Ouders leggen 'bom' onder basisonderwijs Vrouw en Werkwinkel biedt vrouwen een daadwerkelijke kans Uit het politierapport Welzijn Ouderen wil meer inspraak bij woningbouw Kerkdiensten medische diensten Dorpsschool zelfstandig verder Van dag tot dag HOLTENS NIEUWSBLAD BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Wereld- 5 gebedsdag Lange agenda vergadering gemeenteraad Jeugddienst Verkiezing 'er gemeenteraad Verwerping Bethanië Burgerlijke stand Gevonden voorwerpen BOLSENBROEK WOENSDAG 22 FEBRUARI 1989 „Het is beslist niet waar, dat wij de ouderraden van de Haarschool en Kolschool niet op de hoogte heb ben gebracht van onze plannen. Reeds in oktober, november, toen het onderzoeksplan voor het basis onderwijs voor het eerst aan de orde kwam, hebben wij de ouderra den van de scholen op de hoogte gesteld van ons voornemen, de mo gelijkheden te onderzoeken om in Holten te komen tot een bijzonder neutrale school op basis van het Daltonsysteem". Jan Zoet, van de ouderraad van de Dorpsschool en een van de initiatiefnemers van het plan, regareert lakoniek op de fu- rieuse verwijten van het college van b en w over de 'onheuse en in correcte wijze van handelen'. „Wij beseffen heus wel, dat onze plannen niet met applaus worden begroet, dat hebben wij terdege in gecalculeerd. Voor de ouders is de vorming van een bijzonder neutra le school echter de enige oplossing om het Daltononderwijs voor Hol ten te behouden". Afgelopen dinsdag legde de ouders van leerlingen van de Dorpsschool een 'bom' onder het openbaar on derwijs in Holten door de medede- Dorpsschool: 'Status aparte?' ling dat 95 procent van de ouders instemden met het plan een bijzon der neutrale school te stichten. De ouders baseren hun plan op het on derzoeksplan Openbaar Ondér- wijs Holten, dat momenteel door twee onderzoeker van IJsselland wordt uitgevoerd op de vijf basis scholen in Holten. Volgens de ou ders kan uit het rapport worden ge concludeerd dat er één school in het dorp gesloten moet worden. "Alles wijst er op, dat daarbij de Dorpsschool het loodje gaat leg gen en dat de kinderen verdeeld zullen worden tussen Haarschool en Kolschool. De Kolschool heeft zich steeds gekeerd tegen het Dal tononderwijs, zodat er voor ons niets anders overblijft om zelf een school te stichten". Volgens de heer Zoet geeft de respons van de ouders aan, dat de school levens vatbaar is. Hij voegt daaraan toe, dat in het ondérwijsrapport er voor de ouders geen enkele inbreng ge regeld was. Het college van B en W steekt zijn twijfels over de geldigheid van de enquete die onder de ouders is ge houden, niet onder stoelen of ban ken. Voorts heeft het grote twijfels ANBO De Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) houdt op dinsdag 23 febru ari een bijeenkomst in de boven zaal van café-rest. Vosman, aan vang 14.30 uur. Naast het huishoudelijk gedeelte, met o.a. het jaarverslag en be stuurssamenstelling, zal mevrouw Paula den Hoedt-Lieshout, coödi- natrice van de Stichting Welzijn Ouderen spreken over Waarom een Stichting Welzijn Ouderen in Holten. Het ledental van de ANBO is in het jaar 1988 sterk gegroeid. Op 1 janu ari 1988 stonden er 53 leden (19 echtparen en 15 alleenstaanden) ingeschreven. Op 31 december tel de de ANBO 111 leden (37 echtpa ren en 37 alleenstaanden). Wie voor de bijeenkomst in Vos man van huis gehaald wil worden, kan zich melden bij telefoon 63904 of61719. Seniorenwijzer Houders van een 60+ Senioren- kaart kunnen per 1 april 's avonds en in het weekend extra voordelig per trein reizen. Volgend jaar ver valt echter de korting in de och tendspits. Dat zijn de belangrijkste nieuwtjes uit de nieuwe Seniorenwijzer, die vanaf 1 maart aanstaande gratis Vakantie Wist u dit over vacanties? Vanuit Holten bestaat de moge lijkheid een weekje op vacantie te gaan. Met de bus wordt een reis naar het plaatsje Wiltz in Luxem burg gemaakt. Daar verblijft men 6 dagen in een hotel. Vanuit dat ho tel worden in die vacantieweek en kele dagtochtjes gemaakt naar mooie plaatsen als Luxemburg, Clerveaux en Echtemach. Wiltz ligt in het hart van de Ardennen, zodat in de omgeving ook prachti ge wandelingen gemaakt kunnen worden. Deelnemers aan deze reis verblijven in een rustig, maar goed verzorgd hotel. De goede maaltij den zijn bij de reissom inbegrepen- .De reis wordt georganiseerd in het voorseizoen, wanneer het nog niet zo druk en heet is. De vertrekda tum vanuit Holten is 29 mei.Het bijzondere van deze reis is, dat er een bejaardenverzorgster mee gaat. De reis hoeft dan ook geen be zwaar te zijn voor mensen die enige verzorging nodig hebben. De kos ten voor deze 6-daagse reis bedra gen f504,-. Toeslagen voor een één persoonskamer e.d. zijn hier niet bij inbegrepen. Gereisd wordt met een comfortabele bus van de OAD. Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u zich daarvoor aan melden bij de Stichting Welzijn Ouderen Holten. U kimt dat telefo nisch (61666), schriftelijk of per soonlijk doen. Ons kantoor is iede re maandag-, dinsdag- en donder dagmorgen open. Wanneer u zich over de haalbaarheid. Daarnaast beticht het college de initiatiefne mers op z'n minst van onheus en incorrect gedrag. „Zo gaan we in Holten niet met elkaar om". Voor directeur Jan Diemer van de Dorpsschool was de situatie dins dagmorgen op nog onduidelijk. „Wij (het personeel) zitten een beetje met de situatie in onze maag. Aan de ene kant hebben wij gekozen voor het openbaar onder wijs, anders zouden we hier niet zijn, aan de andere kant gaat het Daltononderwijs ons zeer ter har te'. Diemer is het wel er mee eens, dat door deze onwikkeling de uit komst van het onderzoeksplan van weinig waarde meer zal zijn. „Van avond krijg ik die onderzoekers op bezoek. Ik weet niet wat ik ze nu moet vertellen. Ik denk dat er 50000 gulden (de kosten van het onderzoek red.) door de WC wordt gespoeld". 14 februari: Aangifte werd gedaan van vernieling van een afrastering aan de Aalpolsweg. Vermoedelijk is dit gebeurd op zaterdag 11 febru ari door twee passerende tracto ren. Indien dit klopt, dan zou de politie graag in contact komen met de bestuurders, zodat de schade geregeld kan worden. Aangifte werd gedaan van dief stal van een bromfiets. De eigenaar had deze bromfiets de avond te vo ren bij fietsenmaker Stam aan de Oranjestraat geparkeerd, omdat er de volgende dag reparatie aan verricht moest worden. Toen bleek echter dat deze bromfiets verdwe nen was. De inbraken bij van der Maat en bij de Wedda, enkele weken gele den gepleegd, zijn inmiddels opge lost. Een inwoner uit Amsterdam heeft de inbraken bekend. Van de buit is echter niets teruggevonden. Ook de identiteit van de tweede dader is nog niet achterhaald. In de avond werd van een brom fiets die stond gestald bij de sport- Onder het thema Heer, leer ons bidden, zal dit jaar op vrijdag 3 maart de Wereldgebedsdag ge vierd worden in Diessenplas, aan vang 19.30 uur. De liturgie wordt elk jaar opge steld door één van de landelijke eo- mité's van de 180 deelnemende landen. Dit jaar werd de lithurgie gemaakt door Christenvrouwen in zaal van de Tuinstraat, enkele on derdelen afgehaald. Een zestienja rige knaap uit Holten werd daar over nader aan de tand gevoeld en bekende deze diefstal te hebben gepleegd. 20 februari: In de nacht van 19 op 20 februari werden twee autobestuur ders geverbaliseerd omdat ze te veel aan Bacchus hadden geofferd. Het alcoholpercentage kon aan de hand van de nieuwe ademanalyse- apparatuur direct worden vastge steld. En bestuurder bleek een pro millage te hebben van ongeveer 1.75 promille en de andere 0,63 pro mille, zodat de betreffende be stuurders gelijk wisten waar ze aan toe waren. Op de Holterbergweg kreeg een automobilist een ree onder de auto. Het dier overleefde het onge val niet. De auto werd beschadigd. De gemeenteraad heeft maandag 27 februari een lange agenda af te werken, waaronder een aantal 'hot items'. Zo zal de raad een besluit nemen over het instellen van een ver- keersonderzoek in Holten, komt de rietsubsidie aan de orde, de nota sportbeleid, de grondtransactie met Muitrans bv, de aanschaf van muziekinstrumenten ten behoeve van het muziekonderwijs, het pro ject PC-privé voor het gemeente- personeel, de verkoop van het stukje grond aan de Keizersweg Burma. Aan de viering zal worden (waar voorheen het oude VW-kan- meegewerkt door het Holtens Ge mengd Koor. Aanstaande zondag, 25 februari is er weer een jeugddienst in de Her vormde kerk, aanvang 10.00 uur. Het thema van deze dienst zal zijn: Ben ik het? en zal in het teken staan van de lijdensweken. Voor ganger is ds. H. Doornweerd; me- dewwerking wordt verleend door de jeugddienstcommissie. toortje stond) aan de heer A. Leu- rink en de verkoop van 'de Kap- schure' aan MAC de Holterberg. De vergadering begint zoals altijd om 19.30 uur. ijn: O De gemeenteraadsverkiezingen zullen volgend jaar gehouden wor den op woensdag 21 maart. De ver kiezingen voor de Tweede Kamer vinden plaats op 22 mei 1990. Uit de werkloosheidscijfers van het afgelopen jaar bleek het dui delijk. Daar waar de werkloos heid in het algemeen daalt, zijn er steeds meer vrouwen die een plaatsje op de arbeidsmarkt opei sen. Doordat opk de Holtense vrouwen zich steeds vaker laten inschrijven bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, steeg het aantal geregistreerde werkloze vrouwen in januari tot 75 tegenover 59 een jaar eerder. Om deze vrouwen ook daadwerkelijk een kans te bieden start de Vrouw en Werkwinkel in Deventer een voorlichtingspro ject in Holten. Voor Jantine Sijbring van de in 1986 geopende Vrouw en Werkwin kel is het voorlichtingsproject te vens een kennismaking met wen sen en verlangens van de Holtense vrouwen. „Weliswaar zijn er bij onze cursussen in Deventer ook deelnemers uit Holten, maar ei genlijk hebben we geen goed beeld van wat er in Holten leeft. Uit erva ringen met cursussen in Raalte is wel gebleken dat vrouwen in klei nere plaatsen gemotiveerder zijn om te reizen voor hun werk. Dat is natuurlijk al een groot voordeel wanneer'je weer aan het werk wilt". Herintredend Weer aan het werk willen. De doel groep van de Vrouw en Werkwin kel bestaat voor een groot deel uit herintredende vrouwen. Met name voor hen is er de cursus Vrouwen op Zoek naar Betaald Werk. In twaalf wekelijkse bijeenkomsten (totale kosten f 35,00) wordt daar bij aandacht besteed aan het bij scholen van eerder opgedane erva ring, een oriëntatie op de arbeids markt voor vrouwen en specifieke problemen als het combineren van huishouden en gezin met het werk. Een dergelijke cursus gaat in De venter op dinsdag 28 februari weer van start van 09.00 uur tot 11.30 uur. Daarnaast houdt de Vrouw en Werkwinkel op maandag en don derdag van 13.00 uur tot 16.30 uur ring. Misschien dat de voorlichting die we nu geven daarin verande ring brengt. In overleg met de ge- een spreekuur en wordt samen met meente hebben we alle vrouwen- de Kamer van Koophandel een ori ëntatiecursus Vrouw en Eigen Be drijf verzorgd. Ook aanvullende groeperingen aangeschreven. Naast de drie plaatselijk afdelin gen van de Nederlandse Bond van activiteiten als een cursus Vrouw Plattelandsvrouwen, zijn dat de en Techniek en Leren Solliciteren behoren tot de mogelijkheden. Voorlopig ziet Jantine Sijbrink nog geen mogelijkheden in Holten zelf een cursus te houden. „Daar voor is de belangstelling nog te ge- CPB Holten, de kerngroep Rooie Vrouwen en de FNV- en CNV-vrou- wen. Wellicht dat er in de toekomst in samenwerking met het sociaal cultureel werk wat op poten kan worden gezet". Het bestuur van de Stichting Wel zijn Ouderen vraagt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders nogmaals aan dacht voor het huisvestingsbeleid voor ouderen in Holten, dit naar aanleiding van de bouw van socio- woningen op het terrein van de voormalige kleuterschool het Re pelsteeltje. „Vanzelfsprekend staan wij zeer positief tegenover het bouwen van socio-woningen in onze gemeente. Wij betreuren het dat u juist o[ dit stukje grond niet de voorkeur hebt gegeven aan het bouwen van wo ningen voor ouderen". Het bestuur van de Stichting wijst daarbij op de aanbiedingsnota voor de begroting 1989, waarin staat vermeldt: „Het zou een goede ontwikkeling zijn dat groene, om sloten ruimten in de kom van het dorp, ter weerszijden van de Dorpsstraat/Oranjestraat, in de toekomst een rol kunnen gaan ver vullen voor met name de huisves ting van ouderen of alleenstaan den". Nogmaals het haalt dè Stichting Welzijn ouderen het verzoek, dat men in november j.l. aan wethou der Dalhuisen reeds kenbaar heeft gemaakt, bij het overleg over de planning, voorbereiding en uitvoe ring van de bouw van ouderenwo ningen, in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken. O OS476-1907 aan alle NS-loketten verkrijgbaar wilt opgeven moet dat wel vóór 15 maart gebeuren. Op woensdag 8 maart is er na 19.30 uur in gebouw Bethanië een grote verwerping. Deze Verwerping wordt georganiseerd door alle ver- ÏVÏ A "D 17 T O enigingen, die hun onderkomen in - Bethanië hebben. De opbrengst is voor de kas van dit gebouw. OPEL. Zoals altijd zfj er prachtige prijzen te winnen. //2\ NED. HERV. KERK: 10.00 uur: ds. H.W. Doornweerd (Jeugddienst m.m.v. Helicon); kindemevendienst: Sytze Meinsma. Uitgangscollecte: Voorjaars zendingswerk Gebouw Irene: geen jongeren- dienst Oppasdienst: mevr. Ribbink en Gerdien Slotman. 19.00 uur: ds. W. Vons (zang- dienst m.m.v. Kerkkoor) Diessenplas: woensdag 1 Maart 19.30 uur: ds. Lindeboom. GEREF. KERK: 09.30: ds M. Berg 15.00 uur: ds. P.W. Dekker, Vor- den. In beide diensten is de le coll. voor de kerk en de 2e voor rente en aflossing. Kindemevendienst: groep 3 en 4, o.l. v. mevr. D. Hospers. Oppasdienst: 0-3 jaar: Mevr. Heusinkveld-Hulsman, mevr. dijkink-Koning en mevr. Huls- man-v.d. Meulen; 4-6 jaar: mevr. Stam-de Waard en mevr. Korst- van Dijk. R.K. KERK (gebouw Irene): 10.00 uur: H. Mis. DIJKERHOEK: 10.00 uur: ds. W. Vons; uitgangs collecte: Voorjaarszendings werk. OKKENBROEK: 10.00 uur: ds. Th.H. Vollebregt; doopbediening m.m.v. jonge renkoor Lettele; uitgangscol lecte kerkvoogdij. NIEUW HEETEN: Zaterdagavond 19.00 uur. Zondag 08.00 en 10.00 uur. ARTS: W.R. van Couwelaar, Keizers weg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, zaterdag en zondag geopend voor spoedre- cepten om 11.00 en 16.00 uur, tij dens het spreekuur van de huis artsen. Buiten deze uren, gelie ve eerst te bellen, tel. 05483-6 39 75. WIJKVERPLEGING: Stichting Kruiswerk ZWO, Gaardenstraat 31. Spreekuur en uitleen magazijnartikelen van maaandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur, tel. 05483-6 14 36. Voor spoedgevallen: 24-uurs be reikbaarheid via Medicon, tel. 05700-1 24 25. Diëtiste: spreek uur volgens afspraak tijdens spreekuur wijkverpleegkundi ge. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, op afspraak. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapeutisch Centrum Holten, Gaardenstraat 31, tel. 05483-6 22 99. Dagelijks geopend van 08.00-17.30 uur. Behande ling op afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, tel. 05483-6 42 51. Behandeling vol gens afspraak (ook voor zieken fondspatiënten). TANDARTS: Spreekuur voor spoedgevallen 17.00-17.30 uur. Hulp buiten spreekuur na tel. afspraak. A.J. Boerman, Zuiderstraat 27A, Rijssen. Tel 05480-12535. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten: zaterdagmorgen 8-9 uur: spreekuur Diessenplasstraat 5, tel. 6 15 15, daarna Th.A. Oos- tenbrug, Diessenplasstraat 5, tel 615 15. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Dorpsstraat 63a, tel. 62835 b.g.g. 05704-30 86. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29, tel 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur: maandag t/m vrij dag 08.30-09.30 uur en volgens afspraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur vrijdag van 08.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 26, tel. 6 14 36. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen tel. 05483-6 12 01, 6 13 28 en 6 28 89. ZIEKENVERVOER: 00 11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53 ENGERGIEVOORZIENING: N.v. Energiebedrijf IJsselmij (Industriestraat 1). Tijdens kan tooruren: 05483 - 6 18 14; buiten kantooruren: 038 - 22 45 45. POLITIE: Alarmnummer 06-11. Overigens 05483-6 44 44; dag en nacht be reikbaar. BRANDWEER: Alarmnummer 06-11 (dag en nacht). BIBLIOTHEEK: Rorinkstraat 3, tel 05483- 6 24 87. Openingstijden: maandag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30- 20.00 uur; woensdag 09.30 -12.30 uur en 14.00-17.30 uur. WONINGBOUWVER. ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens 10.15-12.15 uur; en iedere 3e dinsdag van de maand 's middags 14.15-16.15 uur. DONDERDAG 23 FEBRUARI: 19.45 uur: Begunstigersavond oudheidkamer Hoolt'n in Dorpshuis; 20.00 uur, CPB-bij- eenkomst in de Kandelaar; 20.00 uur commissie Ruimtelij ke Ordening. VRIJDAG 24 FEBRUARI: Kla- verjasavond sv Holten. ZATERDAG 25 FEBRUARI: 10.00-16.00 uur Platenbeurs in AC restaurant MAANDAG 27 FEBRUARI: 19.30 uur Raadsvergadering DINSDAG 28 FEBRUARI: 14.30 uur, bijeenkomst ANBO bij Vosman; 19.30 uur, Uitreiking sportprijzen sportcommissie. VRIJDAG 3 MAART: 19.30 uur Wereldgebedsdag in Diessen plas; 20.00 uur de Kandelaar, in formatieavond over Roemenië. ZATERDAG 4 MAART: Endu- ro MAC Holterberg; Postzegel ruilbeurs; 13.15 uur artiesten Stuif-es-in naar AC restaurant. DINSDAG 7 maart: 20.00 Het Bonte Paard; bijeenkomst NBvP afd. Dijkerhoek. WOENSDAG 8 MAART: Ver werping in Bethanië; extra le denvergadering sv Holten. DONDERDAG 9 MAART: 15.00 uur Officiële opening dorpshuis. ZATERDAG 11 MAART: Rock festival in jc de Schure. DINSDAG 14 MAART: 19.45 uur Song of an exile in de Kan delaar. VRIJDAG 17 MAART: Jaar feest C JV de Vriendenschaar. ZATERDAG 18 MAART: Jaar feest C JV de Vriendenschaar. ZATERDAG 25 MAART: 13.30 uur, eiergooiwedstrijd Toga club op Kalfstermansweide. Geboren: Barend, zv. H. smit en G. Bronsvoort; Henrike Joanne, dv B.J. Tempelman en J.G. Mefjerman (geb. te Deventer). Overleden: J. Heijda, oud 54 jaar; J. Vruwink-Wagenaar, oud 77 jaar; A. Lodeweges-Paalman, oud 75 jaar; A. Aanstoot-van Coeverden, oud 67 jaar. Ondertrouwd: B. Veenendaal, oud 35 jaar, Holten en H.J. El- kink, oud 32 jaar, Holten. Gevonden: blauw regenpak; blau we vingerhandschoen; handzaag; klein zwart hondje met witte streep op de borst. Verloren: grijze skibroek; Timex horloge; grijze herenportemonnaie inhou dende geld, donorcodecil en een staatslot; mapje "met autopapie ren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 3