Belgisch menu voor Holtense artiesten Opening Dorpshuis wordt een fees telïjke happening Scholengemeenschap nu verder uitgewerkt WEEK DEZE Ouderraad Aantrekkelijk programma met voor elk wat wils Dorpsschool gaat door Collecte Simavi SGH krijgt geen vrouw als rector Fusie geniet nog steeds voorkeur Creatief talent Diessenplas exposeert Verloting schilderijen al een lange traditie Viooltjes actie van sv Bato U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 9 maart 1989 41ste jaargang no.10 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Enduro Sportief Holten kon afgelopen weekend weer volop aan zijn trekken komen. De ongemoto riseerde coureurs klommen op de pedalen in de Omloop van Holten en de gemotoriseerden lieten van zich horen tijdens de Voorjaarsrit van de MAC de Holterberg. Jammer voor de or ganisatoren, dat weer een aan tal wilde rijders zich buiten het circuit het ongenoegen van om wonenden en politie op de hals haalden. Maar afgezien van deze 'onheffenheid' was de En- duro weer een geslaagd begin van het motorseizoen. De carnavalsvereniging de Fienpreuvers was zaterdag jongstleden met de jeugdige artiesten van Stuif-es-in te gast in het AC restaurant. Sa men met Prins Zwatten Gait en zijn gevolg werden zij gra tis onthaald door de AC-kok op het favoriete 'Belgische menu: patat mèt, appelmoes en een kroket, en niet te ver geten een glas limonade. De jeugdige artiesten lieten het zich goed smaken zodat al spoedig een nieuwe portie patat kon worden aangerukt. IJs met slagroom sloot het feestmenu af. Met het onthaal van de jonge ar tiesten kwam een eind aan de car navalsactiviteiten van dit seizoen en kunnen Prins Zwatten Gait en zijn adjudant zich nu weer gaan wijden aan de Splose zaken, zoals het School- en Volksfeest en voor de prins de Oudercommissie van de Bosschool. Tevens betekende de gezellige middag in het AC res taurant het einde van de activitei ten van Dinant Veneman. Na acht jaar daadwerkelijk te zijn betrok ken bij de organisatie van het car navalsfeest in Holten, waarvan de laatste zes jaar als organisator en presentator van het kindercarna val, vindt hij het welletjes en wil hij zijn vrije tijd meer gaan besteden aan zijn gezin. Volgend jaar zal dus een ander zijn taak overnemen. Di nant Veneman dankte alle kinde ren voor hun spontane medewer king en hoopte dat ze volgend jaar ook weer van de partij zullen zijn. Prins Zwatten Gait reikte aan het slot van de geslaagde middag de prijzen uit (cadobonnen) aan de winnaars. De eerste prijs was voor Wouter Bekkernens en Witse Wan- sink die optraden als The Nightin gales. De tweede prijs was voor Su san Boode en Dianka Huzen als De Stuif-es-in artiesten poseerden samen met Prins Zwatten Gait en zijn gevolg en de kok van het AC restaurant voor de fotograaf. Tina Turner en David Bowie en de derde prijs was voor Patricia Bek kernens die optrad als Whitney Houston. Wie al het carnavalsgedruis nog eens na wil beleven, kan op vrijdag 17 maart terecht in het Trefpunt, waar de filmclub Espelo de jongste opnamen vertoond van het carna valsfeest 1989. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad' Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 3d 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3. tel. 6 12 24 De Ouderraad van de Dorpsschool zal, zoals blijkt uit een brief aan het college van burgemeester en wet houders, geen gehoor geven aan de oproep van de gemeenteraad, te stoppen met de voorbereidingen voor de stichting van een alge meen bijzondere school. De Ouder raad heeft inmiddels een voorlopig bestuur gekozen en wil op korte termijn een gesprek met het colle ge om hun standpunt nader uiteen te zetten. De oficiële opening van het Dorpshuis, volgende week donder dag 9 maart, zal het startschot zijn voor een feestweek, waar bij niet alleen alle gebruikers van het dorpshuis worden be trokken, maar waar ook de bevolking van Holten nauw bij betrokken zal worden. Er is door de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk, De Scholengemeenschap Midden IJssel, De Lathmer, het Muziek Onderwijs Centrum en de afdeling wel zijn van de gemeente Holten een aantrekkelijk programma opgesteld, dat ruim een week omvat en waarin jong en oud beslist 'iets' van zijn gading kan vinden. De hardnekkige ge ruchten, dat slechts een geselecteerd aantal Holtenaren bij de diverse actitiviteiten aanwezig zouden mogen zijn, berusten op niets. Wel zal er voor een aantal evenementen vooraf - gratis - kaartjes moeten worden aangevraagd bij de afdeling menwerking en zich daarbij niet Welzijn van het gemeentehuis in verband met de beschikbare bepertk tot een bepaalde ziekte, ruimte. Van 13 tot. en met 19 maart zal er landelijk gecollecteerd worden voor Simavi. Simavi is in Neder land de engie algemene vereniging die zch al bijna 65 jaar bezig houdt met medische ontwikkelingssa- land, religie of politieke overtui ging. De financiële steun van Si- mavo gaat rechtstreeks naar de medische instellingen zonder in- mening van derden. Dit jaar komt de opbrengst van de collecte ten goede aan de hulp aan blinden in de ontwikkelingslan den. Naar schatting 75 van de blinden in Azië, Afrika en Latijns- Amerika is onnodig blind. Door hun grote armeode zijn de meeeste mensen niet in ztaat zelf een opera tie te bekostigen, maar voor slechts 67,50 kan bijvoorbeeld een blinde in India worden geope reerd aan staar. Waar kwaliteit lillEf kost 111 I Hoe de officiële opening op donder dag 9 maart om 15.00 uur zal plaatsvinden en hoe de onthulling van de naam van het dorpshuis zal geschieden, wordt nog geheim ge houden. Wel is bekend, dat de jeugd betrokken zal worden bij de openingshandeling, 's Avonds tus sen 19.00 en 20.30 uur wordt er een Swing-soos gehouden voor de ver standelijk gehandicapte kinderen. Vrijdag 10 maart is er tussen 10.00 en 20.00 uur de gelegenheid om kennis te maken met de dagvop- vang van de Lathmer en 's avonds om 20.00 uur is er een gezellige avond voor bouwers, buren en vas te gebruikers. Dit feest is alleen voor genodigden. Zaterdag 11 maart is er tussen 14.00 en 15.00 uur een Ranjacon cert voor de jeugd van acht tot der tien jaar. Wim ter Hedde, leraar van de Muziekmaatschap optredens van de Roemeense mu sici Constantin Gheorghe en Ilie Nicola, Annemarie van Hoof uit Nijverdal met klassiek gitaar en Wim ter Hedde van het Muziek On derwijs Centrum. De beeldhouwer Willem Berkhemer zal vertellen over zijn vak en Wim Verschoor, docent beeldende vorming zal een betoog houden over het onder werp: waarom is er eigenlijk kunst? Tevens is er een expositie van aquarellen van Riemco Be rends en tekeningen van Kees Stoop. Kaarten zijn vooraf ver krijgbaar bij het gemeentehuis. Op maandag worden openbare les sen gehouden door de SG Midden IJssel, SoCuWe en het MOC. 's Avonds vertoont om 20.00 uur Kees Bos een film die hij opgeno men heeft in Holten in de jaren 1973/1974. De fotoclub Profoto heeft tussen 20.30 en 22.00 uur een Harm oet Riessen is een van de artiesten die in de feestweek zal optreden in het Dorpshuis. der andere samen met kinderen doorlopende diavoorstelling. Ook RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 een lied instuderen van Willem Wilmink en geeft een demonstratie op diverse muziekinstrumenten. Kaarten zijn verkrijgbaar op het gèmeentehuis. Op zondag 12 maart zal het koffie concert herleven. Tussen 11.30 en 13.00 uur is er een 'Uur cultuur' met A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnform eerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander dopr! j Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 op dinsdag zijn er openbare lessen en is er 's avonds een diavoorstel ling. Van 19.30 tot 21.00 uur is er een voorspeelavond van het MOC. Woensdag 15 maart wordt van 09.15 tot 11.15 uur een themaoch tend gehouden voor vrouwen (kin- deropvangg aanwezig). De Lath mer houdt tussen 13.00 en 17.00 uur een open middag en voor de jeugd is er een kindermiddag tussen 13.30 en 15.00 uur met goochelen, buikspreken en een Poppekast. Harm Oet Riessen is de topper die 's avonds om 20.00 uur zal opreden. Voor deze voorstelling zijn kaarten vooraf verkrijgbaar bij het ge meentehuis. Donderdag 16 maart staat geheel in het teken van open bare lessen van SoCuWe, Midden De Scholengemeenschap krijgt als opvolger van drs. P. Bakker, die in november gebruik gaat maken van de DOP-regeling, zeker weer een mannelijke leiding. Bij de 65 solli citanten, die gereageerd hebben op de oproep, was geen enkele vrouw. Uit de sollicitanten is inmiddels een selectie gemaakt en worden acht serieuze kandaten opgeroe- vnnr ppri nnrtpr cpRnrolr IJsel en het MOC. Vrijdag 7 maart is er een toneela vond. COC zal de klucht van Jan Blaaser, Het huis voor verrassin gen' spelen. Ook hiervoor zijn kaarten vooraf verkrijgbaar bij het gemeentehuis. Zaterdag is er gele genheid voor bloemschikken voor Pasen, waarover wij reeds eerder hebben bericht. Zondag 29 maart zal de Tienersoos nieuw leven wor den ingeblazen. Om 14.30 uur zal door de Vara disk- jockey (De ver rukkelijke vijftien) Luc van Rooy de soos officieel worden geopend. Maandag 20 maart tenslotte zal de commissie Sociaal Cultureel Werk met de besturen van de sociaal- culturele verenigingen en instellin gen vergaderen. Wie nadere inlichtingen wil, kan zich in verbinding stellen met: open huis De Lathmer, tel. 62463, Openbare lessen Midden IJsel, tel 61412 ('s morgens), openbare les sen muziek (61412 ('s middags), openbare lessen bloemschikken, kantklossen, boerenschilderwerk, de swing-soos en de thema-och tend tel. 6 2755. De commissie Onderwijs heeft zich unaniem achter het voorstel van het college van b en w ge schaard de gemeenschap van scholen van SGH en De Marke ver der uit te werken, maar ziet toch als uiteindelijk doel een fusie als de juiste oplossing. Zij erkennen met het college dat een fusie op dit moment niet haalbaar en moge lijk ook niet verstandig is, maar willen de fusie voor de toekomst beslist niet uitsluiten. „Het is de minst slechte keuze, die we op het ogenblik kunnen maken, maar we hadden liever een fusie ge zien", aldus de WDer M. Spijker, die daarmee de mening weergaf van de overige commissieleden. De voorzitter van de commissie, burgemeester Van Rappard legde in een zeer uitgebreid betoog nog eens uit, dat ook het college de voorkeur geeft aan een fusie, ook al zou dat financiële consequenties hebben, maar dat een gemeen schap van scholen momenteel het enige haalbare is. De Marke geeft eveneens de voorkeur aan een fu sie, maar bij de SGH stuit dat op weerstanden. In een gemeenschap van scholen kan men zich evenwel goed vinden. Volgens de voorzitter worden nu de negatieve effecten van een fusie vermeden en kan men gebruik maken van de kennis die De Marke in huis heeft bij de hasisvnrmlnc. Niet eensluidend was het advies over de brugklassen. In het ont werp gaat men uit van het zoge naamde dakpansysteem, waarbij de verschillende soorten brugklas sen blijven bestaan, maar wel zeer nauw op elkaar worden afgestemd. De heer Spijker voelt veel meer voor één soort brugklas en wil daar op korte termijn meer duidelijk heid over hebben. Hij vreest dat bij het dakpansysteem de scholen toch concurrerend tegenover el kaar blijven werken omdat de ou ders bij twijfelgevallen vaker zul len kiezen voor een Mavo/Havo brugklas voor hun kind in plaats van een LBO/Mavo brugklas. Onder het personeel van bejaar dencentrum Diessenplas blijken tal van onvermoede creatieve ta lenten te schuilen. Onverwacht groot was de respons op de oproep in het huisorgaan van Diessenplas om een expositie in te richten van creatief werk van eigen medewer kers. Niet minder dan twaalf men sen reageerden op de oproep en zonden werk in. Maandagmorgen opende directeur E.A. Postma de tentoonstelling, die te bezichtigen is tot en met Pasen (26 en 27 maart). De openingstijden zijn 's middags van 14.00 tot 17.00 uur en 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur. De exposanten zijn: Timo Besten, Annie Rensen, Wilco Eij keikamp en Susan Lohuis met schilderijen; Heike van 't Holt, Marijke Geritsen en Ella Zwolle met borduurwerk; Clemens Vloedgraven, houtsnij werk; Coby Bos, droogbloemen; Riki Heeregravce, kralenwerk en kettingen; Frida Kampman, teke ningen en viltwerk, Agaat Konin, poppen en Herman Boode, foto's. Traditiegetrouw wordt ook dit jaar weer een verloting gehouden van opdrachtschilderijen. Deze kunstverloting was eertijds een initiatief van de Holtense huisarts J.P. Nagelhout. Na zijn overlijden heeft mevrouw J.W. Nagelhout- Klijzing de verloting voortgezet, die nu al sinds jaren een landelijk karakter heeft. Bij deze kunstverloting kan men door het kopen van loten meedin gen naar prijzen die variëren van 1000,- tot 400,-. Nadat de win naars half december bekend zijn gemaakt, worden zij op de hoogte gesteld van het door hen te beste den bedrag. De prijswinnaars kun nen dan zelf een opdracht geven aan een kunstenaars of kunste naar, of een kunstvoorwerp kopen in een erkende galerie of op een tentoonstelling. De prijs per lot is 2,50 met een minimum van vier lo ten. Bij de verloting 1988 vielen weer een aantal prijzen in Holten, waaronder de tweede prijs van 750 gulden en twee prijzen van 400 gul den. Voor aanmelding en/of inlichtin gen kan men terecht bij mevrouw Nagelhout, Pastoriestraat 22, tele foon 613 30. Beginnende op 13 maart houdt sv Bato de bekende kaaps viooltje sactie. Evenals de vorige keer zullen de plantjes weer van uitstekende kwaliteit zijn. In het kader van het 65-jarig be staan van de vereniging dit jaar met de daaraan verbonden extra activiteiten ten bate van de jeugd leden zal de opbrengst hieraan ten eoede komen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1