Zestig jaar samen in voor- en tegenspoed Leden HHV dreigen met acties in de dorpskom Holtens Nieuwsblad WEEK DEZE Bij uitblijven oplossing verkeersprobleem Bfietaws ovef 9© jaar KNVB A£d. Twente BON Eierfestijn in Schure ASs u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS Tijdelijke vervanging redactie HN Zie pag U ontvangt een fraais Parker- Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Vooral lager opgeleiden werkloos LENTEFEEST EN GOOR Holtens Niettv Donderdag 23 maart 1989 41ste jaargang no.12 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Boerenwagens Dit keer geen schilderijen of beelden in de expositiereeks van de gemeente Holten, maar molens en boerenwagens. Geen echte maar miniatuurmodel len. Van 20 maart tot en met 20 april zijn in de hal van het ge meentehuis de miniatuur boe renwagens en op schaal ge maakte molens van Holtenaar Willem van Diepen te bewon deren. Paasvuren Voor de traditionele paasvuur wedstrijd hebben zich dit jaar vier buurtschappen aange meld. De boakens in de Beuse- berg, Dijkerhoek, Espelo en Neerdorp dingen mee naar de wisselbeker. Zelfs voor bejaardencentrum De Diessenplas is het een heel bijzon dere gebeurtenis. Dinsdag 28 maart hoopt het echtpaar H. de Jong en H.W. de Jong-Pothoff het 60-jarig huwelijksfeest te vieren. En hoewel de onvervalste Amster dammers er na twaalf jaar in Hol ten nog steeds niet goed "tussen kunnen komen", zijn ze vastbeslo ten er een gezellige dag van te maken. „Ik ben nogal los van tong" had hij al gewaarschuwd en die reputatie maakt hij meer dan waar. Ex-bak- ker en dieselmonteur H. de Jong stamt nog uit de vorige eeuw. Ne gentig hoopt hij in september te worden, maar dat valt hem niet aan te zien. Ook zijn "beste meisje van de zangvereniging" telt alweer 86 lentes. Omdat zij het werk op de Amsterdamse benedenwoning met tuin twaalf jaar geleden niet zo makkelijk meer aan kon, werd uit gekeken naar een bejaardente huis. Dat het de Diessenplas in Holten werd, was min of meer toevallig. „Ik zag een advertentie in het kerk- blaadje" verduidelijkt De Jong „en ik had wel eens van de Holterberg gehoord, maar van Holten wist ik verder niets af, „Ik heb toen met een de telefoon gepakt en een af spraak gemaakt om te komen kij ken." „En dat beviel goed" vult mevrouw De Jong aan. „Mijn zus zat ook in een tehuis, maar daar had je van die piepkleine kamer tjes. Hier is het veel ruimer." Mentaliteit Een halfjaar later zat het echtpaar De Jong dus in Holten, ook wat dichter bij de kinderen in Zwolle en het Groningse Zeerijp. Over het te huis niets dan lof, maar met de oos telijke mentaliteit hebben ze nog steeds moeite. Je komt er zo moei lijk tussen hè" verzucht De Jong. „Dat waren we in Amsterdam niet gewend. De tijden zijn trouwens toch niet zo gezellig meer als vroe ger. Toen werkte je veel harder, maar had je ook meer plezier." Over hard werken kan hij inder daad meespreken. Eerst meteen vanaf de lagere school als bakkers leerling, toen hij er 's morgens om zes uur met de hondekar vol brood op uittrok en later als dieselmon teur in de metaalfabriek. Of in de crisisjaren toen hij noodgedwon gen „van pure armoe" op een bin nenschip aanmonsterde. Nu mag hij nog graag wat houtsnijden of te kenen, maar sinds de dokter zijn overbelaste pols in het verband wikkelde moet hij het daarmee wat rustiger aan doen. Vooral met het oog op de komende festiviteiten waarbij nog heel wat handjes ge schud zullen moeten worden. Wie het echtpaar De Jong wil felici teren kan a.s. zaterdag terecht in de recreatiezaal van De Diessen plas, waar van 14.30 uur tot 16.00 uur een receptie wordt gehouden. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" Na de bevolking komen nu ook de Holtense middenstanders in actie tegen de "onhoudbare" verkeerssituatie in de dorpskom. Tijdens de voorjaarsvergadering van de Hoitense Handelsvereniging klonken af gelopen maandag dreigende woorden richting gemeentebestuur. Weliswaar beperkte de vergadering zich officieel tot "een brief op poten" aan het college van B en Wen de fractievoorzitters in de raad, maar ook was er instemming voor de oproep buiten de HHV om "als zakenmensen" actie te gaan voeren. Zakelijke ongehoorzaamheid dus, die de politici tot spoed moet aanmanen. In verband met ziekte is een vervangingsregeling gemaakt voor de redactie van het Hol tens Nieuwsblad. Op grond hiervan is het niet mogelijk consequent de openingstijden van het kantoor te volgen. Wij vragen daarvoor begrip. Voor redactionele aangelegenheden kan bij geen gehoor op het kan toor van het Holtens Nieuws blad kontakt worden opgeno men met de redactie in Ensche de, tel. 053 - 842 491 (hr. Platje). HHV-voorzitter A. van de Maat deed nog eens verslag van de po gingen die het bestuur heeft onder nomen om het college tot wat meer daadkracht te bewegen. Maar ze willen hun nek niet uitsteken", sprak hij vertwijfeld. „De enige toezegging die we konden krijgen, was dat een oversteekplaats met stoplichten bespreekbaar was. Maar er moet op korte termijn meer gebeuren. We merken aan onze klanten dat de problemen in de dorpskom steeds groter wor den." Naast de verontruste brief richting gemeente, ging er dinsdag ook een telegram richting Den Haag waar in de afkeuring werd uitgesproken over de plannen van staatssecreta ris Evenhuis met de verlate win kelsluiting. De Holtense midden standers blijken daar unaniem op tegen. Ook tijdens de viering van Koninginnedag op zaterdag 29 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander dopr! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 april blijvend de winkeldeuren in Holten gesloten, evenals op don derdag 4 mei met Hemelvaart. Op zaterdag 19 augustus blijven welis waar de winkels open, maar zal het centrum van Holten vanaf 13.30 uur hermetisch worden afgesloten vanwege de dan te houden kwart- triathlon. „Dat kan een echte trek ker voor Holten worden", beargu menteerde Van de Maat de mede werking die de HHV aan dit initia tief wil geven. Tenminste voor dit jaar. Daarna zal worden bekeken of het inderdaad de moeite waard is geweest. Bestuur Tijdens de vergadering bij De Bies- ter, waarin de bestuursleden E.H. Biesters-Poelakker en T.J. Kraan- Wedda afscheid namen en als nieuw bestuurslid mevrouw D.P. den Ouden-Hegemeyer als nieuw bestuurslid werd benoemd ver schafte J. Wansink ook wat meer helderheid over de Bloemenmarkt die op donderdag 27 april in Holten wordt gehouden. Daarvoor hebben al 25 Holtense middenstanders hun medewerking toegezegd door met een kraam op de Smidsbelt of in de Dorpsstraat te gaan staan. Het 'plein wordt daartoe al vanaf 09.00 uur afgesloten, terwijl de Dorpsstraat vanaf 16.30 uur niet meer toegankelijk is. Op de bloe men- (of groen-)markt geven ook de Boerendansers acte de presen ce, terwijl naar verdere invulling Holten blijkt geen uitzondering op de constatering dat vooral lager opgeleiden werkloos zijn. Van de 173 Holtense ingeschrevenen bij het gewestelijk arbeidsbureau hebben er 106 niet meer dan een la gere beroepsopleiding. Ook Hol tense MBO-ers blijken nog niet zo makkelijk aan werk te komen. Daarvan waren er eind februari nog altijd 50 werkloos. In de groep HBO-ers en universitair opgelei den zijn in totaal 17 mensen werk loos. Vergeleken met einde januari is de werkloosheid in Holten licht geste gen van 169 naar 173 werklozen. De meesten zijn korter dan een jaar werkloos (103), maar ook de groep die langer dan driejaar zonder be taalde baan zit is relatief hoog (31). De grootste groep werklozen moet gezocht worden in de leeftijdscate gorie tot 22 jaar (52). nog wordt gezocht. Blijkt dit nieu we HHV-initiatief een succes, dan kunnen dit jaar ook nog een occa sionmarkt, een recreatiemarkt en een Kerstmarkt worden verwacht. Verder werkt de Handelsvereni ging in zoverre mee aan de Hoolter Dagen van OKIA, de Holtense Boerendansers, de Hoolter Daan- sers en de Fienpreuvers, dat er op kosten van de HHV voor deze vere nigingen een regenverzekering wordt afgesloten die hen moet be houden voor al te grote financiële risico's. De HHV kan dat onder meer doen omdat de financiële positie, blij kens het verslag van penningmees- ter-secretaris Van Wingerden erg rooskleurig is. De vorig jaar gehou den Middenstandsbeurs en het BTW-plichtig worden hebben de vereniging geen windeieren ge legd. Wel leverde dat vragen op van leden of het nu wel zo onderne mend is om er een eigen vermogen van 60 duizend gulden op na te houden. Voorzitter Van de Maat zegde de vergadering toe voor een gedeelte daarvan een besteding op lange termijn te zoeken. Het be stuur zelf wil het geld het liefst re serveren voor de aanschaf van ver lichtingsarmaturen die het dorp na de herstructurering van de dorpskom een nog gezelliger aan zien moeten geven. Omdat het fi nanciële reilen en zeilen van de ver eniging ondertussen dermate grootschalig wordt dat een leek er nauwelijks nog controle op kan uitoefenen, bepleitte de kaseom- missie bestaande uit J. ten Velde en A. Schuppert er maar een ac countant voor in te schakelen. Hoewel hij erkende "een zuinige penningmeester" te zijn, wilde Van Wingerden dat voorstel wel in overweging nemen. Winkeldiefstal Afgezien van het officiële gedeelte De Holtense middenstanders ko men nu ook in actie tegen de 'on houdbare' verkeerssituatie in de dorpskom. stak de vergadering ook nog het een en ander op van H. van der Keuken van de Holtense Rijkspoli- tie-groep die een geanimeerde in leiding over "het voorkomen van winkeldiefstallen" hield. Met name de concrete maatregel om per 1 mei met een telefonische keten te starten, waarbij middenstanders elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte figuren, vond alom waardering. Daarnaast drong Van der Keuken aan op een grotere aangiftebereidheid van de Holten se middenstand. Op eerste paasdag vindt er bij jongerencentrum De Schure een eierfestijn plaats. De Schure is ge opend vanaf 14.30 uur en de kosten zijn per onderdeel bepaald. Er zal worden gestreden om de titel „Grootste ei van Pasen 1989". Het eierfestijn bestaat uit een drietal onderdelen: Russisch eier- roulette, eierhindernisbaan en jeu de boules met eieren. Bij Russisch roulette met eieren is het de bedoe ling om een ei uit een mand te ne men. Dit ei moet op het hoofd van de tegenstander worden getikt. Het ei kan echter gekookt en onge kookt zijn. Vervolgens is er een hin- dernisbaan. Deze hindernisbaan moet worden afgelegd, terwijl één of meerdere eieren moeten worden meegenomen. Het laatste onder deel is een variatie op het alom be kende jeu de boules. Het cochon- net - het kleine houten balletje - is daarbij vervangen door een ei. het is de bedoeling om de metalen bal len zo dicht mogeüjk, liefst tegen het ei, te leggen. Het ei mag daarbij niet kapot gaan. Jongerencentrum De Schure is geopend vanaf 14.30 uur. Tegen een geringe vergoeding kan men meedoen aan de strijd om de titel „Grootste ei van Pasen 1989". Ui teraard wordt er bij het eierfestijn gebruik gemaakt van afgekeurde eieren. Op Goede Vrijdag is jongeren centrum De Schure in verband met een feest voor vrijwilligers ge sloten. Zie elders in deze krant. Waar kwaliteit Blinder tost u denkt RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 Doe mee met onze vrolijke Paas-kleur-wedstrijd en win een prijs! Voor iedereen die instuurt ligt een leuk prijsje klaar Hoofdprijs EEN PRACHTIGE WALKMAN t.w.v. 100- of de helft v.d. waarde in contanten Doe mee, stuur in en win!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1