Een hartelijk welkom voor 'meester' Dorlas Kans op finishplaats Ronde van Nederland twijfelachtig Schöpfung, een uniek concert in Holten Hoitens Nieuwsblad WN rekent weer op grote deelname aan verkeersquiz Bedrijfsleven houdt hand stevig op de knip Onderzoek scholenfusie nog dit jaar afgerond Jan Wiggers overleden Rectificatie Sk^CCone^Cozer ;%TORENT EJaLTES \Autoverhuur Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Hoitens Nieuwsblad Donderdag 12 januari 1989 41ste jaargang no.2 Abonnementsprijs f 37,90 Losse nummers 90 cent Gedrukte oplage 3075 Voetbal Het rommelt binnen de omni- vereniging sv Holten. Binnens kamers was het al enige tijd be kend dat er wat aan schortte aan het overleg tussen het be stuur van de grootste poot van de omnivereniging, de afdeling voetbal en het overkoepelend bestuur. Tijdens de nieuw jaarsreceptie kwam het tot een escalatie toen voorzitter Krooshof in zijn nieuwjaar stoespraak hekelde over het ei genmachtig naar buiten treden van het voetbalbestuur op de gemeentelijke nieuwjaarsre ceptie. Voetbal 2 Bij Blauw Wit hield voorzitter Gerrit Welink zijn laatste nieuwjaarstoespraak. Zoals bij alle verenigignen, blijkt het ook bij Blauw Wit erg moeilijk te zijn om nieuwe kaderleden aan te trekken. Een klus voor de nieuwe voorzitter die op een buitengewone ledenvergade- ribng op 27 februari zal worden gekozen. Voetbal 3 Op beide bovengenoemde nieuwjaarsrecepties was het aanmerkelijk stiller dan in an dere jaren. De nacht in 't Mos- sink, een nachtelijk voetbal- feest in Hoitens sporthal zal daaraan niet vreemd zijn ge weest. In het Hoitens Nieuws blad een verslag van het spek takel. Eningszins beduusd door het hart verwarmende welkom dat hem maandagochtend werd bereid in Dijkerhoek, begon 'meester' Jan Victor Dorlas zijn nieuwe taak als directeur van de OBS Dijkerhoek. In alle vroegte was vrijwel heel Dijkerhoek uitgelopen om de nieu we directeur welkom te heten. Voor de feestelijke gelegenheid was zelfs molen de Hegeman met vlaggen getooid. Door zijn voorma lige collega's van de Haarschool werd Dorlas in een aanhangwagen, gezeten op een rieten stoel en om hangen met slingers in de Haar- schoolkleuren vanaf de ingang van het dorp naar de school gereden, waar alle leerlingen met behulp van slingers een erehaag hadden gevormd. Door de oudercommissie was een fraaie er.eboog opgericht. Meester Dorlas was negen en een halfjaar geleden op gelijke wijze op een rieten stoel van zijn voormali ge school de Kolschool naar de Haarschool gebracht. Uit handen van een van de jongste leerlingen van de school ontving hij een bui tenmodel sleutel van de school. Mevrouw Dorlas ontving een boe ket bloemen. In optocht ging het vervolgens naar binnen waar de nieuwe directeur de gelegenheid kreeg nader kennis te maken met de ouderscommissie en met zijn personeel. Bakker Nijkamp had gezorgd dat er voor iedereen een verse krentebol was. Nog was het feest niet voorbij, want in school moest het nieuwbakken hoofd van de school nog via een papieren deur zijn klaslokaal, die eveneens uitbundig was versierd, binnen gaan, maar dat feest bleef voorbe houden aan de leerlingen van de school. Dorlas, die de heer Kroon is opge volgd, die gebruik heeft gemaakt van de DOP- regeling, was zoals ge zegd, een beetje beduusd door de Dijkerhoekse manier van welkom heten. "Ik heb het nog niet alle maal kunnen verwerken. Alles is zo snel gegaan met de benoeming, Enigzins beduusd door het welkom dat hem werd bereid, nam 'meester' Dorlas de sleutel van de school in ontvangst. dat ik me er nog nauwelijk op heb kunnen voorbereiden. Maar ik heb er erg veel zin in. Dijkerhoek is een prachtig dorp met een geweldige bevolking. Het zal me hier best be vallen". Dagblad Tubantia B. V. in samenwerking met de stichting Hoitens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 llllllllllilllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll In onze uitgave van 5 januari j.l. deelden wij mede dat het gezond heidscentrum De Kleine Keizer zijn activiteiten zou gaan beëindi gen. Deze mededeling blijkt bij na dere informatie vanwege de eige naar voorbarig te zijn. Wij betreuren dat wij net bericht betreffende dit. centrum onvol doende genuanceerd en derhalve ten onrechte hebben gepubliceerd. De uitgever. vuurt een „nonstop" raketje af op pag. 4. De kans, dat Holten zich het komende jaar mag scharen onder de rij van start- en fi- nishplaatsen in de Ronde van Nederland mag als uiterst klein, zo niet als onhaalbaar worden geacht. Hoewel de organisatoren van de prof wielerronde hun voorkeur hadden uitgesproken voor Holten als nieuwe start- en fi nishplaats, zal de wielercara- vaan vermoedelijk net als vroeger in een flits door Hol ten razen om elders te fini shen. Oorzaak: geld of liever gezegd, gebrek aan geld. Het leek allemaal zo mooi: na de geslaagde doortocht van de wieler- caravaan vorig jaar door het cen trum van Holten, een experiment dat als proef diende voor een moge lijke finishplaats, werd door een werkgroepje, bestaande uit be stuursleden van de VW en Holten Promotion, Holten aangemeld als kandidaat voor start- en finish plaats. In overleg met de organisa toren werd reeds een datum ge noemd waarop het .wielerspekta kel in Holten neer zou strijken. Ge dacht werd een tijdrit te houden over de Holterberg. Voorwaarde was wel, dat er door 'Holten' vol doende geld op tafel zou worden gelegd om het randprogramma rond de aankomst te financieren. Optimistisch werd een commissie in het leven geroepen, die op zoek ging naar een potentiële sponsors en daar ging het mis. "Wij hebben doelbewust gezocht naar een aan- Het onderzoek naar een mogelijke fusie van de Holtense basisscho len zal nog dit jaar zijn beslag krij gen. De commisie onderwijs ging deze week accoord met een kre diet van 47.000 gulden ten behoeve van het onderzoek dat zal worden uitgevoerd door de Rijkshoge school IJselland te Deventer. Het voorontwerp voor het onder zoek is inmiddels door de meden- zeggenschapsraden, onderwijzend personeel en de commissie onder wijs besproken besproken, waarna het officiëele onderzoek van start kan gaan. Voor 1 mei dient het on derzoek te worden afgerond, waar na door de betrokkenen zal worden men per gesponsored bedrag een doorgesproken. Tenzij de onder- deren en vinden ze het allemaal wel goed zo'. Reclamesleep Jos Kamphuis vertelt er nog bij, dat om het deelnemen voor de be drijven aantrekkelijk te maken reclamesleep kon laten vliegen, maar zelfs dat lokkertje ging niet op. 'Ik weet wel, dicht bij de finish plaats mogen plaatselijke bedrij ven geen reclame maken, dat is nu eenmaal zo vastgesteld door de or ganisatoren. Dat weerhoudt be drijven in andere plaatsen niet om toch zo'n finishplaats te sponso ren. Wij hebben getracht het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het bedrijfsleven, maar het heeft niet mogen helpen". Aan de Stichting Profronde Neder land is nu het laatste woord. De Holtense commissie heeft laten weten alsnog bereid te zijn de orga nisatie van een finishplaats voor haar rekening te nemen, mits de Stichting de financiën voor zijn re kening neemt. 'De deur staat nog op een kier en we blijven optimis tisch, maar of het lukt is zeer twij felachtig. Holten mist hierdoor wel een geweldig stuk promotie'. zoekers tot de conclusie komen dat er niets dient te veranderen, zal het schooljaar 1989-1990 als aanloopfa se worden beschouwd, waarna het in het schooljaar 1990-1991 defini tief van start zal gaan. In het Hoitens Nieuwsblad van vol gende week gaan wij nader in op de onderwwijssituatie in Holten. waar kwanten niidti kost 1-JSSEN Daltonstraat 13 jverheidstr. 11 05480-1 33 47 tal grote sponsors, die samen de kar wilden trekken. Ons budget was krap opgesteld, omdat we voorzichting wilden beginnen, maar zelfs met het minimum be drag hebben wij niet bij elkaar ge kregen', vertelt een teleurgestelde Jos Kamphuis. De commissie ging langs bij alle grote bedrijven in Holten en Hellendoorn maar kreeg, op een enkele uitzondering na, nul op het recest. 'Wij gingen uit van een budget van zo'n vijftig duizend gulden en ongeveer twaalf tot vijftien sponsors. Om even te vergelijken: in Almelo hadden ze vorig jaar een budgt van 120 dui zend gulden, en voor dit jaaar wordt door het bedrijfsleven zo'n 150.00 gulden bijeengebracht, maar kennelijk leeft het niet in Holten en vindt het bedrijfsleven zo'n sportevenement niet het juis te evenement om geld aan te spen- V 05483-6 16 25 A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Hoitens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 38.70 "Het wordt een voor Holten uniek concert. Dat moet een volle Kan delaar worden. Ik zou de mensen wel willen toeroepen: ga er naar toe en luister eens naar het ver haal van de schepping op een an dere wijze dan op zondag in de kerkdienst" Initiatiefnemer van het concert dat Forum Filharmonisch samen met het koor Sursum Corda geeft op woensdag 25 januari in de Kan delaar, is de Holtenaar J.H. van Niesthoven. Als enthousiast koor zanger wil hij met dit concert de bevolking van Holten en de regio kennis laten maken met een van de mooiste werkstukken van Josef Haydn, Die Schöpfung. Hij wist di rigent Bernard Burger bereid te vinden om met Sursum Corda dit stuk op het repertoire te nemen en door zijn enthousiasme en overtui gingskracht werden een aantal sponsors bereid gevonden finan cieel de kar te trekken. Indien er voldoende belangstelling is, wil de heer Niesthoven vaker een derge lijk concert naar Holten halen. 'Omdat het concert een educatief WOENSDAG 25 JANUARI IN DE GEREF KERK de KANDELAAR TE HOLTEN Riemko Berends tekende de affi che voor het concert in de Kande laar. karakter heeft, was Forum Filhar monisch bereid om voor een gere duceerde prijs naar Holten te ko men. Een bevriend busbedrijf zal de 35 orkestleden van en naar En schede vervoeren. Dirigent Burger heeft inmiddels een bezoek ge bracht aan de Kandelaar om zich van de akoestiek op de hoogte te stellen. Jammer genoeg kunnen we de generale repetitie niet in de Kandelaar houden. Dat zou een te dure klus worden". De heer Nies thoven weet verder te vertellen, dat het koor van Sursum Corda uit zo'n 80 zangers zal bestaan. Om koor, orkest, clavecimbel en solis ten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, zal een apart podi um worden gebouwd, waarvoor de eerste rijen banken uit de kerkzaal verwijderd zullen worden. Solisten bij dit concert zijn Hanneke Kaas schieters uit Rotterdam, de ameri- kaanse tenor Henry Muldrow en de bas Frans Fieseliers. Leo Jansen uit Almelo zal het clavecimbel be spelen. Door subsidies, o.a. van het minis terie van WVC kan de toegangs prijs bescheiden gehouden wor den, 10,- p.p. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de Rabobanken in Op maandag 13 februari houdt Veilig Verkeer Nederland, afde ling Holten wederom haar tradi tionele verkeersquiz voor vereni gingen en bedrijven. De plaats waar de quiz wordt gehouden is zaal Vosman, de aanvang is 20.00 uur precies. Het bestuur van de afdeling Hol ten, een erg kleine afdeling, is ieder jaar weer 'blij en verguld' dat zij zo veel deelnemende teams mag ver welkomen. Veel teams komen ie der jaar trouw naar deze prettige en gezellige avond (wat buiten de verkeerkennis om ook erg belang rijk is). De quiz bestaat uit twee delen, een schriftelijke ronde en een diaron de. De quiz zal, in afwijking van voorgaande jaren, niet gepresen teerd worden door de regionaal consulente van WN mevrouw Wielinga, maar door de comman dant van de groep Holten van de rijkspolitie, adjudant G.W. Obe- rink. Nadat vorig jaar de MAC de Hol- terberg-wisselbeker definitief in handen kwam van schietvereni ging De Zaagmolen uit Dijkerhoek heeft adjudant Oberink zich bereid verklaard een nieuwe wisselbeker ter beschikking te stellen. Tevens zal er dit jaar wederom een verlo ting gehouden worden. Hoe het pauzegedeelte zal worden opge- Verenigingen of bedrijven zijn die nog niet zijn aangeschreven, kun nen zich in verbinding stellen met G. van Eijk, Mossinkserf 2 of G. Blokvoort, Buerenpad 10. Een team dient te bestaan uit vier personen en het inschrijfgeld be draagt 15,-. De deelnemers die nen uiterlijk om 19.45 uur aanwe zig te zijn en zelf schrijfgerei mee te brengen. Toeschouwers en suppor ters zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Holten en de regio en 's avonds aan vuld, is thans nog niet bekend. Na- de zaal. Het concert begint om dere mededelingen daarover vol- 20.00 uur. gen nog. Bij het ter perse gaan van deze krant ontvingen wij het droeve bericht dat de voorzit ter van de stichting Hoitens Nieuwsblad, Jan Wiggers woensdagmorgen om negen uur geheel overwachts is over leden. Jan Wiggers is 75 jaar ge worden. De begrafenis zal maandag plaats vinden. In de eerstvolgende editie zullen wij uiteraard uitgebreid aandacht besteden aan de vele verdiensten van de heer Wig gers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1989 | | pagina 1