Drukke dagen voorde Marke Holten neemt afscheid van een beminnelijk medemens In memoriam Jan Wiggers Grote belangstelling bij begrafenis Jan Wiggers Amnesty exposeert Open Deur- dienst Leger des Heils zoekt collectanten Als u aan denkt dan denkt u: AUTOBEDRIJF DRIES WILLEMS AUTOMATISEREN ZONDER HOOFDPIJN V a U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als li ons een nieuwe abonnee opgeeft. s~ Holtens Nieuwsblad Donderdag 19 januari 1989 41ste jaargang no.3 Abonnementsprijs f 37,90 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Onderwijs Van grote onrust is geen spra ke, wel van bezorgheid over de toekomst van het openbaar on derwijs in Holten. Nog voor de zomer zullen twee directeuren van de Rijkshogeschool IJsel- land een plan op tafel leggen, waarin de toekomst van het ba sisonderwijs op een rij wordt gezet. In het Holtens Nieuws blad een poging de niet betrok ken burgers op de hoogte te brengen van de problemen in het onderwijs. Carnaval Komende zaterdag zal Het Bon te Paard tot de laatste plaats bezet zijn met carnavalsvier ders uit Keunedarp. Nieuwe ar tiesten uit eigen dorp zullen weer garant staan voor een avondje lachen. Kees Span Wie kent hem niet, Kees Span, de vrolijke jongeman van de Larenseweg. Dat hij zich als uitvinder heeft ontpopt was evenwel onbekend. In deze krant een gesprekje met de Wil ly Wortel van Holten. mmm Een hele belevenis voor de leerlingen van de basisscholen zo'n eerste les op de Marke. Het zijn drukke dagen voor het personeel van de scholengemeen schap de Marke. Dinsdag werd het hernieuwde 'kooklokaal' officieel in gebruik gesteld. Daarover zul len wij (in verband met tijdge brek) volgende week verslag uit brengen. Daarnaast werd vorige week weer het welbekende lessen- circuit gehouden voor de leerlin gen van de hoogste groepen van de basisscholen. De Marke scoort hier erg hoog mee bij de basisscho len. Niet alleen de leerlingen van de Holtense basisscholen komen een kijkje nemen en een les bijwo nen in de lokalen van de Marke, ook vanuit de regio bestaat veel belangstelling voor deze informe le manier van kennismaken met de school en het onderwijs. En als dat allemaal nog niet voldoende is, worden er eind van deze maand open dagen gehoduen waarop de ouders en hun kinderen samen nog eens een uurtje de sfeer op de school kunnen opsnuiven en alle nieuwe apparatuur op hun gemak bekijken. Keizersweg 61-70 Tel. 05483-6 19 00, Holten Industrieterrein „De Haar" •iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiM Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-63022 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Vorige week dinsdag kwam hij, opgewekt als altijd, op de redactie nog een nieuw pak copypapier halen. Vol goede zin om de verslagen te schrijven van Blauw Wit en alle andere onderwerpen die hij op zijn weg tegen kwam en dat waren er velen. De afstand tussen Kolweg 14 en de redactie van het Holtens Nieuwsblad was in tijd dan ook meestal vele malen langer dan op de plattegrond van Holten staat aangegeven omdat onderweg met zoveel bekenden een praatje werd ge maakt. Over de voetbal, het vissen, de kerk, maar vooral over het Holtense nieuws dat Jan Wiggers als geen ander kon waarderen en inschatten. Bij zijn laatste bezoek aan de redac tie hadden we het over de mensen die veertig jaar geleden in het nieuws waren, alvast vooruitlopend op het jubileumnum mer dat we in maart willen laten verschijnen. "Ik ken bijna iedere Holtenaar" vertelde hij zonder enige valse bescheiden heid, want het was waar: Jan Wiggers kende ze allemaal, de Holtenaren, van jong tot oud, van hoog tot laag NIEUWE SAABS Bovnn autobedrijf VOSSENBRINK BV Dclilen 05407-6 25 55 Dat heel Holten ook Jan Wiggers kende bleek wel tijdens zijn be grafenis afgelopen maandag en het condoleancebezoek in Memen to Mori op zaterdagavond. Hon derden Holtenaren, vertegen woordigers van de gemeenteraad, gemeentepersoneel, het college van burgemeester en wethouders, sport- en culturele verenigingen, Handelsvereniging, WV, kerke lijke organisaties, marktwezen maar vooral ook de 'gewone' Hol tenaren bewezen Jan Wiggers de laatste eer. "Broeder Wiggers heeft iedereen, behalve zichzelf gespaard", aldus ds. M. Berg, die de rouwdienst in de Zondag 22 januari a.s. wordt er een Open Deurdienst gehouden in de Hervormde kerk, aanvang 19.00 uur. De samenzang begint om 18.50 uur. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door een muziek groep onder leiding van Henk van Zeijts, die vooral de jongeren aan zal spreken. Pastoor Rademakers zal spreken over het onderwerp Geloven zonder bijbedoeling. Kandelaar leidde, in zijn overden king. "Hij was nog zo vol belang stelling. Tot op de laatste dan be zig. Nog zie ik hem zondag lopen- achter in de kerk in zijn functie als hulpkoster, een functie die hij meer dan 25 jaar vervulde, de men sen hun plaatsen wijzen en kijken hoe de lieve jeugd zich gedroeg. Hij hield van kinderen. Hij heeft zijn leven dienstbaar gemaakt voor de kerk, dc voetbal en gemeenteraad. Dominee Berg vervolgde: "je zag Een lan9e stoet belangstellenden begeleidde Jan Wiggers naar zijn laatste rustplaats. Jan Wiggers overal, dienend met we algemene begraafplaats, de waardering die hij daarvoor een opgewekte lach omdat hij Je- "Overlijden Jan Wiggers onthutst kreeg en was altijd op zoek naar Holtenaren, stond er in een krant- kop te lezen, en zo was het precies". De burgemeester typeerde Jan Wiggers als: veelzijdig, betrokken, trouw en beminnelijk. "Hij deed dat niet voor zichelf, maar voor an deren, voor de Holtense gemeen schap waar hij zoveel genoegen aan en in beleefde. Hij genoot van zus Christus kende als zijn Heer, die zijn grondslag was van zijn le ven, zonder ermee te koop te lopen. Juist daardoor kon hij ook zo goed opschieten met mensen van ande re levensbeschouwingen". Burgemeester mr. W.L. F.C. ridder van Rappard voerde het woord bij de ter aardebestelling op de nieu- datgene wat de mensen bond en niet naar wat hen scheidde". Zijn betrokkenheid hebben we veertien dagen geleden nog kunnen lezen in het Holtens Nieuwsblad ter gele genheid van het veertig jarig be staan. Dat was een mijlpaal voor Jan Wiggers, die een periode af sloot. Jan Wiggers was een hee be- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld perjaar ad 38.70 minnelijk man, waar we veel aan verschuldigd zijn". Een van de familieleden sprak ten slotte een woord van dank. "Jan Wiggers woonde 45 jaar in de Hol tense gemeenschap, waarmee hij zich zo verbonden voelde. De grote belangstelling bij zijn begrafenis heeft de nabestaanden goed ge daan. Dat geeft ons moed het ver lies te dragen". Nog tot en met 30 januari is er in de hal van het gemeentehuis een expositie van Amnesty Interna tional te bezichtingen. Op een zes tiental panelen worden werk en doelstellingen van Amnesty Inter nationa] uiteengezet. De expositie werd maandagavond geopend door de heer Groenewe- gen, die de toehoorders, waaronder burgemeester Van Rappard en wethouder Dalhuisen, doormiddel van een imaginair voorval in het gemeentehuis de situatie schilder de over de onvrijheid die in tal van landen nog heerst. Een jongen van omstreeks achtien jaar die kritiek had op het mooie gemeentehuis, werd zonder pardon in de gevange nis gestopt en vervolgens in een strafkamp op de Veluwe onderge bracht. Pas nadat mensen uit de Sovjet Unie brieven hadden ge- wschreven kwam de jongen vrij. Een situatie die hier niet voor komt, aldus Groenewegen, maar in andere landen wel. Amnesty ijvert voor vrijlating van alle politieke gevangenen en voor het afschaffen van martelingenen van gevange nen. Momenteel wordt o.a. actie gevoerd voor twee Turkse vrouwe lijke gevangenen. De heer Groenewegen riep de Hol tenaren vervolgens op mee te wer ken aan de opvang van vluchtelin gen en het niet uitsluitend over te laten aan de gemeente. Van 20 februari tot en met 4 maart wordt de Nationale Collecte voor het Leger des Heils gehouden. Het korps Nijverdal van het Leger, waaronder o.a. Holten valt, zoekt daarvoor nog collectanten die (een gedeelte van) de wijk voor hun re kening willen nemen. Men kan zich opgeven bij de korpsofficier in Nij verdal: Kerkstraat 124, 7442 EH Nijverdal. Tel. 05486-12896. Op woensdagmorgen 12 januari is plotseling overleden onze voorzitter, oud-hoofdredacteur en goede vriend Jan Wiggers. Hij laat een lege plaats achter in zijn gezin, in zijn familie, in zijn kerk, in het stichtingsbestuur van onze krant en in onze plaat selijke gemeenschap. Jan Wig gers stohd midden in die ge meenschap. Hij was door zijn grote bekendheid met heel veel mensen ala het ware de personi ficatie van die gemeenschap. Jan heeft heel veel betekend voor Holten, en aan de gemeen schap een grote bijdrage gele verd waarvoor hij het verleden jaar een koninklijke onder scheiding heeft ontvangen. Zijn plotseling overlijden heeft velen dan ook geschokt. Als mens, als lid van de kerk, als voorzitter van het stichtingsbestuur en in tal van andere kwaliteiten zul len wij hem missen. Jan Wiggers was een zorgvuldig redacteur en correspondent van andere bladen. Toen hij in 1943 naar Holten kwam was hij land bouwcrisis-ambtenaar onder de bezetting. Hij had een moeilijke taak, maar was wel uit het goe de hout gesneden. Na de bevrij ding werd alles anders, hij trouwde en ontplooide zich als gemeenschapsmens zoals om schreven. Hij was onder meer secretaris van de WV, van de braderiecommissie en diende de gemeente Holten zestien jaar als raadslid van de ARP en CDA. Zijn grote werkkracht stelde hij beschikbaar als secre taris van de supportersclub van HMV, als penningmeester van de ijsclub De Noordpool en als penningmeester van het jaar lijkse paasvuurgebeuren. Ook was hij hulp-koster van de Gere formeerde kerk en voorzitter van de Gemengde Zangvereni ging Soli Deo Gloria. Als mede oprichter van de zaterdagvoet balvereniging Blauw Wit '66 werd hij onlangs nog gehuldigd en benoemd tot erelid. Jan Wiggers was vooral een prettig mens om mee samen te werken, altijd bereid om ande ren van dienst te zijn en een man die de zonnige kant van het leven wist te waarderen. Zijn vele taken heeft hij altijd met grote blijheid vervuld. Redac tioneel heeft hij veel en uitste kend werk verricht. Wij danken hem voor alles. Wij willen als stichtingsbestuur en als vrien- den zijn vrouw Jantjen heel veel sterkte toe wensen met dit grote verlies. Maandag hebben wij af scheid van hem genomen. Maar Jan Wiggers wij zullen zijn naam in dankba re herinnering bewaren. Uit naam van het Stichtings bestuur Holtens Nieuwsblad en onze vriendschap, W. Beijers

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1