"Carnaval vieren moet je met de hele meute doen" Plan Dikke Steen niet zondermeer afgewezen ^Sêêê£h n 'i Rabobank Belangengroeperingen bundelen de krachten Ondervoeding bij kinderen stijgt Fienvreuverinnen steken handen uit de mouwen HOLTENS NIEUWSBLAD Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. Verordening op de woonwagencentra in de gemeente Holten Spreekuur burgemeester Goed nieuws voor mensen die alweer aan de zomer denken Waarschuwing Unicef: geld en goede raad Verkeersveiligheid in Holten centraal Vergadering DONDERDAG 19 JANUARI 1989 In dex aflevering over de Hol tense vrijwilligers richten we de schijnwerper op de dames achter de Fienpreuvers, op de Fienpreuverinnen. De jaarlijks terugkerende akti- viteiten van deze vrijwilligers kwamen voort uit een naai- groepje, dat elk jaar bij elkaar kwam om de carnavalskleding te vervaardigen. En nog steeds komen elk jaar weer de Fien preuverinnen bij elkaar voor het maken van deze feestelijke creaties, en steken later hun handen uit de mouwen tijdens de de optocht, het kindercarna val, de instuif en de bejaarden middag. Zo'n veertig vrijwilligers zijn tij dens het camavalsgebeuren bij deze aktiviteiten betrokken. Een aantal van hen vertellen iets over deze vrolijke werkzaamheden. "Al deze vrijwilligers zetten zich alle maal evenveel in en ze hebben er allemaal plezier in. We vormen met ons allen gewoon een gezellige groep", aldus mevrouw J. Dogte- rom. Voor de Fienpreuverinnen en him huisgenoten begint het vrijwilli gerswerk al maanden voor de car- navalsmaand: in oktober wordt namelijk de jaarlijkse kegelmid dag georganiseerd. Voor de kinde ren is er dan van alles te doen en de vrijwilligsters zijn dan aanwezig om hen bij de diverse spelletjes te helpen. Bij het groepje van veertig vrijwil ligers horen ook een tiental tieners, die vooral bij de optocht, het kin dercarnaval en de instuif betrok ken worden. Traditie Een van de vrijwilligers is Me vrouw T. Bergsma - de Vries die vanaf het begin betrokken geweest bij het assisteren tijdens de kinder carnaval en de bejaardenmiddag. Het kindercarnaval, dat al ruim tien jaar gehouden wordt, wordt mede verzorgd door de dames van de Raad van Elf en hun huisgeno ten. "Dat is inmiddels traditie ge worden. Zo'n groepje Fienpreuve rinnen blijft compleet; elk jaar gaan er dames weg en daar komen dan weer andere voor terug. Tij dens het kindercarnaval zorgen zij ervoor dat, als de kinderen per bus vervoerd worden, zij goed in de bussen komen, gaan zelf mee of vervoeren de laatkomers per auto De Fienpreuverinnen hebben een belangrijk aandeel in het welslagen van het Holtense carnaval. naar het juiste adres", vertelt me vrouw Bergsma. Maar daarmee zijn de dames en hun huisgenoten niet klaar. Tij dens de kindermiddag moeten er vanzelfsprekend huilende kinde ren getroost worden, de kleinsten moeten naar de toiletten begeleid worden en bijvoorbeeld wordt in gesprongen bij de polonaise. "Je zorgt ervoor dat de kinderen die niet meedoen ook bij de spelletjes betrokken worden, dat iedereen wat te drinken krijgt en dat het voor iedereen gezellig wordt en blijft. En na afloop deel je de zakjes snoep, of fruit uit waarvan elk kind er een meekrijgt". In de loop der jaren maakte het kindercamavalgebeuren in Holten een fikse groei door; de laatste ja ren zijn rond de tweehonderd kin deren present. Ook zaterdag 4 februari, direkt na de optocht, wordt er weer kinder carnaval gehouden waarop een groot aantal kinderen worden ver wacht; de vrijwilligers zijn in elk geval ook dan weer present! Tegelijkertijd met het kindercar naval werd de jaarlijkse bejaarden middag opgestart. "Deze middag wordt elk jaar gege ven in de Hofbar", vertelt mevrouw Bergsma, "en je merkt dat steeds meer bejaarden deze middagen zij zorgen ervoor dat de gasten op waarderen". een gezellige manier ontvangen Tijdens zo'n middag zijn de vrijwil- worden. Later op de middag gaan ligers present om de diverse Jassen ze rond met de hapj es. En na afloop en sjaaltjes aan te nemen. Kortom, zijn de vrijwilligers weer aanwezig om de jassen en bijbehorende sjaals te zoeken, de deelnemers daarin te helpen en de mensen uit geleide te doen. En konden de deelnemers aan de bejaardenmiddag niet voor eigen vervoer zorgen, dan werden ze ge haald en gebracht door de vrijwilli gers. Op dinsdag 7 februari staan de Fienpreuverinnen weer klaar om de bejaarden in de Hofbar te ont vangen. Niet alle dames en andere vrijwilli gers zijn aanwezig op de bejaar denmiddag. Diezelfde middag wordt namelijk ook de instuif geor ganiseerd, die gehouden wordt in de sporthal. Daar zijn de andere Fienpreuverinnen en hun huisge noten aanwezig om hun steentje bij te dragen aan het welslagen van deze instuif. "Voor ons is het belangrijk dat alle kinderen bij dit feest betrokken worden. Als je carnaval viert moet je dat met de hele meute doen en dat betekent dat je ervoor zorgt dat de kinderen, die in een hoekje zitten, ook meedoen", aldus me vrouw Ehren, ook betrokken bij dit vrijwilligerswerk. De instuif wordt ook deze keer weer gehouden op dezelfde middag als het bejaardencamaval: op dinsdagmiddag 7 februari kan de jeugd hiervoor weer in de sporthal terecht, 1. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN AAN: A. H. J. Groteboer te Holten; G. van Meurs te Holten; J. H. Pluimers te Enter; Maatschap Veneklaas te Holten; Joh. Tuitert te Holten; J. van Werven te Olst (dunning); 2. aan P.V. Hellendoorn-Oversticht- RSOG een verklaring van geen bezwaar afgegeven t.b.v. internationale wielerklassieker; 3. aan M. A. C. „De Holterberg" ontheffing verleend t.b.v. 43e voor- jaarsrit/enduro; 4. aan Stichting verleend voor het troephuis Liezenweg 9; 5. aan diverse instellingen vergunning verleend voor het houden van een collecte; 6. aan A. Müller en Zn, Internationale Transporten b.v. vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend t.b.v. de bouw kantoor-garage/ distributiecentrum etc. op het bedrij venterrein De Haar II; 7. aan het gemeentebestuur van Holten vrijstelling van het be stemmingsplan verleend t.b.v. de aanleg van een ontsluitings- weg voor de industrieterreinen de Haar I en II. Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf dan weI over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of be roepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de door de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 24 mei 1988, onder nr. 118/I Jm, vastgestelde „Verordening op de woonwa gencentra in de gemeente Holten", voor een ieder ter gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage ligt. Deze verordening treedt in werking op de derde dag na deze afkon diging en is tegen betaling der kosten ter gemeentesecretarie verkrijgbaar. Holten, 19 januari 1988. Burgemeester en wethouders voornoemd. De secretaris, J. P. Stegeman. De burgemeester, W. L. F. C. van Rappard. De burgemeester is verhinderd op maandag 23 jan. a.s. spreekuur te" houden. Er zijn nu twee goede redenen om naar de Rabobank te komen. De zomerrcisprogramma's 1989 en het gratis RabobankVakantieMagazine, zomer 1989 zijn uit. Boordevol fantastische ideeën en waardevolle tips. Kom snel eens langs. Onze reisadviseurs willen u er graag alles over vertellen. En u adviseren bij de boeking van uw favoriete vakantie. De keuze is nu nog groot De heer Muller op het terrein achter zijn silo waar de woningen en het woonwagenkampje zijn gepland. De omwonenden van het terrein de Dikke Steen, waarop door aan nemer Ter Steege uit Rijssen koopwoningen zijn gepland in combinatie met een gemeentelij ke woonwagenlokatie, hebben geen bezwaar tegen de komst van de woonwagens, maar proteste ren wel tegen de opzet van het plan en de manier waarop door de gemeente het plan ter hand is ge nomen. Dat bleek dinsdagavond tijdens de hoorzitting die gehou den werd door de commissie ruim telijke Ordening. Een groot aantal bezwaren werden ingediend, o.a. door bewoners uit de Schoutenstraat, Schuttersweg en het bedrijf C-A. Müller. Advocaat mr. B.J. Th. Bouma uit Hardenberg, die namens Dick Mül ler sprak verwonderde zich er over dat de gemeente bij het ontwerpen van het plan niet te rade was ge gaan bij de eigen Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die dui delijk in een advies richtlijnen heb ben gegeven over de afstand die er moet zijn tussen milieugevoelige projecten zoals woningen en mi- lieuoverlast veroorzakende projec ten zoals. Hij verweet het college van b en w onzorgvuldigheid om dat de woonwagens, die aanmerke lijk slechter geïsoleerd kunnen worden dan woningen, op slechts een afstand van 16 meter van de silo zijn gepland. Hij vreest dan ook dan Müller zijn bedrijfsvoering wordt geschaadt. Voorzitter burgemeester Van Rappard deelde mee dat de ge meente advies heeft ingewonnen bij de milieuinspecteur, die geen bezwaar heeft aangetekend tegen de opzet van het plan. De oorspronkelijke eigenaressen, de dames Nieuwenhuis beschul digde de ambtenaren op het ge meentehuis hen verkeerd te heb ben voorgelicht toen zij twee jaar geleden informatie inwonnen over de bouw van een woning op het ter rein. Dat blijkt achteraf allemaal op een misverstand te berusten en de dames zullen graag een uitnodi ging van B en W aanvaarden waar in dit misverstand zal worden uit gelegd. De omwonenden hadden niet al leen bezwaar tegen de opzet van het plan, maar ook tegen de bouw stijl. Moesten de bewoners 20 jaar geleden aan de Schuttersweg zich houden aan een goothoogte van vijf meter, nu worden zij in hun 'achtertuin' geconfronteerd met woningen die een hooogte hebben van negen meter, met daarbij in de kap grote ramen, waardoor de pri vacy van de achterburen wordt aangetast. Ook maakte men zich zorgen over de haalbaarheid van het plan en wilde men graag weten wat er gebeurde als dit plan niet gerealiseerd kan worden. Burge meester Van Rappard verklaarde dat de welstandseisen in de lóóp der jaren minder streng zijn gewor den en een gevarieerde bouw mo gelijk maken. Verder kon hij verze keren dat bij niet uitvoeren van dit plan de' bestemmingsplanwijzi ging niet doorgaat. Voorts verze kerde hij het talrijke publiek dat woonwagenbewoners niet tegen hun zin naar het plan Dikke Steen moeten verhuizen. Aangezien er op de woonwagenlokatie Beuseberg nog voldoende ruimte is, is het goed denkbaar dat er voorlopig geen enkele woonwagen geplaats zal worden. Naar schatting zijn de laatste twaalf maanden een half miljoen kinderen dood gegaan door stag natie in de ontwikkeling. Dat is de waarschuwing die Unicef geeft in het rapport "De Toestand van de Kinderen in de Derde Wereld 1989". Uit de daarin gegeven cij fers blijkt dat ondervoeding bij kinderen in veel landen stijgende is. Vandaar ook dat de organisatie blijft aandringen op gulle giften. In Holten bedroeg de opbrengst van de vorig jaar gehouden na jaarsactie f 15.196. Vooral in Afrika en Latijns Ameri ka is de nood hoog, zo stelt Unicef. Daar is het gezinsinkomen sinds 1980 met 10 tot 25 procent gedaald. Weliswaar groeit de economie in Azië gestaag, maar toch leeft het grootste deel van de armen in dat werelddeel, waarschuwt Unicef. Een derde van alle kinderen die sterven, komen uit Bangladesh, India en Pakistan. In tegenstelling tot die sombere berichten boekt Unicef successen in de strijd tegen de belangrijkste gezondheidsproblemen. De laatste tien jaar is het aantal kinderen in ontwikkelingslanden, dat is inge ënt, gestegen van ruim vijf tot vijf tig procent. Daardoor konden 1,5 miljoen kinderlevens per jaar wor den gered en worden 200 duizend gevallen van polio voorkomen. Ook het aantal gevallen van dar minfectie (nog steeds de grote boosdoener bij kindersterfte) is ge daald. Door ouders een betaalbare orale rehydratie therapie (oplos sing van suiker, zout en schoon wa ter tegen uitdroging door diarrhee) te verschaffen, worden jaarlijks een miljoen levens gespaard. De werkgroep Zo kan het niet lan ger, die is opgericht door een aan tal dorpsgenoten en die zich inzet voor een verbetering van de ver keersveiligheid in Holten, heeft de VW, de Holtense Handelsvere niging en de ouderenbonden uit genodigd samen aan de slag te gaan om suggesties te verzamelen voor de verbetering van de ver keersveiligheid van voetgangers en fietsers in Holten. In een informele vergadering zul len bovengenoemde belangenvere nigingen van gedachte wisselen met Peter te Velde, oostelijk mede werker van de Voetgangers Vereni ging VBV en de Rovo, die zich in middels inzicht heeft verschaft en de verkeersproblematiek in Hol ten en die een aantal suggesties heeft uitgewerkt, die hij de betrok kenen zal voorleggen. Aan de hand van de discussie van die avond zal gekeken worden of er een geza menlijk actieplan zal worden vas- gesteld, waarmee men verder aan het werk zal gaan. De werkgroep Zo kan het niet lan ger heeft, naar aanleiding van een bezoek aan burgemeester en wet houders eind vorig jaar, een brief van het college ontvangen waarin vermeld staat dat er niet gerekend moet worden op een verbetering op korte termijn van de verkeerssi tuatie in het centrum van het dorp. B en w houden vast aan het reeds eerder ingenomen standpunt, dat met de verbetering van de riole ring, waaraan gekoppeld de recon structie van Dorpsstraat/Oranje straat, begonnen wordt bij de La- renseweg. De jaarvergadering van de Christe lijke Plattelandsvrouwen Bond af deling Holten begint op donderdag 26 januari om 19.30 uur in de Kan delaar. Dat is een half uur eerder dan gebruikelijk. Na de afhande ling van de huishoudelijke stuk ken en de pauze worden dia's ver toond over het werk van de Stich ting Red een Kind. Via deze orga nisatie heeft ook de CPB Holten een kind geadopteerd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 5