pakt uit op opendag Winkelen Zakendoen Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag 'bericht stichting' HOLTENS NIEUWSBLAD Gevonden voorwerpen Burgerlijke stand WELZIJN OUDEREN Kabaal in De Schure P.Valkenier erelid HMK Expositie in gemeentehuis BOLSENBROEK MARKELO ^oSetSterij/p^erie in DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989 /50v NED. HERV. KERK: 10.00 uur: ds. B. Albada, Marke- lo; Kindernevendienst. Uitgangscollecte: Werelddiako- naat. Gebouw Irene: 10.00 uur Jonge- rendienst. Oppasdienst: mevr. Teeselink- Scheperboer en Joke Mark voort. 19.00 uur: Ds. Doornweerd. Diessenplas: woensdag 1 febru ari 19.30 uur: ds. Israël. GEREF. KERK: 09.30: ds. M. J. Heule, Voorthui- sen 15.00 uur: ds. P. W. Dekker, Vor- den. In beide diensten is de le coll. voor het Werelddiakonaat en de 2e voor rente en aflossing. Kindernevendienst: groep 3 en 3, A. Beldman-Staman Oppasdienst: 0-3 jaar: mw. Kolkman-Hallink, mw. Lubber- dink-Oldenhuis en mw. Har- bers-Potman. 4-6 jaar: mw. Hoekstra-Potkamp, mw. Lub- berdink-Assink en mw. Wiel- draaijer,-Nijen Twilhaar. R.K. KERK (gebouw Irene): 10.00 uur: H. Mis. DIJKERHOEK: 10.00 uur: ds. A. Mol, Lochem; uitgangscollecte Werelddiaco- naat. OKKENBROEK: 10.00 uur: ds. H. Th. Vollebregt (Heilig Avondmaal). NIEUW HEETEN: Zaterdagavond 19.00 uur. Zondag 08.00 en 10.00 uur. ARTS: J.H.A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, zaterdag en zondag geopend voor spoedre- cepten om 11.00 en 16.00 uur, tij dens het spreekuur van de huis artsen. Buiten deze uren, gelie ve eerst te bellen, tel. 05483-6 39 75. WIJKVERPLEGING: Stichting Kruiswerk ZWO, Gaardenstraat 31. Spreekuur en uitleen magazijnartikelen van maaandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur, tel. 05483-6 14 36. Voor spoedgevallen: 24-uurs be reikbaarheid via Medicon, tel. 05700-1 24 25. Diëtiste: spreek uur volgens afspraak tijdens spreekuur wijkverpleegkundi ge. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, op afspraak. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapeutisch Centrum Holten, Gaardenstraat 31, tel. 05483-6 22 99. Dagelijks geopend van 08.00-17.30 uur. Behande ling op afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, tel. 05483-6 42 51. Behandeling vol gens afspraak (ook voor zieken fondspatiënten). TANDARTS: Spreekuur voor spoedgevallen 17.00-17.30 uur. Hulp buiten spreekuur na tel. afspraak. F.G. Koop, Spoorstraat 3, Goor. Tel. 05470-7 13 50. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten: zaterdagmorgen 8-9 uur: spreekuur Diessenplasstraat 5, tel. 6 15 15, daarna Th. A. Oos- tenbrug, Diessenplasstraat 5, tel 6 15 15. Dierenartsenpraktijk Holten S. Minnema, Dorpsstraat 63a, tel. 62835 b.g.g. 05704-30 86. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29, tel 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur: maandag t/m vrij dag 08.30-09.30 uur en volgens afspraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur vrijdag van 08.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 26, tel. 6 14 36. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtingen tel. 05483-6 12 01, 6 13 28 en 6 28 89. ZIEKENVERVOER: 00 11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53 ENGERGIEVOORZIENING: N.v. Energiebedrijf IJsselmij (Industriestraat 1). Tijdens kan tooruren: 05483 - 6 18 14; buiten kantooruren: 038 - 22 45 45. POLITIE: Alarmnummer 06-11. Overigens 05483-6 44 44; dag en nacht be reikbaar. BRANDWEER: Alarmnummer 06-11 (dag en nacht). BIBLIOTHEEK: Rorinkstraat3, tel 05483- 6 24 87. Openingstijden: maandag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30- 20.00 uur; woensdag 09.30 -12.30 uur en 14.00-17.30 uur. WONINGBOUWVER. ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens 10.15-12.15 uur; en iedere 3e dinsdag van de maand 's middags 14 15-16.15 uur. DONDERDAG 2 FEBRUARI: 19.45 uur, Bijeenkomst HVG Holten, ds. Israël over ouder worden. ZATERDAG 4 FEBRUARI: 10.00 uur: schminken in sport hal; Carnavalsoptocht vanaf Vrijheidslaan, 13.45 uur. Kin dercarnaval in zaal Vosman, 15.00 uur. Kielenbal in zaal Vos man, 20.30 uur. 21.30 uur Ka baal in JC de Schure. ZONDAG 5 FEBRUARI: Klein tje Carnaval en play back show bij Boer Biet, 17.00 uur. MAANDAG 6 FEBRUARI: Dweiltocht De Fienpreuvers, 14.00 uur in hofbar Jansen. Ro- senmontag in café Maats, 20.00 uur; 20.00 uur, vergadering straatvoetbal in kantine sv Hol ten op Meermanskamp. DINSDAG 7 FEBRUARI: Stuif- Es-In, 15.00 uur in gymzaal Vrij heidslaan. Seniorencarnaval, 15.00 uur in café Jansen. Afslui tingsavond carnaval, 20.00 uur in café Jansen; 20.00 uur, Bij eenkomst HVG Dijkerhoek in Bethanië. DONDERDAG 9 FEBRUARI: Handbalinstuif schooljeugd in sporthal. VRIJDAG 10 FEBRUARI: Handbalinstuif schooljeud in sporthal; 20.00 uur, Klaverjasa- vond Blauw Wit in clubgebouw 't Vletgoor. MAANDAG 13 FEBRUARI: 20.00 uur Verkeersquiz voor ver enigingen en bedrijven in zaal Vosman. DONDERDAG 23 FEBRUARI: 20.00 uur, CPB-bijeenkomst in de Kandelaar. VRIJDAG 24 FEBRUARI: Kla- veijasavond sv Holten. Gevonden: blauw pluche speel goedhondje; rode want. Verloren: groene portemonnee inh. 20 gulden; grote zwarte por temonnee; bruine brilkokermet bril; donkerblauwe wanten; zwart leren handschoen met grijze streep. Gevonden dieren: zwart/witte kat met leren veter om de nek; zwart/witte dikke kat met witte bef. Zoek geraakt: wit/bruine basset achtige hond. Geboren: Josanne Marleen, dv. C. J. Offringa en K.E. Werkman; Kathelijn, dv. R.N. Moed en H.A. Snoek. Overleden: E.M. Paganelli, oud 15 jaar, Rijssen. Ondertrouwd: N.G. Traanman, oud 25 jaar. Holten en J. Dek ker, oud 21 jaar, Holten. Directeur Groenewegen van de agrarische afdeling van de Marke nam een kijkje bij de echte dieren in de klas. Niet alleen ouders met school gaande kinderen hebben afgelo pen vrijdag en zaterdag de weg ge vonden naar de scholengemeen schap de Marke, maar ook vele Holtenaren die louter uit belang stelling de activiteiten van de Marke eens van dichterbij wilden bekijken. Beide open dagen was het dan ook gezellig druk in het schoolgebouw aan de Oranje straat. Vooral de afdeling LAO, het agra risch onderwijs viel op met een tweetal heel bijzondere publiek- strekkertjes. De Marke had via be vriende relaties de hand weten te leggen öp de nieuwste melkmachi ne, die nog niet eerder in Neder land geëxposeerd was. Niet alleen de leerlingen hadden hier belang stelling voor, na melkenstijd kwa men er heel wat agrariërs een kijk je nemen bij dit staaltje modern technisch vernuft. In een van de lo kalen was voor deze gelegenheid een ouderwetse stal ingericht waarin drie kalveren het best naar hun zin hadden en buiten werd ge demonstreerd hoe op de agrari sche afdeling geleerd wordt trac tormachines te repareren. Vooral de jongste bezoekers waren niet weg te branden bij de drie rood bonten. Alle geledingen van de school wa ren verder vertegenwoordigd. Er werd 'les' gegeven in het verkoop praktijklokaal, de nieuwe groot keuken was volop in bedrijf en de bezoekers mochten ruimschoots oefenen op een van de computers of moderne schrijfmachines. In het handenarbeidlokaal hielden de leerlingen zich bezig met het maken van 'spiralen', die onmidde- lijk ook uitgeprobeerd konden worden en er was een uitgebreide collectie van eigen gemaakte en ontworpen kleding te bewonderen. De dagmavo voor volwassenen had evenens een plaatsje gekregen op de Open dag en deelde folders uit. 25 januari: In de nacht van 24 op 25 januari werden op enkele plaatsen ingebroken in geparkeerde auto's. Van een auto die stond geparkeerd bij Steunenberg, werd een ruit in geslagen. Doordat de autoradio goed was verankerd, slaagde men er niet in dit toestel weg te nemen. Een auto die stond geparkeerd in de Weverstraat was het volgende object. Ook hier werd een ruit ver nield, doch toen werden de daders kennelijk gestoord, want ook hier bleef de autoradio in het voertuig aanwezig. De derde auto stond ge parkeerd aan de Rijssenseweg. Hier had men meer succes en ver dween de radio. Inmiddels had de Holtense politie bericht gekregen dat men ook een auto kraakte te Bathmen. Daar trof de politie twee mannen aan, die zich echter aan een aanhouding wisten te onttrek ken. De auto van deze lieden werd inbeslaggenomen en de volgende dag kon de eigenaar hiervan wor den aangehouden. De politie is nog druk met het onderzoek bezig. In de nacht van 25 op 26 januari werd er ingebroken in de speel goedzaak van Van der Maat aan de Smidsbelt. De daders kwamen bin nen door de achterdeur te forceren. Voor enkele tienduizenden gul dens werd er aan goederen wegge nomen, zoals sigaretten, speel goed, kostbare messen enz. De technische recherche stelde ter plaatse een onderzoek in. Tot op heden zijn de daders nog niet ach terhaald. 27 januari: In Rijssen werd een handtasje teruggevonden, welke was ontvreemd bij een auto in braak de vorige week in Holten. Behalve het geld waren de overige papieren nog aanwezig. Tegenover twee meisjes werd op de Raalterweg openbare schennis ge pleegd (In politietermen spreekt men over een potloodventer). Toen de jongedames dit thuis vertelden is één van de ouders naar de plaats des onheils gereden. Aan de hand van het opgenomen kenteken kon de dader worden opgespoord. Hij zal één dezer dagen door de politie worden gehoord. In de avonduren vond een dodelijk bedrijfsongeval plaats bij het 1 vleesverwerkingsbedrijf Enkco al hier. Een 15-jarige jongeman uit Rijssen, werkzaam bij een schoon maakbedrijf, viel tijdens het schoonmaken van een machine voorover in deze machine. Hij werd daarbij op slag gedood. De Ar beidsinspectie stelt een nader on derzoek in. In de nacht van 27 op 28 januari werd door de Holtense politie twee autobestuurders aangehouden die te veel aan Bacchus hadden geof ferd. Beiden konden uiteraard de auto laten staan. Van één der be stuurders bleek tevens dat hij een zogenaamd weekendrijverbod had en dat hij derhalve zo wie zo op dat moment geen auto mocht bestu ren. In de nabije toekomst zal dit wel een verlenging krijgen,mag worden aangenomen. In de nacht van 29 op 30 januari werd er ingebroken bij de Wedda aan de Dorpsstraat, althans de in braak werd op maandagmorgen ontdekt. Ook hier kwam men bin nen door de achterdeur te forceren. De winkel werd aardig overhoop gehaald. Weggenomen werden de betere merken parfums, eau de toi lette, after shave e.d. Het totale schadebedrag is nog niet bekend, maar loopt in ieder geval in de dui zenden guldens. Fietsperikelen: In Rijssen werd een fiets gevonden, waarvan vorige week aangifte van diefstal was ge daan te Holten. Dankzij de fietsco- de kon de benadeelde weer tevre den worden gesteld. Bij het NS station werd een groene damesfiets, merk Gazelle wegge nomen. Dit was voor de aangeef- ster al de tweede fiets die ze binnen kort tijdsbestek was kwijtgeraakt. In Holten werd een fiets gevonden, die in Deventer was ontvreemd. Een onbekende jongeman vroeg aan een bewoner van de Oranje straat of hij zijn fiets daar mocht plaatsen. Nadien liet hij niets van zich horen. Het betreft hier een oude herenfiets, kleur grijs-bruin zwart. Bij het station werden drie fietsen aangetroffen. Eén van de fietsen hoort vermoedelijk thuis in En schede. De twee andere fietsen zijn: Peugeot Damesfiets donker grijs met derailleur en trommel- remmen; herenfiets merk Phoenix, kleur zwart. PCOB Het bestuur van de PCOB maakt bekend dat de vergadering die ge pland stond voor dinsdag 7 maart, is verplaatst naar maandag 6 maart. Dr. Brockhoff, die was uit genodigd voor de bijeenkomst was op 7 maart verhinderd, maar kan wel komen op maandag 6 maart, zodat de vergadering werd ver vroegd. Ds. Brockhoff is homeopaties arts te Nijverdal en spreekt over Alter natieve geneeswijzen. De vergade ring wordt gehouden in gebouw Irene en begint om 14.30 uur. Gas ten zijn als altijd van harte wel kom. Ziekenverpleging thuis In de serie Wist u dit over... van Paula den Hoedt, dit keer een bij drage over ziekenverpleging. Wanneer men door ziekte of een handicap verpleging of verzorging nodig heeft, kan men een beroep doen op de kruisvereniging. De wijkverpleegkundige of wijkzie kenverzorgende (wijkverpleegster meestal genoemd) komt dan de pa tiënt verplegen of verzorgen. Dat is bijvoorbeeld het geven van een wasbeurt of verzorgen van een wond. Het is tevens mogelijk de pa tiënt adviezen te geven hoe dit zelf het beste te doen. Ook wordt aan familie c.q. vrienden (de zoge naamde mantelzorg) geleerd hoe de patiënt zo gemakkelijk moge lijk te tillen en goed te verzorgen. Doel daarbij is steeds om mensen zo lang mogelijk thuis in hun eigen situatie te laten wonen. Om dit te bereiken is de hulp van de familie en eventueel vrienden noodzake lijk. Daarnaast werkt de wijkver pleging nauw samen met gezins zorg om de hulp die gevraagd wordt op elkaar af te stemmen. De wijkverpleging is er niet alleen voor degene die ziek te bed ligt. Men kan met haar/hem ook praten over het omgaan met bepaalde ziektes als CARA, reuma of kan ker. Maar ook over medicijnge bruik en het verrichten van de acti viteiten van het dagelijks leven. Ten behoeve van dat laatste kun nen praktische oefeningen worden gedaan, of adviezen worden gege ven voor het aanpassen van de wo ning of materiaal. Met vragen over voeding of diëten kan men terecht bij de diëtiste van de kruisvereniging. Daarnaast or ganiseert de kruisvereniging een cursus „ziekenverpleging Thuis". Uitleen van hulpmiddelen. Een po, klossen voor onder het bed, een (hoog-laag) bed, een rolstoel en toi- letverhoger en vele artikelen kun nen het thuis verplegen van ie mand veel gemakkelijker maken. Deze artikelen zijn bij de kruisver eniging tijdelijk te leen. Hebt u ar tikelen voor onbepaalde tijd nodig, dan kan de wijkverpleging u weg wijs maken hoe en bij wie u dit moet aanvragen. De hulp van de wijkverpleging kan rechtstreeks worden aange vraagd. Er zijn alleen voorwaarden aan gebonden. Men moet namelijk lid zijn van de kruisvereniging om van de hulp gebruik te kunnen maken. Voor het lidmaatschap wordt de volgende contributie ge vraagd: voor mensen die zelfstan dig wonen f 40,50 per jaar en voor een meerpersoonshuishouding f 43,50 per jaar. Is men nog geen lid en wil men dat worden dan betaalt men alleen het bovengenoemde contributiebedrag. Is men geen lid en heeft men direct hulp nodig dan betaalt men een entree-bedrag en lidmaatschapsgeld van f 101,25. Diensten van de kruisvereniging worden dus alleen aan leden ver strekt. De meeste diensten zijn voor de leden gratis. Hulp kan men rechtstreeks aan vragen bij de wijkverpleegkundi ge. In overleg met u wordt bekeken hoe en welke hulp moet worden verleend. Dat aanvragen van hulp moet gebeuren tijdens het spreek uur van de wijkverpleegkundige. Dat is elke maandag t/m vrijdag van 13.30 -14.30, Gaardenstraat 31, Holten. Telefoon 05483 - 61436. de Ridder, had gedurende vele ja- Q 05476-19Q7 Maria van de Ridder werkt in de Mi "7 OREL-©- technieken olieverf, aquarel en u i CAiionho gouache. Op zaterdag 4 februari aanstaan de treedt de Bathmense formatie Kabaal op in Jongerencentrum De Schure. Het optreden begint om 21.30 uur; de zaal is geopend vanaf 20.00 uur. De entree bedraagt slechts 5,-. Jongeren die net als jongerencen trum De Schure, dit jaar twintig jaar worden, kunnen, als zij in fe bruari geboren zijn, gratis naar binnen. Men dient dit natuurlijk wel te kunnen bewijzen. Jongerencentrum De Schure biedt jongeren die niet naar het carnaval willen, een alternatief met het optreden van Kabaal. Ka baal bestaat ruim zes jaar. De band is niet alleen in deze regio een be grip, maar ook ver daarbuiten. Ka baal speelt muziek van onder an dere Herman Brood, Tina Turner en Golden Earing. De Bathmense formatie bestaat uit: Aart-Jan Spijker - zang, Alice Bruins - zang, Wim van de Meij - drums, Gertie van de Meij - gitaar/zang, Ernst Jan Bolger - basgitaar en Arjan Kol- denhof - gitaar. Het Holtens mannenkoor heeft scheidend voorzitter Piet Valke nier benoemd tot ere lid. Met alge mene stemmen en met een donde rend applaus werd de benoeming een feit tijdens de onlangs gehou den jaarvergadering. De heer Val kenier heeft zes jaar lang de - niet aanwezige - voorzittershamer ge hanteerd. Hij wordt opgevolgd door G. Grootewal sr., tot nu toe „vice-voorzitter. Tevens werden drie nieuwe bestuursleden geko zen. Het Holten Mannenkoor kan terug zien op een actief verenigingsjaar met veel zanggenot. Verheugend is, dat sedert de vorige jaarverga dering zes nieuwe leden de weg naar het koor hebben gevonden. Desondanks zijn nieuwe leden nog steeds welkom. Een ander verheugende medede ling kwam van het koorlid H.J. Dikkers die in het zakenjubileum als directeur van DMC aanleiding vond om het uniformfonds een duw in de goede richting te geven. De giften die op zijn rekening wor den gestort komen ten bate van het uniformfonds. Giften kunnen gestort worden op rekening 32.85.66.004 t.n.v. H.J. Dikkers- Holten o.v.v. Jubileumgift. Winkelen-Zakendoen is een nieuwe rubriek waarin regel matig aandacht zal worden geschonken aan nieuwe vesti gingen, zakenjubilea, verbouwingen en andere wetenswaar digheden van en over Holtense ondernemers. De nieuwe rubriekwaarvoor men voor nadere informatie terecht kan bij onze advertentie-adviseurs, gaat van start met mevrouw Van Schuppert die, bogend op een ervaring van een kwart eeuw, de klanten van „haar" verf-en behangzaak met raad en daad ter zijde staat. Schuppert Verf en Behang aan de Dorpsstraat 3. Dat is thans de benaming voor de al vanaf 1904 bestaande zaak die aanvan kelijk als schildersbedrijf van start ging en waaraan later een winkel toegevoegd werd. Tegenwoordig draait bij Schuppert alles om verf en behang, voor zowel doe-het-zelf als voor pro fessioneel gebruik. Aan het assortiment verven van fabrikanten als Pehalin, Ralston en Wijzonol is nu het merk Tokion toege voegd, waarbij de grondverven qua kleur zijn aangepast aan de kleuren van de dekkende verven. In de behangcollectie van me vrouw Schuppert komt men namen tegen als Eijffinger, Novo, Sanders en Topwand. Ook voor diverse coatings en betonverven kan men bij me vrouw Schuppert terecht. In de hal van het gemeentehuis ex poseert van vrijdag 3 febrauri tot en met 27 februari mevrouw Maria van de Ridder uit Amstelveen. Maria van de Ridder begon pas te tekenen en schilderen nadat ze ge pensioneerd was. Zij volgde lessen bij Paula de Boer in Amstelveen en bij de aquarellist Ton Albers in Duivendrecht, terwijl ze ook mee deed aan enkele korte cursussen in Amsterdam en Frankrijk. Het dorp Holten is haar zeer be kend en vertrouwd. Ze kwam er voor het eerst in 1943 met vakantie en sindsdien vele malen omdat fa milieleden er gingen wonen, c.q nog wonen. Een van haar zusters is bijna 25 jaar onderwijzeres .ge weest op de Bosschool en een an dere zuster, mevrouw Stukker-van

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 3