentoon stelling zijn vele honderden werk stukken gemaakt, zoals door da mes uit Holten, Dijkerhoek en Espelo. Er wordt zowel in een tech niek als naar een thema gewerkt. Ditlevert een grote verscheiden heid aan werkstukken op. Boven dien zijn de handwerken naar ei gen ontwerp of invulling gemaakt. Gedurende de tentoonstelling worden doorlopend demonstraties gegeven in verschillende technie ken, zoals kantklossen, quilten, weven en zijde beschilderen. De tentoonstelling is niet alleen voor leden van vrouwenorganisaties, maar voor iedereen die geïnteres seerd is in werken met textiel. De expositie is op donderdag ge opend van 12 tot 21 uur, op vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. In het dorpshuis gaan maandag avond zowel een cursus Engels als Frans van start bij voldoende deel name. Het gaat om cursussen voor mensen die al enige basiskennis hebben van de taal. Het accent ligt op de spreektaal, zodat de beide cursussen bij uitstek geschikt zijn voor mensen die naar Engeland resp. Frankrijk op vakantie gaan. In iedere les wordt een bepaalde landstreek behandeld. Beide cur sussen omvatten acht lessen (kos ten 65 gulden voor een cursus). De lessen Engels staan onder leiding van mevr. J. Heek, terwijl de lessen Frans worden gegeven door mevr. C.H. van Kesteren. Opgave bij het Sociaal Cultureel Werk in het dorpshuis, tel. 62755. De collecte voor Simavi heeft f. 3.297,30 opgeleverd. De organisa toren van deze collecte danken alle gevers en collectanten voor hun medewerking. In de periode van 10 tot 14 april voeren leden van het 175-jarig Bij belgenootschap ook in Holten ac tie om het werk van bijbel vertalen en verspreiden mogelijk te blijven maken. Dat blijkt hard nodig want de vraag naar een betaalbare en verstaanbare bijbel neemt nog steeds toe. Vooral in Afrika waar de kerken snel groeien met zo'n zes miljoen leden per jaar. Ook in de Sovjet-Unie zijn de deuren in het kader van de Perestrojka open ge gaan voor een legale bijbelverta ling. Ook in de nieuwe bijbeldruk kerij in het Chinese Nanjing wor den per jaar nu zo'n miljoen bijbels gedrukt, maar hier heeft men te kampen met een ernstig tekort aan papier. Ook de Chinese kerken doen dus een beroep op het Bijbel genootschap. Op dit moment be schikken de bijbelgenootschap pen al over aanvragen van acht kerken voor bijbels in minstens vijf talen. Hiermee is een bedrag van vier miljoen gulden gemoeid. Om te voorkomen dat de bijbels overal ter wereld gerantsoeneerd moeten worden, kan men lid van het Bij belgenootschap worden voor mini maal f 12,50 per jaar. Daarvoor zul len vrijwilligers van de afdeling Holten binnenkort aanbellen bij kerkleden die nog geen lid zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1