Novib blij met geld van themaweek SGH Raad roept Ouderraad van Dorpsschool tot de orde Holtens prijs boake mooiste voor WEEK Oudheidkamer van april vaker open DEZE Plan 'bijzonder neutrale' van tafel geveegd Voorzitter Commissie SoCuWe Wisseling kappers Gebedsdag kinderen AUTOMATISEREN ZONDER HOOFDPIJN Midden-IJsel presenteert Afval wijzer Sportprijs Muziek rond opening U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Recordpoging in een steen vastgelegd Holtens NieuHisblad Donderdag 2 maart 1989 41ste jaargang no.9 Abonnementsprijs 138.70 Lossenummers 90 cenl Gedrukte oplage 3075 Jubileum Met voldoening kunnen wij u vandaag de beloofde speciale bijlage aanbeiden van het Hol tens Nieuwsblad. Zoals wij u in het eerste nummer van dit jaar beloofden, besteden wij in een speciale bijlage aandacht aan het veertig jarig bestaan van het Holtens Nieuwsblad. Een aantal Holtenaren kijkt met ons mee terug in de tijd, filoso feert over 40 jaar 'Hoolter Kraante' of geeft zijn visie over de betekenis van de krant in de Holtense samenleving. „Er wordt veel gemopperd op de krant, maar dat hoort er zo bij in Holten" vertelt een van de mensen in deze bijlage. En zo is het. Wij van onze kant den ken dan maar zo: hoe meer de bevolking zich erbij betrokken voelt, hoe beter de krant wordt gelezen. Voorzitter Ook het gewone nieuws gaat door. Vandaar dat we in dit Holtens Nieuwsblad even stil staan bij een man die er een he kel aan heeft om in het zonnetje te worden gezet, maar voor zijn club, Blauw Wit, de laatste zes tien jaar van onschatbare waarde is geweest, voorzitter Gerrit Welink, sinds vorige week weer 'gewoon lid' al kost het hem nog moeite. Bijna tienduizend gulden kon vorige week dinsdag Annet Meijmeijer, de vertegenwoordigster van de hulpor ganisatie Novib in ontvangst nemen van een delegatie van leerlingen van de Scholengemeenschap Holten. Dit geld werd bijeengebracht tijdens de themaweek van SGH, die ter afslui ting van het jaar 1988 werd gehou den, Het bedrag werd symbolisch overhandigd door drie leerlingen, Matthijs Berends, die de 'cheque' met het wapen van Tanzania had ge tekend, Sybren de Noord, voorzitter van de Leerlingenraad en Paul Hui- gens, als vertegenwoordiger van klas 2J, die met hun pyama-actie alleen al 924,80 bijeen hadden gebracht. Het geld zal gebruikt worden voor het graanmolenproject dat door Novib wordt gesubsidieerd. Voor één graanmolen is een bedrag van 12.000 nodig. Het thema kwam niet alleen aan de orde tijdens de actieweek, waar door middel allerlei activiteiten, zoals een bazaar, oliebollenver koop en sporsorlopen, geld bijeen werd gebracht, maar werd ook in de verschillende lessen behandeld. Zo kwam de economie van Tanza nia aan de orde tijdens de lessen Handel en economie, werd de taal van het land behandeld bij de les sen Engels en Duits, de cultuur bij de lessen Maatschappijleer; ook aan de kunst en muziek uit Tanza nia werden lesuren besteed. Volgens conrector Langendoen wil de scholengemeenschap wel inspe len op het initiatief van het college van b en w om langdurige ontwik kelingsprojecten, die vanuit de Holtense bevolking worden opge start, te ondersteunen, om zodoen de op langere termijn één onder werp goed uit te kunnen spitten en Het bedrag voor de graanmolen in Tanzania was 'verpakt' in een fraaie tekening. goede wederzijdse contacten op te bouwen, aan de andere kant be perkt dat de mogelijkheid in te spelen op de actualiteit, zoals dat bij voorgaande acties vaak het ge val was. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Als voorzitter van de commissie voor Sociaal en Cultureel werk zal worden voorgedragen mevrouw Trudy Koelemay-Abspoel. Me vrouw Koelemay volgt de heer G. J van 't Holt op, die met ingang van 1 januari j.l. bedankt heeft als lid van de commissie. Mevrouw Koelemay verklaarde desgevraagd de functie voorlopig voor een jaar te willen waarnemen. Het kapperspaar Ruud Marylin op de hoek van de Smidsbelt heeft het niet lang in Holten kunnen red den. Afgelopen zaterdag werden de deruen definitief gesloten. De kap salon zal worden voortgezet door I Jsseldijk intercoiffures. Op zondag 5 maart wordt de we reldgebedsdag speciaal voor kin deren gevierd in de hal van de Dorpsschool. De viering begint om 10.00 uur gehouden o.l.v. Zondags school Holten. Muzikale medewer king wordt verleend door Jannie Ribbink, dwarsfluit en Jeannet v. Bruggen, gitaat. Het thema is; Heer leer ons bidden. De onrust in onderwijsland in Holten heeft afgelopen maan dag een vervolg gehad. In scherpe bewoordingen heeft de voltallige gemeenteraad afstand genomen van het voornemen van de Ouderraad van de Dorpsschool een bij zonder neutrale school in Hol ten te stichten. In een geza menlijke motie, die werd op- Bosschool, Dijkerhoek, Haar- school en Kolschool hebben in een maandag uitgegeven gezamenlij ke verklaring aan het college van B en W, de directeuren van de ba sisscholen en de fraktievoorzit- ters in de gemeenteraad hun be- gesteïd nadat eerder door de zorgdheid uitgesproken omtrent vier raadsfrakties schriftelijke vragen waren gesteld over de perspublikaties omtrent de plannen van de Dorpsschool, keurt de raad het voornemen af en roept zij de initiatiefne mers op het ingezette proces te staken. De raad schrijft verder in het motie dat door de handelwijze van de de ontwikkelingen in het basison derwijs in Holten. Zij schrijven: „Wij hebben vernomen, dat de ou derraad van de Dorpsschool een aanvraag voor het vormfen van een bijzonder neutrale school in wil gaan dienen. Dat de ouderraad van de Dorps school, als wij de perspublicaties mogen geloven, zelfs zonder mede weten van het personeel van deze school tot dit besluit is gekomen, is Dorpsschool de kwaliteit van het hun eigen verantwoordelijkheid. In een van de komende weken zal huis-aan-huis de Afvalwijzer in de brievenbus vallen. De Afvalwijzer is een uitgave van de tien samen werkende gemeenten in het Ge west Midden-IJssel en bevat infor matie over hoe men afval kan scheiden. Allerlei adressen, tele foonnummers en tips over het scheiden van glas, papier, klein chemisch afval, groente- fruit- en tuinafval, kleding en textiel, afge dankte huishoudelijke apparatuur en landbouwplastic worden gege ven. onderwijs dreigt te worden aange tast, terwijl tevens de relatie tus sen de ouderraden, het bestuur, de GMR en in de personele relaties wordt gefrustreerd. De raad spreekt dan ook als haar wens uit dat hangende het onderzoek, de ouderraad zich coöperatief zal blij ven opstellen en de ingezette pro cessen staakt, zodat op korte ter mijn de relaties weer kunnen wor den hersteld. Ouderraden en Oudergeleding van de Medenzeggenschapsraden van de openbare basisscholen Dat zij daarbij echter ook de geëi gende overlegkanalen negeren valt te betreuren. In de gemeen- Sportclub, sportvrouw en sportman van het jaar 1988 zijn resp. geworden: de ponyclub de Bergruitertjes, Sandra Diepe- rink en Egbert Jansen. In het Holtens Nieuwsblad van volgende week volgt een uitge breid verslag. schappelijke medezeggenschaps raad, waarin ook de ouders van de Dorpsschool vertegenwoordigd zijn, is over deze thans voorgeno men actie met geen woord gerept. Misbruik Bij alle vertegenwoordigers van de openbare basischolen leek de ge meenschappelijk wil aanwezig om samen met het college te komen tot een zodanige afstemming, dat ook voor de jaren negentig, een zo optimaal mogelijk onderwijs gebo den zou kunnen worden. Achteraf blijkt echter de Dorpsschool een andere eigenzinnige weg in te wil len slaan. Dat daarbij naar ons idee, door de ouderraad van de Dorpsschool misbruik is gemaakt van de onrust die door henzelf is veroorzaakt, kan alleen maar afge keurd worden. De belangenbehartigers van deze school hebben zich, door de wijze waarop zij opereren, en waarop zij daarnaast in de GMR (Gemeen schappelijke Medezeggenschaps raad red.) en naar de ouderraden van de andere scholen zijn opgetre den als onbetrouwbare gespreks partners getoond. Deze wijze van werken schaadt de onderlinge ver trouwensbasis in ernstige mate en zal het onderwijs in Holten geen goed doen. Naar ons idee wordt hiermee dan ook niemand een dienst bewezen. Het programma rond de opening van het Dorpshuis, vandaag pre cies over een week (9 maart), was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet helemaal rond. Wel kan alvast worden meegedeeld, dat de Muziekmaatschap Holten duidelijk van zich zal laten horen. Tijdens de openingsbijeenkomst zal de muziekmaatschap een inter mezzo spelen. Voorts zijn er twee voorspeelavonden en wel op 14 en 16 maart, telkez om 19.30 uur en is Tot slot willen wij opmerken dat men druk bezig met de organisatie wij niet het voornemen hebben om van twee koffieconcerten op zon- voortdurend via de pers te reage- dag 12 en zondag 19 maart. Voor de ren. Toch menen wij u dit keer via jeugd zal er op woezdag 15 maart deze weg onze gezamenlijke me- een limonadeconcert worden gege- ning te mogen geven". ven. Tijdez de door ruim 60 personen gers steeg tot boven de 100. Wie bezochte bijeenkomst van de zich aangetrokken voelt tot de stichting oudheidkamer Hoolt'n, oudheidkamer kan minimaal vijf vorige week donderdag, in de grote gulden (of een tientje) overmaken zaal van het nieuwe dorpshuis gaf op rekeningnummer 32.85.67.361. voorzitter mevrouw Bosman een overzicht van het voorbije jaar. Hoolt'n blijkt goed in de spullen te komen. Zowel goederen in bruik leen als giften kon de vereniging noteren, zoals een echt Holtens ei ken kabinet, een tuigkist, Makke- mer aardewerk, linnen en lijfgoed en noem maar op. Ook financiële bijdragen kwamen binnen. Voor de expositie 100 jaar spoorweg Apel- doorn-Almelo kwamen veel men sen in actie. Het aantal begunsti- K. Beumer is aangetrokken als fi- nanciëel deskundige. Verder deel de mevrouw Bosman mee, dat de oudheidkamer vanaf eind april op vrijdag- en zaterdagmiddag ge opend zal zijn. Na het huishoude lijk deel van de vergadering hield K. Stikvoort een boeiende lezing over de Nederlandse boerderij. Stikvoort maakte gebruik van dia's. Iedereen was het er over eens, dat de bijeenkomst bijzonder [was. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander dopr! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 Amper bekomen van het car naval en ondanks de drukte rond de ingrijpende verbou wing van 't Trefpunt, blijkt de buurtschap nog voldoende energie over te hebben voor het instand houden van de Paasvuurtraditie. Gelukkig voor Espelo werd de record- poging voor de grootste Sneeuwpop der lage landen dit jaar meteorologisch ge zien de grootste sneeuwflop, anders was de bouw van het paasvuur zeker 'in de knup gelopen'. Dit keer verrijst het paasvuur in de Heihuizen, één van de satelietsta- ten van Espelo. En omdat men in 'Splo' houdt van feest en gezellig heid, wordt het paasvuurgebeuren op zondag 26 maart extra gezellig gemaakt met een drankje en een hapje. Bij de bouw van de boake wordt dit jaar niet zozeer gekeken naar grootte, maar mikt men op de prijs voor de mooiste boake. Aan gezien het langzamerhand toch moeilijker wordt om aan voldoen de hout te komen, een begrijpelijk voornemen. Dit jaar geen Paasbal in de boeren schuur van Herman van de Smale, maar wel een prachtige lampio noptocht door de bossen van Espe lo naar het paasvuurterrein op het maisland van de famlie ten Dam. Het vuur zal gehaald worden bij de Bosschool, het gemeenschappelijk hart van Espelo. Vanaf ongeveer 19.00 uur kunnen alle kinderen (ook die van buiten Espelo) hier te gen geringe vergoeding een lam pion krijgen. Daarna gaat het te voet dwars door het Sploose Bos Het paasvuurrecord werd door Splo's eigen beeldhouwer Rob Terborg vastgelegd voor de eeuwigheid. naar de V/2 km verder gelegen paasbult. Daar zal om ongeveer 20.30 uur de brand gestoken wor den in de boake, waarna er om om streeks 21.30 uur nog een speciale attractie plaats zal vinden. Wereldtitel Hoewel het al weer twee jaar gele den is, dat Espelo de hoogste boa ke ter wereld maakte, leeft deze ge slaagde poging nog volop in de ge meenschap, die nu ook in steen is vastgelegd voor het nageslacht. Rob Terborg, de huiseigen beeld houwer uit Holten en die zich zo langzamerhand een echte Sploder voelt, heeft de feiten van het we reldrecord in een monumentale steen uitgehakt. De grote kei, waarvan de herkomst in het Mar- kelose duister ligt en die door een bevriend shovelmachinist naar Es pelo is overgebracht, zal een plaatsje krijgen bij de ingang van het terrein van Appeljan oftewel Jan Meijerink en komt in de plaats van het oude, verweerde bord, dat op oudejaarsdag is weggehaald. Het kunstwerk zal op vrijdag 19 april worden geplaatst. De officiële opening zal plaats vinden vooraf gaand aan het optreden van Neer- lands Boerenrockband nr 1, Nor maal op 21 april om 20.00 uur. Met het nodige spektakel, inclusief bij zondere effecten zal Buizenbeernd, samen met Jan van Ap dit beeld onthullen. Voor moe geworden be devaartgangers zal er een bankje geplaatst worden. Dat zal zeker no dig zijn, want niets zal een opname van dit unieke kunstwerk in de Holtense beeldenroute in de weg staan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1