Bezoek van CdK:kort maar wel informatief Supermarkt Edah nog dit jaar weer uit Holten weg Holtens 'Rietsubsidie is discriminerend' ff Personeel nog onkundig van besluit directie „Papier hier" Informatie avond over Roemenië Artiestendag Stiiif-es-in Edah Twente Stroomstoring ■sfl U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Particulieren protesteren bijraad BON Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS AUTOMATISEREN ZONDER HOOFDPIJN ■V Heinze Bakker Studio Sport bij uitreiking sportp rijzen Nieuws over 90 jaar KNVB Afd. Holtens Nieuwsblad Donderdag 23 februari 1989 41ste jaargang no.8 Abonnementsprijs f 38.70 Lossenummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Boompjes De MAC de Holterberg is, zoals bekend, van alle markten thuis. Niet. alleen op motorge- bied hebben zij hun sporen ruimschoots verdiend, ook or ganisatorisch staan zij hun mannetje. Zaterdag hebben zij daar nog een nieuwe dicipline aan toegevoegd en kunnen zij zich bosbouwers noemen. Met vereende krachten werden dui zend jonge Larixen zijn geplant op de Zuurberg. Vrijwilligers In onze serie vrijwilligers brachten we dit keer een be zoek aan het dierenparkje in De Haar, waar een aantal vrijwil ligers wekelijks behulpzaam is bij het voederen van de dieren en allerlei hand-en spandien sten verrichten. De CSHG-Dorkas belegt op vrij dag 3 maart een informatieavond over Roemenië in de Kandelaar, aanvang 20.00 uur. Er wordt die avond een Alm ver toond die de werkelijke situatie in Roemenië laat zien. Ook komt een koerier zijn ervaringen vertellen van wat hij" heeft meegemaakt en waarschijnlijk zal ook de directeur van de CSHG-Dorkas aanwezig zijn om zijn verhaal te doen. Zaterdag 4 maart worden alle deel nemers aan de Stuif-es-in 1989 ge- tracteerd. Er wordt verzameld bij sporthal 't Mossink waar om 13.15 uur wordt vertrokken naar het AC restaurant voor de beloofde tractatie en de of ficiële prijsuitreiking door prins Zwatten Gait. De kok van het AC restaurant re kent op flinke eters, dus deze dag thuis niet te veel eten! De korte stroomstoring, die vrij dagmorgen omstreeks half twaalf heel wat computers deed uitvallen, is volgens de IJsselmij veroorzaakt door een geëxplodeerde stroomt- ranformator in het hoogspan ningsstation Tusveld, tussen Al melo en Borne. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De sto ring trof een groot deel van Twen te. Gezeten in de Royai Classbus van OAD heeft de nieuwe commissaris van de koningin in Overijssel, mr. J.A.N. Hen- drikx gistermiddag als gast van het gemeentebestuur van Holten een compacte rondrit door Holten gemaakt, als onderdeel van het kennis makingsbezoek van de nieu we commissaris aan Holten. Wau kwaliteit iiiöyjGslB leSlil RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 kort een overzicht gegeven van de problemen en mogelijkheden van Holten. Zo werd uiteraard door de Dorpss traaf Oranjestraat gere den, werd een rondje gereden over de bedrijventerreinen en kwam men langs de scholengemeen schap en maakte men een korte rondtoer langs de toeristische be drijven. Of ook de toekomstige lo- katie voor een golfbaan in de route was opgenomen, vermeldt de his torie niet. Bij de 'parel van Sal- land', bungalowpark Twenhaars- veld werd een wat langere stop in gelast. Speciaal voor deze gelegen heid was de heer Stapels, lid van de raad van bestuur van Eagon naar Hotlen gekomen, om de CdK na der in te lichten over de succesvol le formule van Eagon. Directeur Abbink van de recreatiepoot van Eagon gaf een kort overzicht van de geschiedenis van Twenhaars- veld en kon vertellen, dat in tegen stelling tot de parken op de Velu- we, de bezettingsgraad in Twen- haarsveld bijna 100 procent is. Ook werd een kijkje genomen bij het tropisch speelbad. Of het een ver spreking was, is nog maar de vraag, maar een goed verstaander kon vernemen, dat Twenhaarsveld dit najaar een aanvraag zal indie nen voor uitbreiding met een over dekte bowlingbaan. Terug in het gemeentehuis kon de commissaris kennismaken met de overige leden van de raad en werd onder genot van een hapje en een drankje van gedachten gewisseld. Volgens burgemeester Van Rap- pard werden er 'geen zaken ge daan', maar was het een puur infor meel bezoek. Toch verwacht hij dat door dit bezoek de nieuwe CdK een goed beeld heeft gekregen van Holten als woon en werkgemeente die meer in zich heeft dan de 8000 bewoners doet vermoeden. Het bleek niet het eerste bezoek aan Holten te zijn, in cognito wan delt hij op mooie dagen wel eens op de Holterberg, maar in het selecte gezelschap van B en w en de frak- tievoorzitters werd hem nu in het In de loop van het jaar zal de supermarkt Edah aan de Smids belt in Holten zijn deuren sluiten. De directie van Edah Hel mond ziet in de vestiging Holten geen mogelijkheden tot uit breiding, waardoor er voor de toekomst geen redabele be drijfsvoering mogelijk is. Dit deelde dinsdagmorgen desge vraagd directiesecretaris Grimberg van Edah mede. Naar zijn zeggen is het personeel van de vestiging in Holten van de voornemens reeds geruime tijd geleden op de hoogte gesteld. Bij navraag in Holten bleek dit evenwel niet het geval te zijn. Sterker nog, de mededeling van onze redactie kwam voor hen als een volslagen verrassing. Bedrijfsleider Vulker reageerde dan ook woedend op deze gang van zaken en kondigde aan, onmiddellijk stappen te ondernemen bij zijn bond. Het nieuwtje van de sluiting van Edah kwam evenwel voor de Hol- tense Handelsvereniging niet als een donderslag bij heldere hemel. Volgens bestuurslid Herman Bel tman was er al lang 'iets gaande* en hebben nieuwe gegadigden voor het winkelpand zich al georiën teerd in Holten. Directiesecretaris Grimberg ver klaart dat de sluiting van de Eda- vestiging het gevolg van het ge brek aan uitbreidingsmogelijkhe- Juist voor het sluiten van deze editie van het Holtens Nieuws blad kon makelaar E. Vincent, die zorg draagt voor de verhuur van de Durapanden, meedelen dat er een 'kansrijke' kandi daat is voor het Edah-pand. „Indien de directie van Edah er mee accoord gaat, kan het pand op redelijk korte termijn wor den verhuurd aan een bedrijf uit een soortgelijke branche als de Edah". Om welk bedrijf het gaat, wilde de heer Vincent lopende de on derhandelingen niet verklap pen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! den en de volstrekt onvoldoende parkeergelegenheid. Daarnaast deed de concurrentie van C1000 en Albert Hein, ieder met wel een rui me parkeergelegenheid zich steeds meer gelden. Naar zijn zeggen kan het personeel aan het werk in een van de vestigingen in omringende plaatsen. „Ontslag komt in onze fi losofie niet voor". Volgens de heer Wans ink van Al- bert Heijn, betekent de sluiting van de Edahvestiging een verlies voor Holten. „Wij hebben ieder zo ons publiek. Ik zie het dan ookj niet zo als een conccurrent en dat geldt voor C 1000 ook, maar zo'n Edah trekt toch een bepaalde cate gorie kopers aan uit de regio, die nu naar elders gaat". De Edah werd vijfjaar geleden met veel vlagvertoon binnengehaald, omdat dat deel van het Durapand reeds geruime tijd had leegge- staan. Voor de komst van de super markt werden er door de directei harde eisen gesteld aan het ge meentebestuur. Zo moest het par keerverbod op de Smidsbelt weer worden ingetrokken en werd de on derdoorgang in het complex dicht gemetseld en bij de bedrijfsruimte getrokken. Ook bij de herinrich ting van de Smidsbelt had de di rectie van Edah een dikke vinger in de pap. Echter voor de bedrijfiloso- fie van de Edah is Holten te klein schalig geworden en levert op den duur niet voldoende rendement op. Gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden en de geringe parkeergelegenheid nopen Edah tot sluiten. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" Nu de meerderheid van de ge meenteraad heeft ingestemd voor handhaving van de riet subsidie- en landsc^apson- derhoud, waarvoor aanstaan de maandag een krediet zal worden gevraagd, hebben een drietal particulieren, be woners/eigenaren van met riet gedekte woningen, zich in een open brief aan de raad gericht. De ondertekenaars van de brief schrijven: „Reeds tal van jaren bestond de mogelijkheid tot subsidiëring van het herstel van rieten daken, ech ter alleen maar voor gebouwen in de agrarische sector. Voor eigena ren van alle overige gebouwen in de de gemeente die met riet gedekt zijn bestond de mogelijkehd om subsidie voor dit doel te ontvangen niet. De reden voor deze discrepantie (verschil, red.) zou - volgens zeggen - gelegen zijn in de vrees, dat de boeren bij renovatie van hun da ken asbestgolfplaten zouden gaan gebruiken, waardoor een ontsie ring van het landschap zou ont staan. Bij het opstellen van de gemeente begroting voor het jaar 1989 was - in het kader van noodzakelijke be zuinigingen - geen bedrag meer uit getrokken voor de subsidiëring voor het herstel van rieten daken. Maar uw Raad gaf te kennen daar niet mee te kunnen instemmen. De commissie financiën en gemeente werken behandelden het in voor stel van burgemeester en wethou ders op 6 en 7 februari en adviseren u met het voorstel accoord te gaan. Discriminatie Uw voorzitter heeft - blijkens kran teverslagen - bij herhaling ver klaard dat de gemeente Holten niet discrimineert. Als het voorstel door uw college wordt aangeno men is er wel degelijk sprake van discriminatie. Een discriminatie die elk redelijk doel mist, omdat ook niet agrariërs zouden willen overgaan tot het bedekken van hun daken met genoemde asbest golfplaten. Bovendien is het aantal met riet gedekte overige panden in onze gemeente zo gering, dat het uit geen enkel oogpunt van belang is deze eigenaren van subsidie uit te sluiten. Overigens zal zodra er een land schapsbeleidsplan tot stand komt niet te ontkomen zijn aan de nood- Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-638 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 zaak het herstel van bestaande rie ten daken in het plan op te nmen cn zodoende te continueren. Wij verzoeken u derhalve - nu daar voor een geschikt moment is aan gebroken - alsnog te besluiten ook nief agrarische panden in de subsi dieregeling te betrekken en daar mede discriminatie van de eigena ren dezer panden te voorkomen". De briefschrijvers, de heren W. Beijers, W. ten Berge en G.J. Bor- kent, allen wonend in woningen met rieten daken aan de Enkweg, verklaren dat herstel van hun rie ten daken, zoals het er nu voor staat, voorlopig niet aan de orde zal zijn; het gaat hen derhalve om een principiële uitspraak. De Stichting Holten Promotion zal aan de vooravond van Hemel- vaarstdag een ludieke actie op touw gaan zetten om de aandacht van pers, en daardoor de bevol king, te vestigen op de rommel die groepen dauwtrappers achterla ten op de Holterberg. Dat deelde bestuuurslid Jos Kamphuis dins dagavond mee tijdens de vergade ring van de VW. De stichting heeft voor de actie het college van burgmeester en wethouders, alle raadsleden en de bestuursleden van de Handelsver eniging en VW uitgenodigd sa men op de berg een papierprikac tie te houden. Tevens zullen langs de Toeristenweg ludieke borden worden geplaatst, waarin aan dacht wordt gevraagd voor een 'schone' Holterberg. De bekende sportjournalist van Studio Sport, Heinze Bakker zal op dinsdag 28 februari tijdeus de jaarvergadering van de sportcom- missie een inleiding houden over sportjournalistiek. Tevens zal tij dens die vergadering de sportpri j- zen voor de beste sportvrouw, sportman en sportploeg van het jaar worden uitgereikt. De vergadering wordt gehouden in het nieuwe dorpshuis, aanvang 19.30 uur. Wegens de te verwach ten belangstelling en de beperkte ruimte, is de vergadering uitslui tend toegankelijk met uitnodi- gingsbewijs voor bestuursleden van sportverenigingen, de leden van de sportcommissie, het college van burgemeester en wethouders, de fraktievoorzitters en de sport mannen en vrouwen van de afgelo pen jaren. Zie pag. 10

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1