Gouden pollepel voor veelbelovende kokkin Holtense Handelsvereniging pakt promotie groots aan Verkeersonderzoek in centrum Holten moet inzicht geven *5 Iff, B &W enthousiast over ontvangst in Winterberg Bloemenmarkt eerste van aantal thema-markten «f Peuter speelzaal zoekt hulp Pilsje mag 's avonds in Dorpshuis Ondanks daling meer vrouwen werkloos Sa AUTOMATISEREN ZONDER HOOFDPIJN U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 2 februari 1989 41ste jaargang no.5 Abonnementsprijs f 37,90 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Carnaval Het carnavalsvolk uit Keune- darp staat in de startblokken voor een groots carnavalsfeest, waarbij de inbreng van de buurtschappen dit jaar onge twijfeld bijzonder groot zal zijn. Met de keuze van Prins Zwatten Gait hebben de Fien- preuvers de grenzen van Hol ten-dorp definitief achter zich gelaten en wordt het carna valsfeest een feest voor 'heel' Holten. Concert De organisatoren van het con cert, dat Sursum Corda samen met Forum Filharmonisch vo rige week gaf in De Kandelaar, kunnen tevreden zijn. De be langstelling voor het oratori um die Schöpfung was boven verwachting groot en het gebo- dene was van zeer hoog niveau. De Peuterspeelzaal Holten (Kolnus), die met ingang van 13 februari gevestigd zal worden in het nieuwe dorpshuis aan de Tuinstraat heeft dringend hulp nodig. De peuterspeelzaal bestaat uit vier groepen peuters per week. Elke groep van vijftien peuters wordt geleid door een vaste leid ster. Zij wordt hierbij geholpen door een vaste vrijwilliger/ster en een stagiaire. Helaas zijn er voor de komende periode tot aan de zomvervakantie geen stagiares beschikbaar en de vaste vrijwilligster gaat een op leiding volgen. De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten doet hierbij een dringend be roep aan enthousiaste vrijwilli- gers/sters die zouden willen hel pen op de dinsdagochtend en vrijdagmiddag. Verdere informatie wordt graag gegeven op het kantoor van de Stichting voor Sociaal en Cultu reel werk, telefoon 6 27 55 of bij de vaste leidster: Ingrid Mos- sink (na 18.00 uur) telefoon 6 22 51. In het nieuwe dorpshuis zal in be perkte mate en slechts na 20.00 uur een pilsje geschonken mogen wor den. Verder wordt er uitsluitend koffie- thee en 'fris' geschonken. De consupties staan uitsluitend ter beschikking voor de mensen die er een cursus volgen. Bruiloften en partijen, maar ook jubilea van ver enigingen zullen niet in het dorps huis mogen worden gehouden. Ook zal het dorpshuis niet concur rerend gaan werken ten opzichte van de plaatselijke horeca. Dat deelde wethouder Dalhuisen mee tijdens de wekelijkse persconfe rentie. Door een erehaag van potten en pannen en ander keukengerei werd Ria Stegink in hotel Hoog Holten met bloemen ontvangen door mevrouw Kok, de echtgenote van de manager van het hotel. De negentienjarige Ria Stegink uit Loo Bathmen, oud leerlinge van de scholengemeenschap de Marke en werkzaam in de keuken van hotel Hoog Holten is tijdens De Culinaire Show Twente in En schede vorige week uitgeroepen tot het meest belovende Neder landse jonge talent op het gebied van koken in de horeca. Zij ont ving uit handen van de heer Foks, voormalig kok van de Koningin de Jan Hoogeveen-trofee, de Gou den pollepel. Daarnaast behaalde zij op het onderdeel Cuisine vite (snelle keuken) de tweede prijs, de zilveren hatelet. Een geweldige prestatie van Ria als men bedenkt dat in haar cate gorie 36 deelnemers waren, afkom stig uit de keukens van de meest gerenommeerde hotels/restau rants uit Nederland en dat de jury bestond uit Cas Spijkers, Ria van Eijndhoven, de heer Foks en drs. Ans Fagel, allemaal namen van formaat. Toch was Ria niet zenuw achtig. De rust die zij uitstraalde heeft haar ongetwijfeld een flink aantal punten opgeleverd. Aanvankelijk wilde de Bathmense beslist niet meedoen. Er was dan ook heel wat overredingskunst van Cees Den Bouwmeester, de kok van Hoog Holten, voor nodig om Ria zo ver te krijgen dat zij zich aanmeldde. Toen ze eenmaal over de streep getrokken was, werd vrij wel dagelijks onder leiding van Den Bouwmeester fanatiek geoe fend aan het vooraf opgegeven menu: Tong met garnituur, een menu dat binnen een uur kant en klaar moest zijn om te worden op gediend. „Bijna ging het nog mis", vertelt Ria. „Wij hadden steeds geoefend op schaal en pas bij het bereiden kreeg ik te horen dat ik de tong op bord diende klaar te maken. Dat is toch heel wat anders, en als Cees me niet zo aangemoedigd had, was het vast helemaal misgelopen". Gesteund door haar chef wist ze evenwel de jury te overtuigen met een smaakvolle tong, met een gar nituur van pomme amandine en groente in korst. Ria had daarbij extra aandacht besteed aan de kleurenspel van de groenten. De boerendochter is vierdejaars leerling van de Streekschool in Apeldoorn. Het eerste stagejaar bracht zij door in de keuken van het Bonte Paard, het tweede in het AC restaurant en het derde in Hoog Holten. Aan het eind van het schooljaar gaat ze op zoek naar een nieuwe stageplaats, wat niet zo eenvoudig is, want in de meeste 'grote'keukens is het nog echt een mannenbedrijf. Ze zet echter door. Door de kooklessen van eerst Ria Bleumink en later Ineke Tappel op de Marke (met een negen op haar eindlijst) stond haar besluit vast om kok te worden. Aan een kok altijd een laatste vraag: wat eet je zelf het liefste? „Hutspot of zoiets, gemaakt door m'n moeder", was het antwoord van de gelukkige prijswinnares. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Holtens Handelsvereni ging zal in het komende jaar meer nog dan voorheen naar buiten treden om de Holtense bedrijven te promoten en de omzet van die bedrijven te verhogen. Daartoe is tijdens de laatste najaarsvergadering een Commissie Verkoopbe vorderende Activiteiten HHV in het leven geroepen die in het overleg met het bestuur een aantal ideeën heeft uitge werkt. Het plan is een aantal 'thema-markten' te organise ren om het Holtense bedrijfs leven op geheel eigen wijze te promoten. Gedacht is aan on der andere een bloemen markt, vakantiemarkt, een biggenmarkt en een kerst markt. Het idee voor een bloe menmarkt is inmiddels ver der door de commissie uitge werkt en zal op donderdag 27 april gehouden worden. Van 18.00 tot 22.00 uur kunnen alle Holtense ondernemers die direct met bloemen, planten en tuin te maken hebben, de ruimte en marktkramen krijgen op de Het aantai werklozen in Holten is in het afgelopen jaar gedaald van 199 werkzoekenden in de maand januari 1988 tot 172 in de maand december 1988. Opvallend daarbij is, dat de daling uitsluitend onder de mannelijke beroepsbevolking terug te vinden. Bij de vrouwen steeg het aantal werklozen van 59 naar 75. Bij de mannen daalde het aantal werkzoekenden van 140 naar 97. Het grootste contingent werkzoe kenden vond binnen vijf maanden of een jaar een baan. In die catego rieën was de daling ook het grootst (van resp. 86 en 36 in januari naar reps. 75 en 24 in december). Ook het aantal langdurig werklozen, mensen die langer dan drie jaar zonder werk zijn, is in het afgelo pen jaar gedaald en wel van 42 in januari naar 35 in december. De grootste groep werklozen is jonger dan 22 jaar; de minste kans op een baan in Holten maken werkzoe kenden in de beroepsgroepen win kel- en kantoorpersoneel. w v --- jjgShisfe* -V* - 'r.: De Smidsbelt zal tijdens de bloemenmarkt omgetoverd worden tot énen bloemenzee. NIEUWE SAABS ITT, Bovag autobedrijf DE VOSSENBRINK BV Dolden 05407-6 25 55 Smidsbelt. De Dorpsstraat/Oran jestraat zal op die avond worden afgesloten voor het verkeer vanaf het Klavier tot garage Schuppert. In het afgesloten deel van de Dorpsstraat worden marktkramen geplaatst. De hier gevestigde win keliers krijgen de gelegenheid voor hun eigen bedrijf een kraam in te richten. De ondernemers van bui ten het afgesloten gedeelte staan met een martkkraam op de Smids belt of in het afgesloten deel van de Dorpsstraat. Als een ondernemer niet mee wil doen, is de Handels vereniging gerechtigd eventueel Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 Indien de raad zijn goedkeuring zal geven aan het voorstel, zal tus sen 21 april en 1 juni een verkeers onderzoek in het centrum van Holten worden gehouden. Doel van dit onderzoek is, na te gaan welke verkeersstromen er zijn in Holten en wat het effect zal zijn indien het verkeer in de Dorps straat/Oranjestraat wordt 'gekne pen'. De laatste officiële verkeerstelling dateert van 1981. Daarna is er door een tweetal studenten als afstu deeropdracht nog een verkeerson derzoek gehouden. Aan de hand van die gegeven is vast komen te staan dat plm. 4000 verkeerbewe- gingen lokaal verkeer behelsen, 3000 doorgaand verkeer en 6000 voertuigen van en naar Holten rij den. Door middel van het nieuwe onder zoek, dat zal worden uitgevoerd door een verkeersdeskundige die nauw samenwerkt met het steden bouwkundig burea Witpaard en die als stagebegeleider heeft opge treden voor de beide studenten, zal nu worden gekeken in hoeverre deze gegevens nog kloppen en wel ke effecten een verandering van de verkeersstroom met zich mee zal brengen. Naast een algemene tel ling zal aan de hand van een kente- kenonderzoek worden uitgezocht van en waar de voertuigen naar toe gaan, een zogenaamd verkeerscir- culatieonderzoek. een ondernemer uit dezelfde bran che van buiten Holten aan te trek ken. Van de deelnemende bedrijven wordt verwacht dat zij zich zo goed mogelijk in de trend van het thema presenteren. Veel bloemen en planten, maar ook tuingereed schap en dergelijke zullen op de bloemenmarkt aanwezig zijn. Voor de ongetwijfeld talrijke be zoekers komen er kraampjes eet- en drinkwaren en kan met terecht op het terras bij het Klavier, bak ker Nijkanp en café Jansen (Boer Biet). Publiciteit Andere organisaties zoals de Nier stichting, VW, EHBO en de lagere scholen krijgen eveneens de gele genheid om een kraam in te rich ten. De Oudheidkamer heeft even eens toegezegd tijdens de bloe menmarkt zich te presenteren. Ook diverse marktmensen, die we kelijks op de vrijdagmarkt staan, zullen worden benaderd voor deel name en door middel van adver tenties zullen ondernemers uit de regio attent worden gemaakt op de bloemenmarkt, al wordt er op gelet dat deze niet concurrerend zijn met de andere deelnemers. Muziek zal niet ontbreken, er Icomt een dweilorkest dat gedurende de markt door het afgesloten gedeelte van het centrum zal lopen. De vlag gen en zuilen van de Holtense boe- rendansers zullen het centrum weer opfleuren. De Handelsvereniging pakt de pu bliciteit groots aan. Radio Oost zal worden ingeschakeld evenals de regionale en plaatselijke pers. De jumelage met Winterberg zal in de maand april officieel wor den. Op vrijdag 7 april zal de ge meenteraad van Holten naar Win terberg reizen om daat de officiële tekening van het protocol bij te wonen. Op 14 april zal dan de ge- meenteeraad van Winterberg in Holten te gast zijn voor de teke ning van het protocol in Neder land. Afgelopen weekeinde is het college van B en W van Holten plus ge meentesecretaris Stegeman op kennismakingsbezoek geweest in Winterberg en zijn daar zeer gast vrij en enthousiast ontvangen. Sa men met hun gastheren maakten zij een uitgebreide rondtocht door de wintersportplaats, waar het on danks het gebrek aan sneeuw bij zonder druk was. Het Holtense gezelschap was bij zonder onder de indruk van de ver schillende accomodaties, zoals een enorme sporthal, overdekte zwem baden, een kuuroord en een bobs- leebaan met kunstijs. Gezeten tus sen ervaren bobsleeërs kregen de Holtenaren de kans om zelf met een bobslee naar beneden te razen. Vanzelfsprekend hadden de Hol tense gasten een aantal geschen ken meegenomen, waaronder een Duits-Nederlands woordenboek voor burgemeester Jozef Schnor busch, die beloofde in Holten een toespraak in het Nederlands te houden. In overleg met de partnergemeen te zal de jumelage voorzichting van start gaan, om niet al het kruit in één jaar te verschieten, maar de uitwisseling tussen de verenigin gen en groepen langzaam op te bouwen. Ook een uitwisseling van schoolklassen staat op het pro gramma.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1