Pas op de plaats voor Ria Berends-Veneklaas 1 Prima geslaagd debuut van artiesten uit buurtschappen Er zit muziek in het Holtens Nieuwsblad TM WEEK Rode Kruis biedt gehandicapten en zieken vakantie DEZE Artiestenparade hoogtepunt Prinsenbal U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint alsu ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Onderzoek komt maand later Jeugddienst Expositie Salvador Dali Opening dorpshuis op 9 maart l AUTOMATISEREN ZONDER HOOFDPIJN Hottens Nieuwsblad Donderdag 26 januari 1989 41ste jaargang no.4 Abonnementsprijs f 37,90 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Opdracht Geen sentimenteel vasthouden aan voorbije zaken, maar stop pen als de tijd daar is. Dat is de filosofies van het nederlands orlogsgravencomié, dat zich zelf heeft opgeheven. In het Holtens Nieuwsblad een gesr- pek met de voorzitter, oud bur gemeester Enklaar van Holten. „Wij zijn een stel oude kerels geworden, en je moet er voor zorgen dat je met dit soort den ken jezelf niet overleefd". Crossen Het zachte winterweer zorgt er voor, dat de jeugd zich niet uit kan leven op de ijsbaan en ook 'op de berg' zijn de plannen voor de langlaufloipes in de on derste la van het bureau ver dwenen. De motorliefhebbers daarentegen hebben het voor jaar alweer in het hoofd. Regel matig worden de crossers ge signaleerd op het erossterrein op de Zuurberg en dat is verbo den. De MAC doet in het Hol tens Nieuwsblad een oproep aan de crossers om zich aan de richtlijnen te houden omdat anders het gevaar bestaat dat het circuit door de gemeente wordt gesloten. Het onderzoek naar de basisscho len in Holten zal niet zoals eerst was vastgesteld op 1 mei gereed komen, maar op 1 juni. De onder zoekers hebben om een maand uit stel gevraagd in verband met ex tra vragen en opmerkingen die door de Gemeenschappelijke Me dezeggenschapsraden zijn inge bracht. Die opmerkingen zijn in middels in de onderzoeksop dracht verwerkt. Voorzitter burgemeester Van Rap- pard deelde de gemeenteraad mee dat voor de scholen in het buiten- geibed er exctra aandacht zal wor den besteedt aan de sociaal-cultu rele betekenis van de scholen. Voor de scholen in het dorp is die nood zaak niet aanwezig omdat daar de schoolgrenzen zijn vervaagd. Voor alsnog is geen sprake van fusies of sluiting van scholen en gaat het in de eerste plaats om een inventari satie van de schoolsituatie in Hol ten en in de toekomst. Waar kwaliteit ■iilet kost dn d leikt RUSSEN Daltonstraat 13 Nijverheidstr. 11 05480-1 33 47 De vier en halve maand oude zoon Mark van Ria (BV) Berends-Ve neklaas kan gerust zijn: zijn moe der heeft de schooldeur van de Bosschool definitief achter zich dichtgeslagen. Vorige week nam zij onder belangstelling van de ge hele school, de oudercommissie, de directeuren van de basisscho len en het voltallig college van burgemeester en wethouders offi cieel afscheid als onderwijzeres. Die belangstelling voor Ria was niet zo verwonderlijk, want in haar ruim achtjarige loopbaan in het onderwijs in Holten is zij als een pion op het scholen-schaakbord heen en weer geschoven en ont popte zij zich als een all-round leer kracht die overal inzetbaar was. Van de Haarschool ging het naar Dijkerhoek, vervolgens naar de Kolschool. Daarna volgde tijdelijk ontslag, maar kon zij weer worden ingezet. Daarna ging het weer naar de Haarschool, vervolgens naar de Bosschool om daarna les te gaan geven aan de Bosschool en in Dijk erhoek, toen weer naar de Haar school en de laatste jaren weer op de Boschooi. Burgemeester Van Rappard prees Ria Berends-Veneklaas voor haar positieve instelling waarbij zij bij elke verplaatsing niet aan zichzelf dacht maar aan de kinderen waar om het ging. De burgemeester nam de gelegen heid te baat om in te haken bij de actualiteit, het onderzoek van het basisonderwijs. Hij benadrukte, dat niets van te voren vaststaat, maar wees er wel op dat de scholen in de buitengebieden een andere benadering vergen dan in het dorp. Ria ontving het welbekende Ma- kummer tegeltje. Directeur Waakop Reijers verraste Ria met een fraaie foto (made bij Krikkink) van het frontaanzicht van de school en Gerrit Rensen na mens de oudercommissie overhan digde een kleurenfoto van de ach terzijde van het gebouw. Hij roem de de opvoedkundige kwaliteiten van 'juf BV'. Ook Sint en Piet, £wee leerlingen uit groep acht, kwamen nog op bezoek en zorgden voor een aanvulling van het keukengerei van de familie Berend, zodat echt genoot Wim nu stamppot kan eten. 's Middags hadden de kinderen al afscheid genomen van hun juf met 'Juf Ria Veneklaas werd opgehaald met een koetsje en ontvangen door een erehaag van leerlingen van de Bosschool. een toneelstukje, een gedicht en een op rijm gezet ABC. De jongste groepen boden Ria een zelfge maakt wandkleed aan een de leer lingen van de groepen 4,5 en 6 ga ven een kalender en een aantal te keningen. „Ik heb enorm geboft, maar ook de kinderen die hier op school zitten boffen. Het is hier net een grote fa milie waar de groten voor de klei nen opkomen. Dat is het belang van een kleihne school. Daar kun nen de kinderen hun hele leven van profiteren", aldus Ria in het dank woord. Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Het narrenvolk van Keune- dorp heeft zich zaterdag uit stekend vermaakt met de eer ste aflevering van het Prin senbal. In een tot de laatste plaats bezette zaal van het Bonte Paard trad een nieuwe lichting buutreedners op, die terug kunnen zien op een uit stekend debuut. Door allerlei oorzaken waren de „oude rot ten in het vak" dit jaar niet vertegenwoordigd. Bets en Derk wilden graag een jaartje een pauze inlassen en good old Johan Nikkels moest we gens familieomstandigheden afhak ^n, maar hun plaatsver- gangers maakten zich zeker waar. Met prins Zwatten Gait, de eerste prins uit de buurtschappen, heeft het carnaval weer een bredere ba sis gekregen. In zijn humoristische toespraak, geheel volgens traditie in dialect, legde Zwatten Gait uit, dat de brede basis van de carna valsvereniging de Fïenpreuvers, die zich manifesteren op tal van terreinen, een van de redenen was geweest om de eervolle benoeming tot prins van Keunedarp te aan vaarden. Met het voltallige college van burgemeester en wethouders op de voorste rij in de zaal nam hij de gelegenheid waar om een plei dooi te houden voor het behoud van de school in Espelo. „Het be houd van de Bosschool is een poli tieke keuze. Espelo zonder school is echter als een kip zonder kop", aldus de prins Het lag in de bedoeling dat tijdens het eerste Prinsenbal de Keune- darper van het jaar, Dick Plekken- pol, zou worden geëerd. President Jan den Ontvanger kondigde hem ders met hun optreden als sjeik Abdullah een zijn assistende Shei la. Nieuw dit keer was ook het duo Ria Kappert en Co uit Espelo. Hoogtepunt van de avond was ech ter het Artiestengala, waarin leden van de carnavalsvereniging zich zelf overtroffen. Bijna professio neel was gezocht naar de juiste mensen voor deze play backshow. Zo was Gert Jan van 't Holten de aangewezen figuur om Jaques d'Ancona gestalte te geven, terwijl het figuur van Jan den Ontvanger op maat gesneden was voor Rita Corita. Andreé Schuchard personi- ficeerde de man met de roos Jantje Koopman en Lee Towers werd na tuurgetrouw neergezet door Wim Dogterom; ook Andre Hazes was van de partij, evenals de zangeres zonder naam een schitterende cre atie van Herman Boode. Het pu bliek reageerde dol-enthousiast. Komende zaterdag kan men in de Poppe een herhaling van het feest meemaken. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Ook voor dit Prinsenbal rijden er bussen van en naar de hofbar. Zondag 2P januari wordt in de Ned. Hervormde kerk een jeugddienst gehouden, aanvang 19.00 uur. The ma van deze dienst is: Is geluk nog mogelijk? Medewerking wordt verleend door het jongerenkoor Toda uit Rijssen en voorganger is ds. W. Vons. Vanaf zaterdag is in de jachtzaal van hotel Hoog Holten een exposi tie ingericht van een zevental houtgravures en litho's van de deze week gestorven surrealisti sche schilder Salvador Dali. De ei genaar van Hoog Holten, de heer Smits heeft de kunstwerken van een bevriend kunstverzamelaar in bruikleen gekregen voor deze ex positie. Het nieuwe dorpshuis zal op dins dag 9 maart 's middags om 15.00 uur officieel worden geopend. Dan ook zal de naam van het dorphuis bekend worden gemaakt. Aanslui tend in die week zullen er een aan tal activiteiten plaats vinden, die georganiseerd worden door de vas te gebruikers. De inrichting van het gebouw is op een haar na gevild, zodat de vaste gebruikers vanaf 1 februari succes sievelijk hun intrek kunnen nemen in het gebouw. Marian Kalkhoven (l) enlna Deijk-Oosterkamp (r) waren twee van de artiesten die zaterdagavond het narren- volk vermaakten met hun optreden als Mien en Marie. ook aan, maar om onbekende rede nen had de organisator van de In ternationaal Folklorefestival ver stek laten gaan. Nu zal de onder scheiding op het zaterdag te hou den Prinsenbal in De Poppe plaats vinden. Een nieuwe presentator maakte andere creatie, een aantal soorten geestrijk vocht voor het college van b en we meegenomen als een verlaat nieuwjaarsgeschenk. Als onvervalst sv Holten supporter sloot hij zijn aandeel in het optre den af met een beroep op de 'men sen in de ivoren torens' om niet te A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 zijn opwachting: oud prins Teun star te zijn; een kistje Buckleybier de Zwarte in zijn creatie als Mans onderstreepte zijn oproep. van Sangel. Hij had, telkens in een De invallers op het laatste mo ment, Gait Rensen en Willem Vruggink leverden een prima pres tatie met hun optreden, evenals Joke van de Biester (Vruggink) die zonder plankenvrees een aantal bekende melodiën ten gehore bracht met begeleiding van het showorkest TSM. Ina Deijk trad dit jaar op met Marian Kalkhoven en Bert Seunenberg en Erik Ren sen vermaakten de carnavalvier- Zoals we reeds eerder hebben aan gekondigd, willen we ter gelegen heid van het veertig jarig bestaan van het Hotlens Nieuwsblad op 2 maart een aparte bijlage uitbren gen die gewijd is aan dit jubileum. In het kader daarvan nu al een prijsvraag waarbij wij u vragen een alternatieve voorpagina te maken voor het Holtens Nieuws blad; een pagina die er heel feeste lijk uit mag zien, heel anders dan anders, heel vrolijk, kortom de keuze is geheel aan u. Een deskun dige jury zal uiteindelijk het mooiste ontwerp aanwijzen. Naast eeuwige roem en eer wordt de winnaar of winnares (of de groep of klas!) beloond met een CD-speler, een prijs waar dus let terlijk muziek in zit. De ontwerpen dienen op ware grootte te worden gemaakt (47 cen timeter hoog, 36 centimeter breed) of op een formaat met dezelfde ver houdingen wat hoogte en breedte betreft (dus bijv. 23,5 bij 18 centi meter). Knippen, plakken, teke nen, foto-collage of combinaties daarvan: alles is toegestaan mits het in zwart-wit is. De uiterste inzenddatum is gesteld op vrijdag 16 februari. De ontwer pen kunnen worden gestuurd of ge bracht naar het kantoor van het Holtens Nieuwsblad, Dorpsstraat 24b in Holten, waar de redactie elke vrijdagmorgen (en meestal ook maandags en dinsdags) aan wezig is voor nadere inlichtingen. Telefonisch zijn we bereikbaar on der nummer 63803. Alle inzendingen worden eigen dom van de uitgever van dit blad en kunnen door de uitgever voor publikatie worden gebruikt zonder dat daar door de maker rechter aan ontleend kunnen worden.* Over de uitslag van de wedstrijd is geen correspondentie moogelijk. Deelname aan de wedstrijd houdt tevens in, dat men met genoemde voorwaarden accoord gaat. Zoals ieder jaar biedt het Neder landse Rode Kruis, afdeling Hol ten aan mensen die door handicap of ziekte verpleging en verzorging nodig hebben, de mogelijkheid op vakantie te gaan. Het Rode Kruis beschikt daarvoor over volledig aangepaste vakantie-accommo datie. Naast de vakantieboot Hen ry Dunant zijn er de huizen De Val kenberg in Rheden en IJsselvliet in Wezep. Naast algemene weken worden er in de huizen en op de boot ook bij zondere vakantieweken gehouden. Daarbij zijn weken voor niet-ro- kers, voor (echt)paren, voor dubbel gehandicapte mensen en voor jon geren (10-15 jaar, 15-20 jaar en 25-40 jaar). Een vakantieweek op de Henry Dunant is alleen bestemd voor bedlegerige mensen en voor mensen die permanent een rolstoel gebruiken. Wanneer men meent in aanmer king te komen voor een van deze vakantieprojecten, kan men zich voor 10 februari aanmelden bij het Rode Kruis, afdeling Holten p/a mevrouw H. W. Aaltink-Kevelam, Larenseweg 61, tel. 05483-61926. Zo'n aanmelding betekent niet au tomatisch dat men kan deelnemen aan een vakantie. De beschikbare plaatsen worden landelijk ver deeld. Ontspanningstechniek voor helder en creatief denken. Goed voor afbouw en voorkomen van stress. TRANSCENDENTE MEDITATIE Info-lezingen: ma 30/1 Holten, De Kleine u,hari Keizer; di. 31/1 Nijverdal, Hotel Buursink Mehesh Y0gj Aanvang: 20.00 uur. grondlegger Toegang f 4.-. Inl. 074-42 79 76. TM-programmc

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1